หัวข้อกิจกรรมการแข่งขันการท่องอาขยาน ทำนองเสนาะ ป.1-3 และ ป.4-6

กิจกรรมการแข่งขันการท่องอาขยาน ทำนองเสนาะ

ระดับ ป.1-3  บทหลัก  ประกอบด้วย 1. แมวเหมี๋ยว  2. กาดำ  3. เด็กน้อย 

                   บทเลือก  ประกอบด้วย  1. รักเมืองไทย  2. สักวา  3. ความดีความชั่ว

ระดับ ป.4-6 บทหลัก-บทเลือก  ประกอบด้วย  1. พระอภัยมณี  (สุดสาครเข้าเมืองการะเวก)  2. วิชาเหมืนสินค้า  3. สังข์ทอง (กำเนิดพระสังข์)  4. ขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม  5. ปากเป็นเอก เลขเป็นโท  6. ผู้ชนะ

 

วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 17:03 น.