สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธิดาพร  สิงขรค้ำจุน
 
1. นางสาวอรณีย์  สีโลปา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.17 เงิน 6 1. เด็กชายทัษนุ  พุทธิพิทักษ์กุล
2. เด็กชายลัทธิกร  สิงขรรำไพ
 
1. นายสุวัต  เรืองฤทธิ์
2. นายชุมพล  ยี่สมศรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงศุภนุช  พลทวิช
2. เด็กหญิงอรพิมพ์  สมัญญาบัฑฑิต
 
1. นางจันทิมล  อินชัย
2. นายศิลป์นคร  หิรัญกนกธร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงมือเดือน  วุฒิศีลวัต
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  วุฒิศีลวัต
 
1. นางสาวสุพัฒตา  มั่งมูล
2. นายวุฒิเดช  กำลังเก่ง
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐริดา  วีรยุทธกำจร
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดีสมปราถนา
 
1. นายวุฒิเดช  กำลังเก่ง
2. นายสุวัต  เรืองฤทธิ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงณีรนุช  เรืองรองกุล
2. เด็กหญิงปรียา  โชดกดิลก
 
1. นายจักราวุธ  ศรีงาม
2. นายวุฒิเดช  กำลังเก่ง
 
7 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พลทวิช
2. เด็กหญิงภาวินี  จันดี
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สายชลค้ำจุน
 
1. นายสุวัต  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวอรทัย  วรรณสร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรรณภทร  สายชลรำไพ
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  เครือฟ้าพิลาศ
3. เด็กหญิงรามสิกา  เสริมไพริน
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พลทวิช
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  พลทวิช
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ค้ำจุนสวรรค์
 
1. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
2. นางสาวศิริพร  ชัยมงคล
3. นางสาวอรทัย  วรรณสร
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาพร  โชดกดิลก
2. เด็กหญิงชวนพิศ  ภัสสรขจร
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สมัญญาบัณฑิต
 
1. นายสุวัต  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวพิมพา  พลทวิช
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัศนีวรรณ  วุฒิศีลวัต
2. เด็กหญิงมาราวดี  นามอุษา
3. เด็กหญิงวันวิสา  ภัสสรขจร
 
1. นายสุวัต  เรืองฤทธิ์
2. นายชุมพล  ยี่สมศรี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดา  สายชลรำไพ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ฟ้าประทานไพร
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เสริมไพริน
 
1. นายสุวัต  เรืองฤทธิ์
2. นางดวงแข  อุ่นทา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดารณี  ภัสสรขจร
2. เด็กหญิงปิยะภรณ์  วุฒิศีลวัต
3. เด็กหญิงวิชุดา  มุตติภัย
 
1. นายสุวัต  เรืองฤทธิ์
2. นายชุมพล  ยี่สมศรี
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายดนุพล  อรุณทรงพร
2. เด็กชายทินกร  วุฒิศีลวัต
3. เด็กชายอัมรินด์  วุฒิศีลวัต
 
1. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
2. นางสาวศิริพร  ชัยมงคล
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  วุฒิศีลวัต
2. เด็กหญิงรัชสุดา  ภัสสรขจร
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ราศีสโรช
 
1. นายศิลป์นคร  หิรัญกนกธร
2. นางจันทิมล  อินชัย
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  สายชลค้ำจุน
2. เด็กหญิงทิพยารัตน์  สิงขรค้ำจุน
3. เด็กหญิงอำพร  วิไลลออศรี
 
1. นายศิลป์นคร  หิรัญกนกธร
2. นางจันทิมล  อินชัย
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวรรณกมล  ทิพย์ประภาพร
2. เด็กหญิงสุทธิพร  สุวาง
3. เด็กหญิงอรพรรณ  มุตติภัย
 
1. นายสุรศักดิ์  ยงสุนทรรุ่ง
2. นางสาวศิริพร  ชัยมงคล
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงอภิสรา  ดีกัง
2. เด็กหญิงอมรา  มุตติภัย
3. เด็กหญิงเกศมณี  สมัญญาบัณฑิต
 
1. นายสุรศักดิ์  ยงสุนทรรุ่ง
2. นางสาวศิริพร  ชัยมงคล