สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงเกวลิน    ยุคันธรตระกูล
 
1. นางสาวธัญพิชชา    สมบุญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกันธิชา   สิริเจริญรุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์   สาครสุขเกษม
 
1. นางวลัยลักษณ์   จันทะล่าม
2. นางสาวเพ็ญนภา    ชีพวาณิชเกษตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79.32 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิริวัลย์   สันติสุขวนา
 
1. นายวิโรจน์    อินตะมูล
 
4 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมารยาท   ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางสาวพจนีย์   กิตติกมลพันธุ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กชายจีรศักดิ์   สิริเมธีตระกูล
2. เด็กชายธัชนนท์   ศานติธารา
3. เด็กชายนันทพงศ์    ฐิติธรรมกุล
4. เด็กชายศิวกร    เริงไม
5. เด็กชายสรนันท์   พิศาลวนาลัย
6. เด็กชายโชคชัย    ย่าเจ๊ะ
 
1. นายเสรี   ชวนชื่นอรุณแสง
2. นางสาวปวีณา    แสงจรัสโชค
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา    สันติสุขวนา
2. เด็กหญิงสิรินทรา    ศานติธารา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์    ตาคำ
2. นางสาวธัญพิชชา  สมบุญ
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงวรกร  สว่างมงคลชัย
2. เด็กชายสรนันท์  แก้วตา
3. เด็กหญิงสุชาวดี  พิศาลวนาลัย
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  สุจารักษ์
2. นางสาวปราณี  สายชลพิศาล