สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารียา  จีมา
 
1. นางสาวกิตติวรา  แบนใจวาง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หล้าแหง
2. เด็กชายทศธรรม  สมแก้ว
 
1. นางภาวิณี  อริยะ
2. นางสาวบงกช  กิตติวรกานต์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กชายพิพัฒน์  มาคำ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ปู่กะ
 
1. นางสาวบงกช  กิตติวรกานต์
2. นางภาวิณี  อริยะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพล  แก้วหล้า
2. เด็กหญิงศศิชา  วรรณา
 
1. นางสาวบงกช  กิตติวรกานต์
2. นางภาวิณี  อริยะ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  นุวัน
 
1. นายดวงดี  บุญเรืองยา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัฐติกานต์  สีนวน
 
1. นายดวงดี  บุญเรืองยา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงอารียา  จีมา
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อภิชัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์เป็ง
 
1. นางอ้อยทิพย์  อินไชย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางเสาวลักษณ์  การดี
 
10 ภาษาต่างประเทศ เล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  รูดู
 
1. นางเสาวลักษณ์  การดี
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายกษิดิศ  สอแก้ว
2. เด็กหญิงธนพร  นุวัน
3. เด็กหญิงปนัดดา  พิวงศ์
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  เจริญลักษณวงศ์
5. เด็กหญิงพัธวรรณ  ปู่กะ
6. เด็กชายลือชาย  ปู่กะ
 
1. นายพิเชฐ  จิวิตัน
2. นางภาวิณี  อริยะ
3. นางสาวรัตติกา  กรรณิกา
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คำแก้ว
2. เด็กหญิงปราณี  สวัสดิ์นที
3. เด็กหญิงพรรณธิการ์  ปัญญามี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรชัย  วงค์คีรีวรรณ
2. นางแสงเพียร  สิงห์จู
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ไก่นุ
2. เด็กชายวงศธร  สอแก้ว
3. เด็กชายเมธพล  ปู่อิน
 
1. นายบรรจง  คำหล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรชัย  วงค์คีรีวรรณ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปู่หย้อง
2. เด็กชายอภิศักดิ์  จันทร์ดี
3. เด็กชายเอกลักษณ์  นุวัน
 
1. นายบรรจง  คำหล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรชัย  วงค์คีรีวรรณ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงบัวชมพู  เมยขุนทด
2. เด็กหญิงปลายริษา  หลังบะ
3. เด็กหญิงรักตกันต์  กาละ
 
1. นางสาวณหทัย  ศรีชัย
2. นางสาวอังสุมาลี  ใหม่นวล
 
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนพร  หลังบะ
2. เด็กชายปวริศร์  ปู่มูล
 
1. นางภาวิณี  อริยะ
2. นางสาวบงกช  กิตติวรกานต์
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนา  อุปสิทธิ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  การดี
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสัน  กะยอ
2. เด็กชายณัฐภัทร  เมืองมูล
3. เด็กชายวรรธนะ  หมุยหวัน
 
1. นายบรรจง  คำหล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรชัย  วงค์คีรีวรรณ