สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภธิดา  ยี่เมา
 
1. นางสาวสุพรรณ  พุทธวงศ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.5 ทอง 7 1. เด็กชายชาญณรงค์  ณ วรรณติ๊บ
2. เด็กหญิงศิริภัทร  คงปี
 
1. นางวิไลวรรณ  ฝั้นติ๊บ
2. นางนภาพร  เต็งนุ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โถเงิน
2. เด็กหญิงอิมอร  ติ๊บถา
 
1. นางวิไลวรรณ  ฝั้นติ๊บ
2. นายนภาพร  เต็งนุ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำแสน
2. เด็กหญิงสุภัชชา  มาคำ
 
1. นางสุวนันท์  อินใจ
2. นางนันทวัน  ปัญญามา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราภา  ปุ๊ดปา
 
1. นายชยันต์  คำปาลี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงฤดี  จีรังโคกกรวด
 
1. นางผ่องพรรณ  บัวว้อง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอินทิรา  อินทจักร
 
1. นายชยันต์  คำปาลี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  จีรังโคกกรวด
 
1. นางผ่องพรรณ  บัวว้อง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอินทิรา  อินทจักร
 
1. นายชยันต์  คำปาลี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  จีรังโคกกรวด
 
1. นางผ่องพรรณ  บัวว้อง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายจิรศักดิ์  แก้วแดง
2. เด็กชายธนกร  อินทรส
3. เด็กชายธนพล  จีนะ
4. เด็กชายนราธิปต์  แก้วตั๋น
5. เด็กชายพายุ  ไทยเทพ
6. เด็กชายสราวุฒิ  โปลา
 
1. นายถนอม  จินะเป็งกาศ
2. นางนภาพร  เด็งนุ
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริประภา  คำแสน
2. เด็กหญิงเมภาวัลย์  บุญทา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ชัยพรม
2. นางสาววรินทร์ธร  ออนแก้ว
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงพนิตาพร  มหาวรรณ
2. เด็กหญิงสุริตา  แซ่ตัน
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ชัยพรม
2. นางสาววรินทร์ธร  ออนแก้ว
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกณิกา  มั่นทอง
2. เด็กหญิงปาณิสรา  คำแสน
3. เด็กหญิงภาวิณี  เรือนอุ๊ด
4. เด็กหญิงภูริชยา  มูลลออ
5. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ตันมา
6. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ไชยณรงค์
 
1. นางนันทวัน  ปัญญามา
2. นางสุวนันท์  อินใจ
3. นางทองเพ็ญ  เดชะทิศ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ดอกแก้ว
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  โสระบุตร
3. เด็กหญิงตะวันฉาย  แก้วโหว้
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เทพแก้ว
5. เด็กหญิงนิศาชล  สุรินทร์
6. เด็กหญิงรมิตา  ชัยยะปวน
 
1. นางนันทวัน  ปัญญามา
2. นางสาวสุพรรณ  พุทธวงศ์
3. นางอำไพ  โนชัย
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 11 1. เด็กชายชญานนท์  ไชยโพธิ์
2. เด็กชายธนดล  คำแสน
3. เด็กชายอนุชิด  โกฎธิ
 
1. นางผ่องพรรณ  บัวว้อง
2. นางดวงใจ  อุตธิ