หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

่อ่านออกเสียงและจำใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสุรีรัตน์ ไชยวัณณ์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค์โรงเรียนแม่โถวิทยาคม กรรมการ
3. นายชมพูนุช เผือกผล โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 กรรมการ
4. นางสาวพิกุล บุญธิโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางไพลิน สิงห์คำ โรงเรียนบ้านฉิมพลี กรรมการและเลขานุการ
่อ่านออกเสียงและจำใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ แสนสุขโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางศรีลา นำปุ๊ดโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมาวิน สุวรรณศรีคำโรงเรียนดงดำกรรมการ
4. นางอธิฐาน โพธิโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา หมู่ตาโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการและเลขานุการ
อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายจรูญ กันธะมา โรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา วิชาโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
3. นางสาวคชาภรณ์ เสาเมืองมูลโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นายสมพรรณ์ มาลาคุ้มชีวีโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการ
5. นางสาวอชิรญาณ์ นาระต๊ะ โรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเบญจา แสนสุข โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญดาว แก้วลา โรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ดวงสุริยะโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
4. นางรุ่งนภา ทองเพ็ชรโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นางทับทิม ชัยชะนะโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี จินาวงค์ โรงเรียนบ้านแม่ลองประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา จันทะมงคลโรงเรียนบ้านแปลง 5กรรมการ
3. นางสาวแสงดาว ถาระปันโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการ
4. นางสาวสรารัตน์ ดีทู โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
5. นายอุดรพัฒน์ บุญมาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญจันทร์ มีมาโรงเรียนบ้านโท้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค์โรงเรียนแม่โถวิทยาคม กรรมการ
3. นายมนต์ชัย รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ ผัดแก้วโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
5. นางสาวรมินตรา วรงค์ปกรณ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางอำพร เป็งใจโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ ถือบุญโรงเรียนบ้านกองหินกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ยองรัตน์โรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
4. นางสาวแสงจันทร์ เกลอะมูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
5. นางสุพรรณ ปุงปี่แก้วโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
6. นางสาวชมลดา คำมูลโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนภาลักษณ์ คำมะนางโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
3. นางสาวนายิกากา ตาคำโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
4. นายอธิพงษ์ ดาวเวียงกันโรงเรียนบ้านบ่อสลีกรรมการ
5. นางสาวธนภร ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
6. นางสาววรรณิศา สีกรณ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัสนันท์ อภิชัยโรงเรียนบ้านบงตันประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ กันทะโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสุวนันท์ อินใจโรงเรียนแควมะกอกกรรมการ
4. นางสาวอรณีย์ สีโลปาโรงเรียนบ้านแม่อ่างข่างกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ เฉพาะตนโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
6. นายมนตรี ก๋องตาโรงเรียนบ้านกองวะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายอภิชาติ มหาขุนคีรีโรงเรียนกองลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ กระจ่างโชคช่วงโรงเรียนผาปูนกรรมการ
4. นางมนทิรา นันกาวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
5. นางสุกัญญา ธรรมดาโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางญาณี สุขศรีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาววงศ์เดือน จันทาโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
3. นายธีรพล ทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
4. นางปวีณา แก้ววงค์วานโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางพัชรี หล้าหม่นโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา เกิดผลโรงเรียนบ้านโปงประธานกรรมการ
2. นางปรียาพร ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านโค้งงามกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สุรีย์ ใจปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา เวียงนาคโรงเรียนบ้านตาลใต้กรรมการ
5. นางสาวพนิตา เสริมมติวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายลีน จันทะนะโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ สุขยืน โรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นางสาวยศสินี ใจน้อย โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
4. นางสาวชุณหกาญจน์ ยศไทย โรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี คำแผ่น โรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
6. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือกรรมการ
7. นางอัญชลี สุรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังกรรมการ
8. นางสาวมนทกานต์ อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายลีน จันทะนะโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ สมลาโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกกรรมการ
3. นายเอกชัย ถามณีโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
4. นายศุภสิทธิ์ จันทร์ชัยโรงเรียนบ้านใบหนากรรมการ
5. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือกรรมการ
6. นางอัญชลี สุรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังกรรมการ
7. นางสาวมนทกานต์ อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายลีน จันทะนะโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ กีฬาแปงโรงเรียนบ้านใบหนากรรมการ
3. นางนันทวัน ปัญญามาโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
4. นางสาวธนารัตน์ เต็มใจ โรงเรียนบ้านโป่งทุ่งกรรมการ
5. นายณรงค์เดช มณีวรรณโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อยกรรมการ
6. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือกรรมการ
7. นางอัญชลี สุรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังกรรมการ
8. นางสาวมนทกานต์ อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายลีน จันทะนะโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายภานุวัตร ช่วยแก้ไขโรงเรียนแม่โถวิทยาคม กรรมการ
3. นายสุรินทร์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
4. นายธีระเดช นวลสนิทโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
5. นายบดินทร์ ปัญญา โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการ
6. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือกรรมการ
7. นางอัญชลี สุรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังกรรมการ
8. นางสาวมนทกานต์ อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายลีน จันทะนะโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายฝนเพชร ธงทาสีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายพนม สุรินทร์ โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
4. นางสาวนัฐชา จักรปั๋นโรงเรียนโปงกรรมการ
5. นายเนตร เทิดพาณิชย์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
6. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือกรรมการ
7. นางอัญชลี สุรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังกรรมการ
8. นางสาวมนทกานต์ อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายนิกร มะโนโรงเรียนบ้านตีนตกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวรรณ ชุ่มเล็กโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8กรรมการ
3. นายชาตรี แสงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
4. นางสาวรัตนา เสียงสนั่นโรงเรียนทุ่งโป่งกรรมการ
5. นางเสาวคนธ์ เปลาโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
6. นางสาวศุกร์ศิริ ก๋องตาโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนิกร มะโนโรงเรียนบ้านตีนตกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวรรณ ชุ่มเล็ก โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 กรรมการ
3. นายชาตรี แสงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
4. นางสาวรัตนา เสียงสนั่นโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
5. นางเสาวคนธ์ เปลาโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
6. นางสาวศุกร์ศิริ ก๋องตาโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิกร มะโนโรงเรียนบ้านตีนตกประธานกรรมการ
2. นายธรรมลักษณ์ วงศ์ษาราษฎร์โรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ สุดวงรัตน์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นางสาวนันทยา วงศ์ชัย โรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
5. นางกันยากาญจน์ มโนโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นางพรรณวดี ใจจักรคำโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ์โรงเรียนบ้านขุนประธานกรรมการ
2. นายวีระ ยะอนันต์โรงเรียนบ้านนาคอเรือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิสรา สุคัมภีร์ โรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
4. นายนิติรัฐ วรรณวิริยวัตรโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นางศรีนวล เชาวนี โรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ์โรงเรียนบ้านขุนประธานกรรมการ
2. นายวีระ ยะอนันต์โรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
3. นางสาวอภิสรา สุคัมภีร์ โรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
4. นายนิติรัฐ วรรณวิริยวัตรโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นางศรีนวล เชาวนีโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายณัฐวัฒน บุญทวี โรงเรียนบ้านแม่บวนประธานกรรมการ
2. นางสินีพร เหมือนฟูโรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการ
3. นายยงยุทธ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. นางสาวอำไพ กันทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
5. นางวลัยลักษณ์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคม กรรมการ
6. นายธีรพงค์ วรรณสอนโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายณัฐวัฒน บุญทวี โรงเรียนบ้านแม่บวนประธานกรรมการ
2. นายจิรายุ วิมลสุกุลตราโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
3. นางกมลลักษณ์ เปอลอย โรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการ
4. นายศุภชัย เปงพันทิตย์โรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ ยศถามีโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
6. นางรุจิรา ภรพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายณัฐวัฒน บุญทวี โรงเรียนบ้านแม่บวนประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ลังกาสิทธิ์โรงเรียนโปงกรรมการ
3. นายสมพร ปิมปา โรงเรียนแม่โถวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวจิราลักษณ์ ธิศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
5. นางอัษฏาภรณ์ ต่อระบิลโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์ศรี จะเมาะ โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ คำน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ นะศรีโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
3. นางนครินทร์ หน่ามือโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอดินันท์ สุภาศรีโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
5. นายจำรัส ครองไชยโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
6. นายทินกร ครุ่ยทองโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ คำน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ นะศรีโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
3. นางนครินทร์ หน่ามือโรงเรียนห้วยปูลิงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอดินันท์ สุภาศรีโรงเรียนเตียนอางกรรมการ
5. นายจำรัส ครองไชยโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
6. นายทินกร ครุ่ยทองโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นายจตุพงษ์ มังแก้วโรงเรียนห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. นายกัลป์ เหล่าทองโรงเรียนยางแก้วกรรมการ
5. นายพศิน ทองเงินโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
6. นางสุกัญญา สายวงค์โรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
7. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยโทดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกประธานกรรมการ
2. นายกัลป์ เหล่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายพศิน ทองเงินโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
4. นางสุกัญญา สายวงค์โรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
6. นายจตุพงษ์ มังแก้วโรงเรียนบ้านตุงลอย กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
8. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
4. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
5. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นายจตุพงษ์ มังแก้วโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. นายกัลป์ เหล่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้ว กรรมการ
5. นายพศิน ทองเงินโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
6. นางสุกัญญา สายวงค์โรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
7. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยโทดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกประธานกรรมการ
2. นายกัลป์ เหล่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายพศิน ทองเงินโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
4. นางสุกัญญา สายวงค์โรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
6. นายจตุพงษ์ มังแก้วโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
8. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
4. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
5. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
4. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
5. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
5. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นายจตุพงษ์ มังแก้วโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
5. นายกัลป์ เหล่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้ว กรรมการ
6. นายพศิน ทองเงินโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
7. นางสุกัญญา สายวงค์โรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
8. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกประธานกรรมการ
2. นายกัลป์ เหล่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นางสุกัญญา สายวงค์โรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
4. นายพศิน ทองเงินโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
5. นายจตุพงษ์ มังแก้วโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
8. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
4. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
5. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
5. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นายจตุพงษ์ มังแก้วโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. นายกัลป์ เหล่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้ว กรรมการ
5. นายพศิน ทองเงินโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
6. นางสุกัญญา สายวงค์โรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
7. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยโทดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกประธานกรรมการ
2. นายกัลป์ เหล่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายพศิน ทองเงินโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
4. นางสุกัญญา สายวงค์โรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
6. นายจตุพงษ์ มังแก้วโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
8. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
5. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนยางแก้วกรรมการ
3. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนยางแก้วกรรมการ
3. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ประธานกรรมการ
2. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการ
3. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้ว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. สิบเอกประวิทย์ บุญคล่ำโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงคำประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงคำประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงคำประธานกรรมการ
2. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงคำประธานกรรมการ
2. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. สิบเอกประวิทย์ บุญคล่ำโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจตุพงศ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ ฐิติวรรณภาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. สิบเอกประวิทย์ บุญคล่ำโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาวัณย์ ฐิติวรรณภาโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. สิบเอกประวิทย์ บุญคล่ำโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. สิบเอกประวิทย์ บุญคล่ำโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาววิลาวัณย์ ฐิติวรรณภาโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
3. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจตุพงศ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นายศักราช ไชยชะนะโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายจตุพงศ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นายศักราช ไชยชะนะโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจตุพงศ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นายศักราช ไชยชะนะโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายจตุพงศ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายศักราช ไชยชะนะโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
4. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายจตุพงศ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นายสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
3. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณาลี เทพก๋องโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
4. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ไชยขันแก้วโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย น้อยประสานโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร บัวชุ่มโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นางเมทิกา วงศ์อัญญาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
4. นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววารุณี ยศคำโรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเมทิกา วงศ์อัญญาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางสาววรรณาลี เทพก๋องโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
4. นางสาววารุณี ยศคำโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
5. นางชลิดา แสนเหนือโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตติยา วรกานต์ตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร บัวชุ่มโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
4. นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย น้อยประสานโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางชลิดา แสนเหนือโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววารุณี ยศคำโรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเมทิกา วงศ์อัญญาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย น้อยประสานโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นางสาววรรณาลี เทพก๋องโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเมทิกา วงศ์อัญญาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ยศคำโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
4. นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณาลี เทพก๋องโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวปัทมาพร บัวชุ่มโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ไชยขันแก้วโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นางสาววรรณาลี เทพก๋องโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
5. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ ไชยขันแก้วโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย น้อยประสานโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางสาวรัตติยา วรกานต์ตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวศุภอักษร แก้วพรหมโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมยุรี กันทะหลั่นโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางราตรี สิทธิ์คงตั้งโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายอเนก สุขพิงค์โรงเรียนตาลเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวยุรีย์ จันทร์ขาวโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
3. Mr.Mober Per Hakan Danielโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ หลีทำโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสุภาชัย นิลาล้นโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางสาวพัชรี แวงวรรณโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3
1. นางสาวพิชชาพร กันทะยวงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ การดีโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นางสาวพัชรี มียันต์โรงเรียนบ้านแม่โขงกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6
1. นางสาวมยุรา กันทะหลั่นโรงเรียนบ้านแม่ลายประธานกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ ไชยาโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือกรรมการ
3. นายคงเดช สหทยาภัทรกุลโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3
1. นายมงคล วงค์กันยาโรงเรียนบ้านเกาะหลวงประธานกรรมการ
2. MissJame Rose Fereiroโรงเรียนฟ้าใสกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ พจนารถธำรงโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางทรรศนีย์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายปัญญา จินะโต้งโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์ ศรีวะโสภณโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายปิยะ อินต๊ะคำโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญพิชชา นันตาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวพีรณัฐ มาลีแย้มอรุณโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-ป.6
1. นายกำพล ใจนะโรงเรียนบ้านเตียนอางประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศรีกระจ่างโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการ
3. นางสุจินต์ สรณะรังสรรค์โรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร คำชมภูโรงเรียนบ้านฉิมพลีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทร์ ภูมิมาลาโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
3. นางสาวพัชรี มียันต์โรงเรียนบ้านแม่โขงกรรมการและเลขานุการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ป.4-ป.6
1. นายมงคล วงค์กันยาโรงเรียนบ้านเกาะหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี พิรุณโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นายปัญญา จินะโต้งโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
4. MissJame Rose Fereiroโรงเรียนฟ้าใสกรรมการ
5. นางสาวพจนีย์ กิตติกมลพันธ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.1-ม.3
1. นายมงคล วงค์กันยาโรงเรียนบ้านเกาะหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี พิรุณโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นายปัญญา จินะโต้งโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
4. MissJame Rose Fereiroโรงเรียนฟ้าใสกรรมการ
5. นางสาวพจนีย์ กิตติกมลพันธุ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอัครวรรธน์ ยศเตชากิตติ์โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงศ์ เปลาโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ ธิกาศโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นายเชษฐ์ ไขยวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายรัฐติศาสตร์ อินต๊ะโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
6. นายพิเชฐ จิวิตันโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
7. นายกัมปนาท ใจมาลาโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
8. นายวรพันธ์ ปุกปันโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
9. นายจำรัส ครองไชยโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
10. นางอำไพ โนชัยโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายประกาสิทธิ์ อ่างคำโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นายถนอม จินะเป็งกาศโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
3. นายชูชาติ สกุณาคีรีโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
5. นายสรรค์ธวัฒน์ สมป้อมโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
6. นายชัยมงคล สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
7. นายจำรัส ครองไชยโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
8. นายมังกร ใบทองโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุทธิชัย อัมโรสถโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายจรัสพงษ์ ใจวงษ์โรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
3. นายวรนล จาระณะโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ ขยันทำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางณภัทรารัตน์ พัฒน์นิติชัยโรงเรียนบ้านหลังท่อประธานกรรมการ
2. นางสาวพรเพ็ญ สุขกลางดงโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ พรหมชนะโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. นางสาววีณา ปาโนโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
5. นางพรพิมล ไวยกุลโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุรภา จุมปาดงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติวรา แบนใจวางโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นางสาววนิดา ยิ่งยงโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
4. นายวิเชียร ปัญญาหลีโรงเรียนบ้านกองหินกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ธนารมย์โรงเรียนบ้านกองหินกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญศรี วงษ์ไชยมูลโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา เจริญศรีโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายสุเมธ ชื่นเมืองโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิลโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวจิรภา ลาดปาละโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ดวงแก้วโรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการ
3. นางสาวนิศาชล ตากาศโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
4. นางสาวศรินทรา แก้วปัญญาโรงเรียนบ้านบ่อสลีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางรัชฎา นามวงษ์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ แสนผาบโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นายสุรชัย เขื่อนปาโรงเรียนบ้านดงดำกรรมการ
4. นายเมธา จันทร์วงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเชษฐา ฝั้นเมาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญขนา ธุรีย์โรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นายฉัตรชัย ปินตาเลิศโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
4. นายธนะกานต์ ภูมิมาลาโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ ปิยาโนโรงเรียนบ้านแม่ลายประธานกรรมการ
2. นายทรงกลต ภูคามโรงเรียนบ้านแม่โขงกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ สมคิดโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
4. นางอลิศรา ดีเจริญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวคันฉัตร เชียงทองโรงเรียนตรีมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ วิรัศมีโรงเรียนบ้านห้วยฝางกรรมการ
3. นายบัญชา หาดทรายโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
4. นางธนพร แสงปราชโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวคันฉัตร เชียงทองโรงเรียนตรีมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ วิรัศมีโรงเรียนบ้านห้วยฝางกรรมการ
3. นายบัญชา หาดทรายโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
4. นางธนพร แสงปราชโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางเมธาวี ไชยแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายสุขุมพันธ์ มาดหมายโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
3. นายกรกฤต พรหมพิจารณ์โรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
4. นายสุรชัย วรรณเลิศโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการ
5. นางสาวกมลพร เตจ๊ะมาโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
6. นางสาวราตรี โปะคาโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
7. นางชลธิชา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
8. นายประพันธ์ คำเพ็งโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเมธาวี ไชยแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายสุขุมพันธ์ มาดหมายโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
3. นายกรกฤต พรหมพิจารณ์โรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
4. นายสุรชัย วรรณเลิศโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการ
5. นางสาวกมลพร เตจ๊ะมาโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
6. นางสาวราตรี โปะคาโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
7. นางชลธิชา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
8. นายประพันธ์ คำเพ็งโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพชธกร ดวงสว่างโรงเรียนตรีมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธนวันต์ อินต๊ะโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
3. นายธวัชชัย สิทธิโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
4. นายจิรายุทธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายวารุตน์ วิรัศมีโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อยกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ปุรณะวิทย์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ พระสว่างโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
8. นางสาวปิยะฉัตร พุทธโสโรงเรียนบ้านแม่โขงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์โรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวเศรณี มรกตคันโธโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางสาวชุติกาญจน์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านกองหินกรรมการ
4. นางแสงเพียร สิงห์จูโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นายสุเมธ ชื่นเมืองโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นายเทพชัย วิชัยยาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวเพ็ญศรี วงษ์ไชยมูลโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา เจริญศรีโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายสุเมธ ชื่นเมืองโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิลโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายอังคาร วงศ์มะโนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นายทศพร สายทองโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายอังคาร วงศ์มะโนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นายทศพร สายทองโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสุรจิตร ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ พลพิทักษ์ชาติโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
3. นายสุวัต เรืองฤทธฺ์โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
4. นายอิสระพงศ์ รุจิระพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
5. นางนภาพร ถาวรโรงเรียนบ้านแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรจิตร ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ พลพิทักษ์ชาติโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
3. นายสุวัต เรืองฤทธฺ์โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
4. นายอิสระพงศ์ รุจิระพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
5. นางนภาพร ถาวรโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวราวุธ การะบูรณ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ขวัญไพโรจน์กิจโรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการ
3. นายบรรจง คำหล้าโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
4. นายนิพันธ์ เป็งหล้าโรงเรียนชมชนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวราวุธ การะบูรณ์โรงเรียนบ้านบ้อหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ขวัญไพโรจน์กิจโรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการ
3. นายบรรจง คำหล้าโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
4. นายนิพันธ์ เป็งหล้าโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายอนุพงษ์ จนทรมานนท์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายโสภณ ยารังษีโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีพิรุณ สุใจคำโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
3. นางสมพร สุภาโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
4. นางศรีลา นำปุู๊ดโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวสุนทรี สวนจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายโสภณ ยารังษีโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีพิรุณ สุใจคำโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
3. นางสมพร สุภาโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
4. นางศรีลา นำปุู๊ดโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวสุนทรี สวนจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางละเอียด โนจ๊ะโรงเรียนบ้านวังหม้อประธานกรรมการ
2. นายสดใส หล้าหม่นโรงเรียนบ้านนาเกียน กรรมการ
3. นายชรินทร์ คำภิไหลโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ทนันชัยโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
5. นางสาวยุรนันท์ สิทธิตรีโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายถาวร ตันปินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ มาลีย์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ อินทะรสโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการ
4. นายกรองพล พัฒนศาสตร์กุลโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวน กรรมการ
6. นายพุฒิเศรษฐ์ วงค์รินทร์โรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายละเอียด โนจ๊ะโรงเรียนบ้านวังหม้อประธานกรรมการ
2. นายสดใส หล้าหม่นโรงเรียนบ้านนาเกียน กรรมการ
3. นายชรินทร์ คำภิไหลโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ทนันชัยโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
5. นางสาวยุรนันท์ สิทธิตรีโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายถาวร ตันปินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ มาลีย์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ อินทะรสโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการ
4. นายกรองพล พัฒนศาสตร์กุลโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นายพุฒิเศรษฐ์ วงค์รินทร์โรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอำไพ นุสโรโรงเรียนบ้านแม่ตูบ ประธานกรรมการ
2. นายศิลป์นคร หิรัญกนกธรโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
3. นางสาวอำไพ กันทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
4. นางสาวประภาพร เร่งเร็วโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ เหลืองทองโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอำไพ นุสโรโรงเรียนบ้านแม่ตูบประธานกรรมการ
2. นายศิลป์นคร หิรัญกนกธรโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
3. นางสาวอำไพ กันทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
4. นางสาวประภาพร เร่งเร็วโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ เหลืองทองโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวีรญา ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพันธ์ ตุ้ยแก้วโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา กรรมการ
3. นางอัญชลี ตาบุรีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา จันทรบุตรโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก ตะยะพงศ์โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวีรญา ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพันธ์ ตุ้ยแก้วโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา กรรมการ
3. นางอัญชลี ตาบุรีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา จันทรบุตรโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก ตะยะพงศ์โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพิมลพรรณ คำติโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร หลีคมโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
3. นางสาวเพียงตะวัน สุขสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางแสงทอง ทะค่ำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
5. นางภาวิณี ปุงปี่แก้วโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพิมลพรรณ คำติโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร หลีคมโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
3. นางสาวเพียงตะวัน สุขสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางแสงทอง ทะค่ำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
5. นางภาวิณี ปุงปี่แก้วโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางภาวิณี หงษ์ทองโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติกานต์ คงแดงโรงเรียนบ้านเด่นวิทยากรรมการ
3. นางเสาวรัตน์ วิชัยโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
4. นางกรรณิการ์ หน้อยดีโรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการ
5. นางกัญญาภัทร แก้วบุญเรืองโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางภาวิณี หงส์ทองโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติกานต์ คงแดงโรงเรียนบ้านเด่นวิทยากรรมการ
3. นางเสาวรัตน์ วิชัยโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
4. นางกรรณิการ์ หน้อยดีโรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก ตะยะพงศ์โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางจินดารัตน์ ปัญญาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นางดารา ปะระดี โรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
3. นางสาวทิวา อินทรศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
4. นางสาวธนนารถ พงษ์นุช โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
5. นางเนารัตน์ หมีทอง โรงเรียนบ้านโปงทุ่งกรรมการ
6. นางสาววิชชุดารัตน์ บุญสูง โรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
7. นางวราภรณ์ มโนแสง โรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
8. นางสาวกิ่งกาญจน์ จันกัน โรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
9. นางวันทนา ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจันทนา จินดาวงค์โรงเรียนบ้านกองหินประธานกรรมการ
2. นางสาวกัณฐิกา ปันเมาโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางสาวกัญญ์ภา สุภายอง โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นางบัวลอย ชัยชนะ โรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
5. นางสาวสมศรี เป็งใจ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
6. นางอนงค์พร ปัญญาใจโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
7. นางสาวภัทรวดี จันทร์หล้า โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกกรรมการ
8. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
9. นางสาวสุนทรีย์ พรมตาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุรภา จุมปาดงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติวรา แบนใจวางโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นางสาววนิดา ยิ่งยงโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
4. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
5. นางมัลลิกา โทนแก้วโรงเรียนยางครกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุรภา จุมปาดงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังประธานกรรมการ
2. นางสาวพรเพ็ญ สุขกลางดงโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ พรหมชนะโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นางมัลลิกา โทนแก้วโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
6. นางพรพิมล ไวยกุลโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิกร มะโนโรงเรียนบ้านตีนตกประธานกรรมการ
2. นายสมพร ปิมปาโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ลังกาสิทธิื์โรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
4. นางสาวจิราลักษณ์ ธิศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
5. นางอัษฎาภรณ์ ต่อระบิลโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์ศรี จะเมาะโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
7. นางพิกุล อินตาโรงเรียนบ้านแม่ลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณัฐวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนบ้านแม่บวนประธานกรรมการ
2. นายจิรายุ วิมลสุกุลตราโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
3. นางกมลลักษณ์ เปอลอยโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการ
4. นายศุภชัย เปงพันทิพย์โรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ ยศถามีโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
6. นางรุจิรา ภรพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
7. นางพิกุล อินตาโรงเรียนบ้านแม่ลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนิกร มะโนโรงเรียนบ้านตีนตกประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ลังกาสิทธิื์โรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
3. นายสมพร ปิมปาโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราลักษณ์ ธิศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
5. นางอัษฎาภรณ์ ต่อระบิลโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
6. นางสาวสุรีย์ศรี จะเมาะโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
7. นางพิกุล อินตาโรงเรียนบ้านแม่ลองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกประธานกรรมการ
2. นายกัลป์ ทองเงินโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
3. นางสุกัญญา สายวงค์โรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
4. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
6. นายจตุพงษ์ มังแก้วโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
8. นายกัลป์ เหล่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้ว กรรมการ
9. นางสาวรัตนาภรณ์ ตันมณีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการ
10. นางสาววาสนา สายพิณโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกประธานกรรมการ
2. นายกัลป์ เหล่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายพศิน ทองเงินโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
4. นางสุกัญญา สายวงค์โรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
7. นายจตุพงษ์ มังแก้วโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
9. นางสาวรัตนาภรณ์ ตันมณีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการ
10. นางสาววาสนา สายพิณโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกประธานกรรมการ
2. นายกัลป์ เหล่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายพศิน ทองเงินโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
4. นางสุกัญญา สายวงค์โรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
7. นายจตุพงษ์ มังแก้วโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
9. นางสาวรัตนาภรณ์ ตันมณีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการ
10. นางสาววาสนา สายพิณโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกประธานกรรมการ
2. นายกัลป์ เหล่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายพศิน ทองเงินโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
4. นางสุกัญญา สายวงค์โรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
7. นายจตุพงษ์ มังแก้วโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์ กรกัมพลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
9. นางสาวรัตนาภรณ์ ตันมณีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการ
10. นางสาววาสนา สายพิณโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ ไชยขันแก้วโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นางสาวกฤ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม่หกกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย น้อยประสานโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางสาวรัตติยา วรกานต์ตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
6. นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
7. นางนวลจันทร์ ศรีวิลัยโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
8. นางสาวศิริพันธ์ ตุ้ยแก้วโรงเรียนทุ่งจำเริงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบานผาปูนกรรมการ
3. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
4. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
5. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
6. นางสาววาสนา สายพินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการ
7. นางสาวรัตนาภรณ์ ตันมณีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
3. นายปรัชญา กุลไพศาลโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
4. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
5. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
6. นางสาววาสนา สายพินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการ
7. นางสาวรัตนาภรณ์ ตันมณีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล จันทร์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล จันทร์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล จันทร์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ สุริยะคำโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าประธานกรรมการ
2. นายโสภณ ยารังษีโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
3. นางสาวศรีพิรุณ สุใจคำโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
4. นางศรีลา นำปุู๊ดโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวสุนทรี สวนจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
6. นางสมพร สุภาโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโสภณ รังษีโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4ประธานกรรมการ
2. นางสมพร สุภาโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ สุริยะคำโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรจิตร ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายอิสระพงศ์ รุจิระพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายสุรินทร์ พลพิทักษ์ชาติโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
4. นางนภาพร ถาวรโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
5. นางจันทร์แรม ดวงเพชรโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ พลพิทักษ์ชาติโรงเรียนบ้านนาเกียนประธานกรรมการ
2. นายสุรจิตร ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามกรรมการ
3. นายสุวัต เรืองฤทธฺ์โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
4. นายอิสระพงศ์ รุจิระพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
5. นางนภาพร ถาวรโรงเรียนบ้านแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์แรม ดวงเพชรโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ พลพิทักษ์ชาติโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
3. นายสุวัต เรืองฤทธฺ์โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
4. นายอิสระพงศ์ รุจิระพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
5. นางนภาพร ถาวรโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโสภณ รังษีโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4ประธานกรรมการ
2. นางสมพร สุภาโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ สุริยะคำโรงเรียนชุุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุภาพร ดวงแก้วโรงเรียนผีปานเหนือประธานกรรมการ
2. นายอัครพล จันทะมาโรงเรียนบ้านแม่โขงกรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ กันทะลือโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายถาวร ตันปินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายจรูญ มาลีย์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ อินทะรสโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการ
4. นายกรองพล พัฒนาศาสตร์กุลโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นายพุฒิเศรษฐ์ วงค์รินทร์โรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
6. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายถาวร ตันปินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายจรูญ มาลีย์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ อินทะรสโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการ
4. นายกรองพล พัฒนาศาสตร์กุลโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นายพุฒิเศรษฐ์ วงค์รินทร์โรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
6. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการและเลขานุการ

ข้อมูลผู้ประสานงาน 1.นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.081-2877539 2.นางนฤมล จันทร์เขียว โทร.089-9999151 3.น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ โทร.085-6209717
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]