สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางครก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัญชลี  อนุรักษ์พงพี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ผัดแก้ว
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกำชัย    ปฐมบวรทัต
2. เด็กชายพงศ์พิทักษ์   เลิศฤดี
3. เด็กชายอนุวัตร   รัตน์เฉลิม
 
1. นางสาวฉันทพัฒส์   จันทร์ออน
2. นายศุภวัฒน์   วงฉายา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา   กระพังเหิร
2. เด็กหญิงมาริสา  กระสินธุ์วิภา
3. เด็กหญิงรจนา  คำหล้า
4. เด็กหญิงสานิกา    โต๊ะเชอร์
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำปัน
6. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  หัสกิจ
 
1. นางสาวฉันทพัฒน์   จันทร์ออน
2. นางสาวนายิกา    ตาคำ
3. นายบัญชา   โป๊ะคำ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกีรติกาล   ผลกระดังงา
2. เด็กหญิงจิตรา   ใจกล้า
3. เด็กหญิงสายชล    เต๊ะเง
4. เด็กหญิงสายสุนีย์   สายชลวิภา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   ปู่หวัด
6. เด็กหญิงสุปวีย์   วิภาคีรี
 
1. นายนายปัญชา   โป๊ะคำ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์   จันกัน
3. นางสาวศิริวรรณ   ผัดแก้ว
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนกร  บรรพตกุญชร
2. เด็กหญิงนฤมล  สิงขรวิภา
3. เด็กหญิงพัศวี  เลิศอาจทิพาฤกษ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ญาณีกระจ่างพันธ์ุ
5. เด็กหญิงเจตสุภา  ทิพปภาธรณ์
 
1. นางมัลลิกา  โทนแก้ว
2. นางสาวศิริวรรณ  ผัดแก้ว
3. นายบัญชา   โป๊ะคำ
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยยุทธ  จือผล
2. เด็กชายพีรภัทร  ปรีชาเวชวงศ์
3. เด็กชายวรเชษฐ์  ปู่เจ
 
1. นายนิรันดร์  ฝั้นศรี
2. นางสาวศรีจันทร์  ปาระดี
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิทัญญ์  ปู่จอง
2. เด็กชายอภิชาต  ผลกรรณิกา
3. เด็กชายเชษฐา  วิภาคงคา
 
1. นายสมพร  ปนันคำ
2. นางสาวสุรีพร  สะมุกุ๊