งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling ) ม.1-ม.3 812
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ลุ่มแม่น้ำปิง 1. เด็กหญิงพรรณวดี    พันทอง
1. นางศิริประภา    นามวงค์
2 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ ท่าช้าง 1. เด็กหญิงหมวย    มาเยอะ
1. นางภัทรภร    ปกรณเกียรติ์
3 โรงเรียนวัดศรีสว่าง ไตรมิตร 1. เด็กหญิงภัทราพรรณ    สว่างภักดี
1. นายเสถียร    มอยติละ
4 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ต้นยางงาม 1. เด็กหญิงพัชราภา    รักไม้
1. นางอัจฉราภรณ์    ประสพโชคชัย
5 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง ทุ่งปี้ 1. เด็กหญิงวรางคณา    คำอ่อน
1. นางปรียา    พงษ์ธิ
6 โรงเรียนบ้านห้วยตอง แม่วิน 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์    จันทร์พอดู
1. นายวิโรจน์    เจริญกุล
7 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) เวียงท่ากาน 1. เด็กหญิงธิติพร    หน่อแก้ว
1. นางมลฤดี    จิตหาญ
8 โรงเรียนบ้านหัวริน เวียงท่ากาน 1. เด็กชายอดิศักดิ์    แสนปัญญา
1. นางสาวกิติยา    สมพันธ์
9 โรงเรียนวัดโรงวัว จตุรมิตรพัฒนา 1. เด็กหญิงรัตติกาล    หอมใย
1. นางศรีภัทร    บุญตัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................