งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 807
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า ดอยหล่อ 1. เด็กหญิงณัฐธิฌา    ปัดไธสง
1. นางยุภาพิน    ฤทธิ์เรืองโรจน์
2 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู บูรพาสารภี 1. เด็กหญิงวรรวิศา    หล้าจ้อน
1. นางรัชพร    บัวหอม
3 โรงเรียนวัดศรีสว่าง ไตรมิตร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    แซ่อุ่ย
1. นายเสถียร    มอยติละ
4 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ต้นยางงาม 1. เด็กชายกัมปนาท    นาครักษ์
1. นางอัจฉราภรณ์    ประสพโชคชัย
5 โรงเรียนบ้านห้วยตอง แม่วิน 1. เด็กหญิงระพีพร    อนุสรณ์พนา
1. นายวิโรจน์    เจริญกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................