สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใบหนา สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ่อ่านออกเสียงและจำใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงพรรณิภา  รจิตพลอย
 
1. นายศักรินทร์  ลี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงเกตศิณี  ประเสริฐ
 
1. นายศักรินทร์  ลี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพรนภา  ใจสดใส
 
1. นายกิตติศักดิ์  ศรีวิโรจน์
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 12 1. เด็กชายกิตติวินท์  ไพศาลพนา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ดำรงชูทรัพย์
3. เด็กหญิงรุ่งรวิน  คลูมทูชน
 
1. นางอำไพ  ใจมณี
2. นางนันทภัค  สุนทรวัฒนา