สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ่อ่านออกเสียงและจำใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายถิรพล   ทาน้อย
 
1. นายนคร   ตาสา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายจิรภาส   ฟีน้อย
 
1. นายประเสริฐ  สานา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงรัตนาวดี   อินคำสุ
 
1. นายประเสริฐ   สานา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.25 ทอง 11 1. เด็กชายอภินัทธ์  คงส่องแสง
2. เด็กหญิงเกสรา   ปัญโญ
 
1. นายนคร    ตาสา
2. นางสาวกัญฐิกา   ปันเมา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายดลวัตร   อินถาสา
 
1. นางสาวศุธาดา   บุญทา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนาภา   สงวนไพร
2. เด็กหญิงวัลลภา   พงษ์สีดา
 
1. นางสาวศุธาดา   บุญทา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงวิภาพร   ต๊ะป้อ
2. เด็กหญิงสิริมล    อมรเกตุ
 
1. นางสาวศุธาดา   บุญทา
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    คำมอย
2. เด็กชายธเนศพล    พิงค์ต๊ะ
 
1. นายธนกฤต    ทาบุรี
2. นายประเสริฐ   สานา
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงกรรณิกา   บุตราสวรรค์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์    ธนันชัย
 
1. นายธนกฤต   ทาบุรี
2. นางสาววอรวรรณ   แสนผาบ
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   วงค์เป็ง
2. เด็กชายอิทธิกร   ธำรงความชอบ
 
1. นายธนกฤต   ทาบุรี
2. นางสาวอรวรรณ   แสนผาบ
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธันยพร    คงส่องแสง
2. เด็กชายศุภวิชญ์   อุปวรรณ์
 
1. นายธนกฤต    ทาบุรี
2. นายประเสริฐ    สานา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกันติชา  บุญปั๋น
2. เด็กชายธนวุฒิ   พวงไพรพฤกษ์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ตาสา
 
1. นายนคร    ตาสา
2. นายธนกฤต   ทาบุรี
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 14 1. เด็กชายธรรมนูญ   โม่งจันทร์
2. เด็กชายนิธิกร   ประทองคำ
3. เด็กหญิงพิชญาภา    ชีวเมธาทิพย์
 
1. นางสาวกัณฐิกา   ปันเมา
2. นางสาวดารณี   คำวงค์ษา
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกรินทร์   เมฆแสน
 
1. นางสาวกัณฐิกา   ปันเมา