งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 805
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง สันกลาง-บ้านแม 1. เด็กหญิงศิริพรรณ    สุวรรณเลิศ
1. นางอนงค์    ก้อนนาค
2 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว บูรพาสารภี 1. เด็กหญิงวาสนา    แสงบุญ
1. นางสาวอริญญารัศมิ์    พงษ์ปัน
3 โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) ลุ่มแม่น้ำปิง 1. เด็กหญิงวิชญาพร    เกษมศรี
1. นางสาวพวงจันทร์    พูลธวัช
4 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) บ้านกาด 1. เด็กหญิงตรีดา    ลุงสาม
1. นางเพ็ญศิณี    เสนาฤทธิ์
5 โรงเรียนบ้านแสนตอ ท่าช้าง 1. เด็กหญิงรัตษดา    คุณนา
1. นางสาวชัญญานุช    เริงราษฎร์สกุล
6 โรงเรียนวัดศรีสว่าง ไตรมิตร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    เพตะกร
1. นางสาวจินดานุช    อรจง
7 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ต้นยางงาม 1. เด็กหญิงนันทินี    จองคำ
1. Mr.Kiyah    William
8 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก คีรีสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงสุชานาถ    กายสิทธิ์
1. นางสาวพัชรินทร์    ฉัตรมอย
9 โรงเรียนแม่วินสามัคคี แม่วิน 1. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร    อิ่งต๊ะ
1. นางสาวสมพิศ    ศรีชมภู
10 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง กลุ่มโรงเรียนสังกัดเอกชน 1. เด็กหญิงนาตาลี    เบทส์
11 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ยุหว่า-ทุ่งต้อม 1. เด็กหญิงปวริศา    สมหวาน
1. นางนฤมล    คำวงศ์ศา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................