หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

[ ทั้งหมด   21 ก.ย. 2558   22 ก.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 752 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง พยาบาล 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 754 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ้อนุบาล2 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 756 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.1 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 757 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.3 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
5 759 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง อนุบาล1 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
6 762 การแข่งขันการท่องอาขยายทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง วิชาการ 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
7 765 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.2 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 767 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.5/3 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 768 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง 5/5 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 770 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง 6/2 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง 5/2 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
5 774 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใชืโปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง คอมพิวเตอร์ป.4-6 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
6 776 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.5/4 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
7 777 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง 5/1 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 779 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.6/1 และ ป.6/5 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 781 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.6/3 และ ป.6/4 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 783 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.2/1 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อาคารเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
5 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อาคารเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
6 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อาคารเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
7 787 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง หอประชุม 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง หอประชุม 21 ก.ย. 2558 10.00 น.
3 789 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.5 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
4 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ศาลาปฏิบัติธรรม 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
5 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ศาลาปฏิบัติธรรม 21 ก.ย. 2558 13.00 น.
6 790 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.6 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
7 791 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.6 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
8 793 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
9 794 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
10 797 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
11 798 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2558 13.00 น.
12 799 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2558 14.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 801 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง สนามบาสเก็ตบอล 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
2 802 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง สนามบาสเก็ตบอล 21 ก.ย. 2558 10.00 น.
3 803 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ป.4/2 21 ก.ย. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.1/2 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.1/3 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ม.1/2 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.1/4 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.1/5 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
6 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ม.2/2 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
7 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/3 และ ป.2/4 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
8 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.3/2 และ ป.3/3 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
9 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.3/4 และ ป.3/5 21 ก.ย. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง นาฎศิลป์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
2 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง นาฎศิลป์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
3 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง นาฎศิลป์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
4 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง นาฎศิลป์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
5 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง นาฎศิลป์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
6 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง นาฎศิลป์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
7 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง นาฎศิลป์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
8 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง นาฎศิลป์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
9 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
10 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีโรงอาหาร 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
11 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีโรงอาหาร 21 ก.ย. 2558 ถัดจากแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งชาย ป.1-6
12 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีหอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
13 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีหอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 ถัดจากแข่งขันลูกกรุงชาย ป.1-6
14 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีลานสัก 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
15 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีลานสัก 21 ก.ย. 2558 ถัดจากแข่งขันเพลงสากลชาย ป.1-6
16 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีลานสัก 21 ก.ย. 2558 ถัดจากแข่งขันเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ป.1-6

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 805 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.1/1 21 ก.ย. 2558 09.00-10.30น.
2 806 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.3/1 21 ก.ย. 2558 10.30-12.00 น.
3 808 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.2/1 21 ก.ย. 2558 09.00-10.30น.
4 809 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.2/3 21 ก.ย. 2558 10.30-12.00 น.
5 810 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร 21 ก.ย. 2558 13.00-14.30 น.
6 811 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling ) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.1/2 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
7 812 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.3/1 21 ก.ย. 2558 13.00 น.
8 813 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง วิทย์มัธยม 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
9 814 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง วิทย์มัธยม 21 ก.ย. 2558 13.00 น.
10 817 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร 21 ก.ย. 2558
11 820 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz ) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.2/2 21 ก.ย. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สนามบาสเก็ตบอล 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สนามบาสเก็ตบอล 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน รร.วัดเวฬุวัน ห้อง ป.4/3 และ ป.4/4 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
4 824 การประกวดยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ศูนย์เพียร์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
5 825 การประกวดยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ศูนย์เพียร์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอม ป.1-3 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุฉัตร ห้อง คอมพิวเตอร์ป.4-6 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
4 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 21 ก.ย. 2558 13.00น.
5 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 21 ก.ย. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง พลศึกษา 21 ก.ย. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
3 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
4 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
5 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
6 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
7 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
8 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ป.1/1 21 ก.ย. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 760 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารอนุบาล ห้อง ลานหน้าห้องอนุบาล 1 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 761 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารอนุบาล ห้อง ศาลาจริยธรรม 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารอนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล2/1 , 2/2 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารอนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล2/3 , 2/4 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หากมีปัญหา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 053823222 ต่อ 27 น.ส.เพียรทอง ไชยวงศ์คำ 089-5625635
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]