สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายธีรเดช  ถามา
 
1. นางสาวปฐมา  หล้าพระบาง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เกียรติเจริญบุญ
2. เด็กหญิงวนิดา  แก้วคำ
 
1. นางสาวปฐมา  หล้าพระบาง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายธีรชัย  อุปละ
 
1. นางสาวปฐมา  หล้าพระบาง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายพิทวัส  ทาเมืองแก้ว
2. เด็กชายพีรยุทธ์  วรรณติ๊บ
3. เด็กชายสมพงษ์  มีใจดี
 
1. นางณภัทร  ณัฎฐวี
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายจักรพงษ์  มูลมาวัน
 
1. นางสาวปฐมา  หล้าพระบาง