สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.32 ทองแดง 6 1. เด็กชายพร้อมพงษ์  แบะลู
2. เด็กชายเจริญชัย  ใจก้องเกรียงไกร
 
1. นายทศพร  สายทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์  ขยันทำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ชอทาโชะ
 
1. นางสาวกวิฏตรา  จำรัสแนว