หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 103 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 19 34 21
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 63 126 82
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 29 52 41
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 9 10 8
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 10 23 15
6 007 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 11 15 11
7 008 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 4 8 8
8 009 โรงเรียนบ้านกองลอย 26 69 34
9 010 โรงเรียนบ้านกองวะ 0 0 0
10 011 โรงเรียนบ้านกองหิน 5 11 8
11 012 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 7 18 13
12 016 โรงเรียนบ้านขุน 5 7 6
13 014 โรงเรียนบ้านขุนตื่น 7 12 10
14 015 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 4 11 8
15 019 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 3 5 3
16 020 โรงเรียนบ้านฉิมพลี 13 20 13
17 021 โรงเรียนบ้านซิแบร 2 5 4
18 022 โรงเรียนบ้านดงดำ 8 14 11
19 023 โรงเรียนบ้านดอกแดง 2 4 2
20 024 โรงเรียนบ้านดอยคำ 6 14 10
21 027 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 15 39 26
22 026 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 1 1 1
23 028 โรงเรียนบ้านตีนตก 4 6 6
24 029 โรงเรียนบ้านตุงติง 9 21 17
25 030 โรงเรียนบ้านตุงลอย 32 98 54
26 032 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 3 5 3
27 033 โรงเรียนบ้านทุ่ง 14 25 21
28 034 โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 4 6 4
29 035 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว 0 0 0
30 036 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 25 46 31
31 040 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 12 18 14
32 042 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 24 44 36
33 039 โรงเรียนบ้านนาเกียน 26 71 38
34 041 โรงเรียนบ้านนาไคร้ 4 12 6
35 038 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 25 53 38
36 043 โรงเรียนบ้านบงตัน 26 48 39
37 044 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 3 4 3
38 045 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 27 73 48
39 051 โรงเรียนบ้านผาจุก 2 3 3
40 053 โรงเรียนบ้านผาปูน 17 48 26
41 052 โรงเรียนบ้านผาแตน 4 10 6
42 054 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 5 8 6
43 055 โรงเรียนบ้านพุย 21 46 27
44 104 โรงเรียนบ้านฟ้าใส 5 9 5
45 056 โรงเรียนบ้านมูเซอ 15 29 23
46 074 โรงเรียนบ้านยางครก 12 34 22
47 075 โรงเรียนบ้านยางเปา 36 78 48
48 076 โรงเรียนบ้านยางเปียง 17 33 24
49 073 โรงเรียนบ้านยางแก้ว 2 4 2
50 078 โรงเรียนบ้านวังกอง 8 15 12
51 079 โรงเรียนบ้านวังลุง 23 54 39
52 080 โรงเรียนบ้านวังหม้อ 3 6 5
53 081 โรงเรียนบ้านวังหลวง 10 13 10
54 082 โรงเรียนบ้านสบลาน 2 4 2
55 083 โรงเรียนบ้านสันติสุข 0 0 0
56 084 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 0 0 0
57 085 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 14 23 18
58 086 โรงเรียนบ้านหลวง 25 36 35
59 087 โรงเรียนบ้านหลังท่อ 3 4 3
60 094 โรงเรียนบ้านหางดง 2 31 5
61 095 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 11 23 13
62 089 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 24 56 39
63 090 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 5 8 6
64 091 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง 1 3 1
65 093 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 7 12 10
66 088 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 21 31 25
67 092 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 6 16 11
68 096 โรงเรียนบ้านอูตูม 37 78 60
69 013 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 7 17 10
70 025 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 6 14 9
71 031 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 8 20 13
72 017 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 37 71 53
73 047 โรงเรียนบ้านแปลง 2 8 13 11
74 048 โรงเรียนบ้านแปลง 5 3 6 4
75 058 โรงเรียนบ้านแม่งูด 23 57 30
76 060 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 7 23 14
77 061 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 8 10 9
78 059 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 24 89 48
79 062 โรงเรียนบ้านแม่บวน 4 15 7
80 063 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 2 2 2
81 065 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 14 33 17
82 066 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 6 6 6
83 067 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 8 20 12
84 069 โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 4 9 6
85 068 โรงเรียนบ้านแม่สะเต 10 21 12
86 070 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 2 6 3
87 071 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 5 8 6
88 072 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 17 47 34
89 057 โรงเรียนบ้านแม่โขง 7 13 7
90 097 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 26 50 36
91 098 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 3 8 6
92 018 โรงเรียนบ้านโค้งงาม 2 2 2
93 037 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 16 23 19
94 050 โรงเรียนบ้านโปง 12 17 14
95 049 โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 2 5 3
96 046 โรงเรียนบ้านใบหนา 4 6 5
97 077 โรงเรียนบ้านไร่ 5 6 5
98 101 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 8 15 9
99 100 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 43 113 64
100 102 โรงเรียนอนุบาลเรือนคำ 0 0 0
รวม 1156 2488 1655
4143

ข้อมูลผู้ประสานงาน 1.นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.081-2877539 2.นางนฤมล จันทร์เขียว โทร.089-9999151 3.น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ โทร.085-6209717
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]