งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 810
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) ลุ่มแม่น้ำปิง 1. เด็กหญิงดาวรุ่ง    สายเรืองศรี
1. นางสาวนิธินาถ    ทวีศักดิ์
2 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย กลุ่มมโรงเรียนสังกัด อปท. 1. เด็กชายปรวัฒน์    สืบจากติ๊บ
1. นางสาวอมรา    รู้ดี
3 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู บูรพาสารภี 1. เด็กหญิงศศิธร    อินต๊ะ
1. นางรัชพร    บัวหอม
4 โรงเรียนบ้านสามหลัง นพเก้า 1. เด็กชายชาตรี    แก้วมา
1. นางพัชรินทร์    โสภาบุญ
5 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ลุ่มแม่น้ำปิง 1. เด็กหญิงสายทิพย์    ตานคำ
1. นางศิริประภา    นามวงค์
6 โรงเรียนวัดสันดอนมูล ลุ่มแม่น้ำปิง 1. เด็กชายอัครพล    โยชัย
1. นางชญานิษฐ์    วิชัยยา
7 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ต้นยางงาม 1. เด็กหญิงกชกร    บัวย้อย
1. นางสาวรัญจวน    มโหธร
8 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก คีรีสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงพุธธิดา    มหาวันเทพ
1. นางรุจิรัต    แก้วกลางเมือง
9 โรงเรียนบ้านปง คีรีสัมพันธ์ 1. เด็กชายวาทิตย์    พิทักษ์พิพัฒน์ผล
1. นางสุพัตรา    สุริยะวงค์
10 โรงเรียนบ้านห้วยตอง แม่วิน 1. เด็กหญิงพิชยา    ปู่วัน
1. นายวิโรจน์    เจริญกุล
11 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ จตุรมิตรพัฒนา 1. เด็กชายพงศธร    เยาวนา
1. นางฝนกมล    ใจวัง
12 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) ยุหว่า-ทุ่งต้อม 1. เด็กหญิงปริณดา    จันทาพูน
1. นางสาววราภรณ์    อารีมิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................