สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 56.98 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายหน่อคำ  มิ่น
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ตูติ
 
1. นายประดิษฐ์  สุดวงรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 43.81 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายปรีติ  ใจหนู
2. เด็กชายวราวุฒิ  คำจ๊ะ
 
1. นางสาวไพรินทร์  ประทีปเมือง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 39.34 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนกร  ตาสุข
2. เด็กชายศรัณย์  สิงห์จันทร์
 
1. นางสาวไพรินทร์  ประทีปเมือง
 
4 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ซาวอินเอก
 
1. นายปิยะ  อินต๊ะคำ