หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอินทร สมบัติใหม่โรงเรียนกรรมการ
2. นายพิภพ วชิระประภากรโรงเรียนกรรมการ
3. นางสงกรานต์ กาวิไลโรงเรียนกรรมการ
4. นายสุกิจ อุ้ยเพ็ชรโรงเรียนกรรมการ
5. นางพรรณี วังพกฤษ์โรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวอภันตรี มณีโสภณโรงเรียนกรรมการ
7. นายไมตรี อุดมมิตรโรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวจุฬาลักษณ์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนกรรมการ
9. นางสุกัญญา เพชรศรีโรงเรียนกรรมการ
10. นายอุทัย อินต๊ะถาโรงเรียนกรรมการ
11. นายสมถวิล นามวังโรงเรียนกรรมการ
12. นางสาวพรสุดา ตีโพนพักโรงเรียนกรรมการ
13. นายศุทธิพงค์ ไชยประสิทธิ์โรงเรียนกรรมการ
14. นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนกรรมการ
15. นางรัชนี อุดทาโรงเรียนกรรมการ
16. นางโสภิดา ทองดังโรงเรียนกรรมการ
17. นางฐิรินทร์ดาว โพธิกุลโรงเรียนกรรมการ
18. นางสาวจงสวัสดิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนกรรมการ
19. นางสาวกชพรรณ สิงหธนากรกุลโรงเรียนกรรมการ
20. นายอภิชาติ ราชสักโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอินทร สมบัติใหม่โรงเรียนกรรมการ
2. นายพิภพ วชิระประภากรโรงเรียนกรรมการ
3. นางสงกรานต์ กาวิไลโรงเรียนกรรมการ
4. นายสุกิจ อุ้ยเพ็ชรโรงเรียนกรรมการ
5. นางพรรณี วังพกฤษ์โรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวอภันตรี มณีโสภณโรงเรียนกรรมการ
7. นายไมตรี อุดมมิตรโรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวจุฬาลักษณ์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนกรรมการ
9. นางสุกัญญา เพชรศรีโรงเรียนกรรมการ
10. นายอุทัย อินต๊ะถาโรงเรียนกรรมการ
11. นายสมถวิล นามวังโรงเรียนกรรมการ
12. นางสาวพรสุดา ตีโพนพักโรงเรียนกรรมการ
13. นายศุทธิพงค์ ไชยประสิทธิ์โรงเรียนกรรมการ
14. นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนกรรมการ
15. นางรัชนี อุดทาโรงเรียนกรรมการ
16. นางโสภิดา ทองดังโรงเรียนกรรมการ
17. นางฐิรินทร์ดาว โพธิกุลโรงเรียนกรรมการ
18. นางสาวจงสวัสดิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนกรรมการ
19. นางสาวกชพรรณ สิงหธนากรกุลโรงเรียนกรรมการ
20. นายอภิชาติ ราชสักโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอินทร สมบัติใหม่โรงเรียนกรรมการ
2. นายพิภพ วชิระประภากรโรงเรียนกรรมการ
3. นายสงกรานต์ กาวิไลโรงเรียนกรรมการ
4. นายสุกิจ อุ้ยเพ็ชรโรงเรียนกรรมการ
5. นางพรรณี วังพกฤษ์โรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวอภันตรี มณีโสภณโรงเรียนกรรมการ
7. นายไมตรี อุดมมิตรโรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวจุฬาลักษณ์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนกรรมการ
9. นางสุกัญญา เพชรศรีโรงเรียนกรรมการ
10. นายอุทัย อินต๊ะถาโรงเรียนกรรมการ
11. นายสมถวิล นามวังโรงเรียนกรรมการ
12. นางสาวพรสุดา ตีโพนพักโรงเรียนกรรมการ
13. นายศุทธิพงค์ ไชยประสิทธิ์โรงเรียนกรรมการ
14. นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนกรรมการ
15. นางรัชนี อุดทาโรงเรียนกรรมการ
16. นางโสภิดา ทองดังโรงเรียนกรรมการ
17. นางฐิรินทร์ดาว โพธิกุลโรงเรียนกรรมการ
18. นางสาวจงสวัสดิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนกรรมการ
19. นางสาวกชพรรณ สิงหธนากรกุลโรงเรียนกรรมการ
20. นายอภิชาติ ราชสักโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอินทร สมบัติใหม่โรงเรียนกรรมการ
2. นายพิภพ วชิระประภากรโรงเรียนกรรมการ
3. นางสงกรานต์ กาวิไลโรงเรียนกรรมการ
4. นายสุกิจ อุ้ยเพ็ชรโรงเรียนกรรมการ
5. นางพรรณี วังพกฤษ์โรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวอภันตรี มณีโสภณโรงเรียนกรรมการ
7. นายไมตรี อุดมมิตรโรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวจุฬาลักษณ์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนกรรมการ
9. นางสุกัญญา เพชรศรีโรงเรียนกรรมการ
10. นายอุทัย อินต๊ะถาโรงเรียนกรรมการ
11. นายสมถวิล นามวังโรงเรียนกรรมการ
12. นางสาวพรสุดา ตีโพนพักโรงเรียนกรรมการ
13. นายศุทธิพงค์ ไชยประสิทธิ์โรงเรียนกรรมการ
14. นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนกรรมการ
15. นางรัชนี อุดทาโรงเรียนกรรมการ
16. นางโสภิดา ทองดังโรงเรียนกรรมการ
17. นางฐิรินทร์ดาว โพธิกุลโรงเรียนกรรมการ
18. นางสาวจงสวัสดิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนกรรมการ
19. นางสาวกชพรรณ สิงหธนากรกุลโรงเรียนกรรมการ
20. นายอภิชาติ ราชสักโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอินทร สมบัติใหม่โรงเรียนกรรมการ
2. นายพิภพ วชิระประภากรโรงเรียนกรรมการ
3. นางสงกรานต์ กาวิไลโรงเรียนกรรมการ
4. นายสุกิจ อุ้ยเพ็ชรโรงเรียนกรรมการ
5. นางพรรณี วังพกฤษ์โรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวอภันตรี มณีโสภณโรงเรียนกรรมการ
7. นายไมตรี อุดมมิตรโรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวจุฬาลักษณ์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนกรรมการ
9. นางสุกัญญา เพชรศรีโรงเรียนกรรมการ
10. นายอุทัย อินต๊ะถาโรงเรียนกรรมการ
11. นายสมถวิล นามวังโรงเรียนกรรมการ
12. นางสาวพรสุดา ตีโพนพักโรงเรียนกรรมการ
13. นายศุทธิพงค์ ไชยประสิทธิ์โรงเรียนกรรมการ
14. นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนกรรมการ
15. นางรัชนี อุดทาโรงเรียนกรรมการ
16. นางโสภิดา ทองดังโรงเรียนกรรมการ
17. นางฐิรินทร์ดาว โพธิกุลโรงเรียนกรรมการ
18. นางสาวจงสวัสดิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนกรรมการ
19. นางสาวกชพรรณ สิงหธนากรกุลโรงเรียนกรรมการ
20. นายอภิชาติ ราชสักโรงเรียนกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนต์สั้น ป.1-ป.6
1. นายณภัทรพงศ์ ชื่นสาครโรงเรียนกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ แสงมูลโรงเรียนกรรมการ
3. นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางวันทนา วัชรเสถียรโรงเรียนกรรมการ
2. นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์โรงเรียนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ทองสุวรรณ์โรงเรียนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน รัตนธรรมโรงเรียนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางกนกาญจน์ ตาวิโรจน์โรงเรียนกรรมการ
2. นางวราลักษณ์ ชัยวิชัยโรงเรียนกรรมการ
3. นางชนินาถ ยุพาการณ์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางนงนุช หมีโชติโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวชนิตร์นันท์ ตาลป่าโรงเรียนกรรมการ
3. นางนตยา โกเสนตอโรงเรียนกรรมการ
4. นางอุรา ธิพึงโรงเรียนกรรมการ
5. นางกัลยาณี อินภิไชยโรงเรียนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนงนุช หมีโชติโรงเรียนกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ จองคำโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวชนิตร์นันท์ ตาลป่าโรงเรียนกรรมการ
4. นางนตยา โกเสนตอโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวสกาวรัตน์ มณีวรรณ์โรงเรียนกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายปริญญา อังกุลดีโรงเรียนกรรมการ
2. นายประชัน กันธะมาลัยโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางนุศรา ปวงจักรทาโรงเรียนกรรมการ
2. นางจุไร พรหมคำโรงเรียนกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ไชยเทศโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ปรังโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวประทุมพร น้อยทูโรงเรียนกรรมการ
3. นายอภิชาติ สุวพงษ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเสน่ห์ นกแก้วโรงเรียนกรรมการ
2. นายประเทือง จันทร์แก้วโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอนัญญา กันสีนวลโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ ไชยยองโรงเรียนกรรมการ
2. นายชัพเวท วงษ์เทพโรงเรียนกรรมการ
3. นางเพ็ญแข ปานหมอกโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทริน เทศชาติโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวพรรณี จันณรงค์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสมใจ สุทธิวงศ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุนทร เกษเกษีโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวณัชชา กาญจน์กนกพรโรงเรียนกรรมการ
3. นายสมบัติ สิทันโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเอกศิววัชร์ กาสุริยะโรงเรียนกรรมการ
2. นายอุดม สาลีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายนิกร มะธุโรงเรียนกรรมการ
2. นางทิพากร จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสุดาพร ไทยเหนือโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางคณิตตา วิจิตรพรโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวสายฝน ศรีวิชัยโรงเรียนกรรมการ
3. นางแสงหล้า ไทยวงษ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางทิพากร จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนกรรมการ
2. นายสงกรานต์ โปธาโรงเรียนกรรมการ
3. นายนิกร มะธุโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสำเร็จ อุปละโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวสุธรรม ยาริมูลโรงเรียนกรรมการ
3. นายณรงค์ ขวัญสุวรรณโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายบรรเจิด วิมลสุจริตโรงเรียนกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ ปัญโญกิจโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายฉัตรินทร์ ศิริโรงเรียนกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ ศรีพลโรงเรียนกรรมการ
3. นายดัมพ์ แย้มนิ่มนวลโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ชมพูโรงเรียนกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ แปงจิ่งตาโรงเรียนกรรมการ
3. นางละออง แก้วกาศโรงเรียนกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วโรงเรียนกรรมการ
3. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนกรรมการ
3. นายชาญปรีชา ชมสวนโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวอารีวัลย์ มาตันบุญโรงเรียนกรรมการ
5. นายสาโรจน์ มาหมืนโรงเรียนกรรมการ
6. นายคมกฤช รัตนแสงโรงเรียนกรรมการ
7. นางจันทนา แก้วคำโรงเรียนกรรมการ
8. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วโรงเรียนกรรมการ
9. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนกรรมการ
10. นายดนุพล อุดดงโรงเรียนกรรมการ
11. นายสรายุธ นันทาทองโรงเรียนกรรมการ
12. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นโรงเรียนกรรมการ
13. นายสายันต์ ปัญโญโรงเรียนกรรมการ
14. นางพนิดา แสงสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนกรรมการ
2. นางจันทนา แก้วคำโรงเรียนกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วโรงเรียนกรรมการ
4. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนกรรมการ
3. นายชาญปรีชา ชมสวนโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวอารีวัลย์ มาตันบุญโรงเรียนกรรมการ
5. นายสาโรจน์ มาหมืนโรงเรียนกรรมการ
6. นายคมกฤช รัตนแสงโรงเรียนกรรมการ
7. นางจันทนา แก้วคำโรงเรียนกรรมการ
8. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วโรงเรียนกรรมการ
9. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนกรรมการ
10. นายดนุพล อุดดงโรงเรียนกรรมการ
11. นายสรายุธ นันทาทองโรงเรียนกรรมการ
12. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นโรงเรียนกรรมการ
13. นายสายันต์ ปัญโญโรงเรียนกรรมการ
14. นางพนิดา แสงสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวอารีวัลย์ มาตันบุญโรงเรียนกรรมการ
3. นางจันทนา แก้วคำโรงเรียนกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วโรงเรียนกรรมการ
5. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนกรรมการ
3. นายชาญปรีชา ชมสวนโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวอารีวัลย์ มาตันบุญโรงเรียนกรรมการ
5. นายสาโรจน์ มาหมืนโรงเรียนกรรมการ
6. นายคมกฤช รัตนแสงโรงเรียนกรรมการ
7. นางจันทนา แก้วคำโรงเรียนกรรมการ
8. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วโรงเรียนกรรมการ
9. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนกรรมการ
10. นายดนุพล อุดดงโรงเรียนกรรมการ
11. นายสรายุธ นันทาทองโรงเรียนกรรมการ
12. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นโรงเรียนกรรมการ
13. นายสายันต์ ปัญโญโรงเรียนกรรมการ
14. นางพนิดา แสงสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวอารีวัลย์ มาตันบุญ)โรงเรียนกรรมการ
3. นายสรายุทธ นันทาทองโรงเรียนกรรมการ
4. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนกรรมการ
2. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนกรรมการ
2. นางจันทนา แก้วคำโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญโรงเรียนกรรมการ
4. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวอารีวัลย์ มาตันบุญโรงเรียนกรรมการ
3. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนกรรมการ
2. นางจันทนา แก้วคำโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญโรงเรียนกรรมการ
4. นายสรายุทธ นันทาทองโรงเรียนกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ มาหมืนโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางจันทนา แก้วคำโรงเรียนกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วโรงเรียนกรรมการ
3. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนกรรมการ
4. นายสรายุธ นันทาทองโรงเรียนกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวอารีวัลย์ มาตันบุญโรงเรียนกรรมการ
3. นายสาโรจน์ มาหมืนโรงเรียนกรรมการ
4. นางจันทนา แก้วคำโรงเรียนกรรมการ
5. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนกรรมการ
6. นายดนุพล อุดดงโรงเรียนกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนกรรมการ
3. นายชาญปรีชา ชมสวนโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวอารีวัลย์ มาตันบุญโรงเรียนกรรมการ
5. นายสาโรจน์ มาหมืนโรงเรียนกรรมการ
6. นายคมกฤช รัตนแสงโรงเรียนกรรมการ
7. นางจันทนา แก้วคำโรงเรียนกรรมการ
8. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วโรงเรียนกรรมการ
9. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนกรรมการ
10. นายดนุพล อุดดงโรงเรียนกรรมการ
11. นายสรายุธ นันทาทองโรงเรียนกรรมการ
12. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นโรงเรียนกรรมการ
13. นายสายันต์ ปัญโญโรงเรียนกรรมการ
14. นางพนิดา แสงสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์โรงเรียนกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนกรรมการ
3. นายชาญปรีชา ชมสวนโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวอารีวัลย์ มาตันบุญโรงเรียนกรรมการ
5. นายสาโรจน์ มาหมืนโรงเรียนกรรมการ
6. นายคมกฤช รัตนแสงโรงเรียนกรรมการ
7. นางจันทนา แก้วคำโรงเรียนกรรมการ
8. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วโรงเรียนกรรมการ
9. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนกรรมการ
10. นายดนุพล อุดดงโรงเรียนกรรมการ
11. นายสรายุธ นันทาทองโรงเรียนกรรมการ
12. นายสมบูรณ์ เหล็กฝั้นโรงเรียนกรรมการ
13. นายสายันต์ ปัญโญโรงเรียนกรรมการ
14. นางพนิดา แสงสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ขัดสิงห์แก้วโรงเรียนกรรมการ
2. นางจันทนา แก้วคำโรงเรียนกรรมการ
3. นายคมกริช รัตนแสงโรงเรียนกรรมการ
4. นายทรงพล ภาคแก้วโรงเรียนกรรมการ
5. นายอรุณศักดิ์ พิมสารโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ ปันสุโรงเรียนกรรมการ
2. นายเกียงศักดิ์ วงศ์บุญสนโรงเรียนกรรมการ
3. นายชนะคำ แดร่กระโทกโรงเรียนกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ จันทร์หล้าโรงเรียนกรรมการ
5. นายสุทธพงค์ อำยะกุลโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ ธนาวงค์โรงเรียนกรรมการ
2. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนกรรมการ
3. นายวรากร หมื่นประจำโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ ธนาวงค์โรงเรียนกรรมการ
2. นายธนภัทร อินต๊ะพรมโรงเรียนกรรมการ
3. นายวิริยะ วิราศรึโรงเรียนกรรมการ
4. นายวรากร หมื่นประจำโรงเรียนกรรมการ
5. นายชาตรี ขันด้วงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ ธนาวงค์โรงเรียนกรรมการ
2. นายวิริยะ วิราศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นายพัฒนพงษ์ บุญแขวงโรงเรียนกรรมการ
4. นางชนิดาภา บุญล้ำโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ ธนาวงค์โรงเรียนกรรมการ
2. นายวิริยะ วิราศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นายมณฑล ธงเทียนโรงเรียนกรรมการ
4. นายชาตรี ขันด้วงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ศรีวิลัยโรงเรียนกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงโรงเรียนกรรมการ
3. นายธันวา ชัยทองโรงเรียนกรรมการ
4. นายจตุพล แสนสมปานโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจักรพงศ์ ท้าวจำนงค์โรงเรียนกรรมการ
2. นายปรีชา ไชยวงค์โรงเรียนกรรมการ
3. นายนคร บุญเกิดไวย์โรงเรียนกรรมการ
4. นายเดชา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนกรรมการ
5. นายพลกฤต ศรีนันตาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรพงศ์ ท้าวจำนงค์โรงเรียนกรรมการ
2. นายปรีชา ไชยวงค์โรงเรียนกรรมการ
3. นายนคร บุญเกิดไวย์โรงเรียนกรรมการ
4. นายเดชา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนกรรมการ
5. นายพลกฤต ศรีนันตาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ศรีวิลัยโรงเรียนกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงโรงเรียนกรรมการ
3. นายธันวา ชัยทองโรงเรียนกรรมการ
4. นายจตุพล แสนสมปานโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ศรีวืลัยโรงเรียนกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงโรงเรียนกรรมการ
3. นายธันวา ชัยทองโรงเรียนกรรมการ
4. นายจตุพล แสนสมปานโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายจักรพงศ์ ท้าวจำนงค์โรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างโรงเรียนกรรมการ
3. นายเดชา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนกรรมการ
4. นายปรีชา ไชยวงค์โรงเรียนกรรมการ
5. นายนคร บุญเกิดไวย์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ชัยเมืองปองโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาววมัลลิกา บังนุ่มโรงเรียนกรรมการ
3. นายมณฑล ธงเทียนโรงเรียนกรรมการ
4. นายสุวิทย์ อุปคำโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายจักร์พงศ์ ท้าวจำนงค์โรงเรียนกรรมการ
2. นายปรีชา ไชยวงค์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างโรงเรียนกรรมการ
4. นายนคร บุญเกิดไวย์โรงเรียนกรรมการ
5. นายเดชา ไชยเมืองชื่่นโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต รินเมืองยองโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มโรงเรียนกรรมการ
3. นายมณฑล ธงเทียนโรงเรียนกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ลูปคำโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสาธิต ชัยเมืองยองโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มโรงเรียนกรรมการ
3. นายสุวิทย์ อุปคำโรงเรียนกรรมการ
4. นายมณฑล ธงเทียนโรงเรียนกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางชนิดาภา บุญลำ้โรงเรียนกรรมการ
2. นางภิญญพัชญ์ มูลเจริญโรงเรียนกรรมการ
3. นายพัฒนพงษ์ บุญแขวงโรงเรียนกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเขมิกา ศรีแก้วโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวชลินทรา จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนกรรมการ
3. นางจีรพร อิงคสันตติกุลโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวกิตติยา สมสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
5. นายธัชพล สุวรรณพงษ์โรงเรียนกรรมการ
6. นายกมล หอมนวลโรงเรียนกรรมการ
7. นางวิลาวัลย์ ชมภูเทพโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวชลินทรา จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนกรรมการ
2. นายกมล หอมหวลโรงเรียนกรรมการ
3. นางจีรพร อิงคสันตติกุลโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวเขมิกา ศรีแก้วโรงเรียนกรรมการ
5. นายธัชพล สุวรรณพงษ์โรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวกิตติยา สมสวัสดีโรงเรียนกรรมการ
7. นางวิลาวัลย์ ชมพูเทพโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติยา สมสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวเขมิกา ศรีแก้วโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์ สิริจินดาวรรณโรงเรียนกรรมการ
4. นางปรียาภรณ์ภัทร์ สัพไพรโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวเขมิกา ศรีแก้วโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวกิตติยา สมสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์ สิริจินดาวรรณโรงเรียนกรรมการ
4. นางปรียาภรณ์ภัทร์ สัพไพรโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศีรลา สมบัติใหม่โรงเรียนกรรมการ
2. นางสุวนา ขัดเงางามโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวรสสุครธ์ จินณรักษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางธัธมน ท้าวจำนงค์โรงเรียนกรรมการ
5. นางอินทรีย์ ประทุมพงษ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกิรติ ณ เชียงใหม่โรงเรียนกรรมการ
2. นางอินทรีย์ ประทุมพงษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ จินณรักษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางธมน สังข์สำราญโรงเรียนกรรมการ
5. นางศรีลา สมบัติใหม่โรงเรียนกรรมการ
6. นางธัญมน ท้าวจำนงค์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางต้องลักษณ์ ปันผสมโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ สิริจินดาวรรณโรงเรียนกรรมการ
3. นางภัทรา อินภิบาลโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวตรียุคล กาขาวโรงเรียนกรรมการ
5. นางปรียาภรณ์ภัิร์ สัพไพโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางต้องลักษณ์ ปันผสมโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ สิริจินดาวรรณโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ บุญทวีโรงเรียนกรรมการ
4. นางภัทรา อินภิบาลโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวตรียุคล กาขาวโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางต้องลักษณ์ ปันผสมโรงเรียนกรรมการ
2. นางธัญมน ท้าวจำนงค์โรงเรียนกรรมการ
3. นางศิราณี ปัญโญกิจโรงเรียนกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ ท่ากระเชียงโรงเรียนกรรมการ
5. นางรสสุคนธ์ จินณรักษ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางต้องลักษณ์ ปันผสมโรงเรียนกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสมนึก อินหวันโรงเรียนกรรมการ
2. นายอนัน เมืองบัวผันโรงเรียนกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ อาภรณ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางวรรณเพ็ญ หม่อนมาโรงเรียนกรรมการ
5. นางผ่องศรี พิพัฒน์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสนิท นวลศิริโรงเรียนกรรมการ
2. นายผดุง เงินสร้อยโรงเรียนกรรมการ
3. นางยุพา ทองปรอนโรงเรียนกรรมการ
4. นายเดชา สกลกิตติโรงเรียนกรรมการ
5. นายสนั่น มลานวนโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวสุกัณทา อินหวันโรงเรียนกรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ อินหวันโรงเรียนกรรมการ
8. นายเสรี ภีระโรงเรียนกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยเอกเสกสันต์ ครองสมบัติโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวสุนทรี ทันดรโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ วงศ์สูนโรงเรียนกรรมการ
2. นายวิษณู แสนเมืองมูลโรงเรียนกรรมการ
3. นายผดุงเกียรติ ปาบุ่งโรงเรียนกรรมการ
4. นายเอนก อุนากุลโรงเรียนกรรมการ
5. นายธรรมชัย วง์รัตนไตรกูลโรงเรียนกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางมาลี บุญเทพโรงเรียนกรรมการ
2. นางกชกร อนาวันโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอริยา จารุสิทธากุลโรงเรียนกรรมการ
4. นางเกษร วุฒิรัตน์โรงเรียนกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ มาอินทร์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมาลี บุญเทพโรงเรียนกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ มาอินทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นางเกษร วุฒิรัตน์โรงเรียนกรรมการ
4. นางกชกร อนาวันโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวอริยา จารุสิทธากุลโรงเรียนกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวเกวรินทร์ ศรีวิลัยโรงเรียนกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา กาสุริยะโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวปริศนา มะโนการโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ แก้ววิวัฒน์โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ธิใจโรงเรียนกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธนกฤต หิรัญสิริกรโรงเรียนกรรมการ
2. นายสะอาด แก้วมาโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ บัวบานโรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางฐิตารีย์ แสงสุวรรณโรงเรียนกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ คงรอดโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวจาฬิธิพันธุ์ อินต๊ะแก้วโรงเรียนกรรมการ
4. นายสันติ ภิระบรรณโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวชันย์ชนก ใจอ้ายโรงเรียนกรรมการ
6. นายดวงดี เป็งสุรินทร์โรงเรียนกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชร์นันทน์ ชัยจันทร์โรงเรียนกรรมการ
2. นายธำรง วาสนาวานิชโรงเรียนกรรมการ
3. นางเกศรินทร์ ตาคำโรงเรียนกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีนุช ทองเกลี้ยงโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ แก้วเกตุโรงเรียนกรรมการ
3. นายโยบ เทพดวงแก้วโรงเรียนกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสุวรี รักประชาโรงเรียนกรรมการ
2. นายคมสันต์ สมฤทธิ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ศุภชัยทิวารัตน์โรงเรียนกรรมการ
4. นางชวนพิศ คล้ายหริ่มโรงเรียนกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์พิศา ศรีบุญเรืองโรงเรียนกรรมการ
2. นายวรวิทย์ อินต๊ะแก้วโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวทักษิณา กาสุริยะโรงเรียนกรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ ณ วรรณมาโรงเรียนกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวอำพร ชัยปะละโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวแววดาว สุทธหลวงโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวกานต์พิชชา สุยะพอโรงเรียนกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภากร พรมภักดีโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี สิงห์ทอนโรงเรียนกรรมการ
3. นายธนญชัย มุกพลอยโรงเรียนกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวนิตยา นวลยานัสโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวสุมัญชรี วรรณสารโรงเรียนกรรมการ
3. นางบุญยวีร์ วงศ์สูนโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวเพลาพิลาศ ต๊ะนางโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวเนตรนภา ยะมะโนโรงเรียนกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางนันท์นภัส คำเขียวโรงเรียนกรรมการ
2. นายภราดร พิมลวิชยากิจโรงเรียนกรรมการ
3. นายวิชา หล้าคำแก้วโรงเรียนกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวฐิติพร โพธิ์จุมพลโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวชาลินี ทองขันนาคโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ บัวเปิดโรงเรียนกรรมการ
4. นายคณิน นนทศิลาโรงเรียนกรรมการ
5. นางพัชยา โชตินนชัยโรงเรียนกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ ติยะธรรมโรงเรียนกรรมการ
2. นางกัญญ์วรา รุ่งศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นายนราธิป โทบุราณโรงเรียนกรรมการ
4. นายถนุพันธ์ มูลเจริญโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ติยะธรรมโรงเรียนกรรมการ
2. นางกัญญ์วรา รุ่งศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นายนราธิป โทบุราณโรงเรียนกรรมการ
4. นายถนุพันธ์ มูลเจริญโรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายปัญญา คำเนียมโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวสายฝน ศรีวิชัยโรงเรียนกรรมการ
3. นางแจ่มจันทร์ วงค์เมธาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางแสงหล้า ไทยวงษ์โรงเรียนกรรมการ
2. นายระเบียบ ขาวคมโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวกัลยา วิสัยโรงเรียนกรรมการ
4. นางสมพิศ เทพดวงจันทร์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอิ่นแก้ว เกียรติยศโรงเรียนกรรมการ
2. นายณพิชชา นิติคุณชัยโรงเรียนกรรมการ
3. นายนราธิ โทบุราณโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ เจิมจันทร์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุภาณี สลับโรงเรียนกรรมการ
2. นางเกษร ชมภูโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสายทิพย์ มามีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเกษร ชมพูโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวกัลยากร สุพิณวงศ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางกัลยาณี อักษรศรีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวกัลยา วิชัยโรงเรียนกรรมการ
2. นายธนวินท์ มูลทากรมโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคองกรรมการ
3. นางพัชราพร วอพะพอโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นางสมพิศ เทพดวงจันทร์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นางสายสุณี อินจันทร์โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายโสพูน หนูคำปัรนโรงเรียนกรรมการ
2. นางดาวเรือง กินาวงศ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล พวงทองโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางฟองจันทร์ บุญมีโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวสนธยา โพธิรังษีโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวยุภารัตน์ ใจแก้วโรงเรียนกรรมการ
4. นางบุญนิสา สิงห์ทองโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประหยัด คงบุญแก้วโรงเรียนกรรมการ
2. นายอุดม ไชยวรศิลป์โรงเรียนกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ เรือนคำมูลโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเพลินพิศ เรืือนอ่อนโรงเรียนกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ ภูมิโรจท์โรงเรียนกรรมการ
3. นางนันทพร ศิริอุดมโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสง่า วรรณเลิศโรงเรียนกรรมการ
2. นางสุดาพร ไทยเหนือโรงเรียนกรรมการ
3. นางสลักจิต ศิริกันทาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางศิรินันท์ คำวงศ์ปินโรงเรียนกรรมการ
2. นางจำนงค์ ใหม่คำโรงเรียนกรรมการ
3. นางสุภาวรรณ ปิ่นคำโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางณิชชารีย์ พูลพัฒนสุวรรณโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวมัชชิมาพร อินทุวันโรงเรียนกรรมการ
3. นางสมพิศ เทพดวงจันทร์โรงเรียนกรรมการ
4. นางกัลยาณี อักษรศรีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวรรณวดี ไชยชนะโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี ศรีพรมโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมุิตรา ไชยวงศ์โรงเรียนกรรมการ
2. นางแสงทอง บุญเชิดโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสุกันยา ศรีคำชุมโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายปัณณทัตถ์ ปวงตำโรงเรียนกรรมการ
2. นายนิพัตร์ เรือนใจโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวกัลยา วิชัยโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล อินระน๊ะโรงเรียนกรรมการ
2. นายนนทวัฒน์ ศิริสิงห์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอุทิพร สามล้านโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางทิพยา ประหยัดยอดโรงเรียนกรรมการ
2. นางกัญญาภัคร์ อาจหาญโรงเรียนกรรมการ
3. นางมยุเรศ ชัยชนะโรงเรียนกรรมการ
4. นางพัชรี สายผาบโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวรัชฎา ดวงใจโรงเรียนกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางศศิภา ใจคำปันโรงเรียนกรรมการ
2. นางนิศาชล โสภาโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ มหาวรรณ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี เทวาลัยโรงเรียนกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ ยาประเสริฐโรงเรียนกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวมัทนา อุ่นต๊ะโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ ประเสริฐยิ่งโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวมัทนา อุ่นต๊ะโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวกัญจน์รัตน์ ประเสริฐยิ่งโรงเรียนกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ ฤทธิจรูญโรงเรียนกรรมการ
2. นางดาวเรือง กินาวงศ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางกัญญาภัคร์ อาจหาญโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวอนัญญา กันสีนวลโรงเรียนกรรมการ
5. นางขวัญปวีณ์ ปฐมพงศ์เกษมโรงเรียนกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ ฤทธิจรูญโรงเรียนกรรมการ
2. นางดาวเรือง กินาวงศ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางกัญญาภัคร์ อาจหาญโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวอนัญญา กันสีนวลโรงเรียนกรรมการ
5. นางขวัญปวีณ์ ปฐมพงศ์เกษมโรงเรียนกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกังดาว ปัญญาโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวขวัญดารินทร์ วารีชนพัชน์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกิ่งดาว ปัญญาโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวขวัญดารินทร์ วารีชนพัชน์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี ตาปัญญาโรงเรียนกรรมการ
2. นางสุปราณี สุทธะโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุรา ธิพึงโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวทยานิจ เยสุวรรณโรงเรียนกรรมการ
3. นางพรรณิภา เนติพลโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวสายพิน เดชปัญญาโรงเรียนกรรมการ
5. นางประภาศรี เลพลโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกิ่งดาว ปัญญาโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวขวัญดารินทร์ วารีชนพัชน์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกิ่งดาว ปัญญาโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวขวัญดารินทร์ วารีชนพัชน์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางอุรา ธิพึงโรงเรียนกรรมการ
2. นางทยานิจ เยสุวรรณโรงเรียนกรรมการ
3. นางประภาศรี เลพลโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอุรา ธิพึงโรงเรียนกรรมการ
2. นางทยานิจ เยสุวรรณโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสายพิน เดชปัญญาโรงเรียนกรรมการ
4. นางพรรณิภา เนติพลโรงเรียนกรรมการ
5. นางประภาศรี เลพลโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอุรา ธิพึงโรงเรียนกรรมการ
2. นางทยานิจ เยสุวรรณโรงเรียนกรรมการ
3. นางประภาศรี เลพลโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุรา ธิพึงโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวทยานิจ เยสุวรรณโรงเรียนกรรมการ
3. นางพรรณิภา เนติพลโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวสายพิน เดชปัญญาโรงเรียนกรรมการ
5. นางประภาศรี เลพลโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอุรา ธิพึงโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวทยานิจ เยสุวรรณโรงเรียนกรรมการ
3. นางประภาศรี เลพลโรงเรียนกรรมการ
4. นางพรรณิภา เนติพลโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวสายพิน เดชปัญญาโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอุรา ธิพึงโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวทยานิจ เยสุวรรณโรงเรียนกรรมการ
3. นางประภาศรี เลพลโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุรา ธิพึงโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวทยานิจ เยสุวรรณ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางประภาศรี เลพลโรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภาวนา โนทนวงค์โรงเรียนกรรมการ
2. นางยาใจ ธรรมลังกาโรงเรียนกรรมการ
3. นางโนรี รินเขียวโรงเรียนกรรมการ
4. นางกนกกาญจน์ ตาวิโรจน์โรงเรียนกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ อินหวันโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางโนรี รินเขียวโรงเรียนกรรมการ
2. นางภาวนา โนนทะวงค์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ อินหวันโรงเรียนกรรมการ
4. นางยาใจ ธรรมลังกาโรงเรียนกรรมการ
5. นางกนกกาญจน์ ตาวิโรจน์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภาวนา โนนทนวงศ์โรงเรียนกรรมการ
2. นางยาใจ ธรรมลังกาโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวดวงพร พงค์จันทร์เขียวโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางภาวนา โนนทะวงค์โรงเรียนกรรมการ
2. นางยาใจ ธรรมลังกาโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวดวงพร พงศ์จันทร์เขียวโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประทุมพร มณีจักรโรงเรียนกรรมการ
2. นางชายุตี จินดาหลวงโรงเรียนกรรมการ
3. นางปุณิกา อินสุวรรณ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประทุมพร มณีจักรโรงเรียนกรรมการ
2. นางชายุตี จินดาหลวงโรงเรียนกรรมการ
3. นางปุณิกา อินสุวรรณ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประทุมพร มณีจักรโรงเรียนกรรมการ
2. นางชายุตี จินดาหลวงโรงเรียนกรรมการ
3. นางปุณิกา อินสุวรรณ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวดวงพร พงศ์จันทร์เขียวโรงเรียนกรรมการ
2. นายยาใจ ธรรมสังกาโรงเรียนกรรมการ
3. นางภาวนา โนนทะวงค์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมจิตร์ คำหมื่นโรงเรียนกรรมการ
2. นายยุทธการ อุประโจงโรงเรียนกรรมการ
3. นางธัญวลัย ฟองมูลโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางืสมจิตร คำหมื่นโรงเรียนกรรมการ
2. นางธัญวลัย ฟองมูลโรงเรียนกรรมการ
3. นายยุทธการ อุประโจงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมจิตร์ คำหมื่นโรงเรียนกรรมการ
2. นายยุทธการ อุประโจงโรงเรียนกรรมการ
3. นางธัญวลัย ฟองมูลโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ แคเซอโรงเรียนกรรมการ
2. นายวิทยา ศรีสุนทรโรงเรียนกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ สุทธไชยโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ แคเซอโรงเรียนกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ สุทธไชยโรงเรียนกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีสุนทรโรงเรียนกรรมการ

น.ส.ศิรินทิพย์ พรหมจักร์ แผนกนิเทศก์ สพป.ชม.3 เบอร์โทร 084-5014596
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]