สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 11 17 9 37 33 20 3 2 56
2 บ้านยางเปา 9 5 2 16 18 10 4 1 32
3 บ้านบงตัน 9 2 3 14 18 4 2 1 24
4 บ้านอูตูม 6 4 9 19 22 7 5 3 34
5 บ้านวังลุง 5 4 1 10 14 7 2 0 23
6 บ้านบ่อหลวง 5 3 2 10 16 3 0 1 19
7 บ้านตาลเหนือ 5 2 2 9 10 2 1 0 13
8 บ้านทุ่งโป่ง 4 5 1 10 8 9 5 2 22
9 บ้านแม่ต๋อม 4 4 6 14 16 5 1 1 22
10 แม่โถวิทยาคม 4 3 4 11 18 7 5 5 30
11 บ้านห้วยน้ำขาว 4 3 1 8 12 5 3 2 20
12 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 4 2 1 7 10 7 3 4 20
13 บ้านแอ่นจัดสรร 4 1 2 7 10 6 6 4 22
14 บ้านแม่อ่างขาง 4 1 2 7 9 4 3 1 16
15 บ้านผาปูน 4 0 0 4 5 7 2 3 14
16 ชุมชนบ้านอมก๋อย 3 9 3 15 21 6 1 0 28
17 บ้านนาฟ่อน 3 6 7 16 18 6 0 0 24
18 ชุมชนบ้านดอยเต่า 3 5 0 8 10 3 3 0 16
19 บ้านหลวง 3 4 3 10 10 6 2 1 18
20 บ้านห้วยโค้ง 3 2 2 7 8 8 1 1 17
21 บ้านตุงลอย 3 1 3 7 12 13 4 1 29
22 บ้านแม่ตูบ 3 1 0 4 4 3 0 1 7
23 ชุมชนบ้านใหม่ 3 0 2 5 6 4 0 0 10
24 บ้านแม่งูด 2 3 2 7 6 8 6 2 20
25 บ้านยางครก 2 2 2 6 7 2 3 0 12
26 บ้านพุย 2 1 0 3 4 5 7 4 16
27 บ้านเกาะหลวง 2 0 1 3 4 0 2 1 6
28 บ้านฟ้าใส 2 0 0 2 2 2 1 0 5
29 บ้านตีนตก 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 บ้านสบลาน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
31 บ้านหางดง 2 0 0 2 1 1 0 0 2
32 บ้านกองลอย 1 5 3 9 13 6 3 2 22
33 บ้านแควมะกอก 1 3 4 8 16 10 4 2 30
34 บ้านนาเกียน 1 2 5 8 14 5 5 1 24
35 บ้านห้วยปูลิง 1 2 0 3 4 1 0 0 5
36 บ้านกิ่วลม 1 1 2 4 3 3 0 1 6
37 บ้านวังกอง 1 1 1 3 5 2 0 1 7
38 บ้านแม่ตื่น 1 1 1 3 3 3 0 0 6
39 บ้านผาแตน 1 1 1 3 2 1 0 1 3
40 บ้านห้วยไม้หก 1 1 0 2 2 2 2 0 6
41 บ้านโค้งงาม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
42 บ้านทุ่งจำเริง 1 0 2 3 2 1 1 0 4
43 บ้านมูเซอ 1 0 1 2 5 7 2 1 14
44 บ้านห้วยหล่อดูก 1 0 1 2 4 2 1 0 7
45 บ้านทุ่ง 1 0 1 2 3 9 2 0 14
46 บ้านฉิมพลี 1 0 1 2 3 7 1 2 11
47 ศูนย์อพยพแปลง 8 1 0 1 2 3 3 1 1 7
48 บ้านแม่บวน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
49 บ้านแม่ลายเหนือ 1 0 0 1 2 4 2 0 8
50 บ้านงิ้วสูง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
51 บ้านขุน 1 0 0 1 1 2 2 0 5
52 บ้านดงดำ 0 2 1 3 4 3 1 0 8
53 บ้านหนองผักบุ้ง 0 2 1 3 4 1 6 3 11
54 บ้านแอ่นใหม่ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
55 บ้านแม่ลานหลวง 0 1 2 3 5 6 2 1 13
56 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 0 1 2 3 4 4 3 0 11
57 บ้านโท้งวิทยา 0 1 1 2 8 2 3 2 13
58 บ้านโปง 0 1 1 2 5 2 2 3 9
59 บ้านตุงติง 0 1 1 2 5 2 1 1 8
60 บ้านแม่อมลอง 0 1 1 2 2 2 0 1 4
61 บ้านไร่ 0 1 1 2 2 2 0 0 4
62 บ้านเตียนอาง 0 1 0 1 3 4 0 0 7
63 บ้านแม่หลองน้อย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
64 บ้านผีปานเหนือ 0 1 0 1 1 0 2 2 3
65 บ้านแม่สะนาม 0 1 0 1 1 0 1 1 2
66 บ้านตาลใต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านแม่สะเต 0 1 0 1 0 7 1 0 8
68 บ้านวังหลวง 0 0 2 2 4 1 4 1 9
69 บ้านห่างหลวง 0 0 1 1 3 2 3 1 8
70 บ้านนาคอเรือ 0 0 1 1 1 3 4 2 8
71 ชุมชนบ้านแม่ทัง 0 0 1 1 1 0 2 3 3
72 บ้านนาไคร้ 0 0 1 1 0 1 2 0 3
73 บ้านยางเปียง 0 0 0 0 3 3 5 4 11
74 บ้านแปลง 2 0 0 0 0 2 2 4 0 8
75 บ้านแม่ลาย 0 0 0 0 2 2 2 0 6
76 ตรีมิตรวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
77 บ้านดอยคำ 0 0 0 0 1 4 1 0 6
78 บ้านกองหิน 0 0 0 0 1 4 0 0 5
79 บ้านเด่นวิทยา 0 0 0 0 1 3 1 1 5
80 บ้านแม่โขง 0 0 0 0 1 1 4 0 6
81 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 0 0 0 0 1 1 0 2 2
82 บ้านถิ่นสำราญ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
83 บ้านบ่อสลี 0 0 0 0 1 0 1 1 2
84 บ้านห้วยฝาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 บ้านขุนตื่น 0 0 0 0 0 5 1 1 6
86 บ้านใบหนา 0 0 0 0 0 2 2 0 4
87 บ้านวังหม้อ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
88 บ้านหลังท่อ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
89 บ้านผาจุก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
90 บ้านซิแบร 0 0 0 0 0 1 0 1 1
91 บ้านดอกแดง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
92 บ้านแปลง 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1
93 บ้านแม่ลอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
94 บ้านโปงทุ่ง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
95 บ้านยางแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 142 127 112 381 501 316 167 92 984