สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวิวรรชน์  เคียงอมร
 
1. นางสาวสุภาพร  ดวงแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายโยเส้า  มาศแท้
 
1. นายป้าย  วนาลีอำรุง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนา  เคียงอมร
2. เด็กชายธีเทพ  นิลกำจาย
 
1. นายมติชน  รู้เที่ยง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.43 ทองแดง 12 1. เด็กชายชัยรัตน์  ภาษณ์วิจิตร
2. เด็กชายยุทธนา   ปราศจากอิทธิพล
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51.29 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายอรรถพล  ปราศจากอิทธิพล
2. เด็กชายเอกชัย  พันลำลึก
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
2. นายสุวิทย์  ขวัญไพโรจน์กิจ