หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอุทิศ ขัติวงษ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
2 นายไกรสร สุทินโน รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
3 นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
4 นายลิขิต ฐานมั่น ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
5 นางไอซา เหลืองอิงคะสุต ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
6 นางศิริกานดา คำดี ผอ.กลุ่มบริหารงาานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
7 นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
8 น.ส.ทิพวรรณ นามแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
9 นายวิชัย ปานอุทัย ผอ.หน่วยตรวจสอบใน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
10 นางชนากานต์ สุนันทกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
11 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
12 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
13 น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
14 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
15 นายไกรสร สุทินโน รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
16 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
17 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
18 นางชนากานต์ สุนันทกร ผอ.ส่งเสริรมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
19 นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
20 นางสาวจันทนา พนมการ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
21 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
22 นางกนกอร พินิจราชกิจ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
23 นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
24 นางรชฏ กันทะรัญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
25 นางสายสวาท รัตนมหามณีกร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
26 นางฉัตรชฏา อำนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
27 นางสาวพิชญูณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
28 นายนิกร ติ๊บถา เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
29 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
30 นางสาววราภรณ์ ปันทนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
31 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
32 นางอำไพ มณีวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
33 นางจันทรพร ดู่สอน ผอ.โรงเรียนบ้านบงตัน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
34 นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผอ.โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
35 นายเปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
36 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
37 นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
38 นายวีระ ยะอนันต์ ครู โรงเรียนบ้านนาคอเรือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
39 นางชลิดา แสนเหนือ ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
40 นายประกาสิทธิ์ อ่างคำ ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
41 นายมังกร ใบทอง ครู โรงเรียนบ้านเตียนอาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
42 นางสาวภูษณิศา นาถธราดล ครู โรงเรียนบ้านแม่ลอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
43 นายชาญชัย แสนกร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
44 นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา อัตราจ้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
45 นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
46 นางกรรณิการ์ ชนันชนะ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
47 นางฉัตรชฏา อำนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
48 นายชูชัย เตมีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
49 นางสาวกลอยใจ ปั๋นติ๊บ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
50 นางสาวพิชชาพร กันทะยวง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
51 นางศิริกานดา คำดี ผอ.กลุ่มบริหารงาานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
52 นายอินสร คำปัน นิติกร ชำนาญพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
53 นายเปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
54 นายพิชิต ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
55 นางสาวลำดวน ชาติวิเศษ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
56 นางวิลาวัลย์ ขันคำ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
57 นางสุมาลี ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
58 นางณัฐธิดา การบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
59 นางฐิติยา ชัยวงค์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
60 นางสาวอัจฉรา ผดุงพานิช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
61 นายสาโรจน์ ชมสวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ (คุรุสภาเขตพื้นที่) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
62 นางจันทร์ฉาย เทพบริสุทธิ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
63 นางสาวชนิดา คำภิโล นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
64 นางสาวฐญามน วงค์การณ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
65 นางธัญญรัตน์ จันทรมานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
66 นางณิชนันทน์ ทรัพย์โสภิณ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
67 นางสาวพีรดา ธรรมขัน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
68 นางเสาวภา วงศ์ห้อ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
69 นางเบญจมาศ จาติ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
70 นางสาวปณัฏฐา จูแวน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
71 นางสาวพัชชา เจริญเมือง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
72 นางสาวสุภาพร จอมใจ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
73 นางสาวสุพัตรา มะลิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านพุย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
74 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
75 นางสาวศิริพรรณ นันตาบุญ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
76 นางสาวภาวิณี บุญทา ครูธุรการโรงเรียนบ้านผาจุก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
77 นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
78 นางปรานอม ยะมัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
79 นางศิริวรรณ ปันทวงค์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
80 น.ส.รักษิณา ใบสุขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
81 น.ส.ปาริฉัตร คำงาม ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
82 นายปัฐพงศ์ สิงหนาท ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
83 น.ส.รมินตรา วรงค์ปกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
84 นางรุ่งนภา ทองเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
85 นางอรวรรณ กองเงิน ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
86 นางจินตนา ทาใจ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
87 นางกรรณิการ์ ชนันชนะ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
88 น.ส.ศศิวิมล กันธิวา ครูโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
89 นายชัชวาล กันธิวา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
90 นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
91 นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
92 นางเกศราพร นะจา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
93 นายสุรชัย แสนสุรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
94 นายวรชัย ภิรมย์ ครูโรงเรียนบ้านวังหม้อ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
95 นายวราวุธ การะบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
96 นางเยาวเรศ ชัยพรม ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
97 นางสาวคชาภรณ์ เสาเมืองมูล ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
98 นายชัยมงคล สุมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
99 นายสุทธิชัย อัมโรสถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล  
100 น.ส.ดารารัตน์ วงค์สถาน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล  
101 น.ส.รณิดา ชุมภูศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล  
102 นางพิชญากร ยศเดชากิตติ์ ครูโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล  
103 น.ส.วิรัก สุขรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล  
104 นางเบญจมาศ จาติ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล  
105 นางสุจิตรา คำจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล  
106 น.ส.วรณัน โพธิป้อม ครูธุรการโรงเรียนบ้านแควมะกอก คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล  
107 น.ส.จันทนา พนมการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล  
108 น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล  
109 น.ส.ปิ่นปินันท์ บัวคลี่ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล  
110 นายวิชัย ปานอุทัย ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และกรอกข้อมูล  
111 นายนพพร เดชชิต ผอ. โรงเรียนบ้านกองลอย คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน  
112 น.ส.ปุณยนุชนภัส อินทนุ ครูโรงเรียนบ้านกองลอย คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน  
113 นางเมธาวี ไชยแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน  
114 น.ส.ศิริพร คงแดง ครูโรงเรียนบ้านกองลอย คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน  
115 นายอัศนี มานะพัฒนมงคล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกองลอย คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน  
116 นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน  
117 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน  
118 น.ส.พิลาวรรณ แดนวิมาน ครูโรงเรียนบ้านกองลอย คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน  
119 นางสาวพิชชาพร กันทะยวง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน  
120 นายไกรสร สุทินโน รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
121 นายสุภาพ อินตา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
122 นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน ผอ.โรงเรียนบ้านกองหิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
123 นายขัตติยะ ไวยกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหางดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
124 นางไอซา เหลืองอิงคะสุต ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
125 นายจรูญ กันทะมา ครู โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
126 นายเฉลิมชนม์ เลิศเกษม พนักงานธุรการ ชั้น ส.3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
127 นายคงศักดิ์ เสวลาภี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
128 นายบุญพฤกษ์ จินดาวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
129 นายธีรเดช นวลศิริ ครูโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
130 นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภา ครู โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
131 นายประพันธ์ จ๊ะเขียว พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
132 นายสุเบญจ์ ประพฤติ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
133 นายปทัยวัชร์ ทรัพย์โสภิณ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
134 นายนิกร ชาวอินเอก ช่างไม้ชั้น 4โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
135 นายชัยรัตน์ ปิโข่ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
136 นายสาโรจน์ อินทะจักข์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
137 นายถวิล รินแต้ว ลูกจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
138 นายสุชาติ ชาวอินเอก ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนบ้านแม่ลอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
139 นายวิโรจน์ ตันใบ ช่างไม้ ขั้น 4 โรงเรียนบ้านกองหิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
140 นายบุญชุม มณีวรรณ์ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
141 นายสมยศ ใจมาเปี้ย ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
142 นายพินิตย์ สิงห์โกฏ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
143 นายธีระพงษ์ โกตะมะ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
144 นายนิรันดร์ มณีวรรณ์ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านดงดำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
145 นายณรงค์ บรรทา ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านหางดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
146 นายวัลลภ ตันยะ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านแควมะกอก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
147 นายอุดม คำวงค์ษา ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านแม่งูด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
148 นายเอกพงษ์ สุขรักษ์ ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
149 ว่าที่ ร.ต.รณชัย ขาวกิจไพศาล ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
150 นายลีน จันทะนะ ผอ.โรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
151 นายสุรจิตร ยศอาลัย ครูโรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
152 นายเชษฐ์ ไชยวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
153 นายสุกแก้ว ศรีบุตร ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 4 สพป.ชม. เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
154 นายชัยรัตน์ เขียวมัง ช่างไม้ ชั้น 4 สพป.ชม. เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
155 นายนิกร ติ๊บถา เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง  
156 นางชนากานต์ สุนันทกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
157 น.ส.วาสนา สายพิน รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
158 นางสินีนาฎ วงค์น้อย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
159 นางนิภา ทับทอง ครูโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
160 นางนันธิดา สุภาวงค์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
161 นางฉวีวรรณ ยะสุรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
162 น.ส.นัทน์วิภาญา แดงใหม่ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
163 น.ส.ธัญพิชชา นันตา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
164 นางสุพรรษา ผ่องใส ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
165 น.ส.อัจฉรา ผดุงพานิช ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
166 นางรัตติยา วรการต์ตระกูล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
167 นางธนัท สุวรรณสิทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
168 นางณัฐทินี วังกาวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
169 น.ส.ณิชานันท์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านไร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
170 น.ส.สายสุนีย์ ต่างใจรักษ์ ครูธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
171 น.ส.กรวิการ์ ชัยทนัน ครูธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
172 น.ส.ชลธิชา จินาวงค์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านเด่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
173 นางจุฑาทิพย์ เป็งลือใจ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
174 น.ส.สุชาดา คำจา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
175 น.ส.อำภา อินต๊ะคำ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
176 น.ส.รัตติยา คำอ้าย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
177 นางสาวพัฒนาพร พวงสายใจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
178 นางสาวกิ่งกาญจน์ กิติตุ้ย ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
179 นายวิศวัตส์ ศิริปิยวโรดม รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
180 นายธงชัย ประมวล ผอ.โรงเรียนบ้านกิ่วลม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
181 นายสิริชัย นุสโร ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
182 นายสุทธิชัย อัมโรสถ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
183 นายสุดสาคร จันทะล่าม ผอ.โรงเรียนแม่โถวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
184 นายขัตติยะ ไวยกุล ผอ.โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
185 นายสมสิทธิ์ ถนอมเสียง ผอ.โรงเรียนบ้านนาคอเรือ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
186 นายนพดล สุริยะสาร ผอ.โรงเรียนบ้านโปง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
187 นางจันทรพร ดู่สอน ผอ.โรงเรียนบ้านบงตัน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
188 นายชูชัย เตมีศักดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
189 นายกลัปพัฒน์ โกวรรณ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง ๔ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
190 นายวัฒน์ ปุรารักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
191 นายถวิล สุวรรณ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
192 นายเทียม วันมหาชัย ผอ.โรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
193 นายโอฬาร เปลา ผอ.โรงเรียนบ้านนาเกียน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
194 นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
195 น.ส.ปนิดา ปันดอน ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
196 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
197 น.ส.พิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
198 นายสุภาพ อินตา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ  
199 นายลิขิต ฐานมั่น ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
200 นางอริศรา กังแฮ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
201 นางจันทร์ฉาย เทพบริสุทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
202 น.ส.ชนิดา คำภิโล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
203 นางเสาวภา วงศ์ห้อ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
204 น.ส.พีรดา ธรรมขัน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
205 น.ส.ปณัฎฐา จูแวน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
206 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
207 น.ส.ววราภรณ์ ปันทนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
208 นางธัญญรัตน์ จันทรมานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
209 นางณิชนันทน์ ทรัพย์โสภิณ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
210 นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
211 นางเรณู ราชวังแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
212 น.ส.สยุมพร ตาสา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
213 นางปิยวรรณ ฝั้นติ๊บ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
214 น.ส.จันทนา พนมการ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
215 น.ส.อมลวรรณ กบกันทา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
216 นายธงชัย ประมวล ผอ.โรงเรียนบ้านกิ่วลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
217 นายนพดล สุริยะสาร ผอ.โรงเรียนบ้านโปง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
218 นายเชษฐ์ ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
219 นายชัยโรจน์ พลราชม ครูโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
220 นายสุกแก้ว ศรีบุตร ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 4 สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
221 นายชัยรัตน์ เขียวมัง ช่างไม้ ชั้น 3 สพป.ชม.5 คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
222 นายเอกพงษ์ สุขรักษ์ ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
223 นายอุดม คำวงศ์ษา ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแม่งูด คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
224 นายประเสริฐ เรือนสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
225 นายสุวิทย์ ยาประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
226 นายนิติวัฒน์ ทองผาง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านกิ่วลม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
227 นายถวิล รินแต้ว ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
228 นายไกรสร สุทินโน รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
229 นายถวิล สุวรรณ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
230 นายวรศักดิ์ หมื่นวงค์คำ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
231 นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
232 นายชูชัย เตมีศักดิ์ ผอ. โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
233 นายสุริยันต์ แก้วสามสี ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งโปง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
234 นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน ผอ.โรงเรียนบ้านกองหิน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
235 นายพิทักษ์ ชมชื่น ผอ.โรงเรียนบ้านตุงลอย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
236 นายถวิล สุทธิวรรณจำปา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
237 นายลีน จันทะนะ ผอ.โรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
238 นายขัตติยะ ไวยกุล ผอ.โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
239 น.ส.วาสนา สายพิน รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
240 นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
241 น.ส.ทิพวรรณ นามแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
242 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
243 นายถวิล สุวรรณ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การศึกษาปฐมวัย  
244 นางพรพิมล ยารังษี ครูโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การศึกษาปฐมวัย  
245 น.ส.ทองทิพย์ มณีกุล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การศึกษาปฐมวัย  
246 นายคงศักดิ์ เสวลาภี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การศึกษาปฐมวัย  
247 นางกนกอร พินิจราชกิจ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การศึกษาปฐมวัย  
248 น.ส.รณิดา ชุมภูศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การศึกษาปฐมวัย  
249 นายขัตติยะ ไวยกุล ผอ.โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
250 นางชลธิชา แก้วคำปา ครูโรงเรียนบ้านนาฟ่อน คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
251 น.ส.ประณมพร วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
252 นายชาติชาย เหมือนฟู ครูโรงเรียนบ้านงิ้วสูง คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
253 นางจันทร์ฉาย พรหมเสน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
254 น.ส.กรรณิการ์ ธรรมขันแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
255 น.ส.จุฑามาศ คำยอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
256 น.ส.ทิพวรรณ นามแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
257 นางเกศราพร นะจา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
258 นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
259 นางมีนา กันทะยอม ครูโรงเรียนบ้านโปง คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
260 น.ส.ลิดาว ปัญโญใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
261 น.ส.ทิพวรรณ สุดนุช ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
262 นางสุกัญญา ธรรมดา ครูโรงเรียนบ้านหางดง คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
263 นายสุรชัย แสนสุรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
264 น.ส.ดานุรัตน์ จันทะรส ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
265 น.ส.ชิราพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
266 น.ส.ดารารัตน์ วงค์สถาน นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
267 นายสุทัศน์ เอื่ยมแสง ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
268 น.ส.ปนิดา ปันดอน ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
269 นางนภาพร เต็งนุ ครูโรงเรียนบ้านแควมะกอก คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
270 นางนิพร การะบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
271 นางรชฎ กันทะรัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
272 น.ส.ส้มโอ อ่องประกิต ครูโรงเรียนบ้านฉิมพลี คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
273 นายกฤต คุ้มปรีดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
274 นายชูชัย เตมีศักดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
275 นายพิศิษฐ์พงษ์ ไชยแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
276 นายโสภณ ยารังษี ครูโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
277 นายประยูร โกฎธิ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
278 นางวีรญา ยศอาลัย ครูโรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
279 นางจิราพรรณ จาตุนันท์ ครูโรงเรียนบ้านยางเปา คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
280 น.ส.พิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
281 นายปริญญา รักพ่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
282 น.ส.ปิ่นปินันท์ บัวคลี่ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
283 นายสุริยันต์ แก้วสามสี ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งโปง คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
284 นายบัณฑิต กันธิวัง ผอ.โรงเรียนบ้านแม่อมลอง คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
285 นายจิรพงษ์ คำปวง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านน้อยห้วยริน คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
286 นางสายสวาท รัตนมหามณีกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
287 นายเปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
288 นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองหิน คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (แอโรบิค)  
289 นายบุญพฤกษ์ จินดาวงค์ ครู โรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (แอโรบิค)  
290 นายนฤนาท ชาญพนา ครูโรงเรียนบ้านเกาะหลวง คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (แอโรบิค)  
291 นายเบญจา แจ้งสี ครูโรงเรียนบ้านหลวง คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (แอโรบิค)  
292 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (แอโรบิค)  
293 นายนิกร ติ๊บถา เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (แอโรบิค)  
294 นายพิทักษ์ ชมชื่น ผอ.โรงเรียนบ้านตุงลอย คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
295 นายชัยยศ สุขต้อ ครูโรงเรียนบ้านยางเปา คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
296 น.ส.คนึงนิจ สนธิคุณ ครูโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
297 นายดวงดี บุญเรืองยา ครูโรงเรียนบ้านบงตัน คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
298 น.ส.ทิพวรรณ นามแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
299 นางฉัตรชฏา อำนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
300 นายวิรัตน์ มาโนช ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
301 นายอุดร สมัยประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านยางแก้ว คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
302 น.ส.ปัทมาพร บัวชุ่ม ครูโรงเรียนบ้านยางเปา คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
303 น.ส.วรรณาลี เทพก๋อง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
304 นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตีนตก คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
305 นายถวิล สุทธิวรรณจำปา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
306 นางฐิติยา ชัยวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
307 น.ส.จินตนา ทาใจ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
308 นางพิชญ์ศุภางค์ ลิ้มอรุณ ครูโรงเรียนบ้านโปง คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
309 น.ส.รัชนีกร ปัญโญ ครูโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
310 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
311 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
312 น.ส.วิลาวัณย์ ฐิติวรรณภา ครูโรงเรียนบ้านตุงลอย คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
313 นายวรศักดิ์ หมื่นวงค์คำ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ คณะกรรมการวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)  
314 นายสุทธิชัย อัมโรสถ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม คณะกรรมการวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)  
315 นายอัครวรรษ์ ยศเดชากิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)  
316 นายประกาสิทธิ์ อ่างคำ ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)  
317 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)  
318 น.ส.วาสนา สายพิน รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
319 นางวิไลลักษณ์ สุริยะคำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
320 นางธัญญรัตน์ กันทะลือ ครูโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
321 นางพิกุล อินตา ครูโรงเรียนบ้านแม่ลอง คณะกรรมการวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
322 น.ส.พิกุล แปงใจ ครูโรงเรียนบ้านแม่บวน คณะกรรมการวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
323 นางจันทร์แรม ดวงเพชร ครูโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย คณะกรรมการวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
324 น.ส.รัตติกาล จันทร์ออน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
325 น.ส.ญานี สีนวน ครูโรงเรียนบ้านตุงลอย คณะกรรมการวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
326 น.ส.ศิริพันธุ์ ตุ้ยแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา คณะกรรมการวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
327 น.ส.รัตนาภรณ์ ตันมณี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง คณะกรรมการวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
328 นางนวลจันทร์ ศรีวิลัย ครูโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา คณะกรรมการวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
329 น.ส.จันทนา พนมการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
330 นางมัลลิกา โทนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านยางครก คณะกรรมการวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
331 นายธงชัย ประมวล ผอ.โรงเรียนบ้านกิ่วลม คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)  
332 นายลีน จันทะนะ ผอ.โรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)  
333 น.ส.วชิราพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)  
334 น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)  

ข้อมูลผู้ประสานงาน 1.นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.081-2877539 2.นางนฤมล จันทร์เขียว โทร.089-9999151 3.น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ โทร.085-6209717
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]