รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขิ 1. เด็กชายรณชัย  ลุงเป็ง
2. เด็กชายสมคิด  ลุงชิง
 
1. นายบำรุงเกียรติ  ขาวสวย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมะริว 1. เด็กชายทิชานนท์  ทองเพ็ง
2. เด็กชายปฐพี  ลุงส่า
 
1. นายชาญธง  แก้วระดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 1. เด็กชายสมชาย  ลิปู
2. เด็กชายสุภชัย  นอยอ
 
1. นายสฤษฏ์ธน  พงษ์สวัสดิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายพงศภัค  อมรานุพงศ์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันทร์แก้ว
 
1. นายสงกรานต์  กาวิโล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กชายธิติ  มะลิคำ
2. เด็กชายวิมล  จะช๋อ
 
1. นายสงกรานต์  กาวิโล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนต์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กหญิง พรรณราย   สิงห์โต
2. เด็กหญิง อรอนงค์  แซ่หวัง
3. เด็กชาย อาเยวิน   แซ่หว่าง
4. เด็กชายจันทร์บุญ  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายอภิรัตน์  แซ่ม้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน  รัตนธรรม
2. นางนริศรา  ทิพย์วรรณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุนา
2. เด็กหญิงกนิษฐา  ดีดู
3. เด็กหญิงจันทร์พร  พันธ์ซื่อ
4. เด็กหญิงธัญชนก  และดู
5. เด็กหญิงอรทัย   ธนวรชัย
 
1. นายดัมพ์  แย้มนิ่มนวล
2. นายจักรพันธุ์  แสงมูล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายฐิติวิชญ์   โนแก้ว
2. เด็กหญิงเกวลี   ลุงกล่ำ
 
1. นางปรียาภรณ์ภัทร์  สัพไพร
2. นางวลาลักษณ์  ขันวิชัย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายวิริยะ  ศิริ
2. เด็กหญิงแพรริน  ลุงปาน
 
1. นางปุลพร  ยืนบุญ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์   แก้วใส
2. เด็กชายวรายุทธ   กันธะยศ
 
1. นางวลาลักษณ์   ขันวิชัย
2. นางสาววราลักษณ์   เดชาวรนันท์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงพนิดา  ส่างกาน
 
1. นายอาคม   เดชคุณมาก
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงแสงนวล  นันตา
 
1. นายอภิชาติ  สุวพงษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 1. เด็กหญิงบัวคำ  คำใส
 
1. นายเอกศิววัชร์  กันทา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายดุลยวัต  นายหลู่
 
1. นายอาคม  เดชคุณมาก
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายอาหลู่  ส่างกาน
 
1. นายอาคม  เดชคุณมาก
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายธนทัต  ลุงซอ
 
1. นางจันทนา  แก้วคำ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงมอนจิ่ง  ย่าจิ่งต๊ะ
 
1. นายอุดม  สาลี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เลาลี
 
1. นางสาวประทุมพร  น้อยทู
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ แม่คะ 1. เด็กชายกอไฟ  ละป่าน
2. เด็กชายดนุุสรณ์  จะอือ
 
1. นายปัณณทัตถ์   ปวงคำ
2. นางพิมจันทร์  ปวงคำ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายซื่อคูณ  แซ่เฉิน
2. เด็กหญิงศิรดา  จองแสง
 
1. นางเพ็ญแข  ปานหมอก
2. นางนัยน์ปพร  ปานกลัด
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. นายกชกร   ปันทวรรณ์
2. นางสาวตรีเนตร   จันต๊ะศิริ
 
1. นายรุ่งโรจน์   ศรีพล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงแสงมล  ลุงหลิ่ง
 
1. นายอุดม  สาลี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายกาญจพิพัฒน์  สุขบำรุง
2. เด็กชายบุญถาวร  แซ่หยั้ง
3. เด็กชายเฉลิมชัย  แก้วอินต๊ะ
 
1. นางรัตนาภรณ์  ยาประเสริฐ
2. นางวารินทร์  วงค์ชัย
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายทูล  ลุงส่วย
2. เด็กชายเอ  เซียมราย
3. เด็กชายแสงวัน  กู่คำ
 
1. นางทิพากร  จันทร์ธีระโรจน์
2. นางสาวดวงฤทัย  โสภี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายนิคม  มณีมงคล
2. เด็กชายอินธารา  วิชัย
3. เด็กชายแสงเมือง  นามคำ
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
2. นายจักรพันธ์  อินทะกอง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  บางบุญทา
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กันยา
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กชายราเชน  ปวนสิงห์
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. เด็กหญิงธัญสินี  อุ่นชาติ
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  ลำคำ
 
1. นายพรหมาสตร์  สรรพศรี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงปานกมล  อ้อลาย
 
1. นายพรหมาสตร์  สรรพศรี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสภรณ์  ปัญญาธรรม
 
1. นายพรหมาสตร์  สรรพศรี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงเกศินี  พรมปิง
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กชายชวัฑฒนะ  ประยูร
 
1. นายเจษฎา  โอดเชย
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังวัตถุ
 
1. นางจันทนา  แก้วคำ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อยู่ชุ่ม
 
1. นายคมกริช  รัตนแสง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. นางสาวคำ  ศรีจอม
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กหญิงกัลยา  อารง
2. เด็กชายขวัญชัย  ยาปวน
3. เด็กหญิงคำกู่  ลุงติ
4. เด็กหญิงจันทร์หอม  ลุงจ่อ
5. เด็กชายจายหั่น  ลุงมู
6. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์คำแดง
7. เด็กหญิงณิชนันท์  พรมมา
8. เด็กหญิงดาวภาสุข  ขันคำ
9. เด็กชายปฏิภัทร  ใจวรรณ
10. เด็กหญิงปานไพริน  หน่อสันสี
11. เด็กหญิงภัทรวดี  หวลกาบ
12. เด็กหญิงมันธนาภรณ์  เตจ๊ะ
13. เด็กชายยุทธชัย  คุณธนา
14. เด็กชายสมรักษ์  ชัยมง
15. เด็กชายสุวรรณ  นายนุ
16. เด็กชายอภิเชษฐ์  สายเครือคำ
17. เด็กชายเกียรติพัฒน์  นาหนองตูม
18. เด็กชายแสง  ลุงหลวง
19. เด็กชายแสงหาญ  ลุงติ
 
1. นายชัยวัฒน์  ขัดสิงห์แก้ว
2. นางสาวกุลธิดา  คำพา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สุขเจริญ
2. เด็กชายภีรภัทร์  วรรณเกษม
3. เด็กหญิงมาด  นายคำ
4. เด็กชายวีรพงศ์  อินทรีย์
5. เด็กชายศุภณัฐ  อุประวุฒิ
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายกฤษฎา   มานะศักดิ์
 
1. นางสาววราลักษณ์   เดชาวรนันท์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  กันทะวี
 
1. นายชาตรี  ขันด้วง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายหลักทรัพย์  พวงสอาด
 
1. นางสาวนวลปรางค์  สุวรรณพิทักษ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญวาสี 1. เด็กหญิงอิฐภิญญา  เตวีเลาะ
 
1. นางสาวเมลดา  อินต๊ะ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กชายจอน  โพธิ์หาร
 
1. นายธันวา  ชัยทอง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กชายราชพฤกษ์  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางขวัญธานินท์  การสิริสรณ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  เชอหมื่อ
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุญแขวง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กหญิงรักษิณา  สันธิ
 
1. นางสาวพรทิพย์  เงินสัจจา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองนะ 1. เด็กชายชัยภูมิ  ป่าแส
 
1. นายธนภัทร  อินต๊ะพรม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงนฤทัย   อัดธา
 
1. นางวลาลักษณ์   ขันวิชัย
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายสัจธรรม   สุนันต๊ะ
 
1. นางสาววราลักษณ์   เดชาวรนันท์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กชายธวัลรัตน์  พงศ์กู่
 
1. นางจารุวรรณ  ตันกุริมาน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ปู่แสน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  แซ่ม้า
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ป้อแช
 
1. นายภาณุศร  เครือปัญญาดี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายหลักทรัพย์  พวงสอาด
 
1. นางสาวนวลปรางค์  สุวรรณพิทักษ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  เกษม
 
1. นายปรีชา  ไชยวงค์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นโชค 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ลุงสอน
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีวิชัย
4. เด็กหญิงกฤติกา  แซ่ลี้
5. เด็กหญิงกานต์รวี  มูลประเสริฐ
6. เด็กหญิงกุลยา  แสนคำ
7. เด็กหญิงก๋อ  นายกุ้ง
8. เด็กหญิงจรรยาพร  จะกอ
9. นางสาวชื่นใจ  ลุงต๊ะ
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่มู่
11. เด็กหญิงธิดาพร  จะฟะ
12. เด็กหญิงนลินี  คำทอน
13. เด็กหญิงนวล  นายลี่
14. เด็กหญิงนิวาริน  ลุงลิ
15. เด็กหญิงนิสา  อินบุญ
16. เด็กหญิงพรนภัส  จิตอารีย์
17. เด็กหญิงวรรณธิดา  ศรีเดช
18. เด็กหญิงวริษา  ใจ
19. เด็กหญิงวิภาวี  ศรีบุญเรือง
20. เด็กหญิงวีชรา  แซ่จาง
21. เด็กหญิงสิริมาภรณ์  สอนเสนา
22. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่ย่าง
23. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่โจ่ว
24. เด็กหญิงสุภารัตน์  ลุงแสง
25. เด็กหญิงอรณิชา  กุลกระจ่่าง
26. เด็กหญิงอวิกา  แซ่ต้น
27. เด็กหญิงอัมพร  ลุงหลู่
28. เด็กหญิงอารีรัตน์  ก๋องจันทร์
29. เด็กหญิงเมริซ่า  สุขสีทอง
30. เด็กหญิงแสงอ่อง  ลุงลอด
 
1. นายพลกฤต  ศรีนันตา
2. นายกรกช  วัฒน์วิริยะ
3. นายเอกพันธ์  จันทาวงษ์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ก้อนแก้ว
2. เด็กชายชนาธร  บุญชัย
3. เด็กชายณัฐพงษ์  หมูฝั้น
4. เด็กหญิงธนิษฐา  มูลวงค์
5. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เปียงแล่
7. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
8. เด็กชายสุมิตร  นามดี
9. เด็กชายอนุชาติ  พาเรือง
10. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายกันติทัต  ดาวสนั่น
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
3. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีออน
5. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
6. เด็กชายพงศ์ภักธนชาติ  จะหา
7. เด็กชายพิเชษ  กินยอน
8. เด็กชายวรัญชิต  แสนหมี่
9. เด็กชายหฤษฎ์  มะลิใจ
10. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงธนิษฐา  มูลวงค์
2. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
4. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
6. เด็กหญิงอภิชญา  ยงกุศลรัตนา
7. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
8. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยประเสริฐ
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
4. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
5. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
6. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
7. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
8. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อิทธิสิริสิน
2. เด็กหญิงธนิษฐา  มูลวงค์
3. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
4. เด็กหญิงนริศรา  นายซอ
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
6. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
7. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ศรีแสงใส
8. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
9. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
10. เด็กหญิงอารียา  กิติวงค์
11. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
12. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยประเสริฐ
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
4. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
5. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
6. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
7. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
8. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงจิรัชญา  อิทธิสิริสิน
3. เด็กชายชนาธร  บุญชัย
4. เด็กชายณัฐพงษ์  หมูฝั้น
5. เด็กหญิงธนิษฐา  มูลวงค์
6. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
7. เด็กหญิงนริศรา  นายซอ
8. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
9. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
10. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ศรีแสงใส
11. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
12. เด็กชายอนุชาติ  พาเรือง
13. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
14. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
15. เด็กหญิงอารียา  กิติวงค์
16. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงคำหล้า  ลุงหย่า
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยประเสริฐ
3. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
4. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
5. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
6. เด็กชายพงศ์ภักธนชาติ  จะหา
7. เด็กชายพันธุ์พงศ์  ศรีวิชัย
8. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
9. เด็กหญิงพิชญาภา  แก่นแก้ว
10. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
11. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
12. เด็กหญิงศศิประภา  ธรรมเนียม
13. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
14. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
15. เด็กชายเวโรจน์  บือทู
16. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายจารุวรรณ  กุณะจันทร์
2. เด็กชายชาญกิจ  ใจคำ
3. เด็กชายศุภกิตติ์  แซ่โอ
4. เด็กชายเมธาวัฒน์  ปัญญาคง
5. เด็กชายเอกพันธ์  สุตาลู
 
1. นางสาวกรรณิการ์  บุญทวี
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กชายกฤษฎา  นามกอน
2. เด็กชายจาย  ปากาน
 
1. นายสงกรานต์  บุญมา
2. นางสาวบุณฑริก  สุรินทร์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 1. เด็กชายจะเต๊ะ  ลาหู่
2. เด็กหญิงดารี่  ลาหู่
3. เด็กหญิงนาสอ  จะฟู
4. เด็กชายยาใจ  ลาหู่
5. เด็กชายสมชาย  ยอดคำ
6. เด็กหญิงสมหญิง  ยอดคำ
 
1. นายเอกพันธ์  ทนันไชย
2. นายอิ่นแก้ว  ดวงดี
3. นางสาวภรณ์ทิพย์   แตงทอง
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายธีรพงษ์  อาบู่
2. เด็กชายธีรพล  แสงคำ
3. เด็กชายธีรพัฒน์  อาบู่
4. เด็กชายสุรชัย  ปอใส
5. เด็กชายอรรถพล  แซ่ย่าง
6. เด็กชายเจริญพงษ์  พรางไพรงาม
 
1. นายสนั่น  มลานวน
2. นายสมบูรณ์  นายหงษ์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นะ 1. เด็กชาย นพดล  ลุงทุน
2. เด็กชาย วรพล  ฐานที่
3. เด็กชายปิยะ   จะฟะ
4. เด็กชายอมรเทพ   งามพร้อม
5. เด็กชายอุทิศ  ลุงอ่อง
6. เด็กชายอ่อง   ลุงต๊ะ
7. เด็กชายเด่นชัย   -
8. เด็กชายแดง  -
 
1. นายกิติพงษ์   อุดทัย
2. นางอำพร   ยาวิลาศ
3. นางสาวสนทยา   บาลเย็น
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายก่ำ  อ่องเงิน
2. เด็กหญิงนุ่ม  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงน๊อต  ยามะ
 
1. นางมาลี  บุญทพ
2. นางสาวพันธรานันท์  ทิพโรจน์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงหลิ่ง
2. เด็กหญิงหมวย  ยามะ
3. เด็กชายแสงห่าน  ลุงยะ
 
1. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
2. นางกชกร  อนาวัน
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงธัญรตี  ยาเทา
2. เด็กหญิงสุจินดา  เปียผะ
 
1. นายสงบ  ผ่องพรรณ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  การ์สิริสร
2. เด็กชายบุริศร์  แซ่หยาง
 
1. นางสาวปนัดดา  อุตะมะแก้ว
 
74 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. นางสาวนนทกาญจน์  พานพิศุทธิ์
2. นางสาวบุษบา  จันตา
3. นางสาวอัมพร  แซ่ม้า
 
1. นายสงบ  ผ่องพรรณ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. นายดนัยวุฒิ  มุตาปิน
2. เด็กหญิงสุริยา  ลุงคำ
 
1. นางสาวมณีนุช  ทองเกลี้ยง
2. นางกนกภรณ์  วงศ์อ้าย
 
76 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขียว 1. นายพรชัย  คำแสน
2. นายลอซา  จะลอ
 
1. นายสุรพงษ์  ติยะธรรม
2. นายสุภณา  จันต๊ะจาย
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงมิ้น  ศรีทัย
2. เด็กชายวันชัย  ลุงส่วย
 
1. นางสาวนิภาพร  ธิใจ
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. นางสาวตาน  ลุงละ
2. นางสาวปัทมา  ลุงซู่่
 
1. นางสาวนิภาพร  ธิใจ
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกวงจือ  แซ่หลี่
2. เด็กชายวัชระ  แสนใหม่
 
1. นายอุดร  ใจบุญ
2. นางสาวอุษณีย์  บัวเปิด
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปินไต
2. เด็กหญิงภานุชนาช  เลาหมู่
 
1. นายโยบ  เทพดวงแก้ว
 
81 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายณฐวัฒน์  บุญตาล
2. เด็กชายอัครพล  ทาหลวง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วเกตุ
2. นายวิทยา  หน่อคำ
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 1. เด็กชายภูวดล  บุญช่วย
2. เด็กหญิงหน่อยนุ  ลุงเมหา
 
1. นายปกรณ์  เจริญดี
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กชายอำนาจ  ส่างกาน
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  นั่นต๊ะ
 
1. นายคมสัน  วิพรรณศาสตร์
2. นายนราวิชญ์  จันทร์อินทร์
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แสนหลวง
2. เด็กชายรัชชานนท์  อมรศิริสิงขร
3. เด็กชายอ่องจิ่ง  ลุงผล
 
1. นางภาวนา  โนนทนวงศ์
2. นางสาวกรณิกา  อิ่นแก้ว
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายธีรภัทร์  บัวหลวง
2. เด็กชายศุุภโชค  เขื่อนแก้ว
3. เด็กชายเด็กชายอรรณณพ  แสนนุภาลัย
 
1. นายภราดร   พิมลวิชยากิจ
2. นายนราธิป  โทบุราณ
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายตานหลู่  ปางหน่อ
2. เด็กชายภัคธร  แก้วคำมูล
3. เด็กชายสุทัศน์  แซ่ลี้
 
1. นางสาวศิริพร  ดวงดี
2. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
 
87 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  พวงทอง
2. เด็กหญิงพัชรา  ปินคำ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  เชิงงาม
 
1. นางสุกัลยา  งานหมั่น
2. นางจำเนียร  วงค์คำ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายจรัส  ลุงหลง
2. เด็กชายจอมหาญ  ลุงคำ
3. เด็กชายแดง  ลุงยะ
 
1. นายยุทธนา  ไทยเหนือ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ทองมูล
2. เด็กชายปิติ  ลุงมวน
3. เด็กชายหม่อง  นายจิ่ง
 
1. นายเอกลักษณ์  ประกอบชาติ
2. นางสาวนงคราญ  นวลฝั้น
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงก๋องคำ  นายจ่าม
2. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  บุญทรง
3. เด็กหญิงธนิดา  ลุงแสง
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
2. นายกรนิวัฒน์  อินเหลือละ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายณภัทร  รักเรือง
2. เด็กหญิงปาลินี  นายแปง
3. เด็กชายวันชัย  อินแก้ว
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
2. นายกรนิวัฒน์  อินเหลือละ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงพอง  จั๋นต๊ะ
2. เด็กหญิงหง่วย  กรวิกย์
3. เด็กหญิงอรณิชา  แซ่หว่าง
4. เด็กหญิงอรทัย  แซ่หล่าง
5. เด็กหญิงอาไก่  แซ่ค่วง
6. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ลุงเบี้ยง
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางสาวแจ่มศรี  ทิพย์บุญราช
3. นางอุรา  ธิพึง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ทองปนะ
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ลุงกอหลิ่ง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  แสพงษ์
4. เด็กหญิงสมลักษณ์  ป้าเงิน
5. เด็กหญิงอรทัย  ปู่เมือง
6. เด็กหญิงแสเหมย  จ่าตี๋
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางสาวพัชร์นันทน์  ชัยจันทร์
3. นางสาวอทิตยา  วงศ์ศา
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ธรรมเซ
2. เด็กหญิงณิชารีย์  เกิดโอฬาร
3. เด็กหญิงสี่  คำยุง
 
1. นางสาวกัลยา  ใจคำ
2. นายอนันต์  ดวงนุรัตน์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายคำ  ปางน้อย
2. เด็กชายปัน  ลายคำ
3. เด็กชายอาเซิง   ส่างกาน
 
1. นายอาคม  เดชคุณมาก
2. นายสุนทร  เกษเกษี
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงทิพย์  นายคำ
2. เด็กหญิงอัมพร  ตรงซอน
3. เด็กหญิงแสงคำ  พูนพล
 
1. นางสาวสุกันยา  ศรีคำชุม
2. นางสาววันเพ็ญ  ก้อนจำปา
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กหญิงรุ่งภากานต์  ฌาญประทีปส่อง
2. เด็กหญิงวรินยุพา  ตาเหียง
3. เด็กหญิงวาสนา  แสงเมือง
 
1. นายปัญญา  คำเนียม
2. นางมยุเรศ  สุร้องช้าง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ลุงต่า
2. เด็กหญิงมณิภา   ไชยมูล
3. เด็กหญิงแสงเหน่  ลุงแดง
 
1. นางเสาวนีย์  พงศ์ประเสริฐสิน
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ชมติยะ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 1. เด็กหญิงพิมวิภา  ยาโน
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  วงค์ปวน
3. เด็กหญิงเหลามน  ลุงต๊ะ
 
1. นางสลักจิต  ศิริกันทา
2. นายทิวา  จันทะเจริญ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายดัสกร  ลุงยะ
2. เด็กหญิงศิริเนตร  แสขื่อ
3. เด็กหญิงหมวย  ลุงอ่อง
 
1. นายกันตพัฒน์  ฉัตรมณีรุ่งเรือง
2. นางสาวเกศินี  จันทร์อ่อน
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามน 1. เด็กหญิงจันทร์จีรา   นะชิ
2. เด็กชายณานทัศน์   ตาวิบู
3. เด็กหญิงศศิวรรณ   นุเชอร์
 
1. นายสุวิจักขณ์   ชมเชย
2. นางสาวพัชรินทร์   อุ่นบ้าน
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันม่วง 1. เด็กหญิงมิ่งกมล  ทองนู
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ตันต๊ะ
3. เด็กชายอนิวัต  ชัยชมภู
 
1. นางสาวธีรานุช  ศิริ
2. นางเจตสุภา  ใหนาค
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามน 1. เด็กหญิงวรรณภร    โตริ
2. เด็กหญิงสิธาสินีย์   ใจเทอะเลอะ
3. เด็กหญิงอินทิรา   พะเกะ
 
1. นายสุวิจักขณ์   ชมเชย
2. นางสาวเมลี่  แซ่โก
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1. เด็กชายดวงแก้ว  ลุงติ๊บ
2. เด็กชายมิ้น  ลุงต๊ะ
3. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีสิงห์
 
1. นางปราณี  พรมพันธ์
2. นางณัฎฐกา  ต้องใจ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายชานน  ลายคำ
2. เด็กหญิงปัน  ลุงหลู่
3. เด็กหญิงมวยแสง  ลุงแข่
 
1. นายนิพัฒร์  เรือนใจ
2. นางสาวเจนจิรา  พรหมเทศ
 
106 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กหญิงจ๋ามเงิน  ลุงซู่
2. เด็กชายซิ่ง  ลุงซอ
3. เด็กชายมานพ  ลุงก่ำ
 
1. นางศศิภา  ใจคำปัน
 
107 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 1. เด็กหญิงกานต์สินี  จะหยี
2. เด็กหญิงธัณยานุช  เทศอนุกูล
3. เด็กหญิงอรสินี  จุมพรม
 
1. นางพรศรี  ผุยเจริญ
2. นางสาวเจนจุฬา  เงาใส
 
108 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ลี
2. เด็กชายสุจินดา  ลีธนายง
3. เด็กชายอัครเดช  แซ่ลี
 
1. นางสาวนัฐทพร  ชื่นชอบ
2. นางรวีพร  ครุ่ยทอง
 
109 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงคำอ่อง  ลุงก่ำ
2. เด็กหญิงจามหมวย  ลุงมล
3. เด็กหญิงจุม  ปากน้อย
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางสาวพันธรานันท์  ทิพโรจน์
 
110 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงดาราวดี  แซ่ย่าง
2. เด็กชายธนภัทร  จันทร์เขียว
 
1. นางอุรา  ธิพึง
2. นางสาวเพ็ญพรรณี  ชัยวัง
 
111 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายพงศธร  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  คำซอ
 
1. นางสาวพิมพ์กมล  เต็มใจ
2. นางสาวมัทนา  อุ่นต๊ะ
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ลุงยะ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงกชกร  ลุงมู
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1. เด็กหญิงพรนภา  ลุงโย๊ะ
 
1. นางปุณิกา  อินสุวรรณ์
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กชายมโนชา  แซ่จาง
 
1. นางสาวอังคณา  อากาศรักษา
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กหญิงนามี  แสนหลวง
2. เด็กหญิงนิศากร  ขาวโกมุด
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ปอกี
4. เด็กหญิงสุพรรณี  ลาซอ
5. เด็กหญิงอดิสา  แสนลี่
 
1. นางสาวอังคณา  อากาศรักษา
2. นางสาวเกวลิน  เกิดปัญญาเกียรติ
3. นางสาวพิชชาภรณ์  สว่างกุย
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กชายณัฐนนท์  ลุงวิ
 
1. นายอนุสรณ์  ไชยยอง
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายสมคิด  จะที
 
1. นางอุไรวรรณ  สุทธไชย
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายณัฐพล  ไอ่งา
 
1. นางสาวอำภาพร  แสงแก้ว
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายจันทร์  มานะ
 
1. นายศุภชัย  ทิพโรจน์
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 1. เด็กหญิงรอด  ลุงตอ
 
1. นางสาวสายฝน  ศรีสุวรรณ
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงกัญญา  เซียมราย
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กชายยงยุทธ  อินเทพ
 
1. นางสาวเกวลิน  เกิดปัญญาเกียรติ
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงหมี่ยี  แชมือกู่
 
1. นางดาวรุ่ง  ฟองมณี
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ปัญญาแก้ว
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. นางสาวอุบลวรรณ  กันทา
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  มณี
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงภัทรา  เลาหาง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ละวิโล
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายกนกวรรณ   จันทร์สุวรรณ
2. เด็กชายชนิกานต์  จันทร์หอม
3. เด็กชายบุญช่วย   เมืองใจ
 
1. นางชนิตากร   คุณา
2. นางดาวเรือง  กินาวงศ์
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงจาม  ละวัน
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  โพธิเสริมศิริ
3. เด็กหญิงศศิประภา  สุริยา
 
1. นางเพ็ญศรี  ตาปัญญา
2. นางภัทรา  อินภิบาล
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กหญิงปุ้น  ลุงจะหลิ่ง
2. เด็กชายหม่อง  ปอก๊ะ
3. เด็กหญิงเซ  ลุงจ่าหลิ่ง
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  ประเสริฐยิ่ง
2. นางสาวทิพวรรณ  จันยา
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงอรณิชา  แซ่หว่าง
2. เด็กหญิงอาไก่  แซ่ค่วง
3. เด็กหญิงแส่วทรวง  แซ่หย่าง
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางสาวเสาวคนธ์  แสนวิไล
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายณัชพงศ์  นั่นต่า
2. เด็กชายเจษฎา  ลุงติ๊
3. เด็กชายแอ  ลุงใส
 
1. นางสาวมัทนา  อุ่นต๊ะ
2. นางภิชชญา  หน่อแก้ว
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายวีรพล  จะตอ
2. เด็กชายส่าหลู่  ลุงคำ
3. เด็กชายเกรียงไกร  แลเชอ
 
1. นางวาสนา  บำรุงเกียรติ
2. นางสุปราณี  สุทธะ
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายกันต์ธีร์   อาชวโรจน์
2. เด็กชายชินดนัย    ใจส่อง
3. เด็กชายธันวา   โพมิน
 
1. นายสมจิตร   บุญแต่ง
2. นายชนะศึก  แคร่กระโทก
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กชายณฐกร  หนานใส่
2. เด็กชายอาโด่  อาจอ
3. เด็กชายแสงชัย  หนานใส่
 
1. นางสาวจงรักษ์   เมืองวุตร์
2. นางสาววารีมาศ  รุจิวรรธนะกุล
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายณัฐพล  กุยซือ
2. เด็กชายสุรินทร์  ลุงหม่อง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ขัดคำ
 
1. นางสาวจันธวรรณ  ศรีนวลใหญ่
2. นางสาวพิรานันท์  ธิติพงศ์วรทัต
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายชาลี  เบก่า
2. เด็กหญิงธนัญญา  ฟองจันทร์
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  วงศ์ยา
 
1. นางสาวธนพร  จั่นเพชร
2. นางบุศรินทร์  อภัยโรจน์
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายสวิส  มาเยอะ
2. นายหล่อซอ  อาซอกู่
 
1. นางสุปราณี  สุทธะ
2. นางวาสนา  บำรุงเกียรติ
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1. เด็กชายสุชาติ  จายเท
2. เด็กชายเจริญ  เลาลี
 
1. นายวีระพงษ์  คำผง
2. นายทวีชัย  โสภาสถาวรกุล
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายมณฑล  บุญทา
2. เด็กหญิงแสงเดือน  ลุงเฮือน
 
1. นางสุปราณี  สุทธะ
2. นายอานนท์  ก๋าบุตร
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นาโม๊ะ
2. เด็กชายมงคล  อายี
3. เด็กชายมานพ  ปู่เหล็ก
 
1. นางสาวนิรัชรา  คำพร
2. ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์  สุขเป็งทวี
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงกชกร  ลุงหลิ่ง
2. เด็กชายกันต์กฤช  กันไทย
3. เด็กหญิงณัฐมน  ละยอย
 
1. นายจำรัส  พรหมแก้ว
2. นางสุพรรษา  เสรีรัตน์