สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาคภูมิ  ผูกพันธ์รัก
 
1. นายโยคิน  อิ่มสาย
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร   บรรพตผล
2. เด็กหญิงจันทร์นิภา   โชคจิราวัฒน์
 
1. นางสาวกานต์พิชชา   คำภูมี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติชัย  มิตรสาธิต
2. เด็กชายสันติชัย   เลาหาง
3. เด็กชายโชคชัย   เลาหาง
 
1. นายสุริยา   กำมังละการ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายชนนกันต์   กระสินธุ์ผล
2. เด็กชายสาธิต   บงกชผล
3. เด็กชายโชติพัฒน์   เลาห่าง
 
1. นายสุริยา   กำมังละการ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนพร   พิทักษ์สรรเสริญ
2. เด็กชายยุทธนา    ชอบคิดประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรอนงค์   เด่นภูเขา
 
1. นายอาคม   รูปวิเชตร์
2. นายศรนริน   ปวงคำคง