หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   12 ต.ค. 2558   13 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ หอประชุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ หอประชุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ หอประชุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ หอประชุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ หอประชุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง 631 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง ุ632 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง 126 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง 123 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง 124 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง 125 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สนามวอลเลย์บอล 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง 134 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารมูลนิธิ 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง ห้องอาเซียน112 13 ต.ค. 2558 09.00-10.30
2 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง ห้องอาเซียน112 13 ต.ค. 2558 09.00-10.30
3 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ลานน้ำตก 13 ต.ค. 2558 14.30-16.00
4 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง ห้องประชุม 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง ห้องประชุม 13 ต.ค. 2558 13.00-16.00
6 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สนง.เขต อาคารศึกษานิเทศห้องประชุม3 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สนง.เขต อาคารศึกษานิเทศห้องประชุม3 13 ต.ค. 2558 13.00-16.00
8 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สนง.เขต ห้องประชุม4 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สนง.เขต ห้องประชุม4 13 ต.ค. 2558 13.00-16.00
10 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงพลอย ห้อง ห้องประชุม 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
11 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงพลอย ห้อง ห้องประชุม 13 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ลานน้ำตก 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ลานน้ำตก 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ลานน้ำตก 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนง.เขต สถานที่จอดรถ 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้องสมุด 13 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง 122 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้องคอมพิวเตอร์มัธยม 13 ต.ค. 2558 09.00-14.00
3 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนันทาราม ห้องคอมพิวเตอร์ 13 ต.ค. 2558 13.00-16.00
4 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้องคอมพิวเตอร์มัธยม 13 ต.ค. 2558 09.00-14.00
5 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้องคอมพิวเตอร์มัธยม 13 ต.ค. 2558 09.00-14.00
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนันทาราม ห้องคอมพิวเตอร์ 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง 633,6 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 หอประชุมใหญ่ สนง.เขต 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สนง.เขต ลานเต้นด้านหลังหอประชุมใหญ่ 13 ต.ค. 2558 13.00-16.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สนง.เขต ลานเต้นด้านหน้าหอประชุมใหญ่ สนง.เขต 13 ต.ค. 2558 13.00-16.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 หอประชุมใหญ่ สนง.เขต 13 ต.ค. 2558 13.00-16.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สนง.เขต ลานเต้นด้านหน้าหอประชุมใหญ่ สนง.เขต 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สนง.เขต โรงรถครู หน้าบ้านพักครู 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สนง.เขต ลานเต้นด้านหลังหอประชุมใหญ่ 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สนง.เขต โรงรถครู หน้าบ้านพักครู 13 ต.ค. 2558 13.00-16.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สนง.เขต ลานม้านั่งหน้าอาคารอนุบาล ฝั่งทิศใต้ 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงแก้ว ห้อง 423 13 ต.ค. 2558 09.00-16.00
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงแก้ว ห้อง 422 13 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง 621 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง 621 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง 624 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง 624 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง 624 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง 623 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ลานน้ำตก 13 ต.ค. 2558 13.00-14.00
6 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง 625 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง 625 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง ห้องอาเซียน112 13 ต.ค. 2558 10.30-12.00
9 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง ห้องอาเซียน112 13 ต.ค. 2558 10.30-12.00
10 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง ห้องอาเซียน112 13 ต.ค. 2558 10.30-12.00
11 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง ห้องอาเซียน112 13 ต.ค. 2558 10.30-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สนง.เขต ลานม้านั่งหน้าอาคารอนุบาล ฝั่งทิศเหนือ 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้องอนุบาล ห้อง 101 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้องอนุบาล ชั้น 102 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 สนง.เขต ลานเต้นฝั่ง สนง.เขต ข้างวัดต้นหนุน 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สนง.เขต ลานเต้นฝั่ง สนง.เขต ข้างวัดต้นหนุน 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สนง.เขต ลานเต้นฝั่ง สนง.เขต ข้างวัดต้นหนุน 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้องอนุบาล ห้อง 201 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง ุ622(เตรียมคอมมาเอง) 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง 622(เตรียมคอมมาเอง) 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สนง.เขต ลานเต้นหน้าร้านค้าสวัสดิการออมทรัพย์ครู สนง.เขต 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
11 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สนง.เขต ลานเต้นหน้าร้านค้าสวัสดิการออมทรัพย์ครู สนง.เขต 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00

น.ส.ศิรินทิพย์ พรหมจักร์ แผนกนิเทศก์ สพป.ชม.3 เบอร์โทร 084-5014596
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]