สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่อมลอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์    ยอเปย
 
1. นางสาวดวงนภา   บุญมา
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงดวงฤดี   ลาดูแฮ
2. เด็กหญิงวันวิสา   บงกชผ่องอำไพ
 
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์   ป้อฝั้น