หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางบัวจันทร์ สุริโย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
2 นางอุไร กาละปัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
3 นางแสงจันทร์ กันยะมูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
4 นายพิเชฐ คำรินทร์ นักวิชการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล
5 นางดวงฤดี พงษ์เทิดศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
6 นางสาวนงนภัส แก้ววงศ์ดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
7 นางสิริพิม อูปเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
8 นางสาวอรวรรณ พรหมมณี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
9 นางณัฐนันท์ เสมอใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
10 นางอุบลวรรณ สายเกิด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
11 นายยุทธนา กังแฮ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
12 นางสาวนงคราญ อินจาย นิติกรชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
13 นางจำนง ธรรมโชติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
14 นางจันทร์แรม บูรณา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
15 นางสมจิต อินจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
16 นางจิตติมา ลิมปพัฒนาวณิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
17 นายบงการ ศรีนันตา ครู โรงเรียนบ้านหัวริน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
18 นางสาวพีรดา ทิพย์วงศ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
19 นางพัชราภรณ์ เทพวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
20 นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
21 นางขนิตฐา คำแก้ว ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
22 นายอุกฤษฏ์ รัตนวิชัย นิติกรปฏิบัติการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
23 นายบงการ ศรีนันตา ครู โรงเรียนบ้านหัวริน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
24 นางนพวรรณ ศรชัยไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการฝายประเมินผล
25 นางประภาพร สุวรรณบงกช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝายประเมินผล
26 นางสาวเพียรทอง ไชยวงศ์คำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษสพป.เชียงใหม่ เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
27 นางสาวอุษณีย์ สกุณา รอง ผอ.รร.วัดเวฬุวัน ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
28 นางมนัญญา เตมียะ ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
29 นางเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
30 นางคมคาย พฤษากร ครู โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
31 นางสุนทรี สุวรรณภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการประเมินผล
32 นางนพวรรณ ศรชัยไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการประเมินผล
33 นางธัญรดี หลวงโย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการประเมินผล
34 นางสาวประไพ พักตรเกษม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล
35 นางเบญจมาภรณ์ พัฒนพงศา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รองประธานกรรมการประเมินผล
36 นางปวีพิมพ์ พงษ์ธนาคม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
37 นางอุไร กาละปัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
38 นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รองประธานกรรมการฝ่ายประฃาสัมพันธ์
39 นางฐิตารี คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
40 นางจิตติมา ลิมปพัฒนวณิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
41 นายสมาน โปธิปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
42 นายพันธุ์ศักดิ์ จันทรมานนท์ รอง ผอ.รร.วัดเวฬุวัน กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
43 นายจิรพงษ์ ปัญญาใจ ครู โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
44 นายประเสริฐ วงค์ชัย ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
45 นายยุทธนา คำวัง รอง ผอ.รร.วัดเวฬุวัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
46 นายธนู มีสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
47 นางสาวเพียรทอง ไชยวงศ์คำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษสพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
48 นางสาวเพียรทอง ไชยวงศ์คำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษสพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดแข่งขันตามสาระการเรียนรู้
49 นายสุภาพ กาวิ รอ. ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการผู้รับผิดชอบ ประสานงานหมวดหมู่:ภาษาไทย
50 นายกมล ชื่นทองคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการผู้รับผิดชอบ ประสานงานหมวดหมู่:คณิตศาสตร์
51 นายนคร เจริญสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการผู้รับผิดชอบ ประสานงานหมวดหมู่: ทัศนศิลป์
52 นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการผู้รับผิดชอบ ประสานงานหมวดหมู่: ทัศนศิลป์
53 นายนคร เจริญสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการผู้รับผิดชอบ ประสานงานหมวดหมู่: ดนตรี
54 นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการผู้รับผิดชอบ ประสานงานหมวดหมู่: ดนตรี
55 นายสกุล หล้าปาวงศ์ รอ. ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการผู้รับผิดชอบ ประสานงานหมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
56 นายบงการ ศรีนันตา ครู โรงเรียนบ้านหัวริน กรรมการผู้รับผิดชอบ ประสานงานหมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
57 นางสุภาพร สารประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการผู้รับผิดชอบ ประสานงานหมวดหมู่: ปฐมวัย
58 นายสุภาพ กาวิ รอ. ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการผู้รับผิดชอบ ประสานงานหมวดหมู่: ปฐมวัย

หากมีปัญหา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 053823222 ต่อ 27 น.ส.เพียรทอง ไชยวงศ์คำ 089-5625635
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]