หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางงามนิตย์ พรหมวรรณโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางศุภวรรณ ไชยวงค์โรงเรียนวัดท่ากานกรรมการ
3. นางอำพร นันตาโรงเรียนบ้านแม่ขานกรรมการ
4. นางนิรชญาวรรณ มีณรงค์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสุนทรี คุณาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ ถาอินทร์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
3. นางจิราลักษณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพร ไชยตนโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งประธานกรรมการ
2. นางปัทมารัชต์ ขัติพันธุ์โรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางวรินทร ชมชื่นโรงเรียนวัดท่ากานกรรมการ
4. นางวิรุฬรัตน์ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางเสงี่ยม ใหม่จันทร์โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร ไชยตนโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการ
3. นางพิดาลิน อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการ
4. นางสาวพีระพัฒน์ เรือนมาโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางหอมหวล ปันต๊ะทาโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี วงค์ศรีวิลัยโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ชาวเวียงโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี สัญญาลักษณ์โรงเรียนบ้านสามหลังประธานกรรมการ
2. นางวนิดา สุขรัตน์โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ยะจาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางนางอนงค์ บุญเป็งโรงเรียนบ้านห้วยส้มประธานกรรมการ
2. นางบุษบา แก้วหล้าโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางธีราพร สนธินาโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยายทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ใจ สี่ตระกูลโรงเรียนวัดสองแควประธานกรรมการ
2. นางศรีวิไล กันเวียงโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางสกาววรรณ ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านดอยหล่อกรรมการ
4. นางนางรัติกร เทพกุลโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยายทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี กันทาปันโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเสรี เรือนเมาโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงกรรมการ
3. นายเสกสรรค์ นาวิศิษฏ์โรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการ
4. นางสุพรรณี บุญทวีโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนุจนา ขุนสมุทร์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ นาวิศิษฏ์โรงเรียนชุมชนวัดท่าต้นกวาวกรรมการ
3. นางสุพรรณี บุญทวีโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 ป.4-ป.6
1. นางสาวอรอนงค์ คำมูลโรงเรียนบ้านเหล่าเป้าประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ละอูมโรงเรียนวัดท่าโป่งกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ อิทธิเดชโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย ทองอาภรณ์โรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แสงอรุณโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพวงชมพู เฮ็งประเสริฐโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางพรทิพย์ ใจเดชโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมฤทัย ไชยวรรณ์โรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
3. นางสุนันท์ ศรียศโรงเรียนชุมชนบ้านปากกองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวิชิต บุญแปลงโรงเรียนแม่วินสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาววิริยะ ธนาวงค์โรงเรียนเทศบาล1(ทุ่งฟ้าบดราษฏร์บำรุง)กรรมการ
3. นายพงษ์กร สายบุญเรืองโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ อินปั๋นโรงเรียนบ้านหนองตองประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ กุออโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอัญชนา สืบสกุลโรงเรียนวัดศรีสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางลัดดา มิตกิติโรงเรียนบ้านแม่ขานประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งนุช แป้นกลางโรงเรียนวัดศรีโพธารามกรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ วันเอกโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางลัดดา มิตกิติโรงเรียนบ้านแม่ขานประธานกรรมการ
2. นางผ่องพรรณี เป็งธินาโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการ
3. นางพิกุลทอง ภู่รัตน์โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางอำไพ ตุ่นวันโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายพีระพงษ์ วีระโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นางสราณจิต ปัญญามูลโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใชืโปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางกัญญาธิดา กัญญาณุวงค์โรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ยารังฝั้นโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวสิรภัทร ไกรสิทธิ์โรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใชืโปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางพัชริดา คนตรงโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นายศุภกร มาลีแก้วโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
3. นางสาวดวงดาว นกแก้วโรงเรียนเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายเกรียงไกร สมการณ์โรงเรียนวัดพญาชมภูประธานกรรมการ
2. นางนวลลออ กาวิแหงโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการ
3. นางพิชญาภา พิไรแสงจันทร์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
4. นางอิศราภรณ์ ทิพย์วงค์โรงเรียนวัดศรีสว่างกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ เต๋จาโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางมยุรี โชติกิตติโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
2. นางอำไพ ใจวังโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
4. นางสาวฐิติรัตน์ สมานพรโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวมลิวัลย์ แดงตันกีโรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ประเสาธน์สุวรรณ์โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ยศชัยศรีโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
3. นางศศิเนตร กาละวังโรงเรียนเทศบาล1(ทุ่งฟ้าบดราษฏร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวจตุพร ศิลาเดชโรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
5. นางวารุณี วังปรีชาโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมณี อินต๊ะแก้วโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวรรณ ใจนันโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
3. นายนริศ อากาศทิพย์โรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ ดุษฎีวิทิตโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นายวิทยา กุออโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสายสุดา ศิริโรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
4. นางวิไลรัตน์ มาลีพัตรโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ชนะเลศโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางเสาวรักษ์ ไชยวัณณ์โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทิดพิทักษ์ พวงเงินมากโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
3. นางสาวชฎาพร พหรมบุญโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวัลลภา พรมท้าวโรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา ศรีจันทร์ดรโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
3. นางรำแพน ปัญญาโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางแสงระวี จันทะนะโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ มาลีพัตรโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการ
3. นางพรพิมล อ้นบำรุงโรงเรียนวัดท้องฝายกรรมการ
4. นายสุครอง แสงสุวรรณ์โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเมืองทอง ชรสุวรรณโรงเรียนวัดช่างกระดาษประธานกรรมการ
2. นายประทวน แสนขันแก้วโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวประภา ดวงเขตต์โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
4. นายพัฒนา อมาตยกุลโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางราตรี แก้วมีศรีโรงเรียนวัดแม่สะลาบประธานกรรมการ
2. นางสาวอโนชา พลายอินทร์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ สุริยาโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ ทิพย์วรรณโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงประธานกรรมการ
2. นางสลักจิตร์ โลกคำลือโรงเรียนวัดหนองหลั้วกรรมการ
3. นายมนัส จอมเตปินโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา ธนัญชัยโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show ) ป.4-ป.6
1. นางสิริรักษ์ ชัยเมืองยองโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สุจันทร์เที่ยงโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
3. นางจิราพร ชมภูมิ่งโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางพิมพากร วรรณวิริยวัตรโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
5. นางสาวพรพิมล บุญสูงโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายทัน โลกคำลือโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี กิติมูลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
4. นายสรวิศ ทัศนะวรพจน์โรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show ) ม.1-ม.3
1. นางสิริรักษ์ ชัยเมืองยองโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สุจันทร์เที่ยงโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
3. นางจิราพร ชมภูมิ่งโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางพิมพากร วรรณวิริยวัตรโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
5. นางพรพิมล บุญสูงโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายทศพร คำภีระโรงเรียนบ้านสามหลังประธานกรรมการ
2. นางสาวภัชชญา วงศ์เสือโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
3. นางสุชญา ฃัยวงษ์โรงเรียนเทศบาล1(ทุ่งฟ้าบดราษฏร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายฉกรรจ์ เชื้อจันทราโรงเรียนบ้านฟ่อนประธานกรรมการ
2. นางสายสวาท กันทะมังโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางมยุรี ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประภัตร เมืองใจโรงเรียนวัดโรงวัวประธานกรรมการ
2. นางศรัณยา หลุยจำวันโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงกรรมการ
3. นายนิเวช สมเกตุโรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสายสวาท กันทะมังโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นายสุครอง แสงสุวรรณ์โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. นางสาวภัทราวรรณ เขียววันโรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายจรัล อินต๊ะผัดโรงเรียนบ้านร่องน้ำประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ไชยขนะโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
3. นางนวรัตน์ ฝั้นเมาโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการ
4. นางรัตนภรณ์ ขันธะโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางรัตนา เพียรมุ่งงานโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายจรัล อินต๊ะผัดโรงเรียนบ้านร่องน้ำประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ไชยขนะโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
3. นางนวรัตน์ ฝั้นเมาโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการ
4. นางรัตนภรณ์ ขันธะโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
5. นางรัตนา เพียรมุ่งงานโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอุดม ปุระพรหมโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางศรีพรรณ เตโชโรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการ
3. นางอภิญญา ยาโนโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองพฤกษ์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางนวรัตน์ ขอดแก้วโรงเรียนบ้านฟ่อนประธานกรรมการ
2. นางพัชริดา คนตรงโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ สิทธิโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
4. นางสาวฃวนันทร์ ทธภรณ์โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายทวี อินวอโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ประธานกรรมการ
2. นางมนต์รวี บุญมาปะโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นายจีระวุฒิ โสภาศรีโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นางอรุณ ทาคำโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
5. นางนงค์นุช วงค์เยาว์โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสายพรรณ โปธิปันโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางจิลดา สุธรรมทานโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตรกรรมการ
3. นางอรนุช คำไชยโรงเรียนวัดศรีล้อมกรรมการ
4. นางนุชรินทร์ กลิ่นหอมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
5. นางดาวเรือง สายมณีโรงเรียนวัดพญาชมภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอุดม ปุระพรหมโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางศรีพรรณ เตโชโรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการ
3. นางอภิญญา ยาโนโรงเรียนปากเหมืองกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองพฤกษ์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอุดม ปุระพหรมโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางศรีพรรณ เตโชโรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการ
3. นางอภิญญา ยาโนโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองพฤกษ์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางราตรี ลำนวลโรงเรียนบ้านหนองตองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย มโนวงศ์โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยกรรมการ
3. นางธณัญสุกานต์ ศรีพายัพโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นางสาวรำจวน จักษุแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเยาวเรศ สนประเทศโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐภัทร สุริยะโรงเรียนวัดพญาชมภูกรรมการ
3. นางสาววรลักษณ์ คำทองโรงเรียนวัดประชาเกษมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเยาวเรศ สนประเทศโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐภัทร สุริยะโรงเรียนวัดพญาชมภูกรรมการ
3. นางวรลักษณ์ คำทองโรงเรียนวัดประชาเกษมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางราตรี ลำนวลโรงเรียนบ้านหนองตองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย มโนวงศ์โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยกรรมการ
3. นางแสงเวียน เรือนโตโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางชณัญสุกานต์ ศรีพายัพโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
5. นางสาวรำจวน จักษุแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางราตรี ลำนวลโรงเรียนบ้านหนองตองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย มโนวงศ์โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยกรรมการ
3. นางแสงเวียน เรือนโตโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางชณัญสุกานต์ ศรีพายัพโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
5. นางสาวรำจวน จักษุแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางราตรี ลำนวลโรงเรียนบ้านหนองตองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย มโนวงศ์โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยกรรมการ
3. นางแสงเวียน เรือนโตโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางชณัญสุกานต์ ศรีพายัพโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
5. นางสาวรำจวน จักษุแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางกิ่งกาญจน์ คำวงค์ปินโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)ประธานกรรมการ
2. นายอนุพันธุ์ คำรินทร์โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ นันธทิพย์สกุลโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยกรรมการ
4. นางรัตนา ปัญญาเจริญใจโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
5. นางกรองจิตร์ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนบ้านดอยหล่อกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมคิด ดาวลับเมฆโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางสมพร อินทรพาเพียรโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการ
3. นางอรทัย ชัยชนะโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ดาวลับเมฆโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางสมพร อินทรพาเพียรโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการ
3. นางอรทัย ชัยชนะโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางบัวเรียว แก้วมาโรงเรียนบ้านดงประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธิ์ มูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดช่างกระดาษกรรมการ
3. นายนฤพล สุรินทร์โรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
4. นางสุกัญญา สิงห์กีโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ต๊ะเมาโรงเรียนบ้านร่องน้ำประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ละอูมโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นายชาติชาย สี่ตระกูลโรงเรียนวัดสองแควกรรมการ
4. นางสาวจีราภรณ์ แพงดีโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางทวีจิต ณ รังษีโรงเรียนวัดประชาเกษมประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร ผ่องเกษรโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นางสุทธิรัตน์ ลักษณะสิทธิโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางทวีจิต ณ รังษีโรงเรียนวัดประชาเกษมรองประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร ผ่องเกษรโรงเรียนบ้านฟกรรมการ
3. นางสุทธิรัตน์ ลักษณะสิทธิโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางทวีจิต ณ รังษีโรงเรียนวัดประชาเกษมกรรมการ
2. นางรัชนีกร ผ่องเกษรโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นางสุทธิรัตน์ ลักษณะสิทธิโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสายคำ สมพรรณพาณิชโรงเรียนบ้านป่าตาลประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ม่วงโมดโรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการ
3. นายวิรัตน์ จันทร์ไชยศรีโรงเรียนวัดอุเม็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสายคำ สมพรรณพาณิชโรงเรียนบ้านป่าตาลประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ม่วงโมดโรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการ
3. นายวิรัตน์ จันทร์ไชยศรีโรงเรียนวัดอุเม็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสายคำ สมพรรณพาณิชโรงเรียนบ้านป่าตาลประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ม่วงโมดโรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการ
3. นายวิรัตน์ จันทร์ไชยศรีโรงเรียนวัดอุเม็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางทวีจิต ณ รังษีโรงเรียนวัดประชาเกษมประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร ผ่องเกษรโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นายสุเมธ๊ ขัติประทุมโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
4. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
5. นายธีธัช จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางทวีจิต ณ รังษีโรงเรียนวัดประชาเกษมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ๊ ขัติประทุมโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
3. นางรัชนีกร ผ่องเกษรโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
4. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
5. นายธีธัช จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสามารถ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ วังสารโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางสาววิณัฐนีย์ ไช่ยภูมิโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสามารถ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ วังสารโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางณิชานันท์ ปวงคำโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางทวีจิต ณ รังษีโรงเรียนวัดประชาเกษมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ๊ ขัติประทุมโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
3. นางรัชนีกร ผ่องเกษรโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
4. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
5. นายธีธัช จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางทวีจิต ณ รังษีโรงเรียนวัดประชาเกษมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ๊ ขัติประทุมโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
3. นางรัชนีกร ผ่องเกษรโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
4. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
5. นายธีธัช จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนวัดนันทารามประธานกรรมการ
2. นางสาวปริยาภัทร ไชยหาญโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นายธีธัช จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ๊ ขัติประทุมโรงเรียนวัดนันทารามประธานกรรมการ
2. นางสาวปริยาภัทร ไชยหาญโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นายธีธัช จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางทวีจิต ณ รังษีโรงเรียนวัดประชาเกษมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ๊ ขัติประทุมโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
3. นางรัชนีกร ผ่องเกษรโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
4. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
5. นายธีธัช จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสรยุทธ นันทชัยยอดโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพรรณ ขันแก้วโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. นางสาวเจริญขวัญ ใบงิ้วโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายศุภฤกษ์ จันทร์บุญวงศ์โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสรยุทธ นันทชัยยอดโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวเจริญขวัญ ใบงิ้วโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวสุภาพรรณ ขันแก้วโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
5. นายพงษ์สุวรรณ โพธาสินธุ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายวราพงษ์ ชาราษฏร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายศุภฤกษ์ จันทร์บุญวงศ์โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเจริญขวัญ ใบงิ้วโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)กรรมการ
3. นายสรยุทธ นันทชัยยอดโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
4. นางสาวสุภาพรรณ ขันแก้วโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
5. นายพงษ์สุวรรณ โพธาสินธุ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายวราพงษ์ ชาราษฏร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเจริญขวัญ ใบงิ้วโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายสรยุทธ นันทชัยยอดโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ จันทร์บุญวงค์โรงเรียนต้นแก้วผดุงทิพยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุภาพรรณ ขันแก้วโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
5. นายพงษ์สุวรรณ โพธาสินธุ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายวราพงษ์ ชาราษฏร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสรยุทธ นันทชัยยอดโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ จันทร์บุญวงศ์โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์สุวรรณ โพธาสินธุ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพรรณ ขันแก้วโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. นางสาวเจริญขวัญ ใบงิ้วโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
5. นายสรยุทธ นันทชัยยอดโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
6. นายวราพงษ์ ชาราษฏร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นายศุภฤกษ์ จันทร์บุญวงค์โรงเรียนต้นแก้วผดุงทิพยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางนฤมล คำวงศ์ศาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพรรณ ขันแก้วโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. นางกฤษฎากร วิชัยสืบโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางนฤมล คำวงศ์ศาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพรรณ ขันแก้วโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. นางกฤษฎากร วิชัยสืบโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายศุภฤกษ์ จันทร์บุญวงศ์โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพรรณ ขันแก้วโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. นายจิรพงษ์ เมืองมาโรงเรียนวัดศรีโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นางกฤษฎากร วิชัยสืบโรงเรียนวัดกองทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณรัตน์ อาญาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นายสุรัติ เสียงแจ่มโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. สิบเอกอุเทน ธิโยโรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นายนิติพงษ์ สิทธิชนะโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการ
3. นายสุรพล อนุสรพรพงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ วิชัยพรหมโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎากร วิชัยสืบโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นางนันทิยา งามใสโรงเรียนวัดศรีโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ วิชัยพรหมโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎากร วิชัยสืบโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นางนันทิยา งามใสโรงเรียนวัดศรีโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวีรยุทธ วิชัยพรหมโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎากร วิชัยพรหมโรงเรียนวัดกองทรายกรรมการ
3. นางสายชล สุภาพจรรยาโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
4. นางสาวพรธิดา อังคะเศกวิไลโรงเรียนปัญญาเด่นกรรมการ
5. นางนันทิยา งามใสโรงเรียนวัดศรีโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติภพ เตชะรังโรงเรียนวัดช่างกระดาษประธานกรรมการ
2. ว่าที่ เรือตรีจตุรงค์ เปรมเสถียรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางอัจฉรา บุญแปลงโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นางสาวอรุณรัตน์ อาญาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
5. นายนิติพงษ์ สิทธิชนะโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางพัชรี ศรีพิชยานันท์โรงเรียนบ้านสันผักหวานประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ ไชยวัณณ์โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิวิทยากรรมการ
3. นางวราลักษณ์ เตมีศักดิ์โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ นันไชยโรงเรียนวัดช่างคำประธานกรรมการ
2. Mr.John Edet Etifitโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางพรวลัย ธาตุทองโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางพัชรี ศรีพิชยานันท์โรงเรียนบ้านสันผักหวานประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ ไชยวัณณ์โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิวิทยากรรมการ
3. นางวราลักษณ์ เตมีศักดิ์โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ นันไชยโรงเรียนวัดช่างคำประธานกรรมการ
2. Mr.John Edet Etifitโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางพรวลัย ธาตุทองโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวราลักษณ์ เตมีศักดิ์โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ ปรีชามานพวงค์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ยอดโมคีโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวราลักษณ์ เตมีศักดิ์โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ ปรีชามานพวงค์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ยอดโมคีโรงเรียบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายชวลิต แพถนอมโรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. Mr.John Edet Etifitโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นายสมาน โปธิปันโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ ธาตุอินทร์โรงเรียนวัดโรงวัวประธานกรรมการ
2. นางจุฑานันท์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ จันทิมาโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
4. นางสุภาพร บุญรักษาโรงเรียนบ้านตองกายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายชวลิต แพถนอมโรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. Mr.John Edet Etifitโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นายสมาน โปธิปันโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวพรศรี อุ่นตุ้มโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)ประธานกรรมการ
2. นายชัยวิเชียร เซ่งยะโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ จันทิมาโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
4. นางสาวนิตยา เรืองกิตตืเศรษฐ์โรงเรียนวัดสันดอนมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางจุฑานันท์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านร่องน้ำประธานกรรมการ
2. นางแสงดาว ใจสุขโรงเรียนวัดดอนชื่นกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ จันทิมาโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
4. นายชัชวาลย์ ปวนสุรินทร์โรงเรียนวัดหนองครอบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล อนุสรพรพงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณรัตน์ อาญาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นายสุรัติ เสียงแจ่มโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
4. สิบเอกอุเทน ธิโยโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางจุฑานันท์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านร่องน้ำประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราภรณ์ ปรีชามานพวงค์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ จันทิมาโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
4. นายปกรณ์ ประกายแสงเพชรโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุรพล อนุสรพรพงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณรัตน์ อาญาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นายสุรัติ เสียงแจ่มโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
4. สิบเอกอุเทน ธิโยโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอารี ตันเขียวโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางจินตนา มูลทรัพย์โรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
3. นางอาภรณ์ วันชัยสถิรโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการ
4. นางสุภัสมนฑ์ บริพันธ์โรงเรียนวัดวังขามป้อมกรรมการ
5. นางอรพินท์ มังคละศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสรรพคุณ ชินารักษ์โรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอารี ตันเขียวโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางจินตนา มูลทรัพย์โรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
3. นางอาภรณ์ วันชัยสถิรโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการ
4. นางสุภัสมนฑ์ บริพันธ์โรงเรียนวัดวังขามป้อมกรรมการ
5. นางอรพินท์ มังคละศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสรรพคุณ ชินารักษ์โรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอาภรณ์ วันชัยสถิรโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางประธานกรรมการ
2. นางอารี ตันเขียวโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางจินตนา มูลทรัพย์โรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
4. นางสรรพคุณ ชินารักษ์โรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการ
5. นางอรพินท์ มังคละศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสุภัสมนต์ บริพันธ์โรงเรียวัดวังขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ วันชัยสถิรโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางประธานกรรมการ
2. นางอารี ตันเขียวโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางจินตนา มูลทรัพย์โรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
4. นางสรรพคุณ ชินารักษ์โรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการ
5. นางอรพินท์ มังคละศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสุภัสมนต์ บริพันธ์โรงเรียนวัดวังขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอาภรณ์ วันชัยสถิรโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางประธานกรรมการ
2. นางอารี ตันเขียวโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางจินตนา มูลทรัพย์โรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
4. นางสรรพคุณ ชินารักษ์โรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการ
5. นางอรพินท์ มังคละศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสุภัสมนต์ บริพันธ์โรงเรียนวัดวังขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวดารารัตน์ มาตาโรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. Mr.Ted Jagerโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวกานต์พิชา บุญชื่นโรงเรียนบ้านสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ พงษ์ปวนโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)ประธานกรรมการ
2. Mr.Ted Jagerโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ นันทบัณฑิตโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายศุภวุฒิ อุดมวรรธน์กุลโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Ted Jagerโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางนงจิต ปั๋นตนโรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางศรีเนียม ชัยเมืองเขียวโรงเรียนวัดตำหนักประธานกรรมการ
2. Ms.Kimberly Eshlemanโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ โสภาบุญโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสายพิณ ธิวงค์โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. Ms.Kimberly Eshlemanโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวกิติยา สมพันธ์โรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจุไรรัตน์ โยกาศโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. Ms.Kimberly Eshlemanโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ปินตาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling ) ป.4-ป.6
1. นางชญานิษฐ์ วิชัยยาโรงเรียนวัดสันดอนมูลประธานกรรมการ
2. Mr.Jeff Owensโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางศรีภัทร บุญตันโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling ) ม.1-ม.3
1. นางประประภาพร อินทรัตน์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือประธานกรรมการ
2. Mr.Jeff Owensโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ณ จินดาโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ โสภาบุญโรงเรียนบ้านสามหลังประธานกรรมการ
2. Mr.Daniel Awangieโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาววรนารี คำปัญญาโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางปรียา พงษ์ธิโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงประธานกรรมการ
2. Mr.Daniel Awangieโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวนิธินาถ ทวีศักดิ์โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ( Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายเซิน ติ่งเฟยโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวฉี ฉง เสี่ยวโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
3. นางเทพี หมื่นทัศน์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายเซิน ติ่งเฟยโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวฉี ฉง เสี่ยวโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
3. นางเทพี หมื่นทัศน์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz ) ม.1-ม.3
1. นายเสถียร มอยติละโรงเรียนวัดศรีสว่างประธานกรรมการ
2. นางจำนง แดงสีโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ สุภารัตน์โรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz ) ป.4-ป.6
1. นางศรีสุดา ฉายานนท์โรงเรียนบ้านป่าตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสุดา ถาหมื่นโรงเรียนสันป่าตองกรรมการ
3. นางมลฤดี จิตหาญโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสิงห์ทอง หมุ้นอินต๊ะโรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง)ประธานกรรมการ
2. นายประภัตร เมืองใจโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการ
3. นายจีราวัฒน์ มั่นธนไพบูลย์โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ อินตะนนโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
5. นายปริญญา ศุภกาญจนพันธุ์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ ม่านมุงศิลป์โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ธิวันนาโรงเรียนวัดรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ วงศ์แสนสีโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
3. นายสาทร เนตรประสิทธิ์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
4. นายเอกพิงค์ วงษ์แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
5. นายปริญญา ศุภกาญจนพันธุ์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ สุจาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ สุขแก้วโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ชาติโยธินโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการ
3. นายสิงห์ทอง หมุ้นอินต๊ะโรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง)กรรมการ
4. นายสมชาย ธิวันนาโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
5. นายปริญญา ศุกาญจนพันธุ์โรงเรียนยุวฑุูตศึกษาพัฒนากรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ สุจาโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางปัทมา อินเทพโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุขฤทัย ธิตุ้ยโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
3. นางนงนัช ชัยวงศ์โรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางปัทมา อินเทพโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)ประธานกรรมการ
2. นางอุษา มูลใจโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
3. นางวณารีกานต์ พันธุศาสตร์โรงเรียนบ้านสันผักหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางดวงหทัย คำวังโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางนิพรพรรณ ใจมาโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
3. นายทิศนุพงษ์ ปันวงษาโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางดวงหทัย คำวังโรงเรียนบ้านหัวรินประธานกรรมการ
2. นางนิพรพรรณ ใจมาโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนากรรมการ
3. นายทิศนุพงษ์ ปันวงค์ษาโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉราพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ประธานกรรมการ
2. นางชรินทร์ทิพย์ วาณิชประดิษฐ์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
3. นายเกรียงไกร ตาสาโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายภูวดล ประเสริฐยาโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางประธานกรรมการ
2. นายศิวดล เชื้อหมั้นโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นางสาววันนภา ชมบาลโรงเรียนวัดแม่สะลาบกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ออนเขียวโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวอภิชญา วงศ์หล้าโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรภาพ นามวงค์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูลโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบกรรมการ
3. นายภูวดล ประเสริฐยาโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
4. นายพิทักษ์ชล คำอ้ายโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
5. นางชรินทร์ทิพย์ วาณิชประเดิษฐ์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเอกพิงค์ วงษ์แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านปากเหมืองประธานกรรมการ
2. นายกานต์ ผู้ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการ
3. นายชาตรี ศรีล้อมโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรภาพ นามวงค์โรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สายสุภาโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นายพิทักษ์ชล คำอ้ายโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพิสันต์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ชล คำอ้ายโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นายอุทัย จิตไพรมั่นโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศิวดล เชื้อหมั้นโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นางผกาภรณ์ จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรืองกรรมการ
3. นายวีระวุฒิ ชัยวงศ์ญาติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แกโรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ไชยบุญทาโรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ แสงทองโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
4. นางสาวฐิตารัตน์ คัมภีระโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
5. นายบงการ ศรีนันตาโรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ไชยบุญทาโรงเรียนบ้านห้วยตองประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แกโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นายพิสันต์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
4. นางสาววันนภา ชมบาลโรงเรียนวัดแม่สะลาบกรรมการ
5. นายบงการ ศรีนันตาโรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางมนัญญา เตมียะโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูลโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบกรรมการ
3. นางสาวอัญวรีย์ มณีชัยกุลโรงเรียนสันป่าตองกรรมการ
4. นายเอกพิงค์ วงษ์แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
5. นางผกาภรณ์ จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูลโรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นายภูวดล ประเสริฐยาโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ แสงทองโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวอัจฉราพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ประธานกรรมการ
2. นางชรินทร์ทิพย์ วาณิชประดิษฐ์โรงเรียนวัดบวกครกเหนือกรรมการ
3. นายเกรียงไกร ตาสาโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย ไชยชนะโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
2. นางสาวเอกมณีฎ์ กัญชนะโรงเรียนวัดหนองหลั้วกรรมการ
3. นายศิวดล เชื้อหมั้นโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางราตรี พยาราชโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวประธานกรรมการ
2. นางธดาภรณ์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนวัดท่าโป่งกรรมการ
3. นางสายแก้ว เต็มปวนโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการ
4. นายธีรพล ขันโทโรงเรียนบ้านพันตนกรรมการ
5. นางราตรี มณีขัติโรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจิระวุฒิ โสภาศรีโรงเรียนบ้านเหล่าเป้าประธานกรรมการ
2. นางปิยะนันท์ ปิยะมานโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ เปรมวุฒิโรงเรียนบ้านหัวรินกรรมการ
4. นางไพรัชนีวรรณ บุญมามณีโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
5. นางธนพร อนุสรพรพงศ์โรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางอาทร วิชัยพรหมโรงเรียนบ้านหัวข่วงประธานกรรมการ
2. นางดวงธิดา ชัยเรือนแก้วโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางศิริพร คำปวงโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
4. นางบังอร บุญเรืองโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูกรรมการ
5. นายฉลอง มูลยศโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวันทนี ไชยวัณณ์โรงเรียนบ้านร่องน้ำประธานกรรมการ
2. นางพานี เที่ยงอยู่โรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
3. นางดวงตะวัน หวันแดงโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการ
4. นางเกศมณี รอดทองโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวันทนี ไชยวัณณ์โรงเรียนบ้านร่องน้ำประธานกรรมการ
2. นางพานี เที่ยงอยู่โรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
3. นางดวงตะวัน หวันแดงโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)กรรมการ
4. นางเกศมณี รอดทองโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางเพลินพิศ กุศลเพิ่มสุขโรงเรียนวัดศรีโพธารามประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ปัญญาปิงโรงเรียนบ้านหนองตองกรรมการ
3. นางจีรนันท์ กมลทิพย์โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
4. นางสาวจีราภรณ์ แพงดีโรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายมานัส หน่อตุ้ยโรงเรียนวัดดงป่างิ้วประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธิ์ จิตหาญโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ คำปาโรงเรียนวัดดอนชื่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา นัดสาสารโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพร มีสัตย์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ทองศิริโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
4. นางชญาภา ไทยสมัครโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทองอินทร์ คล่องการโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ ศรีวิชัยโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
3. นายสุรพล อินตะยศโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพิมพรรณ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันผักหวานประธานกรรมการ
2. นางปาณิศา เขียวอ่อนโรงเรียนวัดดงป่างิ้วกรรมการ
3. นางบัวผัน หน่อตุ้ยโรงเรียนวัดดงป่างิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพัชรี เกษมณีโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร ยาวิลาศโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางพวงทอง ใสด้วงโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางมนตร์ธา สุดจิตรโรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นางพรประภา ชัยวงค์โรงเรียนวัดช่างกระดาษกรรมการ
3. นางอัมพวัน แก้วสุวรรณโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางมนตร์ธา สุดจิตรโรงเรียนบ้านสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นางอัมพวัน แก้วสุวรรณโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นางพรประภา ชัยวงค์โรงเรียนวัดช่างกระดาษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสกุณา สายศรโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการ
3. นางสาวรัชนู สุขอ้ายโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสกุณา สายศรโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการ
3. นางสาวรัชนู สุขอ้ายโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอุไร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)ประธานกรรมการ
2. นางมัฒนา ไชยยาลักษณ์โรงเรียนวัดช่างกระดาษกรรมการ
3. นางกัลยรัชต์ รัตนกุลโรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย ปฐมวัย
1. นางสาวยุพาพร ทาดารินโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนิภา สิงห์ตันโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวางกรรมการ
3. นางสาวพัสมัย ไชยจินดาโรงเรียนบ้านน้ำแพร่กรรมการ
4. นางวราภรณ์ สุขทองโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย ปฐมวัย
1. นางสาวเทียมจันทร์ ด้วงคำโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยประธานกรรมการ
2. นางณัฐวดี ไกวัลรุ่งพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
3. นางไปรยา มโนรมย์โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
4. นางสาวจิรพรรณ เตจ๊ะต๋าโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
5. นางอรพิน กันทะตาโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสิรินาถ บุญแสนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางพรศรี อุ่นตุ้มโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)กรรมการ
3. นางไปรยา มะโนรมย์โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
4. นางสาวณฤดี โสภณอภิวิชช์โรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
5. นางอัจฉรา ว่องตระกูลโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยกรรมการ
6. นางปณิดา อาจหาญโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพวงสร้อย เจริญผลโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรพรรณ เตจ๊ะต๋าโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางกรรมการ
3. นางบานเย็น ศรีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านปากเหมืองกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา แก้วจันทร์โรงเรียนศรีดอยชัย(ดอยหล่อ)กรรมการ
5. นางนางณัฐติญา ทิพย์ภาษาโรงเรียนวัดแม่สะลาบกรรมการ
6. นางรุจิรา ปันจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย ไชยวันดีโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางสิริรัตน์ คำจินะโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา หวังดีโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสมหมาย ไชยวันดีโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางสิริรัตน์ คำจินะโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา หวังดีโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ หมั่นเกตุวิทย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)ประธานกรรมการ
2. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
3. นางสิริพิม โชติหน่อจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ หมั่นเกตุวิทย์โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)ประธานกรรมการ
2. นางเรณู กัลยาโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องกรรมการ
3. นางสิริพิม โชติหน่อจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ สมณะโรงเรียนบ้านตองกายประธานกรรมการ
2. นางพรเทวี เต๋จาโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
3. นางพัทรินทร์ ตื้อแปงโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางสมหมาย ไชยวันดีโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางสิริรัตน์ คำจินะโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา หวังดีโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสมหมาย ไชยวันดีโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางสิริรัตน์ คำจินะโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา หวังดีโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมหมาย ไชยวันดีโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางสิริรัตน์ คำจินะโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา หวังดีโรงเรียนบ้านร่องน้ำกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางหอมหวล ปันต๊ะทาโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงสมร สมบูรณ์โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
3. นางชลนารา ญาณะโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางหอมหวล ปันต๊ะทาโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางดวงสมร สมบูรณ์โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)กรรมการ
3. นางชลนารา ญาณะโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทองพูน มณีวรรณโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวลัย แก้วชื่นใจโรงเรียนวัดสองแควกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ พงศ์ไพรวันโรงเรียนวัดท่ากานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทองพูน มณีวรรณโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวลัย แก้วชื่นใจโรงเรียนวัดสองแควกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ พงศ์ไพรวันโรงเรียนวัดท่ากานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางทองพูน มณีวรรณโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวลัย แก้วชื่นใจโรงเรียนวัดสองแควกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ พงศ์ไพรวันโรงเรียนวัดท่ากานกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพิดาลิน อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านหัวข่วงประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ คุณราโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวพรวลัย แก้วชื่นใจโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพัทยา เชี่ยววิชาโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพืดาลิน อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านหัวข่วงประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ คุณราโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวพรวลัย แก้วชื่นใจโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพัทยา เชี่ยววิชาโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพิดาลิน อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านหัวข่วงประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ คุณราโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวพรวลัย แก้วชื่นใจโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพัทยา เชี่ยววิชาโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิดาลิน อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านหัวข่วงประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ คุณราโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวพรวลัย แก้วชื่นใจโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพัทยา เชี่ยววิชาโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพิดาลิน อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านหัวข่วงประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ คุณราโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวพรวลัย แก้วชื่นใจโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพัทยา เชี่ยววิชาโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปวรวรรณ ศรีคำโรงเรียนวัดกองทรายประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรี วชิรพงษ์ไพรโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
3. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางพิดาลิน อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านหัวข่วงประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ คุณราโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวพรวลัย แก้วชื่นใจโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคึกรรมการ
4. นางสาวพัทยา เชี่ยววิชาโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิดาลิน อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านหัวข่วงประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ คุณราโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวพรวลัย แก้วชื่นใจโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคึกรรมการ
4. นางสาวพัทยา เชี่ยววิชาโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพิดาลิน อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านหัวข่วงประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ คุณราโรงเรียนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวพรวลัย แก้วชื่นใจโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคึกรรมการ
4. นางสาวพัทยา เชี่ยววิชาโรงเรียนบ้านเหล่าเป้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางปวรวรรณ ศรีคำโรงเรียนวัดกองทรายประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรี วชิรพงษ์ไพรโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
3. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปวรวรรณ ศรีคำโรงเรียนวัดกองทรายประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรี วชิรพงษ์ไพรโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
3. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปวรวรรณ ศรีคำโรงเรียนวัดกองทรายประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรี วชิรพงษ์ไพรโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
3. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปวรวรรณ ศรีคำโรงเรียนวัดกองทรายประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรี วชิรพงษ์ไพรโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
3. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางปวรวรรณ ศรีคำโรงเรียนวัดกองทรายประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรี วชิรพงษ์ไพรโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
3. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปวรวรรณ ศรีคำโรงเรียนวัดกองทรายประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรี วชิรพงษ์ไพรโรงเรียนวัดช่างคำกรรมการ
3. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ ทาวงค์โรงเรียนแม่วินสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย กันธิยาโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ จิตหาญโรงเรียนวัดมะกับตองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิชาญ คำราพิชโรงเรียนวัดทุ่งศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวศันสนีย์ สายติ๊บโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ธาตุอินทร์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิชาญ คำราพิชโรงเรียนวัดทุ่งศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสันศนีย์ สายติ๊บโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ธาตุอินทร์โรงเรียนวัดโรงวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิตนิภา สมปรารถนาโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี จิตหาญโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
3. นายพัฒนา อมาตยกุลโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิตนิภา สมปรารถนาโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี จิตหาญโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)กรรมการ
3. นายพัฒนา อมาตยกุลโรงเรียนบ้านหัวข่วงกรรมการและเลขานุการ

หากมีปัญหา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 053823222 ต่อ 27 น.ส.เพียรทอง ไชยวงศ์คำ 089-5625635
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]