หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
2 นางสมจินตนา ทาอุบล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
3 ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรม
4 นายมานพ กันโฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายหลวง ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ประกวดและแข่งขัน โรงเรียนสันทรายหลวง
5 นายอำนวย คุณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายหลวง รองประธานฝ่ายสถานที่ประกวดและแข่งขัน โรงเรียนสันทรายหลวง
6 นายอภิชาติ สุภานุสร ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายสถานที่ประกวดและแข่งขันโรงเรียนสันทรายหลวง
7 นายเจริญ บุญพิน ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายสถานที่ประกวดและแข่งขันโรงเรียนสันทรายหลวง
8 นายคำนึง วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายสถานที่ประกวดและแข่งขันโรงเรียนสันทรายหลวง
9 นายวีระพล ตาสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายสถานที่ประกวดและแข่งขันโรงเรียนสันทรายหลวง
10 นางสุพิน สาลักษณ์ ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายสถานที่ประกวดและแข่งขันโรงเรียนสันทรายหลวง
11 นางเอื้ออารี ดอกไม้แก้ว ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายสถานที่ประกวดและแข่งขันโรงเรียนสันทรายหลวง
12 นางศิริวรรณ ศาลาน้อย ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายสถานที่ประกวดและแข่งขันโรงเรียนสันทรายหลวง
13 นายจำรัส มณีวรรณ ครูโรงเรียนบ้านป่าเหมือด กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
14 นายนคร สนินัด ประธานชมรมลูกจ้างประจำ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
15 ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษาอำเภอสันทรายทุกคน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
16 นายสมชาย จอมหาร ช่างไม้ชั้น 4 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
17 นายสำราญ วรรณแสน ยามรักษาการณ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
18 นายรุ่งโรจน์ บุญเรือง ยามรักษาการณ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
19 นางบุญต้อม นะคำ ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ประกวด และแข่งขันโรงเรียนสันทรายหลวง
20 นายณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ประกวดและแข่งขัน โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
21 นางสุชา ยาไชยบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย รองประธานกรรมการสถานที่ประกวดและแข่งขัน โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
22 นางตรีนุช คุณยศยิ่ง ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการสถานที่ประกวดและแข่งขัน โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
23 นางฉัตรวรีย์ แสนมโนรักษ์ ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการสถานที่ประกวดและแข่งขัน โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
24 นางกนกพร อภิวงศ์ ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการสถานที่ประกวดและแข่งขัน โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
25 นางจิตรา กิติชัยวรรณ ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการสถานที่ประกวดและแข่งขัน โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
26 นางบุษยา เทิดธรรมไพศาล ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการสถานที่ประกวดและแข่งขัน โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
27 นางสุกัญญา ธรรมเสถียร ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการสถานที่ประกวดและแข่งขัน โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
28 นางเกวลิน มธุรสาทิส ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการสถานที่ประกวดและแข่งขัน โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
29 นางดวงเดือน สะดับ ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการสถานที่ประกวดและแข่งขัน โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
30 นางอุทัยวรรณ มณฑา ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ประกวด และแข่งขันโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
31 นายสมบูรณ์ ใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเปิงวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ประกวดและแข่งขัน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
32 นายสุวิทย์ สายใจอูป ครูโรงเรียนสหกรณ์ดำริ กรรมการฝ่ายสถานที่ประกวดและแข่งขัน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
33 นายบุญมา ค่วยเทศ ครูโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กรรมการฝ่ายสถานที่ประกวดและแข่งขัน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
34 นายสมศักดิ์ กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหลวง กรรมการฝ่ายสถานที่ประกวดและแข่งขัน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
35 นายปรีชา ต้อตานา ครูโรงเรียนบ้านแม่โต๋ กรรมการฝ่ายสถานที่ประกวดและแข่งขัน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
36 นางลัดดา กาวี ครูโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ กรรมการฝ่ายสถานที่ประกวดและแข่งขัน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
37 นายฤทธิพร พรวรรณเพชร ครูโรงเรียนบ้านแม่ตะละ กรรมการฝ่ายสถานที่ประกวดและแข่งขัน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
38 นางสายใจ หิตวณิช ครูโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง กรรมการฝ่ายสถานที่ประกวดและแข่งขัน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
39 นายชัชวาล กันนางค์ ครูโรงเรียนสบเปิงวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ประกวด และแข่งขันโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
40 นายประพันธ์ มูลปา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจดีย์แม่ครัว กรรมการฝ่ายพิธิการและประชาสัมพันธ์
41 นายสัมฤทธิ์ พวงยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายพิธิการและประชาสัมพันธ์
42 นางสุมิตรา กันธิยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายพิธิการและประชาสัมพันธ์
43 นางสุดสวาท แบล็คเค็ท ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายพิธิการและประชาสัมพันธ์
44 นางสุรีย์พิณ วงษ์มณี ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายพิธิการและประชาสัมพันธ์
45 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักจัดการทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธิการและประชาสัมพันธ์
46 นางกรศิริ กรองสุดยอด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์
47 นางสาวอัญชลี อภัย อัตราจ้างประจำศูนย์ ITEC กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
48 นางสาวอัจฉรา พญาวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายลงทะเบียนโรงเรียนสันทรายหลวง
49 นางสาวจารุวรรณ เวียงเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่โจ้ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนโรงเรียนสันทรายหลวง
50 นายพงศกร อินทะจักร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กรรมการฝ่ายลงทะเบียนโรงเรียนสันทรายหลวง
51 นายธนาศิต พิมลพรเดชา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหลักปัน กรรมการฝ่ายลงทะเบียนโรงเรียนสันทรายหลวง
52 นางสาวอัญชลี ปันสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการฝ่ายลงทะเบียนโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
53 นางเสาวลักษณ์ ศรียาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
54 นางสาวสุพรรณี บุญทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายลงทะเบียนโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
55 นางสาวจุรีย์ ประสงค์ ครูโรงเรียนสบเปิงวิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
56 นายชัชวาล กันนางค์ ครูโรงเรียนสบเปิงวิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
57 นางสาวเจนจิรา สัณฑ์สิริกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสันป่าสักวิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
58 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ
59 นางดวงรัก ภู่พัด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ
60 นางนิธินันท์ จิรจันทร์จรัส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ
61 นางสุรางค์ อินทรรักษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรับ
62 นางสุนีย์ ไชยเอื้อ ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายต้อนรับ
63 นางนิตยา มุสิดิลก ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายต้อนรับ
64 นางศิริวรรณ ศาลาน้อย ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายต้อนรับ
65 นางจารุวรรณ บุตรจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มการจัดการศึกษาเอกชน กรรมการและเลขานุการฝ่ายต้อนรับ
66 นางภัญพัชญ์ จะวะนะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายต้อนรับ
67 นางสายฤดี มารังค์ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายต้อนรับ
68 นายบุญช่วย เวศนารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
69 นางรัตนาพร จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายปฏิคม
70 นางกษมน ตาเขียว ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายปฏิคม
71 นางปิยะนุช เมืองปิง ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายปฏิคม
72 นางสุภาวิณี สุวรรณ ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายปฏิคม
73 นางจรรยา ครองทรัพย์ ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายปฏิคม
74 นางสาวมัลลิกา ยะยอง ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายปฏิคม
75 นางสาวจารุวรรณ เถาลอย ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายปฏิคม
76 นางสุพิน สาลักษณ์ ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายปฏิคม
77 นางกนกทิพย์ ดู่มณี ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายปฏิคม
78 นางรัชฏาพร ศักดิ์เศรณี ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายปฏิคม
79 นางบุญต้อม นะคำ ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายปฏิคม
80 นางธียานันท์ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายปฏิคม
81 นางจิตรา กิติชัยวรรณ ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายปฏิคม
82 นางสุกัญญา ธรรมเสถียร ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายปฏิคม
83 นางสาวสุชาดา แซ่ห่าน ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายปฏิคม
84 นางสาวสายธาร บัวกัน ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายปฏิคม
85 นางสาวปริยากร เสือกลับ ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายปฏิคม
86 นางสาวเกศิณี วงศ์ฟั่น ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายปฏิคม
87 นางสาวปวิชยากร คำปัญญา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายปฏิคม
88 นางอำพาพร มอญเลิศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายปฏิคม
89 นางสาวอาทิตยา ฉลองกิจโอฬาร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายปฏิคม
90 นางภคมน กรรณสูต ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายพยาบาล
91 นางทิพย์สุรพรรณ ศรีวิชัย ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายพยาบาล
92 นางณัฐพร สมบูรณ์วงศ์ ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายพยาบาล
93 นางกนกพร อภิวงศ์ครู ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายพยาบาล
94 นางณัฎธฐมล บุญมา ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายพยาบาล
95 นางสุมิตรา กันธิยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
96 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
97 นางสาววราภรณ์ แซ่เมื่อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
98 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
99 นางสาววาสนา เพลัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
100 นางสาวนงราม ยาวิชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
101 นางฟองจันทร์ ใจแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
102 นายอภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
103 นางสาวอัจฉรา พญาวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
104 นางสาวจารุวรรณ เวียงเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่โจ้ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
105 นายพงศกร อินทะจักร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
106 นายธนาศิต พิมลพรเดชา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหลักปัน กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
107 นางสาวอัญชลี ปันสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
108 นางสาวเจนจิรา สัณฑ์สิริกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสันป่าสักวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
109 นางเสาวลักษณ์ ศรียาบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
110 นางสาวสุพรรณี บุญทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
111 นางชลธิชา ชูเชื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
112 นางอัธยา บุญช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผล
113 นางธนัทอร สมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผล
114 นางสาวอัญชลี อภัย อัตราจ้างประจำศูนย์ ITEC กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผล
115 นายปรีชา เชื้อชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายการจัดการจราจร และยานพาหนะ
116 นายสมบูรณ์ ใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเปิงวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายการจัดการจราจร และยานพาหนะ
117 นายมานพ กันโฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายหลวง รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
118 นายณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
119 นายอำนวย คุณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
120 นายเฉลิม สุระพัฒน์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
121 นายวิเทียน คำเตจ๊ะ ลูกจ้างประจำโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
122 นายอภิชาติ สุภานุสร ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการฝ่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
123 นายมณฑล สุวรรณบำรุง ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
124 นายจำเริญ ทานัง นักการภารโรง โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
125 นายสุรศักดิ์ ดวงบาล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
126 นายไกรสร คำพูลครู ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
127 นายอุกฤษฏ์ ภิญโญจิต ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการฝ่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
128 นายสงกรานต์ เรืองฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 กรรมการฝ่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
129 นายอามร สุวรรณสม เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 กรรมการฝ่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
130 นายสมศักดิ์ วงศ์หาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 กรรมการฝ่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
131 นายสง่า กันธิมา เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 กรรมการฝ่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
132 นางภาณี ไชยเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
133 นางสายฤดี มารังค์ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการจราจร และยานพาหนะ
134 นายประกอบกิตต์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
135 นางเสาวภา บูชาธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
136 นางเยาวลักษณ์ ขุนกัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
137 นางละอองดาว โสภา นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
138 นางสมพร ยานะ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
139 นายสมเกียรติ ฤทธิพิณ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
140 นายบุญอยู่ จินะมูล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
141 นายมานัส สันพะเยาว์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
142 นางสาวดรุณี มณีธร นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
143 นางภวมน โลหะกุล อัตราจ้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
144 นางพรทิพย์ เดชชัยยศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
145 นางศรีลา โพธิ์วงศ์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
146 นางธนัทอร สมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
147 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
148 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รองประธานกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
149 นายประพันธ์ มูลปา ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันทราย กรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
150 นายสุนทร คำเป็ง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ริม กรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
151 นายศรีคราม ปิจมิตร ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่แตง กรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
152 นายพิชัย ทาประเสริฐ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสะเมิง กรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
153 นายสวิง บุญพรหม ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอพร้าว กรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
154 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มเครือข่าย สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
155 นางประทิน เต๋จ๊ะตา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการฝ่ายสิทธิประโยชน์
156 นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์ กรรมการกลาง
157 นายบุญช่วย เวศนารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
158 นางบุญต้อม นะคำ ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
159 นางพิจักษณ์ ชินรัตนตรัย ครูโรงเรียนบ้านหนองหาร กรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
160 นางเตือนใจ สุกใส ครูโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
161 นางสาววรารักษ์ บุษยานนท์ ครูโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
162 นางวัฒนา วนิชนพรัตน์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รองประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
163 นางสาวหฤทัย ขาวหล้า ครูโรงเรียนวัดยั้งเมิน กรรมการกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย
164 นางพรพรหม วงษ์บูรณาวาทย์ โรงเรียนวัดท่าข้าม กรรมการกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย
165 นางตรีนุช คุณยศยิ่ง ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย
166 นางรัตนาพร จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย
167 นางภัทราลักษณ์ ดู่มณี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย
168 นางนวภัสร์ อ่างเงิน ครูโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กรรมการกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย
169 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ นักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
170 นายไพศาล เขื่อนเพชร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
171 นางสาวปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานืเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองประธานกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
172 นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานืเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองประธานกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
173 นายสมพร เจนจัด รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองประธานกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
174 นายสัมฤทธิ์ พวงยอด ศึกษานืเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองประธานกรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
175 นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ ผู้อำนวยการกลุ่ม ict กรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
176 นายกิตติศักดิ์ มีทรัพย์เจริญวัฒนา เจ้าหน้าท่ี ict กรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
177 นางสาวลักขณ์ มณีวระ ครูโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
178 นางสาวยุพา เขียวหน่อเมือง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
179 นางสาวสืริพรรณ เขื่อนเพชร อัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง กรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
180 นางสาวนฐมน บุญลับ อัตราจ้างโรงเรียนวัดแม่กะ กรรมการกลางตัดสินกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
181 นางสุมิตรา กันธิืยะ นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการตัดสินกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
182 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการกลางสาระการเรียนรู้ศิลปะ
183 นายบุญช่วย เวศนารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองประธานกรรมการกลางสาระการเรียนรู้ศิลปะ
184 นางสาวภัตตินันท์ สายนาค ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ กรรมการกลางสาระการเรียนรู้ศิลปะ
185 นางรุ่งรัตน์ ใคร้ขาว ครูโรงเรียนบ้านปางขุม กรรมการกลางสาระการเรียนรู้ศิลปะ
186 นายสุทธิ่รัตน์ ชูศรี ครูโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด กรรมการกลางสาระการเรียนรู้ศิลปะ
187 นางธนัทอร สมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการกลางสาระการเรียนรู้ศิลปะ
188 นางสาววราภรณ์ แซ่เมื่อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการกลางสาระการเรียนรู้ศิลปะ
189 นางปภาวรินทร์ เรืองประจวบกุล ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการสาระศิลปะ
190 นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการอำนวยการ
191 นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการกลางกลุ่มวิทยาศาสตร์
192 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รองประธานกรรมการอำนวยการ
193 นายสมบูรณ์ ใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเปิงวิทยา รองประธานกรรมการกลางกลุ่มวิทยาศาสตร์
194 นางเยาวณี มาประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการกลางกลุ่มวิทยาศาสตร์
195 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รองประธานกรรมการอำนวยการ
196 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
197 นายวีระพล ตาสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
198 นายไพศาล เขื่อนเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
199 นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
200 นายสมพร เจนจัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
201 นายวันชัย รัตนากรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
202 นายประกอบกิตต์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
203 นายปรีชา เชื้อชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
204 นายบุญช่วย เวศนารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
205 นายมานพ กันโฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการอำนวยการ
206 นายณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการอำนวยการ
207 นายสมบูรณ์ ใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเปิงวิทยา กรรมการอำนวยการ
208 นางเสาวภา บูชาธรรม หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ
209 ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯ เครือข่ายพร้าว กรรมการอำนวยการ
210 ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯ เครือข่ายแม่ริม กรรมการอำนวยการ
211 ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯ เครือข่ายแม่แตง กรรมการอำนวยการ
212 ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯ เครือข่ายสันทราย กรรมการอำนวยการ
213 ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯ เครือข่ายสะเมิง กรรมการอำนวยการ
214 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มพร้าว 1 กรรมการอำนวยการ
215 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มพร้าว 2 กรรมการอำนวยการ
216 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มพร้าว 3 กรรมการอำนวยการ
217 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มพร้าว 4 กรรมการอำนวยการ
218 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสะเมิง 1 กรรมการอำนวยการ
219 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสะเมิง 2 กรรมการอำนวยการ
220 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสะเมิง 3 กรรมการอำนวยการ
221 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสันทราย 1 กรรมการอำนวยการ
222 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสันทราย 2 กรรมการอำนวยการ
223 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสันทราย 3 กรรมการอำนวยการ
224 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสันทราย 4 กรรมการอำนวยการ
225 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มแม่แตง 1 กรรมการอำนวยการ
226 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มแม่แตง 2 กรรมการอำนวยการ
227 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มแม่แตง 3 กรรมการอำนวยการ
228 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มแม่แตง 4 กรรมการอำนวยการ
229 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มแม่แตง 5 กรรมการอำนวยการ
230 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มแม่ริม 1 กรรมการอำนวยการ
231 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มแม่ริม 2 กรรมการอำนวยการ
232 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มแม่ริม 3 กรรมการอำนวยการ
233 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มเอกชน 1 กรรมการอำนวยการ
234 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มเอกชน 2 กรรมการอำนวยการ
235 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มเอกชน 3 กรรมการอำนวยการ
236 ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
237 ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการอำนวยการ
238 นางสาวพรทิพย์ เดชชัยยศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ
239 นายสงกรานต์ พรหมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการอำนวยการ
240 นางภาณี ไชยเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ
241 นางประทิน เต๋จ๊ะตา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ
242 นางเสาวภา บูชาธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ
243 นายชาญ คำภิระแปง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ
244 นางจารุวรรณ บุตรจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการ
245 นางฉัตรวรีย์ แสนมโนรักษ์ ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการกลางกลุ่มวิทยาศาสตร์
246 นางสาวอวัศยา แสนคำ ครูโรงเรียนวัดบ้านเหล่า กรรมการกลางกลุ่มวิทยาศาสตร์
247 นายชัชวาลย์ กันนางค์ ครูโรงเรียนสบเปิงวิทยา กรรมการกลางกลุ่มวิทยาศาสตร์
248 นางอัธยา บุญช่วย นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรรมการลางและเลขานุการกลุ่มวิทยาศาสตร์
249 นางสาวจุรีย์ ประสิงห์ ครูโรงเรียนสบเปิงวิทยา กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มวิทยาศาสตร์
250 นายมงคล พุทธัง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการกลางเรียนร่วม
251 นางสาวมณีวรรณ สิทธิกาปลูก รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองประธานกรรมกลางเรียนร่วม
252 นางเกวลิน มุธุรสาทิส ครูโรงเรียนแม่แก้ดน้อย กรรมการกลางเรียนร่วม
253 นางวิมล หวงสุวรรณากร ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา กรรมการกลางเรียนร่วม
254 นางสาวพนิดา จันทร์วรรณ ครูโรงเรียนสันมหาพน กรรมการกลางเรียนร่วม
255 นางลัดดา เสนสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านกาดฮาว กรรมการกลางเรียนร่วม
256 นางสาวแสงดาว มูลเมฆ ครูโรงเรียนวัดยั้งเมิน กรรมการกลางเรียนร่วม
257 นางบุญมาลี สุวรรณวัฒ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางเรียนร่วมและเลขานุการ
258 นางสมจินตนา ทาอุบล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
259 นางอัธยา บุญช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
260 นางธนัทอร สมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
261 นางชลธิชา ชูเชื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
262 นายสงกรานต์ พรหมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
263 นางสุมิตรา กันธิยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
264 นางสาววราภรณ์ แซ่เมื่อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
265 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
266 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
267 นางสาววาสนา เพลัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
268 นายอภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
269 นายไพศาล เขื่อนเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายประกวด และแข่งขันศิลปหัตถกรรม
270 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชม.2 ประธานกรรมการฝ่ายประกวด และแข่งขันศิลปหัตถกรรม
271 นายสมพร เจนจัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รองประธานฝ่ายประกวด และแข่งขันศิลปหัตถกรรม
272 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รองประธานฝ่ายประกวด และแข่งขันศิลปหัตถกรรม
273 นางดวงเดือน สะดับ ครู รร.วัดแม่แก้ดน้อย กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
274 นายดำรงเกีรยติ คำเกิด ครู รร.วัดงิ้วเฒ่า กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
275 นายอภินันท์ กลันเกษตรวิทย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตฯ สพป.ชม.2 กรรมการและเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Contact us กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 053-860834 ต่อ 307
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]