สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.09 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจักรี  ธาราการะเกด
2. เด็กชายธนากร  จากุย
 
1. นายนรินทร์  รังสรรค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 48.47 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธงชัย  ยางดี
2. เด็กชายเจษฎาพงศ์  คงคาสุขศรีกุล
 
1. นางสาวพนัสธิดา  พันธุวงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกนกพล  นาดี
2. เด็กชายประวิทย์  บุปผาวนา
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  ปันป่า
 
4 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพัชรารัตน์  จั๋นดัง
 
1. นางสาวสายทอง  สุฤทธิ์