หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายบุญมา ค่วยเทศโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวประธานกรรมการ
2. นายฤทธิพร พรวรรณเพชรโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
3. นายภราดร จินาโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
4. นายภูวิศ มณีโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
5. นายนายฤทธิ์รงค์ เดชวงศ์ยาโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางกรเกตุ ฟุ้งวิทยาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
3. นางสาวอวัศยา แสนคำโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางสายใจ หิตะวนิชโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
5. นางเยาวนา พันธุ์แก้วโรงเรียนวัดปางเติมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ต้อตานาโรงเรียนบ้านแม่โต๋ประธานกรรมการ
2. นางสร้อยทอง ภูริทัศนานันท์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ กันนางค์โรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางนิตยา มันทะนาโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
5. นายสุวิทย์ สายใจอูปโรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สายใจอูปโรงเรียนสหกรณ์ดำริประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ค่วยเทศโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
3. นางเกษฎาพร ชูชื่นโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นายภูวิศ มณีโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
5. นางสาวเดือนนวล สมเพาะโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางลัดดา กาวีโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ บุญเติมโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
3. นายปรีชา ต้อตานาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
4. นางกรเกตุ ฟุ้งวิทยาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นางสาวอุราวรรณ์ วงศ์จำปาโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประมวล มาศขาวโรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ เอกจิตรโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดกรรมการ
3. นางสาวอัมพิกา ใจก่องโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประมวล มาศขาวโรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ เอกจิตรโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดกรรมการ
3. นายชัยยันต์ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวสายใจ พิเคราะห์งานโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอำไพ วงศ์คำปันโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางวัฒนา บุญทวีโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
4. นางนิภาพร สายจิตธรรมโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
5. นางราตรี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเกศริน จันทร์หอมโรงเรียนสันมหาพนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุ่นใจ กันยะมีโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
3. นางคมคาย ศรีทาเกิดโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสายพิณ ติกอภิชาติโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. นางอารยา สาระจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเกศริน จันทร์หอมโรงเรียนสันมหาพนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุ่นใจ กันยะมีโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
3. นางคมคาย ศรีทาเกิดโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสายพิณ ติกอภิชาติโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. นางสาวอารยา สาระจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายมนตรี มุ่งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองปิดประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร วงศ์สายใจโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
3. นายดนุกิจ สายเกิดโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นางโรจน์รัศมี ทับทิมทองโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
5. นางสาวนิตยา แควสยองโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอิระณัฎฐ์ อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางฐิตารีย์ โรจน์คณารัชต์โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
3. นางสาวนุชจรินทร์ ทองมูลโรงเรียนบ้านกาดฮาวกรรมการ
4. นางสายจิตร อินล็อกฟองโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการ
5. นางปิยะภา วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอิระณัฎฐ์ อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอินทร แก้วป้อมโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นายณรงค์ วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
4. นางสุกัญญา ดวงสว่างโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายจิรจักร์ ตัณฑศรีโรงเรียนบ้านต้นรุงประธานกรรมการ
2. นายแสวง พรหมขัติแก้วโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
3. นางกัญญา ยี่ดวงโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ไชยวังโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกประธานกรรมการ
2. นายจรัญ พิทักษ์ศักดากรโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ แอบคำโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางชุติมา ชูชัยโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอินทร แก้วป้อมโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ชูชัยโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2กรรมการ
3. นายจรัญ พิทักษ์ศักดากรโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
4. นางศิริโสภา อินทะวันโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ศิวะศรีรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งประธานกรรมการ
2. นายถนอมกิจ มะธุโรงเรียนบ้านสบเปิงกรรมการ
3. นางสาวนิตยา แควสยองโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทจำนงค์ แดงจีนโรงเรียนบ้านแม่แสะประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มุ่งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
3. นายอัครเดช กุณราชาโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
4. นางวรรณพร วงศ์สายใจโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางรัตนา อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย งามยิ่งโรงเรียนทรายทองราษฏร์อุทิศกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พระเนตรโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
4. นายสิทธิชัย หมูเขื่อนโรงเรียนบ้านศรีงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายถนอมกิจ มะธุโรงเรียนบ้านผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ พระเนตรโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางนัฐธิชา นามแก้วโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชาคริต อินชัยโรงเรียนบ้านปางฮ่างประธานกรรมการ
2. นางรัตนา อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารกรรมการ
3. นายสิทธิชัย หมูเขื่อนโรงเรียนบ้านศรีงามกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ พระเนตรโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวพัฒนี สิทธิกันโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ สุขคำโรงเรียนร่ำเปิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนภศวรรณ์ ยะมะโนโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นายจิรจักร์ ตัณฑศรีโรงเรียนบ้านต้นรุงกรรมการ
4. นางอำพร กวงคำโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายดิฐพงษ์ เด่นระมณีโรงเรียนโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทจำนงค์ แดงจีนโรงเรียนบ้านแม่แสะกรรมการ
3. นายสุเมธ ศรีวิไลโรงเรียนบ้านสบเปิงกรรมการ
4. นางสาวจิรัชติภรณ์ ไหนาคโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายรวีโรจน์ ศิลป์จิรัฏฐ์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นางนภศวรรณ์ ยะมะโนโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางนิภาพรรณ ดวงปันสิงห์โรงเรียนบ้านศรีงามกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา ศุภาวิศิษฐ์โรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายรวีโรจน์ ศิลป์จิรัฏฐ์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นางปิยะภา วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ แอบคำโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันต์โรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันท์โรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันต์โรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันต์โรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันต์โรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันต์โรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันต์โรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันต์โรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันต์โรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันต์โรงเรียนสันทรายหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันต์โรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันต์โรงเรียนบ้านสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันต์โรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตต์เรืองธนันต์โรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวปัฐมาพร ทรายใหม่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ ไวว่องโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นายสรรเพชร มหายศนันท์โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
3. นายเกรียงไกร ศิริโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงกรรมการ
4. นายสมชาย รัตนธรรมโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ เลาลีโรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ จันทร์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
3. นางยุพิน นำเจริญโรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
4. นางศิริวรรณ ใจกล้าโรงเรียนบ้านป่าไหน่กรรมการ
5. นางมาลี ไวว่องโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ จันทร์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
3. นางยุพิน นำเจริญโรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
4. นางศิริวรรณ ใจกล้าโรงเรียนบ้านป่าไหน่กรรมการ
5. นางมาลี ไวว่องโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ จันทร์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
3. นางยุพิน นำเจริญโรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
4. นางศิริวรรณ ใจกล้าโรงเรียนบ้านป่าไหน่กรรมการ
5. นางมาลี ไวว่องโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ จันทร์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านสะลวงนอกกรรมการ
3. นางยุพิน นำเจริญโรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
4. นางศิริวรรณ ใจกล้าโรงเรียนบ้านป่าไหน่กรรมการ
5. นางมาลี ไวว่องโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวธัญณภัส ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านหลักปันประธานกรรมการ
2. นายวิศรุต ธนะสมบัติโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
3. นางวัลลา ศรนุวัตรโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
4. นายศราวุธ ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
5. นายสาริศ สิทธิราชโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นางสุภาวิณี สุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ อินชัยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ทองเรืองโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
6. นางธิดา ธรรมใจโรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ 92)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวธัญณภัส ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านหลักปันประธานกรรมการ
2. นายวิศรุต ธนะสมบัติโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
3. นางวัลลา ศรนุวัตรโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
4. นายศราวุธ ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
5. นายสาริศ สิทธิราชโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นางสุภาวิณี สุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ อินชัยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ทองเรืองโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
6. นางธิดา ธรรมใจโรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ 92)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญณภัส ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านหลักปันประธานกรรมการ
2. นางพนมพร พรมมินทร์โรงเรียนบ้านแม่แฝกกรรมการ
3. นางวัลลา ศรนุวัตรโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
4. นายศราวุธ ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
5. นายสาริศ สิทธิราชโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญณภัส ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านหลักปันประธานกรรมการ
2. นายวิศรุต ธนะสมบัติโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่คร้วกรรมการ
3. นางวัลลา ศรนุวัตรโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
4. นายศราวุธ ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
5. นายสาริศ สิทธิราชโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นางสุภาวิณี สุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ อินชัยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ทองเรืองโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
6. นางธิดา ธรรมใจโรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ 92)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ใจ ยานะโรงเรียนบ้านหนองมะจับประธานกรรมการ
2. นายสงัด ไชยชนะโรงเรียนบ้านต้นรุงกรรมการ
3. นายเทวินทร์ อุทราโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางนงคราญ ราชาตันโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
5. นางสุธาดา บุญทวงค์โรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ มรรยาทอ่อนโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นางสุภาวิณี สุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ อินชัยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ทองเรืองโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
6. นางธิดา ธรรมใจโรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ 92)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ใจ ยานะโรงเรียนบ้านหนองมะจับประธานกรรมการ
2. นายสงัด ไชยชนะโรงเรียนบ้านต้นรุงกรรมการ
3. นายเทวินทร์ อุทราโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางนงคราญ ราชาตันโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
5. นางสุธาดา บุญทวงค์โรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์ใจ ยานะโรงเรียนบ้านหนองมะจับประธานกรรมการ
2. นายสงัด ไชยชนะโรงเรียนบ้านต้นรุงกรรมการ
3. นายเทวินทร์ อุทราโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางนงคราญ ราชาตันโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
5. นางสุธาดา บุญทวงค์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์ใจ ยานะโรงเรียนบ้านหนองมะจับประธานกรรมการ
2. นายสงัด ไชยชนะโรงเรียนบ้านต้นรุงกรรมการ
3. นายเทวินทร์ อุทราโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางนงคราญ ราชาตันโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
5. นางสุธาดา บุญทวงค์โรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวัลลภ ไวว่องโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นายสรรเพชร มหายศนันท์โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
3. นายเกรียงไกร ศิริโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงกรรมการ
4. นายสมชาย รัตนธรรมโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ เลาลีโรงเรียนบ้านสะลวงกรรมการ
6. นายวรวุฒิ พรหมเสนโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
7. นายกฤชเพชร ชัยเพ็ญโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการและเลขานุการ
การขับร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี ม.1-ม.3
1. นายสังวรณ์ ว่องไวโรงเรียนบ้านแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นางวลาพร กันธรรมโรงเรียนบ้านปางกว้างกรรมการ
3. นายสุนทร แสนชัยโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
4. นางเยาวดี คำวรรณโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
5. นางประไพ ด่านวิวัฒน์วงค์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
6. นางสาวภัตตินันท์ สายนาคโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบกรรมการ
7. นางรุ่งรัตน์ ใคร้ขาวโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
8. นายสุทธิรัตน์ ชูศรีโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
9. นางณัฐนันท์ วงค์สุวรรณโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการและเลขานุการ
การขับร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี ป.1-ป.6
1. นายสังวรณ์ ว่องไวโรงเรียนบ้านแม่โจ้ประธานกรรมการ
2. นางวลาพร กันธรรมโรงเรียนบ้านปางกว้างกรรมการ
3. นายสุนทร แสนชัยโรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
4. นางเยาวดี คำวรรณโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
5. นางประไพ ด่านวิวัฒน์วงค์โรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
6. นางสาวภัตตินันท์ สายนาคโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบกรรมการ
7. นางรุ่งรัตน์ ใคร้ขาวโรงเรียนกรรมการ
8. นายสุทธิรัตน์ ชูศรีโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
9. นางณัฐนันท์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร สุขุปุณพันธุ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกษราภรณ์ สุริย์วงศ์โรงเรียนหนองไคร้กรรมการ
5. นางพวงเพชร บุญมากโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
6. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ สิงห์ทอนโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
8. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร สุขุปุณพันธุ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกษราภรณ์ สุริย์วงศ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. นางพวงเพชร บุญมากโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
6. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ สิงห์ทอนโรงเรียนงิ้วเฒ่ากรรมการ
8. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร สุขุปุณพันธุ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกษราภรณ์ สุริย์วงศ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. นางพวงเพชร บุญมากโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
6. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ สิงห์ทอนโรงเรียนงิ้วเฒ่ากรรมการ
8. นางกัลยา ทองศักด์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร สุขุปุณพันธุ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกษราภรณ์ สุริย์วงศ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. นางพวงเพชร บุญมากโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
6. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ สิ่งห์ทอนโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
8. นางกัลยา ทองศักด์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร สุขุปุณพันธุ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกษราภรณ์ สุริย์วงศ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. นางพวงเพชร บุญมากโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
6. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ สิงห์ทอนโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
8. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายศิริพงศ์ ศรีพายัพโรงเรียนบ้านสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นายธวัช สุภาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนบ้านบวกหมื้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเอกราช ฉัตรใจคำโรงเรียนบ้านสันโป่งประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรรณ บางแก้วโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
3. นางพัชนี ฉัตรใจคำโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
4. นายพจนเวทย์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านป่าติ๋วกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ศิริเขตต์โรงเรียนบ้านปง(อินทขินวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางพิมพ์วรา สดับโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
7. นางพนมพร พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านแม่แฝกกรรมการ
8. นางดวงเดือน สะดับโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
9. นายบุญช่วย เทียนแป้นโรงเรียนบ้านสันปงกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายทรงยศ หล้าสุขโรงเรียนวัดทรายมูลประธานกรรมการ
2. นายถนอมศักดิ์ ปัญญาแก้วโรงเรียนบ้านแม่แมมกรรมการ
3. นายชัชวาล วังสุนทรโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นายสง่า นางแลโรงเรียนบ้านแม่แตกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ชอบดีโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
6. นายดำรง วงค์คำจันทร์โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
7. นายจงกล จำเริญโรงเรียนรัปปาปอร์ดกรรมการ
8. นายศรัณ จอมแปงโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2กรรมการ
9. นายวัชรธรรม ชลทรัพย์วารีโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
10. นางสาวผ่องพรรณ ลามูโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสง่า นางแลโรงเรียนบ้านแม่แตประธานกรรมการ
2. นายทรงยศ หล้าสุขโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
3. นายดำรงเกียรติ คำเกิดโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ศิริเขตต์โรงเรียนบ้านปง(อินทขินวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางพิมพ์วรา สะดับโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
6. นายชัชวาล วังสุนทรโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
7. นางดวงเดือน สดับโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
8. นายวัชธรรม ชลทรัพย์วารีโรงเรียนวัดทรายมูลกรรมการ
9. นายนิวัตร เสริมศิริโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
10. นายปิยพงศ์ เดชประเสริฐโรงเรียนบ้านต้นรุงกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางจงกลณี ปัญญาเพิ่มโรงเรียนบ้านป่าติ๋วประธานกรรมการ
2. นางเสมอแข อภิรมยานนท์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสาวปิยะฉัตร ทิมพ์มณีโรงเรียนวัดปางเติมกรรมการ
4. นางสาวหทัยกาณร์ บัวชุมโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
5. นางอรวรรณ ปัฎสาศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ กุลกิตติโกวิทโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
7. นายอดิศักดิ์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจงกลณี ปัญญาเพิ่มโรงเรียนบ้านป่าติ๋วประธานกรรมการ
2. นางเสมอแข อภิรมยานนท์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสาวปิยะฉัตร ทิมพ์มณีโรงเรียนวัดปางเติมกรรมการ
4. นางสาวหทัยกาณร์ บัวชุมโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
5. นางอรวรรณ ปัฎสาศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ กุลกิตติโกวิทโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
7. นายอดิศักดิ์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่่งโรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาวฐณิษฐาจิต ณพสิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นายเกรีกเกียรติ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวชวนพิศ มาลาสุริยาโรงเรียสันป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ สุตาโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
3. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทองโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางนันทนา บริรักษ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์กานต์ จอมจันทร์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7กรรมการ
3. นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์โรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทองโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดประธานกรรมการ
2. นางสาวตุลยดา ชยะเมืองโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
3. นางสาวสุวีณา แก้วหน่อวันโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ สิงห์คำโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สิทธิราชโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
3. นางสาวมลิวัลย์ฺ ภูเต้านิลโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีศิวภัค พรมญานโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. นางดารารัตน์ ฉางข้าวพรหมโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นายสิทธิพร บุญโตโรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่่งโรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา เชาวน์ชวานิลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศิวภัค พรมญานโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวชวนพิศ มาลาสุริยาโรงเรียนสันป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ เงาธรรมโรงเรียนบ้านกิ่วเสือกรรมการ
3. นางสาวมลิวัลย์ฺ ภูเต้านิลโรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชวลิต บัวรมย์โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาดา นาระเดชโรงเรียนวัดอมลองกรรมการ
3. นายวีรชัย บุญเทพโรงเรียนธีรวัธน์บำเพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวภาวิณี สิงคราชโรงเรียนสันทรายหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวตุลยดา ชยะเมืองโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
3. นางสาวฐนิษฐาจิต ณพสิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเอก วิจันทร์ตาโรงเรียนวัดปางมะกล้วยประธานกรรมการ
2. นางสาวสาธิยา ยิ่งโยชน์โรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
3. นายนิรุตติ์ เขตสิทธิโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่่งโรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธานกรรมการ
2. นายเอก วิจันทร์ตาโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
3. นายเกรีกเกียรติ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ ดำอำไพโรงเรียนบ้านป่าฮิ้นประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เรือนน้องโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายปกานต์ อุดมธนะโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นายวิศรุต กันทะวงค์โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ดำอำไพโรงเรียนบ้านป่าฮิ้นประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เรือนน้องโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายปกานต์ อุดมธนะสารสกุลโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นายวิศรุต กันทะวงค์โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ ดำอำไพโรงเรียนบ้านป่าฮิ้นประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เรือนน้องโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายปกานต์ อุดมธนะสารสกุลโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นายวิศรุต กันทะวงค์โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ ศุภาวิศิษฏ์โรงเรียนวัดแม่กะประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา พงศ์ทวีกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นายพิชาญ เคหังโรงเรียนวัดสันทรายมูลกรรมการ
4. นางลำยอง จืมทรายโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ศุภาวิศิษฏ์โรงเรียนวัดแม่กะประธานกรรมการ
2. นางจีรารัตน์ บริหารวนเขตโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นายดำรัส ชัยชนะโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายมิตร แก้วมณีโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนาศรี เหล่าชัยโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ อินธิไชยโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมิตร แก้วมณีโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนาศรี เหล่าชัยโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ อินธิไชยโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางโสภิดา สิทธิโรงเรียนวัดปางเติมประธานกรรมการ
2. นางนิเพลิน บริรักษ์โรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
3. นางสาวกัญญา เสาร์แก้วโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางมาลี อินธิไชยโรงเรียนพร้าวบูรพาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ พิทักษ์พันธกิจโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการ
3. นางนนท์ลดา ละไมโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายทักษิณ เมืองปิงโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมยศ เรือนคำมูลโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
3. นางราตรี จันทร์ทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านโป่่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุทัศน์ ขัดงามโรงเรียนบ้านผึ้งประธานกรรมการ
2. นายไกรวาศน์ เชื้อเจ็ดตนโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นายอธิชา ดวงต๋าโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายทักษิณ เมืองปิงโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมยศ เรือนคำมูลโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
3. นางราตรี จันทร์ทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางธนิตา บูรพาแสงสูรย์โรงเรียนบ้านปางไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายกิติพันธ์ คำลอมโรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
3. นายบุญเทิง มูลต๊ะโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนียา ไชยสมบัติโรงเรียนบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ธรรมเสนาโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงกรรมการ
3. นางบุษบา ญาณเดชากุลโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวทัศนียา ไชยสมบัติโรงเรียนบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ธรรมเสนาโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงกรรมการ
3. นางบุษบา ญาณเดชากุลโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางจุรีย์ กันโฑโรงเรียนวัดสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านบวกหมื้อกรรมการ
3. นางจิรารัีัตน์ บริหารวนเขตโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจุรีย์ กันโฑโรงเรียนวัดสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา ประยูรวงค์โรงเรียนบ้านบวกหมื้อกรรมการ
3. นางจิรารัตน์ บริหารวนเขตโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางศรีวรรณ พรหมขัติแก้วโรงเรียนบ้านผึ้งประธานกรรมการ
2. นางทวีลักษณ์ ทองอินปันโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางผ่องพันธ์ อินทร์ชัยโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศรีวรรณ พรหมขัติแก้วโรงเรียนบ้านผึ้งรองประธานกรรมการ
2. นางทวีลักษณ์ ทองอินปันโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางผ่องพันธ์ อินทร์ชัยโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางมาลีรัตน์ กำแพงแก้วโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นางศิริพรรณ คำเป็งโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชราวรรณ ยั่งยืนพิพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศิริพรรณ คำเป็งโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชราวรรณ ยั่งยืนพิพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางมาลีรัตน์ กำแพงแก้วโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปราณี ไชยเทศโรงเรียนสันป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณิชนันท์ แดงมูลโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
3. นางอารีย์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
4. นางสาวเกศกนก เวชกิจโรงเรียนประดู่วิทยากรรมการ
5. นางอัจฉรา วรหาญโรงเรียนวัดปางเติมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกำไล เอี่ยมงามโรงเรียนบ้านแม่สาประธานกรรมการ
2. นางถนอมศรี วันแต่งโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
3. นางมารินดา ธรรมชัยโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
4. นางสุธีมณฑ์ คนมั่นโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
5. นางพรสิริ ษมาจิตสุจิรตทำโรงเรียนรับปาปอร์ตกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ ไชยถาวรโรงเรียนบ้านป่าบงประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์รัตน์ พรหมชนะโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางภคภรณ์ เกิดผลโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
4. นางสาวหัยกาณร์ บัวชุมโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางกนกวรรณ ไชยถาวรโรงเรียนบ้านป่าบงประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์รัตน์ พรหมชนะโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางภคภรณ์ เกิดผลโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
4. นางสาวหัยกาณร์ บัวชุมโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจำเนียร ขันธะโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งประธานกรรมการ
2. นางประพิมพ์พร เตียวสมคิดโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ นวลแปงโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
4. นางภัทราลักษณ์ ดู่มณีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจำเนียร ขันธะโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งประธานกรรมการ
2. นางประพิมพ์พร เตียวสมคิดโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ นวลแปงโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
4. นางภัทราลักษณ์ ดู่มณีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สมศักดิ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ วันนะโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางเกษรินทร์ เป็งจันทร์โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
4. นางสุรีย์พิณ วงษ์มณีโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สมศักดิ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ วันนะโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางเกษรินทร์ เป็งจันทร์โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
4. นางสุรีย์พิณ วงษ์มณีโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สมศักดิ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ วันนะโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางเกษรินทร์ เป็งจันทร์โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
4. นางสุรีย์พิณ วงษ์มณีโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สมศักดิ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ วันนะโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางเกษรินทร์ เป็งจันทร์โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
4. นางสุรีย์พิณ วงษ์มณีโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สมศักดิ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ วันนะโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางเกษรินทร์ เป็งจันทร์โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
4. นางสุรีย์พิณ วงษ์มณีโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประไพ ด่านวิวัฒน์วงศ์โรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ สมัครโรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
3. นางวิมล หวงสุวรรณากรโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางจินดาภรณ์ พวงเพชรโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
3. นายชำนาญยุุทธ ชมพูคำโรงเรียนบ้านป่านลานกรรมการ
4. นางอริยา สุยะลังกาโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
3. นายชำนาญยุุทธ ชมพูคำโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
4. นางอริยา สุยะลังกาโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
3. นายชำนาญยุุทธ ชมพูคำโรงเรียนบ้านป่านลานกรรมการ
4. นางอริยา สุยะลังกาโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
3. นายชำนาญยุุทธ ชมพูคำโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
4. นางอริยา สุยะลังกาโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ มณีรักษ์โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธิยานันท์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นางสุวิชาดา บุญชวลิตโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ มณีรักษ์โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธิยานันท์ พูนสวัสดิ์โรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นางสุวิชาดา บุญชวลิตโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ มณีรักษ์โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธิยานันท์ พูนสวัสดิ์โรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นางสุวิชาดา บุญชวลิตโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ มณีรักษ์โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธิยานันท์ พูนสวัสดิ์โรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นางสุวิชาดา บุญชวลิตโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจำรัส มณีวรรณโรงเรียนบ้านป่าเหมือดประธานกรรมการ
2. นางศรีสวาท อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางอนัญญา สุวรรณ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายจำรัส มณีวรรณโรงเรียนบ้านป่าเหมือดประธานกรรมการ
2. นางศรีสวาท อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางอนัญญา สุวรรณ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจำรัส มณีวรรณโรงเรียนบ้านป่าเหมือดประธานกรรมการ
2. นางศรีสวาท อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางอนัญญา สุวรรณ์โรงเรียนบ้านแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนายจำรัส มณีวรรณโรงเรียนบ้านป่าเหมือดประธานกรรมการ
2. นางศรีสวาท อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางอนัญญา สุวรรณ์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมณีรัตน์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านริมใต้ประธานกรรมการ
2. นางบุษกร คำปันโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
3. นางอารี สายหมอกโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประไพศรี พุฒธิมาโรงเรียนบ้านหนองหารประธานกรรมการ
2. นางจิราภา มณีวรรณโรงเรียนแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางจรวย อินต๊ะรัตน์โรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประไพศรี พุฒธิมาโรงเรียนบ้านหนองหารประธานกรรมการ
2. นางจิราภา มณีวรรณโรงเรียนแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางจรวย อินต๊ะรัตน์โรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบัวลอย ดวงอาทิตย์โรงเรียนสหกรณ์ดำริประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เชื้อพูลโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสาวแสงดาว มูลเมฆโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ คำใจโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
5. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบัวลอย ดวงอาทิตย์โรงเรียนสหกรณ์ดำริประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เชื้อพูลโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสาวแสงดาว มูลเมฆโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ คำใจโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
5. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบัวลอย ดวงอาทิตย์โรงเรียนสหกรณ์ดำริประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เชื้อพูลโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสาวแสงดาว มูลเมฆโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ คำใจโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
5. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบัวลอย ดวงอาทิตย์โรงเรียนสหกรณ์ดำริประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เชื้อพูลโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสาวแสงดาว มูลเมฆโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการ
4. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ คำใจโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประไพศรี พุฒธิมาโรงเรียนบ้านหนองหารประธานกรรมการ
2. นางจิราภา มณีวรรณโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางจรวย อินต๊ะรัตน์โรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปรียวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ดวงบาลโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นายปฎิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปรียวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ดวงบาลโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นายปฎิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปรียวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ดวงบาลโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นายปฎิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเทิง มูลต๊ะโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
2. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเทิง มูลต๊ะโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
2. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการและเลขานุการ

Contact us กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 053-860834 ต่อ 307
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]