งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 817
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ต้นยางงาม 1. เด็กหญิงปาณิตา    นวลบุญ
1. นางสาวแสงมณี    พิกุล
2 โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย ดอยหล่อ 1. เด็กหญิงสุธีรา    เสี่ยมลาย
1. นายประพันธ์    ไชยโสภา
3 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง กลุ่มโรงเรียนสังกัดเอกชน 1. เด็กชายณัฐชนม์    ศรีโคตรจันทร์
1. นางฐิติมนต์    ศรีโคตรจันทร์
4 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ยุหว่า-ทุ่งต้อม 1. เด็กหญิงนาฎนภา    ก๋าสม
1. นางสาวศิรินันท์    คำมอย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................