รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. เด็กชายวรพล  อาซอง
2. เด็กชายวิชัย  แซ่ย่าง
 
1. นายธณกฤษ  จันทบุรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กชายจารุพงษ์  ลุงจื่น
2. เด็กชายชานหม่อง  ลุงติยะ
 
1. นายกฤษฎาพงษ์  คำฝั้น
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กชายดนัย  ไหวเงิน
2. เด็กชายอชิรวิทย์  ลุงป้อง
 
1. นายภราดร  จินา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกลาง 1. เด็กชายจีระเดช   แสงปัญญา
2. เด็กชายวิทยา  เลายี
 
1. นายฤทธิรงค์  เดชศ์วงยา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. เด็กชายกันต์ชัย   บุญทา
2. เด็กชายวัชระ   โนวัน
 
1. นางวันทนีย์   ซาวคำเขตต์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กชายจิรัฐติกาล  สะอี
2. เด็กชายนันทพงศ์  เมอแล่
3. เด็กหญิงนันทินี  เป็ดมา
4. เด็กหญิงพานาพร  ปันเรือน
5. เด็กหญิงสุวรรณี  เมอแล่
 
1. นายชัยยันต์  แกล้วกล้า
2. นางสาวฐิติกา  ปิณฑคุปต์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 1. เด็กหญิงกฤติกา  วอพะพอ
2. เด็กหญิงปวีณา  จะหละ
3. เด็กหญิงมลทิรา  ประเสริฐสงบสุข
4. เด็กหญิงวิรัลพัชร  พะตาชู
5. เด็กหญิงสิริวรรณา  แซ่ลี
 
1. นางสาวกัลยา  วงค์วรรณ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  บัวลอยลม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงตั้งใจ  เซียงซี
2. เด็กชายธัณวรัตน์  หนูแก้ว
 
1. นายพลวัฒน์  แก้วมาเรือน
2. นางลำดวน  โปธา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทรายทา
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ยอดคำ
 
1. นางราตรี  บริสุทธิ์
2. นางนฤมล  แก้วป้อม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 1. เด็กชายคเชนท์  ใจปิง
2. เด็กหญิงบุญอาม  สิงห์คำ
 
1. นางคมคาย  ศรีทาเกิด
2. นางสาวภัทรกันย์  ภูเรือน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขุม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปู่หล้า
 
1. นางเมตตา  คำวงศ์ปิน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงภัทราวดี  บุญทรง
 
1. นายพฤทธิ์อังกูร  สุพรรณมณี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายศิวกร  ศรีออน
 
1. นายธวัชชัย  หงษ์ประสิทธิ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กชายจินตกวี  ยากยืน
 
1. นางสาวฐณิษฐาจิต  ณพสิทธิศักดิ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 1. เด็กชายทิชานนท์  หงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสายใจ  หิตะวนิช
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายไชยวัฒน์  มหาวรรณ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  เจิมศรี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 1. นายชนวีร์  ไอ่หม่อ
 
1. นางสาวเบญจลักษณ์  มณีวงศ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงนก  ลุงอ่อง
 
1. นางสาวรัชนี  โกศิริ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใสส่อง
2. เด็กหญิงอธิชา  ลุงผัน
 
1. นางสาวอำพัณพรมพักข์  ใหลหลั่ง
2. นางพรนภัส  เรือนสุภา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แว 1. เด็กหญิงปภาดา  จอแม
2. เด็กหญิงปริชาติ  กาทู
 
1. นางนัฐธิชา  นามแก้ว
2. นายสัมพันธ์  เล็กตั๋ว
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงจีระวรรณ  รังแก้ว
2. เด็กชายอมเรศ  ขันคำ
 
1. นางสาวอำพัณพรมพักข์  ใหลหลั่ง
2. นางพรนภัส  เรือนสุภา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ยอดมูลคลี
 
1. นายสุเมธ  ศรีวิไล
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 1. เด็กชายพัสกร  จะแฮ
2. เด็กชายรพีพัฒน์  เมฆเมืองทอง
3. เด็กชายสุวิทย์  เลเสาะ
 
1. นายนเรศ  ขนมหัด
2. นางปุณศิกาญจน์  เดชวงศ์ยา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 1. เด็กหญิงปราณี  แสนหมี่
2. เด็กชายรัฐพล  จะโม
3. เด็กชายสุวิทย์  จะสี
 
1. นายนเรศ  ขนมหัด
2. นายจรัญ  สุวรรณ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงวีรยา  เมอชิ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  โคโดะ
3. เด็กหญิงสุธิศา  เซี่ยงฉิน
 
1. นายปรีชา  ต้อตานา
2. นางสาวพัฒนี  สิทธิกัน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายวราวุธ  ริมผดี
 
1. นายบัญชา  วงษ์ถวิล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายภพเอกพงษ์  วรีย์กนก
 
1. นายบัญชา  วงษ์ถวิล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงศุลักษณา  ชาลักษณ์
 
1. นายพิสันต์  จันจ๊ะพิงค์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงโสธิดา  ลักษณะจินดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  กิตต์เรืองธนัน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงโสภา  บุญยอด
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงนวลจันทร์  ลุงสม
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายเอกชัย  อินต๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีองอาจ  เพชรพิมล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายพัชรพล  ดวงบาล
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงวิจิตรา  คำภีระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  กิตต์เรืองธนัน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายวชิรพล  นวมทอง
 
1. นายวัลลภ  ทองสุวรรณ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงชิดชนก  ทิดโหล
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงอนุสรา  เจริญสุข
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงภาวิณี  ปุยทอง
 
1. นางผ่องพันธ์  อินทร์ชัย
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐธิณี  คล้ายหอม
2. เด็กหญิงธัญชนก  สุขแก้ว
3. เด็กชายธีรดนย์  สังข์สำราญ
4. เด็กชายธีรดา  สังข์สำราญ
5. เด็กชายพรภวิทย์  โพธิสม
6. เด็กชายศรราม  เชียงใหม่
7. เด็กชายสหรัฐ  โพธิ
8. เด็กชายสิรภพ  ศรีสำอางค์
9. เด็กชายอัครพนธ์  พระจันทร์
 
1. นางพนอ  พวงสุวรรณ
2. นางสังวาลย์  เยียว
3. นายสมพล  รัตนลี้ตระกูล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. นายกรกช  วนาพันธ์
2. เด็กชายกอรัฐ  สุขสิงห์
3. นายธีรภัทร  ห้วยซะนาง
4. นายปฏิญญา  ยะกุนะ
5. เด็กหญิงพลอย  โหวดผิว
6. เด็กหญิงสมเกียรติ  เลเสาะ
 
1. นายวรศักดิ์  ตะยะพงศ์
2. นายปฏิพันธ์  มะโนสมุทร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ดาวเรือง
 
1. นางสาวอัมพร  ก๋าบุตร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 1. เด็กหญิงใหม่  อวยเยอะ
 
1. นางพิชญา  ธนูมาศ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นรุง 1. เด็กชายรัฐฤทธิ์  กันทะวัง
 
1. นายสงัด  ไชยชนะ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงปฏิญญา  คำมา
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายกมล  อัจจิมารุ่งโรจน์
 
1. นางเพ็ญศิริ  โสธรประภากร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายนฤพล  สุเทพ
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์   ชุมภู
 
1. นายนพรัตน์   กะรัตน์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น 1. เด็กหญิงพรสรรค์  ขันธสีมา
 
1. นายรุ่งเรือง  ไชยยา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายชุติมันต์  ชุดขุนทด
 
1. นายสังวรณ์  ว่องไว
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. เด็กหญิงเกตุนรินทร์  มาแก้ว
 
1. นางรัชดา  วงค์ศรี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายชุติมันต์  ชุดขุนทด
 
1. นายสังวรณ์  ว่องไว
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายโครินทร์  ทวีพิทักษ์
 
1. นางสาวอรณัชชา  เปอะโพ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 1. เด็กหญิงพรธิดา  หม่อแปล่
 
1. นางเบญจมาศ ทาแก้ว  ทาแก้ว
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 1. เด็กหญิงฐิติมา  สามพยา
 
1. นางทิพย์วรรณ  เงาธรรม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1. เด็กชายวีรวัฒน์  เป็นมาด
 
1. นางสุภาภรณ์  บุญเจริญ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงบุษบา  ดวงเดชา
 
1. นายดำรงศักดิ์  เขตวัง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุริยา
2. เด็กหญิงกัญญาวีย์  ศรีแท่นแก้ว
3. เด็กชายจาตุรพงศ์  จันทร์สม
4. เด็กชายจิตกร  วงศ์วาน
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนติบัณฑิตสกุล
6. เด็กชายณัฐกฤต  แก้วน้อย
7. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  ร่างรัตน์
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจอภิบาล
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชะลิ
10. เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยสาลี
11. เด็กชายดิษยพงษ์  ศรีเมือง
12. เด็กชายธนดล  แซ่ลิ้ม
13. เด็กชายธาดากร  จิตต์ใส
14. เด็กหญิงบุษกร  คำตะวงศ์
15. เด็กหญิงปวีณา  มามอญ
16. เด็กหญิงปารีณา  ศรีเมือง
17. เด็กหญิงพชรมน  ศรีเมือง
18. เด็กชายภูธเนศ  พรมมี
19. เด็กชายรัชชานนท์  ขันแก้ว
20. เด็กชายรุจิภาส  หงษ์เจ็ด
21. เด็กชายวิทวัส  ฟองมูล
22. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ดวงสุริยะ
23. เด็กชายวีรภัทร  รุ่งเรืองศรี
24. เด็กชายวีรภัทร  กองมณี
25. เด็กหญิงศศิธร  วันดี
26. เด็กหญิงศศิประภา  ธรรมชัย
27. เด็กหญิงศศิวิมล  เครื่องคำ
28. เด็กชายศักดิ์ชัย  ไวรักษ์
29. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สวนมะนิล
30. เด็กชายสิริกร  ปิ่นญาติ
31. เด็กชายสุวรรณ  ตันนวล
32. เด็กหญิงสู่ขวัญ  ช่างสาร
33. เด็กชายหิรัญฉัตร  แสงประสิทธิ์
34. เด็กหญิงอภิชญา  เวียงคำ
35. เด็กหญิงอัจฉรา  จิตตะ
 
1. นางผ่องศรี  อริยะกุล
2. นางปัญชญา  กาคำ
3. นางเกี๋ยงทอง  เขียวอ่อน
4. นายภคกุล  เขตปราการไทย
5. นายวีระพัน  ยาวุฒิ
6. นายสุทิวัส  ทัศน์ประสิทธิ์
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายวสันต์  นิมาพร
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กันทิวา
2. เด็กชายต่อตระกูล  อุปนันท์
3. เด็กหญิงพริม  กุลทอง
4. เด็กหญิงลลิตา  สกุลฤทธิ์
5. เด็กหญิงศิรินพร  มองมูล
6. เด็กหญิงหยดพลอย  จะว๊ะ
7. เด็กชายอภิชาติ  หล่าจันทึก
8. เด็กชายเจษฎา  สะทู
 
1. นางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ
2. นางสาวศิรินภา  รุนันต๊ะ
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐชา  ชัยบุญเรือง
3. เด็กชายธวัชชัย  โยธาราษฎร์
4. เด็กชายธันวพัฒน์  จูดจันทร์
5. เด็กชายวรชัย  เมืองใจ
6. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ลาหู่
7. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทำบุญ
8. เด็กชายเศรษฐวุธ  อุประ
 
1. นางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ
2. นางสาวกมลฉัตร  วรโชตเมธี
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 99.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกันยา  -
2. เด็กหญิงทิพย์อาภา  อุ่ยยือ
3. เด็กหญิงมอน  จองโท
4. เด็กหญิงลลิดา  ดุลกิจ
5. เด็กหญิงเอม  ลุงคำ
6. เด็กหญิงเอมอร  คงอนุรักษ์
 
1. นางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ
2. นายคณิต  ปัญญามณี
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา   ชัยวรรณ
2. เด็กหญิงจารุณี   จ่าหลิ่ง
3. เด็กหญิงณัชชา   กอบแก้ว
4. เด็กหญิงทัศนาภรณ์   เตชะเต่ย
5. เด็กหญิงธิดา   จะนะ
6. เด็กหญิงนัฐพร    ธิเรือง
7. เด็กหญิงรัญญา   สุวรรณโยธิน
8. เด็กหญิงศศิภา   อินมะณี
9. เด็กหญิงอรวรรณ  กันธิยะ
 
1. นางอ่อนอุมา  จุลพันธ์
2. นางเรไร  รัตนธรรม
3. นางสาววปุน  ขยัน
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงจินดา  อารีย์
2. เด็กชายชาญชัย  มณีธร
3. เด็กชายทศพล  มุ่งหมาย
4. เด็กหญิงทัตพิชา  ธิดา
5. เด็กหญิงธนัชชา  ช่างเรือน
6. เด็กหญิงธนัฐธิชา  ทองสุรเดช
7. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  แปงศรี
8. เด็กหญิงนวภรณ์  ใจสุภา
9. เด็กหญิงมาริสา  บุญวงศ์
10. เด็กหญิงรัตนประภา  สวรรณ์ชมพู
11. เด็กหญิงรุจีรัตน์  มะลานัน
12. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เลาย้าง
13. เด็กหญิงศุภภรณ์  หงศ์ศักดิ์
14. เด็กหญิงสุภาพรรณ  กิจเกตุ
15. เด็กชายเจษฏากรณ์  อาจหาญ
16. เด็กชายเจษฏากาน  แสงประสิทธิ์
 
1. นางปัญชญา  กาคำ
2. นางพิมลพรรณ  ปันตี
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายวสันต์  นิมาพร
4. นางสาวศศิภรณ์  ชัยวงศ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กชายกวิน  ลุงโลน
2. เด็กชายทรงพล  จีระศักดิ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีบุตรสา
4. เด็กชายวัชรินทร์  อำนา
5. เด็กชายอนุพงษ์  ศรีทุมมา
 
1. นายวรสิทธิ์  บุญกันทะ
2. นางเพ็ญศรี  มั่นคง
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 1. เด็กชายทุน  ลุงต๊ะ
2. เด็กชายผัด  ลุงยะ
3. เด็กชายพลอย  ลุงหลู่
4. เด็กชายยศวร  เตยะ
5. เด็กชายยิ่งยง  ลุงต๊ะ
6. เด็กชายเครือ  ลุงต่า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์  ฟูแสง
2. นายศักดิ์สยาม  แหวนเพ็ชร์
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายธนาคาร  วัชรีเสวิน
2. เด็กชายนพรัตน์  เชื้อลาว
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ยอดมูล
4. เด็กชายนิรุช  กะโพ
5. เด็กชายสถาพร  จำปีศรีโสภา
6. เด็กชายเสกสรรค์  กันแก้ว
 
1. ส.ต.ต.วัชระ  มังสัง
2. นางสาวเบญจวรรณ  บรรเรียนกิจ
3. นางสาวสุวีณา  แก้วหน่อวัน
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลุงซอ
2. เด็กชายน้อย  ลุงทุน
3. เด็กชายใหญ่  ลุงทุน
 
1. นายดิฐพงษ์  เด่นระมณี
2. นางสาวสุดสวาท  ปิงชัยวงษ์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงสวย  ลุงซอ
2. เด็กหญิงสุภาพร  จองดี
3. เด็กหญิงอัมพร  ลุงคำแดง
 
1. นางบุษกร  คำปัน
2. นางสาวหทัยกาณร์  บัวชุม
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยั้งเมิน 1. เด็กชายจีรกิตต์   ใจบุญ
2. เด็กชายเด็กชายกฤษณะ   ตะถาขัด
 
1. นางสาวอัมพิกา  ใจก่อง
2. นางสาวแสงดาว  มูลเมฆ
 
69 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กชายอ่อน  ลุงออ
2. เด็กชายโชค  พ่อหลาบ
 
1. นางรัชฎาพร  ชัยวร
2. นายคัณฑารัตน์  เวชกิจ
 
70 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายณรงค์กฤช  ทองน้อย
2. เด็กชายศักดิ์นรา  เหลือชุมทรัพย์
3. เด็กหญิงสุรภา  หลวงผิวเดช
 
1. นางสาวภาวินี  สิงคราช
2. นางสุดสวาท  แบล็คเค็ท
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 1. เด็กชายนันทนัช  หน่อโพ
2. เด็กชายอภิรัตน์  พาซอ
 
1. นายปฏิภาณ  โรจน์รุ่ง
2. นายอดิศักดิ์  อิ่นแก้ว
 
72 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. เด็กชายภานุพงศ์   บุญนาค
2. เด็กชายอนุวิท   วรรณฤกษ์งาม
 
1. นางสาวสุวาทิณี  ทองคำฟู
2. นายจำรัส  ธิพึง
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 1. เด็กชายธงไทย  สังขาร
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  ประทุมรัตน์
 
1. นางรัขนีวรรณ  รัตนประเสริฐศรี
2. นางสาวชลนภา  วัฒนธงชัย
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กชายพิทวัส  ปนคำ
2. เด็กชายสกุลชัย  รัศมี
 
1. นายวีระศักดิ์  ปิยะวัฒนกูล
2. นายประยุทธ์  ศรีศักดิ์อุดมชัย
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นรุง 1. เด็กหญิงนฤมล  คำตั๋น
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  คล้ายทิพย์
 
1. นายสุชาติ  พญาชม
2. นางสรัญญา  พญาชม
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงสุภาพร  คำมงคล
2. เด็กชายสุรเกียรติ  สมบูรณ์
 
1. นางสาวสุวีณา  แก้วหน่อวัน
2. นางสาวเกษร  วรรณรังษี
 
77 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายภัทรดนัย  เปี่ยมตาชู
2. เด็กชายอภิวิชญ์  อินทร์สเกตุ
 
1. นางสาวชวนพิศ  มาลาสุริยา
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สา 1. นายกิตติธัช  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กชายอัครเดช  ปาเป็ง
 
1. นายธงจักร  อยรังสฤษฏ์กูล
2. นางสาวชลกนก  สารศรี
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กชายรวีวัฒน์    วิวัฒน์เลิศสกล
2. เด็กชายไมยสิทธิ์  วิสุทธิ์มงคล
 
1. นายธงจักร  อยรังสฤษฏ์กูล
2. นางรุจินันท์  โสภาพิมพ์
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น 1. เด็กหญิงธันญภรณ์  จุลกาญจน์นนท์
2. เด็กหญิงปริญญดา  ธรรมโรง
3. เด็กชายสุทัศน์  ประกา
 
1. นายสุภาพ  ดำอำไพ
2. นายประสาน  ศรีวิชัย
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แว 1. เด็กชายกมลกน  แสงดาว
2. เด็กชายทิวัตถ์  แสงสว่าง
3. เด็กชายสุทิวัส  สกลทรัพย์
 
1. นายวิศรุต  กันทะวงค์
2. นายอำนาจ  พันติ
 
82 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายวัชโยธิน  คติงตน
2. เด็กชายอนุพงษ์  วงษ์เสือ
3. เด็กชายอรรภพันธ์  สุวรรณ
 
1. นายปกานต์  อุดมธนะสารสกุล
2. นาย-  -
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายวันชัย  วันนะ
2. เด็กชายศุภกิจ  จอมเม็ด
3. เด็กชายแดง  นุมเหลือง
 
1. นายไพบูลย์  สงศิริ
2. นายโสภณ  ยศวงศ์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 1. เด็กชายพนม  พะโย
2. เด็กชายหนุ่มเสก  ครึดแฮ
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ลาพอ
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญมาสร้อย
2. นางชัญญาภัค  แซ่ติ้ง
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงจอย  ลุงอิ่งต๊ะ
2. เด็กหญิงพิมพ์  ลุงสุ
3. เด็กหญิงวริษา  ชาวพิทักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชราวรรณ  ยั่งยืนพิพัฒน์
2. นางสาวจุฬาภรณ์  ศิริปัญญา
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าวบูรพา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงสาธิมา  แสนมี่
3. เด็กหญิงเพกา  ตาสม
 
1. นางมาลี  อินธิไชย
2. นายวุฒิภัทร  พันอัน
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ลายคำ
2. เด็กหญิงมด  ลุงคำ
3. เด็กชายศิริพงษ์  ลุงทอง
4. เด็กหญิงส่วยเกี๊ยะ  ลุงติยะ
5. เด็กหญิงแสงคำ  ลุงต่า
6. เด็กหญิงแหลง  ลุงคำ
 
1. นางพรพรรณ  ใจก้อน
2. นางยุพิน  อำนา
3. นางวิไลภรณ์  สุจา
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แสนดวงดี
2. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  ชัยยา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  มั่งมูล
4. เด็กหญิงณิชารีย์  กำไลเพ็ชร
5. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  สวาทสุ
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลุงส่า
 
1. นางเจียรนัย  ภูดอนตอง
2. นางรังสิมา  ดิษบรรจง
3. นางจำเรียง  ไชยเลิศ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชีหมื่อ
2. เด็กหญิงวศินี  แสงดวง
3. เด็กหญิงแก้วทิพย์  เบียผะ
 
1. นางประคอง  เสรีกุล
2. นางสาวกัลยาณี  อินต่อม
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขุม 1. เด็กชายวรภัทร  สุขพนาชัยรัตน์
2. เด็กหญิงสิรินทรา  กาตือ
3. เด็กหญิงอรกัญญา  จองหว่า
 
1. นายสงกรานต์  คำวงศ์ปิน
2. นางเมตตา  คำวงศ์ปิน
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  จิรัญญาถาวโรจน์
2. เด็กหญิงจันทนิภา  คำหล้า
3. เด็กชายนิดร  ปันแก้ว
 
1. นายณัฐปกรณ์  ศรีพระจันทร์
2. นางณชญาดา  วงค์วิชัย
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขุม 1. เด็กชายจักรธร  พูนเพิ่มศักดิ์ศิริ
2. เด็กชายธีร์ธวัช  เวนวน
3. เด็กชายสมศีล  นะยัว
 
1. นายสงกรานต์  คำวงศ์ปิน
2. นางสาวจรรยา  ภูพิทักษ์ธรรม
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 1. เด็กหญิงชมพู่  เล่ายี่ปลา
2. เด็กหญิงปรียา  ยะเอ่อ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่หมี่
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญมาสร้อย
2. นางชัญญาภัค  แซ่ติ้ง
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 1. เด็กหญิงคำ  ลุงยอด
2. เด็กหญิงนุนนท์  ลุงเฮิง
3. เด็กหญิงมารีสา  ลุงปู่เคิง
 
1. นางประคอง  เสรีกุล
2. นางพิกุล  ปิ่นแก้ว
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงจริญญา  เสนา
2. เด็กหญิงพัชราพรรณ  ทองเหลืองสุข
3. เด็กหญิงศิริพร  เรือนแก้ว
 
1. นางผ่องพันธ์  อินทร์ชัย
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 1. นางสาวกำสุมา  นาจู้
2. นางสาวสุพรรษา  มาเยอกู่
3. นางสาวอารีรัตน์  อาซางกู่
 
1. นางสาวฬียาพร  ธารเหลืองทอง
2. นางสาวสุพรรณี  จิตเมตตาบริสุทธิ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กหญิงจำหลู่  -
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสนคำ
3. เด็กหญิงเปรยหลาว  ดั่งเดิม
 
1. นางจุรีย์  กันโฑ
2. นางภัทรภรณ์  แก้วประทุม
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายจักรภัทร  เลิศเพทาย
2. เด็กชายวิทยาศักดิ์  สุทธิวงค์
3. เด็กชายศุภกฤต  ตุ้ยปัญญา
 
1. นางอรุณี  ตาคำ
2. นายพลวัฒน์  วงค์อินทร์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ปันโยกาศ
2. เด็กชายพลากร  แซ่หว้า
3. เด็กชายภพธรรม  แซ่เฒ้า
 
1. นางเอื้อมเดือน  โพลาลัย
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  ยศ
2. เด็กชายภาคภูมิ  แซ่เฒ้า
3. เด็กชายสมชัย  สิริจารุรัตน์
 
1. นางพรรณวลัยทร  รุ่งนิธิเจริญ
 
101 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กชายวันชัย  ลุงต่า
2. เด็กชายหลู่  ลุงหลิ่ง
3. เด็กหญิงเอิร์นติกา  นาอินคำ
 
1. นางนงคราญ  บุตรโคษา
2. นางสาวอลิษา  ลือชัย
 
102 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ลุงผัน
2. เด็กหญิงณฐินี  โถนาค
3. เด็กหญิงนภสร  สุขะ
 
1. นางนงคราญ  บุตรโคษา
2. นางสาวอลิษา  ลือชัย
 
103 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงนภา  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงสบันงา  ลุงก๊ะ
3. เด็กหญิงโหย่งเย้ง  ลุงต้า
 
1. นางสาวหทัยกาณร์  บัวชุม
2. นางบุษกร  คำปัน
 
104 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1. เด็กชายชาญนันท์  แชะวา
2. เด็กหญิงลักษิกา  ลุงต้า
3. เด็กหญิงลักษ์คณา  นุตตะละ
 
1. นางสาวพิชญาภา  ชาวเวียง
2. นางกันตวัณณ์  สุธรรมวิรัช
 
105 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 1. เด็กชายจักรี  สหัสแปง
2. เด็กหญิงน้องคำ  นายข่า
 
1. นางทิวาพร   ชูนิตย์
2. นางกษิรา  ทองเชื้อ
 
106 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 1. เด็กหญิงวรดา  บัวเย็น
2. เด็กชายเอกอาทิตย์  คำมา
 
1. นางคมคาย  ศรีทาเกิด
2. นางสาวภานุมาศ  มงคลพงษ์
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ชัยเสน
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  วันนะ
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีงาม 1. เด็กชายคือ  นายกาน
 
1. นายสิทธิชัย  หมูเขื่อน
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงรัศมี  -
 
1. นางสาวเกศวลี  มณี
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงนิตยา   ผ่องพิมาน
 
1. นายเลิศฤทธิ์  ริบือ
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายตะวัน  ศุภากรสกุล
 
1. นางดาริกา  ธงทอง
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  จันทร์เย็น
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  เกษร
3. เด็กหญิงมาเรีย  เกสร
4. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  สะนุ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงเมือง
 
1. นางนวลละออ  จุมปามัญ
2. นางหยาดรุ้ง  โพธิยอด
3. นางสาวนันทวัน  มณีวรรณรัตน์
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายสิทธิโชค  สุนิรันด์
 
1. นางสาวรัชนี  โกศิริ
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 1. เด็กชายเมาคีละ  สีปู
 
1. นายอัครเดช  กรุณาชา
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กชายอิทธินันท์  จันทร์หอม
 
1. นายภราดร  จินา
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายพงค์ภัค  อังกูรแสวงสุข
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ทรงคำ
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงจ๋ามหอม  อู่ซู่
 
1. นางสาวจรุวรรณ  เถาลอย
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายวรเวช  เปอเลย
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  มั่งมี
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1. เด็กหญิงสิรินาถ  เลาย่าง
 
1. นายทวี  โปธา
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายปิยราช  แย้มเอิบสิน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คำลาพิศ
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงธารทิพย์  มะโนวรรณ์
 
1. นางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงแพชมพู  สายวัน
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์  ปานทอง
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายอดิเทพ  ขันทะ
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายดนุพล  แซ่กือ
2. เด็กชายพงศกร  ยะสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่จ๋าว
 
1. นางพัชรินทร์  คณะนัย
2. นางสาวสุนิสา  ศิริยานนท์
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงพร  ลุงนาหลิ่ง
2. เด็กชายเมา  ลุงมู
3. เด็กชายใหม่  แสงโสม
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางพิจักษณ์  ชินรัตนตรัย
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงทองเหลา  แสงแก้ว
2. เด็กชายสวนิต  ถาวรวิจิตร
3. เด็กหญิงเยาวภา  แซ่จ๋าว
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางสาวกิตติญา  อำนา
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1. เด็กหญิงมัทลิษา  ขินเอ
2. เด็กชายอ่องคำ  บุญตัน
3. เด็กหญิงไพริน  ลุงออ
 
1. นางสาวพิชญาภา  ชาวเวียง
2. นายทวี  โปธา
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 1. เด็กชายภูมิภัทร  สิงขรพิทักษ์
2. เด็กชายวชิรพล  เหย่อมู
3. เด็กชายโกวิท  ปูนูน
 
1. นางสาวกมลพรรณ  ดวงเขตต์
2. นางสาวกมลชนก  สุดเสน่ห์
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันศรี 1. เด็กชายปิติพล  แซ่ท้าว
2. เด็กชายสทธิชัย  สถิตธรรมพนา
3. เด็กชายอนุภัทร์  แย่เบียน
 
1. นางสังวาลย์  เขตคาม
2. นางอภิสรา  โปร่งสุยา
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1. เด็กชายสมชาย  ลุงแดง
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  หาดซิว
3. เด็กชายเอกชัย  มากบุญ
 
1. นายสุนทรพจน์  กวงแหวน
2. นางวนิดา  รัชฎา
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงพวงชมพู  ลุงทุน
2. เด็กหญิงรดา  นะ
3. เด็กหญิงศศิธร  ธินะ
 
1. นางกิ่งแก้ว  จินาพันธ์
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ยะม่อนแก้ว
2. เด็กหญิงวาริณี  สินลี้
 
1. นางวิมล  หวงสุวรรณากร
2. นางสาวชวนพิศ  มาลาสุริยา
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายกอบโชค  อย่างอื่น
2. เด็กชายจักรพันธ์  อนันต๊ะ
 
1. นางวิมล  หวงสุวรรณากร
2. นางสาวชวนพิศ  มาลาสุริยา
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. นางสาวณฐมณ  ท้าวภูมิเมฆ
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  วรรณวาลา
 
1. นางสาวสุวีณา  แก้วหน่อวัน
2. นางสาวนฤมล  นวะปุก
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กชายกิตติพันธ์  อาทรประชาชิต
2. เด็กชายดนัย  ลุงวี
3. เด็กชายเมือง  ตาคำนวล
 
1. นายจำรัส  มณีวรรณ
2. นางวนิดา  ภูพันเชือก
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ยาเชอ
2. เด็กชายเดชาวัต  หงษ์ประสิทธิ์
3. เด็กชายไชยวัฒน์  วงค์ตุ้ย
 
1. นายบุญเทิง  มูลต๊ะ
2. นางสาวเบญจวรรณ  บรรเรียนกิจ