หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

[ ทั้งหมด   21 ก.ย. 2558   22 ก.ย. 2558   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 752 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง พยาบาล 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 754 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ้อนุบาล2 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 755 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง พยาบาล 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 756 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.1 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
5 757 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.3 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
6 758 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.1 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
7 759 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง อนุบาล1 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
8 762 การแข่งขันการท่องอาขยายทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง วิชาการ 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
9 763 การแข่งขันการท่องอาขยายทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง อนุบาล2 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
10 764 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง อนุบาล1 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
11 765 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.2 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
12 766 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.2 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 767 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.5/3 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 768 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง 5/5 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 769 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง 5/3 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 770 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง 6/2 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
5 771 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 ห้อง ไม่มีทีมแข่งขัน
-
6 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง 5/2 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
7 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง 5/2 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
8 774 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใชืโปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง คอมพิวเตอร์ป.4-6 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
9 775 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใชืโปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง คอมพิวเตอร์ป.4-6 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
10 776 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.5/4 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
11 777 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง 5/1 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
12 778 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง 5/1 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 779 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.6/1 และ ป.6/5 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 780 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.6/1 และป.6/5 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 781 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.6/3 และ ป.6/4 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 782 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.6/4 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
5 783 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.2/1 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อาคารเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
7 784 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.2/1 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
8 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อาคารเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
9 785 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show ) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.4/5 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
10 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อาคารเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
11 786 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.4/5 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
12 787 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
13 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อาคารเอนกประสงค์ 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
14 788 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อาคารเอนกประสงค์ 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง หอประชุม 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง หอประชุม 21 ก.ย. 2558 10.00 น.
3 789 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.5 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
4 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ศาลาปฏิบัติธรรม 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
5 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ศาลาปฏิบัติธรรม 21 ก.ย. 2558 13.00 น.
6 790 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.6 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
7 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ศาลาปฏิบัติธรรม 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
8 791 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.6 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
9 792 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง โรงอาหาร 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
10 793 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
11 794 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
12 795 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.3
-
13 796 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
14 797 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
15 798 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2558 13.00 น.
16 799 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2558 14.00 น.
17 800 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้องลูกเสือ 22 ก.ย. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 801 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง สนามบาสเก็ตบอล 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
2 802 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง สนามบาสเก็ตบอล 21 ก.ย. 2558 10.00 น.
3 803 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ป.4/2 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
4 804 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง ป.4/2 22 ก.ย. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.1/2 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.1/3 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ม.1/2 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.1/4 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.1/5 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ม.3/2 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ม.3/2 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ม.2/3 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ม.2/2 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/3 และ ป.2/4 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ลานคณิต 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ม.2/3 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.3/2 และ ป.3/3 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.3/4 และ ป.3/5 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ลานคณิต 22 ก.ย. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
-
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
-
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
-
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง นาฎศิลป์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง นาฎศิลป์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง นาฎศิลป์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง นาฎศิลป์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
-
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง นาฎศิลป์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
-
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง นาฎศิลป์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง นาฎศิลป์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุรัตน์ ห้อง นาฎศิลป์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
-
22 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
-
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
-
24 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
-
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
26 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
-
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
28 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
-
29 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
30 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
-
31 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีลานสัก 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
32 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีโรงอาหาร 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
33 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีโรงอาหาร 22 ก.ย. 2558 ถัดจากแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งชายม.1-3
34 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีโรงอาหาร 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
35 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีโรงอาหาร 21 ก.ย. 2558 ถัดจากแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งชาย ป.1-6
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีหอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
37 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีลานสัก 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีหอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 ถัดจากแข่งขันลูกกรุงชาย ป.1-6
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีลานสัก 22 ก.ย. 2558 ถัดจากแข่งขันเพลงสากลชาย ม.1-3
40 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีหอประชุม 100 ปี 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
41 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีหอประชุม 100 ปี 22 ก.ย. 2558 ถัดจากแข่งขันลูกกรุงชาย ม.1-3
42 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีลานสัก 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
43 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีลานสัก 22 ก.ย. 2558 11.00 น.
44 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีลานสัก 21 ก.ย. 2558 ถัดจากแข่งขันเพลงสากลชาย ป.1-6
45 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีลานสัก 22 ก.ย. 2558 ถัดจากแข่งขันพระราชนิพนธ์ชาย ม.1-3
46 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีลานสัก
-
13.00 น.
47 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีหอประชุม 100 ปี 22 ก.ย. 2558 ถัดจากขับขานประสานเสียง ป.1-6
48 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีลานสัก 21 ก.ย. 2558 ถัดจากแข่งขันเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ป.1-6
49 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีหอประชุม 100 ปี 22 ก.ย. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีหอประชุม 100 ปี 22 ก.ย. 2558 ถัดจากรำวงมาตรฐาน ป.1-6
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีหอประชุม 100 ปี 22 ก.ย. 2558 11.00 น.
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีหอประชุม 100 ปี 22 ก.ย. 2558 ถัดจากรำวงมาตรฐาน ม.1-3
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีหอประชุม 100 ปี 22 ก.ย. 2558 ถัดจากศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-6
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวทีหอประชุม 100 ปี 22 ก.ย. 2558 ถัดจากศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-6
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 805 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.1/1 21 ก.ย. 2558 09.00-10.30น.
2 806 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.3/1 21 ก.ย. 2558 10.30-12.00 น.
3 807 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.1/1
-
13.00-14.30 น.
4 808 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.2/1 21 ก.ย. 2558 09.00-10.30น.
5 809 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.2/3 21 ก.ย. 2558 10.30-12.00 น.
6 810 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร 21 ก.ย. 2558 13.00-14.30 น.
7 811 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling ) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.1/2 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
8 812 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.3/1 21 ก.ย. 2558 13.00 น.
9 813 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง วิทย์มัธยม 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
10 814 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง วิทย์มัธยม 21 ก.ย. 2558 13.00 น.
11 815 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ( Skit) ม.1-ม.3
-
12 816 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
13 817 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร 21 ก.ย. 2558
14 818 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
15 819 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.2/2 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
16 820 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz ) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.2/2 21 ก.ย. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สนามบาสเก็ตบอล 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สนามบาสเก็ตบอล 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สนามบาสเก็ตบอล 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน รร.วัดเวฬุวัน ห้อง ป.4/3 และ ป.4/4 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ป.4/3 และ ป.4/4 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
6 821 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
7 822 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
8 823 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
9 824 การประกวดยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ศูนย์เพียร์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
10 825 การประกวดยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ศูนย์เพียร์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง คอม ป.1-3 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง เวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุฉัตร ห้อง คอมพิวเตอร์ป.4-6 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุฉัตร ห้อง คอมพิวเตอร์ป.4-6 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 21 ก.ย. 2558 13.00น.
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุฉัตร ห้อง คอมมัธยม 21 ก.ย. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง พลศึกษา 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
-
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ป.1/1 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 760 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารอนุบาล ห้อง ลานหน้าห้องอนุบาล 1 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 761 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารอนุบาล ห้อง ศาลาจริยธรรม 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารอนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล2/1 , 2/2 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารอนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล2/3 , 2/4 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 826 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
2 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/2 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
3 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/2 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
4 827 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
5 828 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.1/3 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
6 829 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
7 830 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.1/3 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
8 831 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
9 832 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
10 833 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุกาญจน์ ห้อง ป.1/2 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
11 834 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
12 835 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.1/5
-
09.00 น.
13 836 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.1/5 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
14 837 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
15 838 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.1/4 22 ก.ย. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 839 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/3 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
2 840 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/4 22 ก.ย. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นาฎศิลป์ 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นาฎศิลป์ 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
3 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นาฎศิลป์ 22 ก.ย. 2558 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.3/2 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
2 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.2/5 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
4 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.3/2 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.3/2 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ลานสัก 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุกาญจน์ ห้อง ป.3/2 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.3/3 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุกาญจน์ ห้อง ป.3/3
-
09.00 น.
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
16 280 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
-
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
21 285 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงอาหาร 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
6 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
9 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
10 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดเวฬุวัน คอม ป.1-3 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดเวฬุวัน คอม ป.1-3 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน หอประชุม 100 ปี
-
09.00 น.

หากมีปัญหา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 053823222 ต่อ 27 น.ส.เพียรทอง ไชยวงศ์คำ 089-5625635
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]