สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเวฬุวัน 38 12 11 5 61
2 บ้านสันป่าสัก 36 19 4 6 59
3 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 23 8 2 1 33
4 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 21 7 2 8 30
5 บ้านน้ำแพร่ 16 8 4 4 28
6 บ้านปากเหมือง 14 10 3 5 27
7 ชุมชนวัดศรีคำชมภู 14 7 3 4 24
8 วัดพระนอนหนองผึ้ง 13 4 3 1 20
9 บ้านร่องน้ำ 12 9 1 3 22
10 บ้านปง 12 5 2 4 19
11 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 11 11 6 8 28
12 บ้านสามหลัง 11 9 4 7 24
13 แม่วินสามัคคี 11 8 2 7 21
14 บ้านหัวริน 10 8 2 2 20
15 บ้านห้วยตอง 10 7 5 4 22
16 วัดบวกครกเหนือ 10 7 0 0 17
17 บ้านสันผักหวาน 10 4 1 1 15
18 บ้านเหล่าเป้า 9 8 2 7 19
19 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 9 7 10 8 26
20 บ้านตองกาย 9 3 0 0 12
21 บ้านทรายมูล 9 2 4 2 15
22 ยุวทูตศึกษาพัฒนา 9 1 0 0 10
23 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 8 4 1 2 13
24 วัดนันทาราม 7 2 0 1 9
25 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) 6 9 3 5 18
26 วัดท่าต้นกวาว 6 4 2 0 12
27 บ้านห้วยส้ม 6 4 1 2 11
28 บ้านหนองตอง 6 3 1 0 10
29 บ้านกาด(เขมวังส์) 6 2 3 3 11
30 สันป่าตอง 6 2 0 0 8
31 วัดประชาเกษม 6 1 0 1 7
32 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 6 0 4 1 10
33 วัดอุเม็ง 6 0 1 1 7
34 วัดศรีดอนชัย(สารภี) 5 6 6 2 17
35 วัดพญาชมภู 5 6 2 1 13
36 วัดโรงวัว 5 4 2 3 11
37 กรป.กลางอุปถัมภ์ 5 4 1 1 10
38 วัดวังขามป้อม 5 3 4 1 12
39 วัดมะกับตองหลวง 5 3 3 5 11
40 วัดศรีโพธาราม 5 3 1 2 9
41 บ้านฟ่อน 5 2 3 2 10
42 วัดสองแคว 4 1 0 1 5
43 บ้านสันทราย(สารภี) 3 5 1 1 9
44 บ้านท้าวบุญเรือง 3 4 3 1 10
45 วัดเทพาราม 3 4 2 0 9
46 บ้านดอยหล่อ 3 3 4 0 10
47 บ้านม่วงพี่น้อง 3 3 2 2 8
48 วัดศรีล้อม 3 2 2 1 7
49 วัดจอมทอง 3 2 2 0 7
50 บ้านห้วยข้าวลีบ 3 1 3 1 7
51 บ้านสันทราย(หางดง) 3 1 3 1 7
52 วัดช่างคำ 3 1 0 0 4
53 วชิราลัย 3 0 3 1 6
54 วัดสามหลัง 3 0 1 0 4
55 วัดท่าโป่ง 3 0 0 1 3
56 บ้านใหม่หนองหอย 2 7 2 2 11
57 บ้านหัวข่วง 2 7 1 0 10
58 บ้านป่าตาล 2 6 0 3 8
59 วัดท้องฝาย 2 4 2 0 8
60 บ้านแสนตอ 2 4 0 1 6
61 วัดศรีสว่าง 2 3 6 3 11
62 บ้านไร่ 2 3 0 1 5
63 บ้านเหล่าป่าฝาง 2 2 4 0 8
64 วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 2 2 1 1 5
65 บ้านเจริญสามัคคี 2 2 1 0 5
66 วิมานทิพย์ 2 2 1 0 5
67 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 2 2 0 0 4
68 วัดหนองหลั้ว 2 1 4 0 7
69 วัดน้ำบ่อหลวง 2 1 1 1 4
70 วัดดอนชื่น 2 1 1 0 4
71 พัฒนวิทย์ศึกษา 2 1 1 0 4
72 วัดแม่สะลาบ 2 1 0 1 3
73 วัดกองทราย 2 1 0 0 3
74 วัดบุปผาราม 2 1 0 0 3
75 วัดดงป่างิ้ว 2 0 2 0 4
76 วัดพระเจ้าเหลื้อม 2 0 0 1 2
77 ปัญญาเด่น 2 0 0 0 2
78 วัดคีรีเขต 2 0 0 0 2
79 วัดศิริชัยนิมิตร 1 6 1 2 8
80 บ้านใหม่สวรรค์ 1 5 2 1 8
81 บ้านพันตน 1 4 2 0 7
82 ไตรมิตรวิทยา 1 4 0 1 5
83 วัดท่ากาน 1 3 4 1 8
84 วัดสันดอนมูล 1 3 3 3 7
85 บ้านดงป่าหวาย 1 3 2 1 6
86 วัดช่างกระดาษ 1 3 0 1 4
87 วัดห้วยแก้ว 1 2 1 0 4
88 บ้านหนองเต่า 1 2 0 0 3
89 นันทชาติเกรดสกูล 1 2 0 0 3
90 ลักษณ์พงค์วิทยา 1 1 1 1 3
91 อุ่นไอรักเชียงใหม่ 1 1 1 0 3
92 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1 1 0 2 2
93 บ้านคุณแม่ 1 1 0 0 2
94 วัดหนองครอบ 1 0 1 5 2
95 บ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม 1 0 1 1 2
96 บ้านดง 1 0 1 0 2
97 บ้านทุ่งหลวง 1 0 1 0 2
98 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 1 0 0 1 1
99 เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1 0 0 0 1
100 พันธสัญญา 1 0 0 0 1
101 บ้านห้วยน้ำขาว 1 0 0 0 1
102 วัดทุ่งศาลา 0 2 1 0 3
103 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 0 1 2 2 3
104 สืบนทีธรรม 0 1 2 0 3
105 เวียงเศรษฐีวิทยา 0 1 0 2 1
106 ชฎาพร 0 1 0 0 1
107 อนุบาลพัฒนชัย 0 1 0 0 1
108 ชุมขนบ้านปากกอง 0 0 1 1 1
109 บ้านใหม่ปางเติม 0 0 1 1 1
110 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 0 0 1 0 1
111 บ้านแม่ขาน 0 0 0 1 0
112 วัดศรีสุพรรณ์ 0 0 0 1 0
รวม 538 352 191 172 1,081