สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฏยา  แยะคำ
 
1. นางรุ่งทิวา  ศรีจันทรากูล
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายธนกิจ  ขันแก้ว
2. เด็กชายสรณ์  ปู่ไข่
3. เด็กชายสิทธิกร  คำดีโก๊ะ
 
1. นายชาติชาย  เหมือนฟู
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาธิป  มาด้วง
 
1. นางสาววิชชุดาัตน์  บุญสูง