สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กชายชัยวิทย์  สุวรรณ
 
1. นายกิตติพงษ์  เฉพาะตน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวรัญญา  สีนวน
 
1. นายกิตติพงษ์  เฉพาะตน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.51 ทองแดง 8 1. เด็กชายกิติพงษ์  ปู่ดอก
2. เด็กชายอดิเทพ  ศรีสุข
 
1. นางสาวพนัสธิดา  พันธุวงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.09 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจักรี  ธาราการะเกด
2. เด็กชายธนากร  จากุย
 
1. นายนรินทร์  รังสรรค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 48.47 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธงชัย  ยางดี
2. เด็กชายเจษฎาพงศ์  คงคาสุขศรีกุล
 
1. นางสาวพนัสธิดา  พันธุวงศ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกนกพล  นาดี
2. เด็กชายประวิทย์  บุปผาวนา
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  ปันป่า
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงอริสรา  ศรีสุข
 
1. นางสาวพนัสธิดา  พันธุวงศ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณหทัย  สิงขรค้ำจุน
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ยางดี
 
1. นายนรินทร์  รังสรรค์
 
9 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปู่ขาว
 
1. นางสาวพนัสธิดา  พันธุวงศ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพัชรารัตน์  จั๋นดัง
 
1. นางสาวสายทอง  สุฤทธิ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ เล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤษตเมธ  คอข่า
 
1. นางสาวพนัสธิดา  พันธุวงศ์
2. นางสาวพนัสธิดา  พันธุวงศ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ เล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวรนุช  ปู่ขาว
 
1. นางสาวสายทอง  สุฤทธิ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 18 1. เด็กชายงามพล  สิงห์พัฒนาเมือง
2. เด็กชายณรงค์  พิมานจำเริญ
3. เด็กชายนัทธมน  เงินดอก
4. เด็กหญิงปวีณา  สิงห์พัฒนาเมือง
5. เด็กหญิงพัตรพิมล  ปู่โคก
6. เด็กหญิงเพชรรัตน์  รักไพรสายเพชร
 
1. นางรุจิรา  ภรพิพัฒน์กุล
2. นางสาวสุพัตรา  มะลิวรรณ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายจิรชัย  ปู่เงิน
2. เด็กชายทิวทัศน์  กิเสอ
3. เด็กชายธนกฤต  สุววรรณ
4. เด็กชายภัคพล  เสาร์คำ
5. เด็กชายสิทธิพล  หรือ
6. เด็กชายอนุสรณ์  วรนารถฤดึ
 
1. นายกิตติพงษ์  เฉพาะตน
2. นางสาวสุพิศา  หยกลักษณะไพร
 
15 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กชายนิติภูมิ  กระดังงาพยุง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  หล้าติ๊บ
 
1. นางสาวราตรี  โปะคา
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงนันทิดา  ปู่ดอก
2. เด็กหญิงพันพัสสา  สายชลค้ำจุน
 
1. นางสาวราตรี  โปะคา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงมณีนุช  ปู่เงิน
2. เด็กหญิงสุภาพร  ปู่เงิน
3. เด็กหญิงเย็นจิต  เทา
 
1. นายวีระพล  วิริยาสกุล
2. นางสาวพิมลพรรณ  ปันป่า
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันจิรา  ปู่ปิก
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ปู่ดอก
3. เด็กหญิงสุวนา  วรนารถฤดี
 
1. นางสาวสุพิศา  หยกลักษณะไพร
2. นางสาวพนัสธิดา  พันธุวงศ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปู่อ้าย
2. เด็กหญิงชุติมน  ไพโรจน์รุ่ง
3. เด็กหญิงสิรินาถ  ปู่ดอก
 
1. นางสาวสุพิศา  หยกลักษณะไพร
2. นายกิตติพงษ์  เฉพาะตน
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรพล  มณีเริ่งอารมณ์
2. เด็กชายนวพล  หฤทัยจิตสกุล
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ยางดี
 
1. นางปรียาพร  สายชลค้ำจุล
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทักษพร  ปู่สุข
 
1. นางพิกุล  สมวถา