สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกิ่วลม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายต้นบุญ  มูลสาร
2. เด็กชายปกรณ์  สิริใจ
 
1. นางวัฒนา  วรรณวิจิตร
2. นายสุนันต์  จันธิวงศ์
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญานัช  จันต๊ะอินทร์
2. เด็กชายณัฐพล  ชาติเชื้อ
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  จันต๊ะอินทร์
4. เด็กชายภานุวัฒน์  คำมูล
5. เด็กหญิงวิชญาดา  จันต๊ะอินทร์
 
1. นางสาวพิมพิไล  ไชยวงษ์
2. นางอรอนงค์  สิทธิกัน
3. นางสาวอัจฉรา  พวงมาลัย
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดนัย  ลาโซ
2. เด็กชายทัตพล  จูแวน
3. เด็กชายนพรัตน์  ดีวัน
 
1. นางอรอนงค์  สิทธิกัน
2. นางสาวพิมพิไล  ไชยวงษ์