สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 33 20 3 2 56
2 บ้านอูตูม 22 7 5 3 34
3 ชุมชนบ้านอมก๋อย 21 6 1 0 28
4 บ้านยางเปา 18 10 4 1 32
5 แม่โถวิทยาคม 18 7 5 5 30
6 บ้านนาฟ่อน 18 6 0 0 24
7 บ้านบงตัน 18 4 2 1 24
8 บ้านแควมะกอก 16 10 4 2 30
9 บ้านแม่ต๋อม 16 5 1 1 22
10 บ้านบ่อหลวง 16 3 0 1 19
11 บ้านวังลุง 14 7 2 0 23
12 บ้านนาเกียน 14 5 5 1 24
13 บ้านกองลอย 13 6 3 2 22
14 บ้านตุงลอย 12 13 4 1 29
15 บ้านห้วยน้ำขาว 12 5 3 2 20
16 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 10 7 3 4 20
17 บ้านแอ่นจัดสรร 10 6 6 4 22
18 บ้านหลวง 10 6 2 1 18
19 ชุมชนบ้านดอยเต่า 10 3 3 0 16
20 บ้านตาลเหนือ 10 2 1 0 13
21 บ้านแม่อ่างขาง 9 4 3 1 16
22 บ้านทุ่งโป่ง 8 9 5 2 22
23 บ้านห้วยโค้ง 8 8 1 1 17
24 บ้านโท้งวิทยา 8 2 3 2 13
25 บ้านยางครก 7 2 3 0 12
26 บ้านแม่งูด 6 8 6 2 20
27 ชุมชนบ้านใหม่ 6 4 0 0 10
28 บ้านผาปูน 5 7 2 3 14
29 บ้านมูเซอ 5 7 2 1 14
30 บ้านแม่ลานหลวง 5 6 2 1 13
31 บ้านโปง 5 2 2 3 9
32 บ้านตุงติง 5 2 1 1 8
33 บ้านวังกอง 5 2 0 1 7
34 บ้านพุย 4 5 7 4 16
35 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 4 4 3 0 11
36 บ้านดงดำ 4 3 1 0 8
37 บ้านแม่ตูบ 4 3 0 1 7
38 บ้านห้วยหล่อดูก 4 2 1 0 7
39 บ้านหนองผักบุ้ง 4 1 6 3 11
40 บ้านวังหลวง 4 1 4 1 9
41 บ้านห้วยปูลิง 4 1 0 0 5
42 บ้านเกาะหลวง 4 0 2 1 6
43 บ้านทุ่ง 3 9 2 0 14
44 บ้านฉิมพลี 3 7 1 2 11
45 บ้านเตียนอาง 3 4 0 0 7
46 บ้านยางเปียง 3 3 5 4 11
47 ศูนย์อพยพแปลง 8 3 3 1 1 7
48 บ้านกิ่วลม 3 3 0 1 6
49 บ้านแม่ตื่น 3 3 0 0 6
50 บ้านห่างหลวง 3 2 3 1 8
51 บ้านแม่ลายเหนือ 2 4 2 0 8
52 บ้านแปลง 2 2 2 4 0 8
53 บ้านห้วยไม้หก 2 2 2 0 6
54 บ้านแม่ลาย 2 2 2 0 6
55 บ้านฟ้าใส 2 2 1 0 5
56 บ้านแม่อมลอง 2 2 0 1 4
57 บ้านไร่ 2 2 0 0 4
58 บ้านทุ่งจำเริง 2 1 1 0 4
59 บ้านผาแตน 2 1 0 1 3
60 ตรีมิตรวิทยา 2 1 0 1 3
61 บ้านงิ้วสูง 2 1 0 0 3
62 บ้านแอ่นใหม่ 2 1 0 0 3
63 บ้านตีนตก 2 0 0 0 2
64 บ้านสบลาน 2 0 0 0 2
65 บ้านโค้งงาม 2 0 0 0 2
66 บ้านแม่บวน 2 0 0 0 2
67 บ้านดอยคำ 1 4 1 0 6
68 บ้านกองหิน 1 4 0 0 5
69 บ้านนาคอเรือ 1 3 4 2 8
70 บ้านเด่นวิทยา 1 3 1 1 5
71 บ้านขุน 1 2 2 0 5
72 บ้านแม่โขง 1 1 4 0 6
73 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 1 1 0 2 2
74 บ้านหางดง 1 1 0 0 2
75 บ้านแม่หลองน้อย 1 1 0 0 2
76 ชุมชนบ้านแม่ทัง 1 0 2 3 3
77 บ้านผีปานเหนือ 1 0 2 2 3
78 บ้านแม่สะนาม 1 0 1 1 2
79 บ้านถิ่นสำราญ 1 0 1 1 2
80 บ้านบ่อสลี 1 0 1 1 2
81 บ้านตาลใต้ 1 0 0 0 1
82 บ้านห้วยฝาง 1 0 0 0 1
83 บ้านแม่สะเต 0 7 1 0 8
84 บ้านขุนตื่น 0 5 1 1 6
85 บ้านใบหนา 0 2 2 0 4
86 บ้านวังหม้อ 0 2 0 1 2
87 บ้านนาไคร้ 0 1 2 0 3
88 บ้านหลังท่อ 0 1 1 1 2
89 บ้านผาจุก 0 1 1 0 2
90 บ้านซิแบร 0 1 0 1 1
91 บ้านดอกแดง 0 0 2 0 2
92 บ้านแปลง 5 0 0 1 1 1
93 บ้านแม่ลอง 0 0 1 1 1
94 บ้านโปงทุ่ง 0 0 1 1 1
95 บ้านยางแก้ว 0 0 0 1 0
รวม 501 316 167 92 984