รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กชายภูริ  ลุงซาน
2. เด็กชายยอดชาย  ลุงดาว
 
1. นายอัครวัฒน์  อิ่นคำมูล
2. นางมัลลิกา  สิงห์ครา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กชายคุณาธีป  ดวงแก้วมูล
2. เด็กชายใจหลู่  ลุงนะ
 
1. นายทศพร  คำภีระ
2. นางรำแพน  ปัญญา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายปฎิภาน  วงษ์บุรี
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  จงคุลี
 
1. นายรัฐพงษ์  กิตติจริยา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายสุริยันต์   ทองคำ
2. เด็กชายเกียรติ    แสงสว่าง
 
1. นายมนตรา    อินต๊ะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายสมชาย   ลุงติยะ
2. เด็กชายแสง   ลุงคำ
 
1. นางวัลลภา   พรมท้าว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 1. เด็กชายธีรภัทร  ไรน้อย
2. เด็กหญิงพรปวิณ  ทองคำ
3. เด็กชายรินรดา  กำเนิดดี
4. เด็กหญิงสุรีย์พร  สามไชย
5. เด็กชายโชตชัย  ลุงสาม
 
1. นายพิสันติ์  จันทร์เขียว
2. นางบุษกร  สุริยา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   เตชรังษ์
2. เด็กหญิงประวีณา   ศรีวิกุลแก้ว
3. เด็กหญิงมาริสา   ผาตะนนต์
4. เด็กชายวิทวัส    ข้าวเหนียว
5. เด็กหญิงสายใจ   แซ่จัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   สายสุภา
2. นางสาววิชุภรณ์   สมเทา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 1. เด็กหญิงยุวนันท์  แซ่วะ
2. เด็กชายอภิชาติ  แซ่ยะ
 
1. นางไปรยา  มะโนรมย์
2. นางสาวฐิตารัตน์  คัมภีระ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 1. เด็กชายชัยนันท์  ลุงหน่อ
2. เด็กหญิงแก้วตา  โทน
 
1. นางชุติมา   กันทวีชัย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายภาคภูมิ   พัฒนาไพร
2. เด็กหญิงอารียา   บุญเป็ง
 
1. นางกิ่งกาญจน์   คำวงค์ปิน
2. นางสาวสุภาพรรณ   ขันแก้ว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกินรี  จีโน
 
1. นายรังสรรค์  วังสาร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กหญิงอริศรา  เรือนตุ้ย
 
1. นายวิรัตน์  จันทร์ไชยศรี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  กันแดง
 
1. นางสายแก้ว  เต็มปวน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงหมวย   ในวรรณ์
 
1. นายสุเมธี   ขัติประทุม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กหญิงเกศรา  ชมภู
 
1. นายวิรัตน์  จันทร์ไชยศรี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงคำ   ยานะ
 
1. นายรังสรรค์   วังสาร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงอารยาภรณ์   ชัยแก้ว
 
1. นายรังสรรค์   วังสาร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กหญิงนวลจันทร์  ลุงต้า
 
1. นายสามารถ  จันทร์แจ่ม
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขันคำกาศ
2. เด็กชายปฐวี  มหาพรหม
 
1. นายจิตร  อิวาง
2. นางสาวธัญญา  อุดดง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงคำอุง  ลุงจาย
2. เด็กหญิงศุภานันท์  เสนา
 
1. นางสายแก้ว  เต็มปวน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงกรองทอง  เขียวแก้ว
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  หอมนวล
 
1. นางสายแก้ว  เต็มปวน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงแสงเงิน  กะหลิ่งต๊ะ
 
1. นางสายแก้ว  เต็มปวน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง 1. เด็กหญิงธนพร   แซ่เฒ่า
2. เด็กชายนิธิกร   ลีสุวรรณหงษ์
3. เด็กหญิงวินิดา   แซ่เห่อ
 
1. นางสาวชนันท์ธิดา  ผาสุขพิสิฐกุล
2. นายนิธิภัทร์  ผาสุขพิสิฐกุล
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายดนัย   ลุงเงิน
2. เด็กหญิงดาว  ในวรรณ์
3. เด็กชายพีระพัฒน์   ลุงหริ่ง
 
1. นางศิริกุล   ขัติประทุม
2. นายสุเมธี   ขัติประทุม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายธีรทัศน์  อุตมะ
2. เด็กหญิงฝน  คำมา
3. เด็กชายภาณุพงษ์  นิราราช
 
1. นางณิชกุล  ต้อตานา
2. นางสาววีนัส  สิทธิศักดิ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กชายเจษฎา  พงษ์จา
 
1. นายศุภฤกษ์  จันทร์บุญวงศ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างคำ 1. เด็กหญิงหลาวมอน  อินแก้ว
 
1. นางศรีรัตน์  สาครินทร์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างคำ 1. เด็กหญิงจิราภัทร  สร้อยสน
 
1. นางอำไพ  มาตี๋
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายขจรยศ   นารายณ์
 
1. นางสาวสุภาพรรณ   ขันแก้ว
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายธนวัฒน์  ใจยง
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  ใบงิ้ว
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 1. เด็กหญิงศรีสุรางค์  ทาวงค์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีบุญเรือง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวข่วง 1. เด็กหญิงธัญจิรา  เจริญกุล
 
1. นายจักรี  วชิรพงศ์ไพร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คุณา
 
1. นางชญาภา  ไทยสมัคร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  อรรถาเวช
2. เด็กหญิงกรรธิการ์  คำภูษา
3. เด็กชายการัณยภาค  พรมคำ
4. เด็กชายกิตติรัช  ฤาชา
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภูวาดเขียน
6. เด็กหญิงชญาณิศา  ไชยวาน
7. เด็กหญิงธัญชนก  บุญก๋า
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แสนสุวรรณ
9. เด็กหญิงนนท์หทัย  ส่องหล้า
10. เด็กชายปรัชญา  ชัยพูน
11. เด็กหญิงพรกนก  คำมูล
12. เด็กชายภูธเนศ  ขยันกิจ
13. เด็กหญิงริชุฎา  ทองหลอม
14. เด็กชายสมิทธิ์  แสงปัญญา
15. เด็กหญิงสิริกร  แสงเมาะ
16. เด็กชายสุภชัย  อุดคำ
17. เด็กชายสุรวุฒิ  ปาแก้ว
18. เด็กหญิงเจนจิรา  สอนใจ
19. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จินดาหลวง
20. เด็กหญิงโยษิตา  จ่าพา
 
1. นายสรยุทธ  นันทชัยยอด
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงจิราพร  ปัญญาคำ
3. เด็กชายณัชพล  กัณทวงศ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ญจันทร์
5. เด็กหญิงนรมน  เหมืองศรี
6. เด็กหญิงนริศรา  ดวงสีดา
7. เด็กชายนัสพวัฒน์  สิ่วสงวน
8. เด็กหญิงนิจวรีย์  พงษ์ปวน
9. เด็กหญิงบุณทริกา  สมศักดิ์
10. เด็กหญิงปรียามาศ  หมื่นเจริญ
11. เด็กชายพร้อมพงค์  อภิวงค์
12. เด็กหญิงภิฤดี  ชูทิพย์
13. เด็กชายยุทธนา  สูงตรง
14. เด็กชายวัชรพล  เดชะปราปต์
15. เด็กหญิงวาสิตา  ทองวรรณ
16. เด็กหญิงวิทย์ชญาภรณ์  ขัดจะติ
17. เด็กชายศรศักดิ์  สมใจ
18. เด็กชายศักดิ์ระธี  รัตนะ
19. เด็กชายศิทธิชัย  ขุนอุดร
20. เด็กชายสกุล  สิทธิฤทธิ์
21. เด็กชายสรายุท  มะทะธง
22. เด็กหญิงสุภาวดี  กาวิโล
23. เด็กหญิงอชิรญา  ทาทอง
24. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีจันทรากุล
25. เด็กหญิงอังคณา  ปู่ทุน
26. เด็กหญิงอารยา  ประมาณ
27. เด็กชายเจษฏา  ปินต๊ะ
28. เด็กหญิงเบญจมาศ  หมื่นเจริญ
29. เด็กหญิงแพรวา  แก้วรักถา
30. เด็กหญิงไอริน  ด้วงสวัสดิ์
 
1. นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์
2. นายธนู  มีสัตย์
3. นายศุภชัย  ปัญญาวิภาส
4. นางนิตน้อย  อินชัย
5. นางจรรยา  มหานันท์
6. นางธนพร  อนุสรพรพงศ์
7. นายประเสริฐ  วงค์ชัย
8. นายยุทธนา  คำวัง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงนิตยา   สีทอง
2. เด็กหญิงวนิตา   กลขุนทด
3. เด็กชายสิรวิชญ์   หินสวน
4. เด็กหญิงสุพิชชา   สมาธิ
5. เด็กหญิงแขนภา   ราศีสโรช
 
1. นางสาวอรุณรัตน์   อาญา
2. นายทนงศักดิ์   ขวัญชัย
3. นายนนทวิทย์  อุปปินใจ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายขจรยศ   นารายณ์
 
1. นางกิ่งกาญจน์   คำวงค์ปิน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงนริศรา  ดวงสีดา
 
1. นายสุรพล  อนุสรณ์พรพงศ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายชวิศ  สังข์สำราญ
 
1. ว่าที่ เรือตรีจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 1. เด็กหญิงจันทร์ส่องหล้า   รัตนกิจ
 
1. นางฟองแก้ว  ปัญญามงคล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตอง 1. เด็กชายธีร์ธวัช  นภาคีรีรมย์
 
1. นายวิโรจน์  เจริญกุล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กชายวันชัย  ลุงต่า
 
1. นางวณารีกานต์  พันธุศาสตร์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กหญิงรัตติยา  ยะเสียงแรง
 
1. นายชวลิต   แพถนอม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  พลเยี่ยม
 
1. นางพรประภา  ชัยวงค์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สัจจัง
 
1. นายสุรัติ  เสียงแจ่ม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หมูซ้อน
 
1. นายสุรัติ  เสียงแจ่ม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันดอนมูล 1. เด็กชายณัฐภรณ์  พงษ์ปัน
 
1. นางสาวมัลลิกา  ใจดี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 1. เด็กชายณัฐชนนท์  สมณา
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  เฉลยไกร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาเด่น 1. เด็กหญิงพรพชร  ศรีเพชร
 
1. นางสาวพรธิดา  อังคะเศกวิไล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กหญิงสุพิชฎา  คำภิโล
 
1. สิบเอกอุเทน   ธิโย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตอง 1. เด็กชายกช  พนาดาวเด่น
2. เด็กหญิงกชกร  สงวนพนาวัลย์
3. เด็กหญิงกฤตพร  วอบือ
4. เด็กชายกฤษฏา  หวังอยู่ดี
5. เด็กหญิงกุลธิดา  พงศ์ไพรรำลึก
6. เด็กชายคุณานนท์  เอลู
7. เด็กหญิงจิตรสินี  คันธาลังการ
8. เด็กหญิงชีวาพร  นภาคีรีรมย์
9. เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันทร์พอดู
10. เด็กชายณัฐนนท์  ตาเต๊ะซิว
11. เด็กชายดนัย  รัตนชัยประสิทธิ์
12. เด็กชายทันกฤต  สุวิริยภาพ
13. เด็กหญิงธนพร  อุโฟอยู่โพ
14. เด็กชายธีรภัทร  เกษตรเจริญวงศ์
15. เด็กหญิงนงนภัส  สงวนพนาวัลย์
16. เด็กชายนภสิทธิ์  ทุ่งเมืองทอง
17. เด็กหญิงนฤมล  จรณิภพ
18. เด็กหญิงนิชดา  สมศักดิ์
19. เด็กหญิงบุญเปี่ยม  ชมยินดี
20. เด็กหญิงปภาวิน  นุเกอ
21. เด็กหญิงประกายดาว  ทุ่งสุริยา
22. เด็กชายปวริศ  สาวโพ
23. เด็กชายปิยะชาติ  คำหล้า
24. เด็กหญิงพัชรินทร์  โชคอำนวยชัยกุล
25. เด็กหญิงพัชรี  อดุลย์พรหทัย
26. เด็กหญิงพิชยา  ปู่วัน
27. เด็กชายภานุวัฒน์  วรรณรุจา
28. เด็กหญิงมณีวรรณ  ปรีดาศิลป์กุล
29. เด็กหญิงยุพารัตน์  โต้ะละแฮ
30. เด็กหญิงระภีพร  อนุสรณ์พนา
31. เด็กหญิงวนิดา  ใฝ่รวย
32. เด็กหญิงศิริพร  วรปัญญากุล
33. เด็กหญิงศุภกานต์  ทักษะวงศานนท์
34. เด็กหญิงสุรดา  ดีเติงแก้ว
35. เด็กชายเมธาสิทธิ์  โคฆาส
 
1. นายวิโรจน์  เจริญกุล
2. นางชญานี  นาตัน
3. นางศรีแพร   มณีรัตน์จงสกุล
4. นางสาวกมลพร  แก้วมูล
5. นางณลดา  บุญมา
6. นายนิติพงษ์  สิทธิชนะ
7. นายวุฒิชัย  อุดมผล
8. นายนิติธาดา  หล้าสา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายอ่องคำ  แสงแก้ว
 
1. นายสุรัติ  เสียงแจ่ม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กหญิงพรรัตน์  พรรัตนทวีกูล
 
1. นายสมาน  โปธิปัน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกองทราย 1. เด็กชายจตุพร  ลุงต๊ะ
2. เด็กชายจะเพอะ  ลาหนู่นะ
3. เด็กหญิงจารุณี  ปากุ๋ย
4. เด็กหญิงจิดาภา  -
5. เด็กหญิงชญานิช  ลุงป่าง
6. เด็กหญิงชนาภา  ลุงมวน
7. เด็กชายชาเขียว  -
8. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  นันธิ
9. เด็กชายทูลทองใจ  ลุงจาง
10. เด็กหญิงนามา  มานารัตน์
11. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงอ่อง
12. เด็กชายบุตรชนก  บุญนุวงษ์
13. เด็กชายป่างแลง  อุงติยะ
14. เด็กหญิงพรทิวา  สุวรรณเวช
15. เด็กหญิงพลอย  ลุงใส
16. เด็กชายมงคล  อาษากิจ
17. เด็กชายรัฐชา  จันทร์กระจ่าง
18. เด็กชายวรนุช  รักษาศีล
19. เด็กหญิงวรรณษา  รักษาศิลป์
20. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สมเสียง
21. เด็กหญิงศุณิกานต์  จันทร์เพ็ง
22. เด็กหญิงสุกัญญา  จะทอ
23. เด็กชายสุรพล  เชอหมื่อ
24. เด็กหญิงหมวย  ยะ
25. เด็กหญิงอนุธิดา  ใจฟู
26. เด็กหญิงออน  อาสี
27. เด็กหญิงอู  ยะ
28. เด็กหญิงเจนจิรา  สุพรรณ
29. เด็กหญิงเนรัญชลา  ต่อจากปัน
30. เด็กชายเพชร  ก้าส่า
31. เด็กชายเสก  แสง
32. เด็กหญิงไทย  นายคำ
 
1. นางกฤษฎากร  วิชัยสืบ
2. นายดนตร์  วิชัยสืบ
3. นายวีระพันธ์  งานดี
4. นายณิเดช  ฝั้นวีระ
5. นางสาวปวรวรรณ  ศรีคำ
6. นางรัชนีวรรณ  ฟุ้งเฟื้อง
7. นางจิราภรณ์  บุญทวี
8. นายถวิล  ศิลาเดช
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาภา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงฉัตรนันท์  จันทโรจนีย์
3. เด็กชายทินกฤต  ยอดสุขศิริ
4. เด็กชายธีรศักดิ์  อาจอ
5. เด็กหญิงปาลิตา  ธรรมเสนา
6. เด็กชายสรัล  ศรีก้อนแก้ว
7. เด็กชายสุชาติ  อาจอ
8. เด็กชายสุรชัย  มาเยอะ
9. เด็กหญิงอาซามิ  ฉ่วงจา
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีวิชัย
 
1. นางจินตนา  นัดสาสาร
2. นางสาวไอริณ  พันธุ์เสนา
3. นางสุภาภรณ์  ตั้งธนวุฒิเวทย์
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่นไอรักเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกิติกานดา  กันคำ
2. เด็กหญิงชนิษฐา  สายคำปา
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แสวงผล
4. เด็กหญิงนิราพร  ต๊ะเสาร์
5. เด็กหญิงอาทิตย์ตยา  แก้วถา
 
1. นายกฤตภาส  สัญชนันท์
2. นางสาวสายชล  สงวน
3. นางสาวศรีนวล  เมธา
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. เด็กหญิงขวัญตา  ปัญญา
2. เด็กหญิงคำอิ่ง  ก้อนก่อ
3. เด็กหญิงชนาภา  กอนเจิง
4. เด็กหญิงชมพูนุช   กู้
5. เด็กหญิงฐนิชา  วงค์ธานี
6. เด็กหญิงดุสิตา   ลุงจื้น
7. เด็กหญิงตาดำ  ปู่กอ
8. เด็กหญิงนารีรัตน์   จันทร์ปาน
9. เด็กหญิงฝน   ลุงลุทุนเฮง
10. เด็กหญิงพัชรพร   ต๊ะเสาร์
11. เด็กหญิงลัดดา   คำป่าง
12. เด็กหญิงวรรณ์ชัย   ลุงต๊ะ
13. เด็กหญิงศรีพร   ลุงเสนา
14. เด็กหญิงหลาวมล  ลุงซู่
15. เด็กหญิงอริสรา   แก้วมา
16. เด็กหญิงโมลา  บุญทอง
 
1. นางสรรพคุณ   ชินารักษ์
2. นางเกศนีย์  บุญวัฒน์
3. นางสาวพูลผล  สมุทร์ทัย
4. นางสุพิศ  จิตตารมย์
5. นางสาวพิมพิวัลย์  รู้ฉลาด
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กชายชัยชนะ  ลุงหนึ่ง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุณสม
3. เด็กชายภาคิน  ลุงนะ
4. เด็กหญิงมุ  ลุงคำ
5. เด็กหญิงแสงนวล  ลุงจาย
6. เด็กหญิงแสงเครือ  ลุงมั่น
 
1. นายมนตรี  ชาติโยธิน
2. นางบัวบาน  วระวงษ์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงกฤติยานี  แก้วดี
2. เด็กหญิงชญาทิพย์  โสดา
3. เด็กหญิงนฤมล  พิมลรัตนกุล
4. เด็กหญิงปัทมา  ตินอู
5. เด็กหญิงเกศริน  ผักหวาน
6. เด็กหญิงเพชรใส  หน่อแสง
 
1. สิบเอกอุทัย  ผักหวาน
2. นางรพีพรรณ  พันธุรักษา
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายชัชนินทร์   ถินนาวัน
2. เด็กชายณัฐพงค์   คำภีระวงษา
3. เด็กชายธนากรณ์   แสนสมบูรณ์
4. เด็กชายธีรพงษ์   เถื่อนแท้
5. เด็กชายนพรัตน์   บุญชัยยะ
6. เด็กชายอดิศักดิ์   จันตา
7. เด็กชายเตะจัง   เนพอ
8. เด็กชายแดง   แสงแก้ว
 
1. นายทวีศักดิ์   สิงห์ต๊ะ
2. นายสุครอง   แสงสุวรรณ์
3. นางสาวพวงชมพู  เฮ็งประเสริฐ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ่อน 1. เด็กหญิงฉันทิศา  วงค์บุญตัน
2. เด็กหญิงชญาณี  วงค์บุญตัน
3. เด็กหญิงรันติการต์  ส่วย
 
1. นางรัชนีกร  ผ่องเกษร
2. นางนวรัตน์  ขอดแก้ว
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอง 1. เด็กหญิงจีราวรรณ   ลุงเล็ก
2. เด็กหญิงมาลัยทิพย์  ศรีบุญชู
3. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์   กันทะรส
 
1. นางนงนัช  ชัยวงค์
2. นางสาวชุติมนต์   ชัยวุฒิ
 
63 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายณัฐวัช   เตจ๊ะ
2. เด็กชายสตางค์   บุตรสัย
 
1. นางสาวปรียาดา   ทะพิงค์แก
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   สายสุภา
 
64 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงวรกัลญา  ธรรมรักษ์สกุล
2. เด็กหญิงศรีอุบล  รัฐธรรม
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท
2. นางสาววิณัฐณีย์  ไชยภูมิ
 
65 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงพิลัยพรรณ์  สีมา
2. เด็กหญิงวราภรณ์    ม่วงเขียว
3. เด็กชายใจหม่อน   ลุงยาว
 
1. นางสาวปรียาดา   ทะพิงค์แก
2. นางสาวสไบทิพย์   วงค์อ่อน
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   แก้วมาเวียง
2. เด็กชายภากร   คำเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   สายสุภา
2. นางสาวปรียาดา   ทะพิงค์แก
 
67 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอง 1. เด็กหญิงกรกมล  ยาวุฒิ
2. เด็กหญิงอนิสรา  เชียงคำ
 
1. นางพรทิพย์  ปัญญาปิง
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  เพ็ชรพิจิตร
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายบวรนันท์  ทาคำอนุสรณ์
2. เด็กชายวรการต์  คำวัง
 
1. นางมนัญญา  เตมียะ
2. นายวีระวุฒิ  ชัยวงศ์ญาติ
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายบัญญัติ   เลาว่าง
2. เด็กชายสุรวุฒิ   ม่วงนุ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   สายสุภา
2. นางสาวปรียาดา   ทะพิงค์แก
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงกมรวรรณ  ธงชัย
2. เด็กหญิงหทัยชนก  คัมภีร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวอัจฉราพร  ศิริสวัสดิ์
2. นายวิชาญ  ไชยพูน
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายวันชัย  อากิน
2. นายเคลือ  ลุงปิง
 
1. นางสาวอัจฉราพร  ศิริสวัสดิ์
2. นายวิชาญ  ไชยพูน
 
72 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงตะวันฉาย   ชัยวุฒิ
2. เด็กชายพนาดล   ยังเปา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   สายสุภา
2. นายกฤตติภูมิ   เขียวคำสุข
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กชายจักรวาล  สะอาดเนตร
2. เด็กชายอานุภาพ  วงค์ศรี
 
1. นายพิทักษ์ชน  คำอ้าย
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายกอนเครือ   สร้อยเงิน
2. เด็กชายหนุ่มแสง   ลุงซอ
 
1. นายกฤตติภูมิ   เขียวคำสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ   สายสุภา
 
75 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 1. เด็กชายชาญวิทย์  ปู่หล้า
2. เด็กชายธราเทพ  แสงตาหล้า
3. เด็กชายธีระวัฒน์  ปู่ก่ำ
 
1. นางสาวเอกมณีฎ์  กัญชนะ
2. นางสาวกัลยา  เปงพันทิตย์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 1. เด็กชายชุติเทพ  ปัจจุสะ
2. เด็กชายดุลยวัฒน์  ครุวนาชน
3. เด็กชายราเชน  ยวามื่อ
 
1. นายสุรพงษ์  สุริจันทร์
2. นางภาวิณี  สุริจันทร์
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จินะราช
2. เด็กชายวีรทรัพย์  จันทวรนันทวิช
3. เด็กชายอนุรักข์  เรือนทิพย์
 
1. นายวิรัตน์  ทิพย์วรรณ
2. นายอนิรุทธิ์  จิตหาญ
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กชายหยุ่น  ลุงกู่
2. เด็กชายอานุภาพ  สุวงค์
3. เด็กชายแหล่ง  จิงปะ
 
1. นายวัลลภ  รัตนยุวัน
2. นางอรวรรณ  ปัญญารู้
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงคำแดง  ลุงกอ
2. เด็กหญิงฟาริดา  ผลศรีธิ
3. เด็กหญิงศรีนวล  แสงมั่น
4. เด็กหญิงอาทิตยา  วารี
5. เด็กหญิงเจนจิรา  คนเที่ยง
6. เด็กหญิงใบบัว  นายพู
 
1. นางศิริพร  คำปวง
2. นายวิชาญ  ไชยพูน
3. นางสาวแววดาว  เขียวภา
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เชื้อก๋อง
2. เด็กหญิงนิรันทร  อ่อนสะอาด
3. เด็กหญิงวันดี  ลุงซอ
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ดวงใจ
5. เด็กหญิงอรวี  สิทธิสอน
6. เด็กหญิงอังสุมา  ผลศรีธิ
 
1. นายวิชาญ  ไชยพูน
2. นางศิริพร  คำปวง
3. นางสาวแววดาว  เขียวภา
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโป่ง 1. เด็กชายธนพงษ์   ศรีวิลัย
2. เด็กหญิงปภาวดี   คำจินะ
3. เด็กหญิงวรนารี   ไฮคำ
 
1. นางสุภาพร  ละอูม
2. นางสาวรัตนา  คำหมื่นยอง
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ทาปินตา
2. เด็กชายสงกรานต์  ไพรพฤกษ์นิยม
3. เด็กชายเรือน  ลุงมู
 
1. นายวัลลภ  รัตนยุวัน
2. นางอรวรรณ  ปัญญารู้
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงกาญนิกา  แซ่จ่าง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงท้าว
3. เด็กชายสมศักดิ์ศรี  แซ่ย่าง
 
1. นางวันวิสา  นวพงศ์ไพบูลย์
2. นางจีรนันท์  กมลทิพย์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงการเกษ   ไทยสายธิ
2. เด็กหญิงวิจรรณยา   ยอดทองเลิศ
3. เด็กหญิงวิชุดา    เทพไฝ
 
1. นายพิทักษ์   ยะนัน
2. นางสาวอังคณา   เงินเมืองทา
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงปิยธิดา   ไพรพนากุล
2. เด็กหญิงศศิวิมล   ขจรจิตร
3. เด็กชายศักดาวุฒิ   พวงมาลา
 
1. นางสาวนุดาวรรณ   ตาอินทร์
2. นางจุไรลักษณ์  ผันแก้ว
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ก๋าแก้ว
2. เด็กชายปพน  แซ่จ๊ะ
3. เด็กหญิงสายชล  กันทะวัง
 
1. นายอุดม  พงศธรพิพัฒน์
2. นางนฤมล  สุกันทา
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม 1. เด็กหญิงณัฐชา  ดวงพรหม
2. เด็กหญิงภัคจิรา  อินสม
3. เด็กหญิงอมลธีรา  พันทอง
 
1. นางสาวนิตยา  เรือนงาม
2. นายเทวินทร์  ไชยมา
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กหญิงศศิวิมล  จะแย
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  ช่วงโชติชวัลกร
3. เด็กหญิงอาภรณ์  อินตา
 
1. นางอำไพ  สมณะ
2. นางอรวรรณ  ธนามี
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กหญิงพัชราพร  จะฮือ
2. เด็กหญิงสาธิกา  จาปัญญะ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่หลี่
 
1. นายเอกพิงค์  วงษ์แก้วจันทร์
2. นางสาวจีราภรณ์   แพงดี
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  มุทู
2. เด็กหญิงจารุณี  คิราปียวาท
3. เด็กหญิงพิชยา  คีรีป้อง
 
1. นางพานี  เที่ยงอยู่
2. นางสาวรัชนู  สุขอ้าย
 
91 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 1. เด็กหญิงชมภูนุช  ทองดี
2. เด็กหญิงศรุตยา  จองใหม่
3. เด็กชายสมเพชร  บุญทอง
 
1. นางสาวเทียมจันทร์  ด้วงคำ
2. นางอัจฉรา  ว่องตระกูล
 
92 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงพัชรา  เป็งกาโล
2. เด็กหญิงรัตติกาล  จักษุตน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ราเพชร
 
1. นางปิ่นทอง  คำจันทร์
2. นางขวัญใจ  เขม้นดี
 
93 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ต๊ะนันท์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงค์ไชย
3. เด็กชายเมืองอินทร์  ลุงคำ
 
1. นางวณารีกานต์  พันธุศาสตร์
2. นางกัญญา  พิชยานนท์
 
94 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายจักริน  แสนรัตน์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  มะมิง
 
1. นายสมคิด  คำมาสาร
2. นางปรัศนียา  แสนคำฟู
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  กิติตาล
 
1. นางสาววิภา  บุญสม
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงอารีวรรณ  แสงจันทร์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  หวังดี
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กชายวัชระ  กันทาเขียว
 
1. นางสาวรุ่งนภา  หวังดี
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ครุวนาชน
 
1. นางสาวชวณันทร์  ทธภรณ์
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายชลกร  พระชั้นนอก
 
1. นางสาววิณัฐนีย์  ไชยภูมิ
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพญาชมภู 1. เด็กหญิงกัลยารัตน  ทะนันชัย
2. เด็กหญิงปารวรรณ  หน่อแก้ว
3. เด็กหญิงวิศัลยา  บัวชุม
4. เด็กหญิงสุกัญญา  นามวรรณ์
5. เด็กชายสุทิน  อุ่นใจ
 
1. นางดาวเรือง  สายมณี
2. นางพิมผกา   บุญกันทะ
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  อินแสง
 
1. นางแสงจันทร์  ไชยสุรินทร์
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายธนชัย  ปั๋นจาย
 
1. นางพิมพากร   วรรณวิริยวัตร
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายศุภเชษฐ์  พืชผา
 
1. นางสาวสิริพิม  โชติหน่อจันทร์
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองแคว 1. เด็กหญิงศิรินยา  คำหล้า
 
1. นายชาติชาย  สี่ตระกูล
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาเกษม 1. เด็กหญิงประกาย  แสงท้าว
 
1. นางสาวดวงสมร  สมวถา
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาเกษม 1. เด็กชายอภินันท์  หว่างเก้า
 
1. นายฉัตรมงคล  ปวนคำ
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 1. เด็กหญิงพรธิชา  ดวงแก้ว
 
1. นางวราลักษณ์  เตมีศักดิ์
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายธนากร   ซิวแดง
 
1. สิบเอกอุเทน   ธิโย
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  วัตสุมาลย์
 
1. นางปัทมา  อินเทพ
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 1. เด็กชายชาญณรงค์  บุญมี
2. เด็กหญิงพรนิภา  ไพรกันไพรบูลย์
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ไพรกันไพรบูลย์
 
1. นายเจตนา  ลักขนาม
2. นางพวงทอง  ใสด้วง
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายธนรัตน์  เตชะเทพากรณ์
2. เด็กชายอรุณ  โพธิ
 
1. นางสาววิณัฐนีย์  ไชยภูมิ
2. นางวนิดา  สมบัติ
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายชาญณรงค์  ศรีจันทร์ต๊ะ
2. เด็กชายโรบิน  ฟู
 
1. นางณัฐรดา  ปัญญา
2. นางสมหมาย  ไชยวันดี
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพาราม 1. เด็กชายฐนปกรณ์   โยธา
2. เด็กชายมังคุด  ลุงลายคำ
3. เด็กชายหลี  ลุงหยอม
 
1. นางเฉลิมพร  เขื่อนแก้ว
2. นางสาวส่งศรี  พุทธเกิด
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  โกพาลี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คัดชุนทอง
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ปู่คำ
 
1. นายประวุฒิ  ฟองคำ
2. นางบัวผิน  ไชยโสภา