สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 10 17 9 36 33 19 3 2 55
2 บ้านยางเปา 9 5 2 16 18 10 3 1 31
3 บ้านบงตัน 7 2 2 11 15 3 2 1 20
4 บ้านอูตูม 6 4 9 19 22 7 5 3 34
5 บ้านบ่อหลวง 5 3 2 10 16 3 0 1 19
6 บ้านแม่ต๋อม 4 4 6 14 16 5 1 1 22
7 แม่โถวิทยาคม 4 3 4 11 18 7 5 5 30
8 บ้านห้วยน้ำขาว 4 3 1 8 12 5 3 2 20
9 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 4 2 1 7 10 7 2 4 19
10 บ้านแอ่นจัดสรร 4 1 2 7 10 6 6 4 22
11 บ้านแม่อ่างขาง 4 1 2 7 9 4 3 1 16
12 บ้านตาลเหนือ 4 1 2 7 9 2 0 0 11
13 บ้านผาปูน 4 0 0 4 5 7 2 3 14
14 บ้านนาฟ่อน 3 6 7 16 18 6 0 0 24
15 บ้านหลวง 3 4 2 9 9 6 2 1 17
16 บ้านทุ่งโป่ง 3 3 1 7 5 9 4 2 18
17 บ้านห้วยโค้ง 3 2 2 7 8 8 1 1 17
18 ชุมชนบ้านดอยเต่า 3 2 0 5 8 1 3 0 12
19 บ้านตุงลอย 3 1 2 6 12 12 3 1 27
20 บ้านแม่ตูบ 3 1 0 4 4 3 0 1 7
21 ชุมชนบ้านใหม่ 3 0 2 5 6 4 0 0 10
22 ชุมชนบ้านอมก๋อย 2 8 3 13 18 6 1 0 25
23 บ้านวังลุง 2 4 1 7 11 7 2 0 20
24 บ้านแม่งูด 2 3 2 7 6 8 5 2 19
25 บ้านเกาะหลวง 2 0 1 3 4 0 1 1 5
26 บ้านฟ้าใส 2 0 0 2 2 2 1 0 5
27 บ้านตีนตก 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 บ้านสบลาน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
29 บ้านกองลอย 1 5 3 9 13 6 3 2 22
30 บ้านแควมะกอก 1 3 4 8 16 10 4 2 30
31 บ้านนาเกียน 1 2 5 8 14 5 5 1 24
32 บ้านผาแตน 1 1 1 3 2 1 0 1 3
33 บ้านพุย 1 1 0 2 3 5 7 4 15
34 บ้านห้วยปูลิง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
35 บ้านห้วยไม้หก 1 1 0 2 2 2 2 0 6
36 บ้านยางครก 1 0 2 3 4 2 3 0 9
37 บ้านมูเซอ 1 0 1 2 5 7 2 1 14
38 บ้านฉิมพลี 1 0 1 2 3 7 1 2 11
39 ศูนย์อพยพแปลง 8 1 0 1 2 3 3 1 1 7
40 บ้านแม่บวน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
41 บ้านแม่ลายเหนือ 1 0 0 1 2 4 2 0 8
42 บ้านโค้งงาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 บ้านหางดง 1 0 0 1 0 1 0 0 1
44 บ้านดงดำ 0 2 1 3 4 3 1 0 8
45 บ้านหนองผักบุ้ง 0 2 0 2 4 0 6 3 10
46 บ้านแอ่นใหม่ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
47 บ้านแม่ลานหลวง 0 1 2 3 5 6 2 1 13
48 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 0 1 2 3 4 4 2 0 10
49 บ้านโท้งวิทยา 0 1 1 2 8 2 3 2 13
50 บ้านโปง 0 1 1 2 5 2 2 3 9
51 บ้านตุงติง 0 1 1 2 5 2 1 1 8
52 บ้านวังกอง 0 1 1 2 4 2 0 1 6
53 บ้านแม่ตื่น 0 1 1 2 2 3 0 0 5
54 บ้านแม่อมลอง 0 1 1 2 2 2 0 1 4
55 บ้านไร่ 0 1 1 2 2 2 0 0 4
56 บ้านเตียนอาง 0 1 0 1 3 4 0 0 7
57 บ้านกิ่วลม 0 1 0 1 1 2 0 1 3
58 บ้านผีปานเหนือ 0 1 0 1 1 0 2 2 3
59 บ้านแม่สะนาม 0 1 0 1 1 0 1 1 2
60 บ้านแม่สะเต 0 1 0 1 0 7 1 0 8
61 บ้านวังหลวง 0 0 2 2 4 1 4 1 9
62 บ้านห่างหลวง 0 0 1 1 3 2 3 1 8
63 บ้านห้วยหล่อดูก 0 0 1 1 3 2 1 0 6
64 บ้านทุ่ง 0 0 1 1 2 9 2 0 13
65 บ้านนาคอเรือ 0 0 1 1 1 3 4 2 8
66 บ้านทุ่งจำเริง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
67 บ้านนาไคร้ 0 0 1 1 0 1 2 0 3
68 บ้านยางเปียง 0 0 0 0 3 3 5 4 11
69 บ้านแปลง 2 0 0 0 0 2 2 4 0 8
70 บ้านแม่ลาย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
71 ตรีมิตรวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
72 บ้านดอยคำ 0 0 0 0 1 4 1 0 6
73 บ้านกองหิน 0 0 0 0 1 4 0 0 5
74 บ้านเด่นวิทยา 0 0 0 0 1 3 1 1 5
75 บ้านแม่โขง 0 0 0 0 1 1 4 0 6
76 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 0 0 0 0 1 1 0 2 2
77 บ้านงิ้วสูง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
78 ชุมชนบ้านแม่ทัง 0 0 0 0 1 0 1 3 2
79 บ้านถิ่นสำราญ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
80 บ้านบ่อสลี 0 0 0 0 1 0 1 1 2
81 บ้านห้วยฝาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
82 บ้านขุนตื่น 0 0 0 0 0 5 1 1 6
83 บ้านขุน 0 0 0 0 0 2 2 0 4
84 บ้านใบหนา 0 0 0 0 0 2 2 0 4
85 บ้านวังหม้อ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
86 บ้านผาจุก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
87 บ้านซิแบร 0 0 0 0 0 1 0 1 1
88 บ้านแม่หลองน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 บ้านดอกแดง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90 บ้านแปลง 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1
91 บ้านแม่ลอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
92 บ้านโปงทุ่ง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
93 บ้านยางแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
94 บ้านหลังท่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 122 114 104 340 467 308 155 92 930