สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 33 19 3 2 55
2 บ้านอูตูม 22 7 5 3 34
3 บ้านยางเปา 18 10 3 1 31
4 แม่โถวิทยาคม 18 7 5 5 30
5 ชุมชนบ้านอมก๋อย 18 6 1 0 25
6 บ้านนาฟ่อน 18 6 0 0 24
7 บ้านแควมะกอก 16 10 4 2 30
8 บ้านแม่ต๋อม 16 5 1 1 22
9 บ้านบ่อหลวง 16 3 0 1 19
10 บ้านบงตัน 15 3 2 1 20
11 บ้านนาเกียน 14 5 5 1 24
12 บ้านกองลอย 13 6 3 2 22
13 บ้านตุงลอย 12 12 3 1 27
14 บ้านห้วยน้ำขาว 12 5 3 2 20
15 บ้านวังลุง 11 7 2 0 20
16 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 10 7 2 4 19
17 บ้านแอ่นจัดสรร 10 6 6 4 22
18 บ้านหลวง 9 6 2 1 17
19 บ้านแม่อ่างขาง 9 4 3 1 16
20 บ้านตาลเหนือ 9 2 0 0 11
21 บ้านห้วยโค้ง 8 8 1 1 17
22 บ้านโท้งวิทยา 8 2 3 2 13
23 ชุมชนบ้านดอยเต่า 8 1 3 0 12
24 บ้านแม่งูด 6 8 5 2 19
25 ชุมชนบ้านใหม่ 6 4 0 0 10
26 บ้านทุ่งโป่ง 5 9 4 2 18
27 บ้านผาปูน 5 7 2 3 14
28 บ้านมูเซอ 5 7 2 1 14
29 บ้านแม่ลานหลวง 5 6 2 1 13
30 บ้านโปง 5 2 2 3 9
31 บ้านตุงติง 5 2 1 1 8
32 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 4 4 2 0 10
33 บ้านดงดำ 4 3 1 0 8
34 บ้านแม่ตูบ 4 3 0 1 7
35 บ้านยางครก 4 2 3 0 9
36 บ้านวังกอง 4 2 0 1 6
37 บ้านวังหลวง 4 1 4 1 9
38 บ้านหนองผักบุ้ง 4 0 6 3 10
39 บ้านเกาะหลวง 4 0 1 1 5
40 บ้านฉิมพลี 3 7 1 2 11
41 บ้านพุย 3 5 7 4 15
42 บ้านเตียนอาง 3 4 0 0 7
43 บ้านยางเปียง 3 3 5 4 11
44 ศูนย์อพยพแปลง 8 3 3 1 1 7
45 บ้านห่างหลวง 3 2 3 1 8
46 บ้านห้วยหล่อดูก 3 2 1 0 6
47 บ้านห้วยปูลิง 3 1 0 0 4
48 บ้านทุ่ง 2 9 2 0 13
49 บ้านแม่ลายเหนือ 2 4 2 0 8
50 บ้านแม่ตื่น 2 3 0 0 5
51 บ้านแปลง 2 2 2 4 0 8
52 บ้านห้วยไม้หก 2 2 2 0 6
53 บ้านฟ้าใส 2 2 1 0 5
54 บ้านแม่ลาย 2 2 1 0 5
55 บ้านแม่อมลอง 2 2 0 1 4
56 บ้านไร่ 2 2 0 0 4
57 บ้านผาแตน 2 1 0 1 3
58 ตรีมิตรวิทยา 2 1 0 1 3
59 บ้านแอ่นใหม่ 2 1 0 0 3
60 บ้านตีนตก 2 0 0 0 2
61 บ้านสบลาน 2 0 0 0 2
62 บ้านแม่บวน 2 0 0 0 2
63 บ้านดอยคำ 1 4 1 0 6
64 บ้านกองหิน 1 4 0 0 5
65 บ้านนาคอเรือ 1 3 4 2 8
66 บ้านเด่นวิทยา 1 3 1 1 5
67 บ้านกิ่วลม 1 2 0 1 3
68 บ้านแม่โขง 1 1 4 0 6
69 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 1 1 0 2 2
70 บ้านทุ่งจำเริง 1 1 0 0 2
71 บ้านงิ้วสูง 1 1 0 0 2
72 บ้านผีปานเหนือ 1 0 2 2 3
73 ชุมชนบ้านแม่ทัง 1 0 1 3 2
74 บ้านแม่สะนาม 1 0 1 1 2
75 บ้านถิ่นสำราญ 1 0 1 1 2
76 บ้านบ่อสลี 1 0 1 1 2
77 บ้านโค้งงาม 1 0 0 0 1
78 บ้านห้วยฝาง 1 0 0 0 1
79 บ้านแม่สะเต 0 7 1 0 8
80 บ้านขุนตื่น 0 5 1 1 6
81 บ้านขุน 0 2 2 0 4
82 บ้านใบหนา 0 2 2 0 4
83 บ้านวังหม้อ 0 2 0 1 2
84 บ้านนาไคร้ 0 1 2 0 3
85 บ้านผาจุก 0 1 1 0 2
86 บ้านซิแบร 0 1 0 1 1
87 บ้านหางดง 0 1 0 0 1
88 บ้านแม่หลองน้อย 0 1 0 0 1
89 บ้านดอกแดง 0 0 2 0 2
90 บ้านแปลง 5 0 0 1 1 1
91 บ้านแม่ลอง 0 0 1 1 1
92 บ้านโปงทุ่ง 0 0 1 1 1
93 บ้านยางแก้ว 0 0 0 1 0
94 บ้านหลังท่อ 0 0 0 1 0
รวม 467 308 155 92 1,022