หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 769 1.010 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
2 770 1.010 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
3 771 1.010 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
4 772 1.020 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
5 773 1.020 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
6 774 1.020 กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
7 781 1.030 เล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
8 782 1.030 เล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
9 777 1.040 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
10 778 1.040 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
11 779 1.050 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]  
12 780 1.050 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]  

ข้อมูลผู้ประสานงาน 1.นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.081-2877539 2.นางนฤมล จันทร์เขียว โทร.089-9999151 3.น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ โทร.085-6209717
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]