สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงนริศรา  หล้าหม่น
 
1. นางรัตติกาล  ผัดฟอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74.75 เงิน 6 1. เด็กชายภานุวัตร์   ผลการเวก
2. เด็กชายเอกลักษณ์   แสนวงศ์มา
 
1. นายสุชาติ   สถาพร
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงณปภา  เมธาคำ
2. เด็กหญิงธรินทร์ดา  นิศามณีรุ่งโรจน์
 
1. นางสาววณิชชา  จันทะทัย
2. นางสาวรัศมีแข   พุทธิพิทักษ์ษ์วงศ์