สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ่อ่านออกเสียงและจำใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กชายยุทธนา   ผดุงโกมล
 
1. นางสาวอัมพวรรณ์   ใจสวน
 
2 ภาษาไทย อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายสมชาย   ลุงทอง
 
1. นางสาวอัมพวรรณ์   ใจสวน
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชา   ธาราอำรุง
 
1. นางสาวสกาวเดือน   ตนสิงห์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนู   เกตุโตกุล
2. นายสิงห์   ศรีใบหนา
3. นายเอกพจน์  ชงโคผดุง
 
1. นายภิญโญ   จิยะวรนันท์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพล   เกตุโตกุล
2. เด็กชายวรวุฒิ   กุลอารยะ
3. เด็กชายเอกชัย   ไปโพ
 
1. นายเจริญ   วงศ์โสตถิไกร
2. นางสาวนิศาชล   ตากาศ