รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สภากาวี
2. เด็กชายโจ  ลุงส่าง
 
1. นางสาวสุพชยาฌ์  ทิพย์จักร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 1. เด็กชายแดง  ลุงสุ
2. เด็กชายแดง  ลุงวัน
 
1. นายอำนาจ  กิตติจริยา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายหนุ่ม  ลุงแดง
2. เด็กชายหนุ่มเมือง  นาทอง
 
1. นางลำดวน  ศรีพรหมมาศ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายจอมวัน  จอมแจ้ง
2. เด็กชายบัญชา  ทุนเอ
 
1. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายพิชิตพล  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายภูริภัทร  ครองใจ
 
1. นายนภดล  สุขดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายกิตติภัฎ  กนกทิพยกุล
2. เด็กหญิงนัชชา  ชลประทิน
3. เด็กหญิงปาณิสรา  กาแพร่
4. เด็กชายพงศ์วิชย์  สมตา
5. เด็กหญิงสุณิสา  ปิมลื้อ
 
1. นางสาววรางคณา  ปันทะนา
2. นางรอยพิมพ์  กาพย์ไชย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา
2. เด็กชายถิรพัฒน์  โม่งดิบ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  กาบแก้ว
4. เด็กหญิงศศิประภา  ชิงพรม
5. เด็กหญิงอร  เงินยอด
 
1. นายบุญเกิด  โอมฤก
2. นายไทย  คำแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมืองสาตร 1. เด็กชายจอมฟ้า  บัวคำ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทรัตน์
 
1. นางกาญจนา  ทินนา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ถาแก้ว
2. เด็กชายภีมเดช  เดิมประพันธุ์
 
1. นางเทียมใจ  ดาวรัตน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตยา  ท้าวหอม
2. เด็กชายตะวัน  เพ็ชรดำ
 
1. นางแจ่มจันทร์  ปัญญาทอง
2. นายกิตติกวินทร์  ปินไชย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงไอริ  โยชิโอกะ
 
1. นายรัตนพงศ์  ตุมพสุวรรณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กชายสีฮะ  ลุงจาย
 
1. นางพิสมัย  เทวาพิทักษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงสวย  ลุงตอนะ
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ฝั้นดวงดี
 
1. นางพัชนี    เสาวธีระ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กชายหล้าอ่อง  ลุงต๊ะ
 
1. นางพิสมัย  เทวาพิทักษ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงหอม  ลุงอ่อน
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กชายน้องชาย  ลุงแข็ง
 
1. นางพิสมัย  เทวาพิทักษ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. นายธัญพิสิษฐ์  อายุวรรณ
 
1. นายอนุชาติ  ชาติไธสง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 1. เด็กหญิงจ๊ะโอ๋   เมืองดี
2. เด็กชายชาย  -
 
1. นายอดิพงษ์   แป้นทอง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 1. เด็กหญิงขวัญอนงค์  เกสรเสาวคนธ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เกสรเสาวคนธ์
 
1. นางจันทร์ฉาย  ปาระก้อน
2. นายบรรจง  สุวรรณรินทร์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงชลดา  จุยคำวงค์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ยาสุทธิ
 
1. นางนิ่มอนงค์  รังษี
2. นางสาวพาณิภัค  เพ็ชรวิจิตร
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. นายหลาว  จันทร์ต๊ะ
 
1. นายอนุชาติ  ชาติไธสง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงขิ่น  นั่นต่า
2. เด็กหญิงลีลาวดี  ลุงวี
3. เด็กชายเมือง  ลุงนั่นตา
 
1. นางจิราภรณ์  นันตากูล
2. นางศรีพลอย  อุทัย
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กชายจเรพงษ์  แสนหลวง
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เฟื่องฟูกิจการ
3. เด็กชายวรกิจ  เฟื่องฟูกิจการ
 
1. นายอัครวัฒน์  กล้าหาญ
2. นายธน  เทพปิตุพงศ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กชายธนศักดิ์  ใครบุตร
2. เด็กชายหลาวฟ้า  บุญมี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ประทุม
 
1. นายชนินทร์  เอื้องไพบูลย์
2. นางสาวนงนุช  ใจคำปัน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงอนันตญา  พนาเสรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  สมบูรณ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงปภาวดี  ธิสา
 
1. นายวัชระ  คำสุข
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    ฟุ้งเจริญศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  สมบูรณ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงอารยา  พรมศรีติ๊บ
 
1. นายวัชระ  คำสุข
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงนภัส   สิทธิแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  สมบูรณ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐกานตร์  อุปรินทร์
 
1. นายวัชระ  คำสุข
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ใจมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  สมบูรณ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คำมา
 
1. นายวัชระ  คำสุข
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านน้อย 1. เด็กหญิงอาทิติญา   อนุสูตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์    ศรีบุญเรือง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ดอแสง
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กชายวรปรัชญ์  แสงพระการ
 
1. นายประเชษฐ  คำปิงชัย
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กชายศุภกร  วงค์คำแสน
 
1. นายไทย  คำแก้ว
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอมราวดี    ลุงกอ
 
1. นายเฉลิมพล   พุทธสอน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงดวงกมล  สมก้อนแก้ว
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กชายบัญฑิต  เกตุดี
 
1. นายจีระ  ถาวร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงโชษิตา  ชุนหะศรี
 
1. นายเฉลิมพล  พุทธสอน
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายณัฐพล  แกนุ
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  โพธิ์สด
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ซือผ่า
2. เด็กชายชลชาติ  ประสาทน้ำเงิน
3. เด็กชายฐากร  ใจคำมา
4. เด็กชายณัฐพล  แกนุ
5. เด็กหญิงดวงกมล  สมก้อนแก้ว
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หินพรม
7. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เดชมณี
8. เด็กชายภานุพงษ์  ปิงยศ
9. เด็กชายรุ่งโรจน์   สุกันธา
10. เด็กชายศุภกฤต  นามเมย
11. เด็กชายอภิชาติ   เลิศไกร
12. เด็กชายอรรถพร  สมผิว
13. เด็กหญิงอรอนงค์  ดอแสง
14. เด็กชายอานนท์   เยาว์ใจ
15. เด็กชายเมธา  จันทร์เกิด
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
2. นางเกศรินทร์  ลอรักษา
3. นางสะไบทิพย์  ยาโน
4. นางพรทิพย์  สารทะวงษ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 1. เด็กหญิงชมพูนุช   แสงเมือง
2. เด็กชายชาตรี  ลุงลู่
3. เด็กชายชานน   ลุงจอง
4. เด็กชายซิกกู่  ลังกา
5. เด็กชายซื่อ  -
6. เด็กชายนนท์นภัส  ลุงคำ
7. เด็กหญิงนฤมล  แสงเมือง
8. เด็กหญิงพรทิพย์  -
9. เด็กชายมอนหลาว  -
10. เด็กหญิงมะลิ   ซอซอ
11. เด็กชายมังกร   ซอซอ
12. เด็กชายวรกิจ   บุสพันธ์
13. เด็กชายวินโบ  ซอซอ
14. เด็กชายศรันภ์  ถาปินตา
15. เด็กชายศุภกร  วรรณสิทธิ์
16. เด็กชายสายฝน  ทอน
17. เด็กหญิงหนู   มูลิ่ง
18. เด็กชายหม่อง  -
19. เด็กชายเดชาธร   วรรณสิทธิ์
20. เด็กชายโกมินทร์  บุญเป็ง
 
1. นายภูวิชญ์  แว่นแจ้ง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงธนัชชา  เลาซาง
2. เด็กชายนครินทร์  เทโวขัติ
3. เด็กหญิงปาลิษา  กวินวลัย
4. เด็กชายโมเสท  จะเหมาะ
5. เด็กชายไตรภูมิ  บอนเผื่อน
 
1. นายภัทรพล  นิยมสินธุ์
2. นางสาวณัฐศมณฑ์  ทาวรรณะ
3. นางสาวภัทรชนม์  อุ่นกาศ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กีเรียง
 
1. นางสาววราภรณ์  ตาถาดี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงสุดสายธาร  โปริตา
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายปรินทร์   เซงจา
 
1. นางสาวชลาลัย  เทพวงศ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงวิสุทธิ์ธิดา   ธิสา
 
1. นางอรสา  กุณาเงิน
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายศุภกิตติ์  สาระบูลย์
 
1. นายนิรุตต์  ศิรภัสสร์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายธนาธรณ์  เริงสำราญ
 
1. นายปิติพงษ์  วิญญาณ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงพิมพา   แสมลิ
 
1. นางสาวชเนตตี  พิชัย
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิมลักษณ์  สิทธิเดช
 
1. นายปิติพงษ์  วิญญาณ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. นายวิชัย  แซ่ฉัน
 
1. นางนงค์นุช  ศิริชัย
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  การดื่ม
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. นายเฉลิมศักดิ์  แซ่ลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีระพีพัฒน์  สวัสดี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กชายศราวุฒิ  พงษ์มี
 
1. นางผ่องภาใย  คำฝั้น
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงภาพิมล  ยารังษี
 
1. นายจาตุรนต์  เศรษฐเสถียร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงทวย  ลุงมาศ
 
1. นางณัฏฐ์ณิชชา  ไชยวัณณ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ลาวจาว
2. เด็กหญิงจำปี  ลุงนา
3. เด็กหญิงจิดาภา  ลุงตาล
4. เด็กหญิงจิ่งยุ่น  ลุงจอง
5. เด็กหญิงชมพู่  ลุงมู
6. เด็กหญิงชลธิชา  กองมูล
7. เด็กหญิงชลธิดา  ปัญญาเรือน
8. เด็กหญิงติ๊บ  ลุงหริ่ง
9. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อนุสาวรีย์ดอย
10. เด็กหญิงนลินทิพย์  เสนาจุติ
11. เด็กหญิงบุปผา  ปุริส
12. เด็กหญิงบุลิน  ลุงหม่อง
13. เด็กหญิงพัชรี  คงคาดิษฐ์
14. เด็กหญิงพัชรี  ทนันชัย
15. เด็กหญิงพิราวรรณ  แซ่จาง
16. เด็กหญิงมณีรัตน์  ลุงเต็ง
17. เด็กหญิงวรรณภา  สะละเสือ
18. เด็กหญิงวรรณวิสา  ขาวใส
19. เด็กหญิงวิภาวัลย์  สุพรรณ
20. เด็กหญิงวิลัยพร  ทองอินทร์
21. เด็กหญิงศิรินภา  ไชยศิลป์
22. เด็กหญิงศุภนิช  มงคลคีรีมาศ
23. เด็กหญิงสิริ  ไชยราช
24. เด็กหญิงอธิชา  พุ่มพวง
25. เด็กหญิงอาหมี่  แซ่หยี่
26. เด็กหญิงเจนจิรา  มาวัน
27. เด็กหญิงแสง  ลุงพ่วง
28. เด็กหญิงแสงจันทร์  นายส่ำ
 
1. นางนุชนาถ  จิตตรัตน์เสนีย์
2. นายพงศธร  ไชยมะงั่ว
3. นายเจตณรงค์  จิตตวันนา
4. นางสาวอรุณณี   ประกอบศรี
5. นางสาววิภาพร  โปธิ
6. นายสิทธิกร  ใจปา
7. นางสาวศรัญญา  ทรายใจ
8. นายสันติ  อุ่นซ้อน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายกฤษฎา    จันทร์อารี
 
1. นางสาวพิกุล    ตันดี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   นันชัย
 
1. นางสาวพิกุล    ตันดี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์   อรุณรัมย์
2. เด็กหญิงชลนิชา    เทพมาลาพันธ์
3. เด็กหญิงชุติรัตน์   ทองมาก
4. เด็กหญิงชุติสรา   ทองมาก
5. เด็กหญิงณัฎฐนิช    คำบุ่ง
6. เด็กหญิงธนาพร   ทาแดง
7. เด็กหญิงธนิชา  การอินทร์
8. เด็กหญิงธาริกา  ไพรศุภกิจ
9. เด็กหญิงปิยะฉัตร    ปัญญา
10. เด็กชายพชกร  บุญหล้ายิ่ง
11. เด็กชายพชร   คามเพ็ชร
12. เด็กหญิงพรชรินทร์  จุลศิริ
13. เด็กหญิงพิมลรัตน์  จิมายอม
14. เด็กหญิงพิศฏินันท์    ฐิติวงค์วานิช
15. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญมาคำ
16. เด็กหญิงวรญา   อ้ายเสาร์
17. เด็กหญิงสิริวรรณนา  วตะผาบ
18. เด็กหญิงสุชานาถ  วรรณแดง
19. เด็กหญิงสุภาวิดา   อินตายวง
20. เด็กชายสุวดลย์   สมพงษ์
21. เด็กหญิงหทัยภัทร   พรมลอองวัน
22. เด็กชายอนุวัฒน์   นางเมาะ
23. เด็กหญิงอิสราภรณ์   วงค์ศิริวรากุล
24. เด็กหญิงอุรัสยา  มณี
25. เด็กหญิงไปรยา   ปิยะจันทร์
 
1. นายวโรดม    จันทร์ประภา
2. นายอัฐพล   ปรีชามานพวงศ์
3. นางสาวปาณิสรา  บุญชู
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ฟองจินา
2. เด็กหญิงกาญจนา  พลพระราม
3. เด็กชายนพพร  นายหย่า
4. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  นาบำรุง
5. เด็กชายพัฒนพงษ์  แสนที
6. เด็กหญิงมณฑนิตย์  จ้าวเจริญ
7. เด็กหญิงส้ม  ลุงต่า
8. เด็กชายอ๋องเมือง  ลุงมาก
9. เด็กชายเกียรติยศ  สุพจน์เฉลิมขวัญ
10. เด็กหญิงเบญจภรณ์  สุรเดช
 
1. นางชญานิษฐ์  สวรรค์ขวัญ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 1. เด็กหญิงกมลนัท  บูญศรี
2. เด็กหญิงชนกนันท์  แท่นดี
3. เด็กชายนราวิชญ์  คำป่าแลว
4. เด็กชายนำชัย  ขาวแดง
5. เด็กหญิงปัณฑิกา  ช่างเรือ
6. เด็กชายภานุวัฒน์  สร้อยคำ
7. เด็กหญิงรุ่งวิภา  โกช่วย
8. เด็กหญิงวาณิชา  ใจสักเสริญ
9. เด็กชายเจษฎาพร  ไชยเทพ
10. เด็กชายโจเซฟ  แม็คมาฮอน
 
1. นางสาวกุลสิริยา  เจียรรัตน์ธาดา
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจณิสตา  ใจยะวัง
2. เด็กหญิงนันท์ทภัส  จาดจวบสินธ์
3. เด็กหญิงปสุดา  เอกชัยอาภรณ์
4. เด็กหญิงวรินธร  แสงแสน
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุญเรืองศรี
6. เด็กหญิงสุธาวี  มูลลา
 
1. นางอุมาพร  จันทรวรรณ
2. นางอุมาพร  จันทรวรรณ
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงภูพิงค์  เทียวประสงค์
2. เด็กหญิงมูล  ลุงอ่อน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตั้งประโคน
4. เด็กหญิงแสงหอม  ลุงทุน
 
1. นายคุณัญญา  ไชยมิ่งโต
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงคำเงิน  คำแสง
2. เด็กหญิงณัฐชภา  ต๊ะแก้ว
3. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  ลุงจาย
4. เด็กหญิงเพชรา  ลุงมาก
 
1. นายคุนัญญา  ไชยมิ่งโต
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายจักรพันธ์  มีสวัสดิ์
2. เด็กชายชาญวิทย์  ยานุช
3. นายณัฐภัทร  ชาตรี
4. นายณัฐวัตร  ชาตรี
5. นางสาวดารณี  ปัญญาราช
6. นางสาวทวย  แสงส่วย
7. เด็กหญิงนวล  ลุงยะ
8. นายปกรณ์  ประทุมศิริ
9. นางสาวปาริฉัตร  สีทอง
10. เด็กหญิงปารีณา  ทิพปภาธรณ์
11. เด็กหญิงพรไพริน  กล่อมจิต
12. เด็กหญิงพิจิตรา  ชาตรี
13. นางสาวสุรีย์  กันตะ
14. เด็กชายส่วย  -
15. นางสาวแป้ง  ปู่อ้าย
16. เด็กหญิงแอนชิรา  คำสิงห์
 
1. นางหทัยชนก  พนัสอำพล
2. นายวัชระ  เณรพรม
3. นางสาวกนกวรรณ  ชิดชาญชัย
4. นางสาวอังคณา  ชัยวงษ์
5. นางจินตนา  ปิตุรัตน์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กชายพงศธร  ยิ้มสุด
2. นางสาวสิรินันท์  เรืองศรี
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  แก้วตา
2. นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายที่  ลุงขุน
2. เด็กชายมอญใส  ลุงคำส่าง
3. เด็กชายรักชาติ  ลุงซอ
4. เด็กชายเงิน  จ่าหริ่ง
5. เด็กชายเมือง  -
6. เด็กชายเมือง  ลุงปี
 
1. นางสาวจันทร์สว่าง  สมบูรณ์
2. นางสาวสุพรรณรัตน์  เปี้ยฝั้น
3. นายศุฑาพร   ฮุ่นภักดิ์ดี
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 1. เด็กหญิงกุลธิดา    จันอ่อน
2. เด็กหญิงดาราวรรณ    อินต๊ะ
3. เด็กหญิงธิดา    วันดี
4. เด็กชายรัตนา   กุนอก
5. เด็กหญิงสุวิมล    บุตตะโส
6. เด็กหญิงหนุ่ม   ลุงตู้
 
1. นายวิฒิศักด์    วุฒิศรี
2. นางมาลีรัตน์  จันต๊ะนาเขต
3. นายรุ่งโรจน์  สายเกิด
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายขันชัย  ฉกรรจ์เด็ดเดี่ยว
2. เด็กชายธวัช  สนวิเศษ
3. เด็กชายนวมินทร์  การเวกผดุง
4. เด็กชายนิจอ  หน่อไพสน
5. เด็กชายศักดิ์ชัย  พะแกละ
6. เด็กชายสมชาย  มาเยอะ
7. เด็กชายสมชาย  เลายี่ปา
8. เด็กชายเชษฐา  แซ่เถา
 
1. นายพิพัฒน์  แสงคำ
2. นายประเวศน์  ศิรินิรันดร์กุล
3. นายสมหวัง  ดวงปัน
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 1. เด็กชายณัฏฐชัย    ตียะ
2. เด็กหญิงมยุรี    เดหลุ่ม
3. เด็กหญิงสีนู    ลุงต๊ะ
 
1. นางนภัสสร    กิตติพงศ์ไพลศาล
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพวงทอง   ไตรเมฆนิกร
2. เด็กหญิงมลฤดี   ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. เด็กหญิงส่วย   ลุงอู
 
1. นางสาวธนัญญาณ์   สุภามูล
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงพวยแสง  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงแสงพร  เบก
 
1. นางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์
2. นางสาวกนกวรรณ  สงวนศักดิ์
 
78 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 1. เด็กหญิงวรรณพร   ลุงต๊ะ
2. เด็กชายหนุ่ม   ลุงอ่อน
 
1. นางสาวปาริชาต  สุวรรณมา
2. นายณัฏฐชัย  มาตา
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยทราย 1. เด็กชายจักกฤษ  พรมใจแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  สมไหว
3. เด็กชายวรพล  ดวงแก้วเรือน
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปาทา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติชญา  หนูนแปง
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มหาสาโร
2. เด็กชายบุญเพิ่ม  ดวงกมล
 
1. นางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์
2. นางยุคลธร  จิตติวงค์
 
81 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 1. เด็กชายปราโมทย์  ยี่ฝั้น
2. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  กันทะวัง
 
1. นางสาวปาริชาต  สุวรรณมา
2. นายณัฏฐชัย  มาตา
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 1. เด็กชายธนากร   ถ่างกระโทก
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ใจตา
 
1. นายธีร์นริศวร์  ปราจันทร์
2. นางสาวปิยธิดา  พันกันทะ
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายพรรณรงค์  อันท้าว
2. เด็กชายระพีพัฒน์  แสงหิรัญ
 
1. นางสาวบัณรส  บูรพงศ์พิพัฒน์
2. นายปัทมพงษ์  พงวาเรศ
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นันทา
2. เด็กชายณัฐพล  ชนเวโรจน์
 
1. นายมาโนช  นันทา
2. นายธวัฒชัย  ใบโสด
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. นายกิติพัฒน์   ลุงนะ
2. เด็กชายภานุพงศ์  สุปินชมภู
 
1. นายกัมพล   อิ่นคำ
2. นางสาวเนาวลักษณ์   ใจแก้ว
 
86 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เครื่องคำ
2. เด็กหญิงนาฏศิลป์  เปลา
 
1. นางสาววรดา  สุุขสอน
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กชายฟ้าตะวัน  นามธิราช
2. เด็กหญิงลักษิณา  คำกันสิงห์
 
1. นายกฤษสุคนธ์  คำตุ้ย
2. นางชวัลลักษณ์  อาทิตย์
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  อินทนนท์
2. เด็กชายสิริกร  ขาวสวย
 
1. นางจีรวรรณ  สุวรรณ
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายชวัลวิทย์  รัตนพันธุ์ศักดิ์
2. เด็กชายณัฐชนน    มณีรัตน์
3. เด็กชายนลธวัธ   ปัณโณ
 
1. นางลภัสรดา   เทพจร
2. นายยอดชาย   ก้อนมณี
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. นายณัฐภัทร  เยี่ยมไฟศาล
2. นายสมบูรณ์  มาเยอะ
3. นายสุวทัต  ทองคำ
 
1. นายธนัชชนม์  มาตระออ
2. นางสาวณิชชยาวรรณ  สุริยะวงค์
 
91 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เชตะโพธิ์
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ละมัยกลาง
3. เด็กหญิงโสภิดา  เพ็ญศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดร.อุไร  ปานะโปย
2. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
 
92 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงศศิประภา  ชามรัตน์
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  ฉิ่งร่ำ
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดร.อุไร  ปานะโปย
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 1. เด็กชายจ่อ  สุลาคำ
2. เด็กชายภาสกร  ลุงคำ
3. เด็กหญิงหอมแดง  เปลือกเขียว
 
1. นายสุชาติ  สมพรหม
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ลุงอ่อง
2. เด็กหญิงอ่อง  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงอ่องมี  ศิริ
 
1. นางพยอม  เกษมศิริ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงอิ่ง  ลุงหริ่ง
2. เด็กหญิงเงินหอม  ลุงต๋า
3. เด็กหญิงแก้ว  สุคำ
 
1. นางวรารัตน์  กุลธรวัฒนา
2. นายทวี  กันธิวงศ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. นายดีชัย  เนติภูธร
2. เด็กหญิงปริชาติ  คีรีชุมนุม
3. เด็กหญิงแสงหลู่  ลุงทอง
 
1. นายบุญเกิด  กันทะอินทร์
2. นางสาววรรณทนี  กองคำ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศิริตัน
2. เด็กหญิงป่าง  ดอกแก้ว
3. เด็กหญิงพองนวล  ลุงทอง
4. เด็กหญิงรมิดา  ซางระวัน
5. เด็กหญิงสุก    ลุงเฮือง
6. เด็กหญิงแสงจันทร์    ลุงวัน
 
1. นางธันต์นิศา  จันทร์ดี
2. นางรสรินทร์  แสนคำดี
3. นางอารุณ  พุทธิมา
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาส  เลาเฒ่า
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วคำ
3. เด็กหญิงเปรมทิพย์  เยาว์มณี
4. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  เฟื่องฟูกิจการ
5. เด็กหญิงแววตา  เฟื่องฟูกิจการ
 
1. นายอัครวัฒน์  กล้าหาญ
2. นางศิริพร  ไชยมงคล
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กหญิงกัญชพร  ยาวีระ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชอมือ
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยอดทองเลิศ
 
1. นางรุ่งรัฐิธยา  เจริญยิ่งโยชน์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงดอกฟ้า  ลุงหม่าหล่า
2. เด็กหญิงดาวเรือง  แซ๋ฟ้า
3. เด็กหญิงทัศนีย์  ลาเซกู่
 
1. นางนภาพร  สุวรรณขัดศรี
2. นางสาวนัยนา  อนุดวง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงนพคุณ  แสงมณี
2. เด็กหญิงนารี  นาระต๊ะ
3. เด็กหญิงหมวยผ่อง  ลุงกอหลิ่ง
 
1. นางพรพรรณ  ใจอินทร์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงศรัญญา  จันขาว
2. เด็กชายสหรัฐ  เดชประทุม
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  ไชยวงค์
 
1. นายวสันต์  ขอดศิริ
2. นางธนภรณ์  วงค์สถาน
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงนาตาลี  โนนนวล
2. เด็กหญิงพรประกาย  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงแอน  ลุงเฮือน
 
1. นางสาวระติวัลย์  ทองกูล
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันโค้ง 1. เด็กชายจรุญ   ยอดคำ
2. เด็กหญิงณัฐชยา   ซิมทอง
3. เด็กชายศิลป์ประการ   อุตตโม
 
1. นางคณิตชนก   คำเขียว
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงปราณิศา  กรนราศักดิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ตะราศิริ
3. เด็กชายภูผา  สังหรานนท์
 
1. นายธนวัฒน์  โสภี
2. นางสาวธันยพร  ทวีชัย
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ธิมา
2. เด็กหญิงณัชญา  นิติพิทญานนท์
3. เด็กหญิงเพชรชฏารัตน์  โก่งพอ
 
1. นางรัตนา  ประชากุล
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  แซ่ฟาง
2. นางสาวสุพัตรา  ขัณฑิรัตน์
3. นางสาวสุพัตรา  ขัณฑิรัตน์
4. นางสาวเรไร  สาระ
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  สุมานนท์
2. นางสาวปวีณา  ชัยกุย
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงกาญจนา  เลาหมี่
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศิริพิศาลพงษ์
3. เด็กหญิงวรกาญจน์  เจริญดี
 
1. นางรัตนา  ประชากุล
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนชัย 1. เด็กหญิงบุษฎา  คำดา
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  ต๊ะชัย
3. เด็กหญิงเพชรแท้  ปันติมุ่ง
 
1. นางทัศนีย์  คำป๋า
2. นางสาวปาหนัน  กันหาสินธุ์
 
110 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กชายศุกร์   ยันนะ
2. เด็กหญิงสายน้ำ   พิภูษณะไพสิฐ
3. เด็กชายสิริชัย   พุทธวรรณ
 
1. นางกาญจนี   วีระยอด
2. นางสาววิไลลักษณ์   จิตแจง
 
111 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทิพย์ลังการ์
2. เด็กหญิงนัฎชารินทร์  ถาจันทร์
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  รื่นจินดา
 
1. นางสาวปาริชาติ  คำลือ
 
112 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงปวีณา  ลุงอ่อง
2. เด็กชายภวินทร์  ถนอมธรรม
3. เด็กหญิงสุธิดา  ทรายทอง
 
1. นายวิทยา  บุญยะมหา
2. นายเกริกเกรียงไกร  ทองคล้าย
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรมปิง
2. เด็กชายวิชยุตม์  ภูผิวคำ
3. เด็กหญิงเปาแสง  ลุงตี้
 
1. นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ
2. นางเขมิกา  วงศ์ใหญ่
 
114 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กหญิงภัทรธิชา  แซ่เล้า
2. เด็กชายอนุชา  มหาไม้
 
1. นางกรองจิต  อินทจักร์
2. นางกาญจนา  ฐานวิเศษ
 
115 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขะจาว 1. เด็กหญิงศิรินวล  อ่องคำ
2. เด็กชายสมบูรณ์  บุญประเสิรฐ
 
1. นางอัมพร  สุคำมา
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายกฤตพจน์  ท้าวคำมา
 
1. นายธีรวัฒน์  พุทธโส
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กชายสุรเดช  นันต๊ะสาร
 
1. นางตรีชฎา  วิจันทร์ตา
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเนห์รู 1. เด็กชายยอดรัก  เลาว้าง
 
1. นายวสุพงษ์  อิวาง
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายณัฐนนท์  นวลตา
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  กีติสิทธิ์
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 1. เด็กชายทุนห่าน  การจาย
 
1. นางสาวนิรมล  ใจสนอง
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กหญิงจรินทร์ธร  สีดาเสถียร
2. เด็กชายฉัตรนรินทร์  ขัติมงคล
3. เด็กชายตะวัน  เสนาคำ
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปิ่นแก้ว
5. เด็กหญิงอรวรรณ  อินเที่ยง
 
1. นางกาญจนา  ฐานวิเศษ
2. นางสาวอาริยา  ใจสม
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงวรรณพร  คำฟู
 
1. นางนุชนารถ  จิตติรัตน์เสนีย์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายรัฐพล  แก้วสว่าง
 
1. นายเกริกเกรียงไกร  ทองคล้าย
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  ยาดี
 
1. นางสุลีกาญ   ธิแจ้
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กหญิงปรียานุช  ใจวงค์ยะ
 
1. นางกฤษณี  นาคะเปรมินทร์
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายระพีพงศ์  แสงคุณที
 
1. นางลำพวง  ต่างใจ
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่หย่าง
 
1. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หวาน 1. เด็กชายธีระพงษ์  ดงดอน
 
1. นางอารีรัตน์  สายสนิท
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายณัฐพล  พิมพ์อักษร
2. เด็กหญิงสาวทอง  นายลูน
3. เด็กหญิงแอไต  นายลูน
 
1. นางสาวระติวัลย์  ทองกูล
2. นางวนิดา  ชัยมูล
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 1. เด็กชายณัฐพล  ปุระเสาร์
2. เด็กชายธวัชชัย  กุยแก้ว
3. เด็กชายปี  ลุงคำ
 
1. นายอรุณ   สมบูรณ์ไชย
2. นางประไพพิศ  บุญหนัก
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายสือ   ลุงต๊ะ
2. เด็กชายอภิชาต  ทองดี
3. เด็กหญิงเพชรา  โชติรุจิตรา
 
1. นางคนึงนิจ  ทนันชัย
2. นางสุนิตย์  จันต๊ะวงค์
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ไชยเทพ
2. เด็กชายวิษณุกรณ์  เกษวิริยะการ
3. เด็กชายสมิทธิ  สมณะ
 
1. นางนภาลัย  กีติสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  มาอ้าย
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขะจาว 1. เด็กหญิงกรชนรรษ์  เคยทำ
2. เด็กหญิงกัลยา  คำแก้ว
3. เด็กหญิงชลธิชา  ตรีโชติ
 
1. นางสาวจตุพร  ธนันไชย
2. นางสาวกนกณาภา  วรจักรโยธิน
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กชายทักษิณ  คำวงค์ปิน
2. เด็กหญิงนิภาพร  ผิวสลิด
3. เด็กชายภูวดล  ปาลี
 
1. นางกัลยารัตน์  ปัญทจักร์
2. นางกรองจิต  อินทจักร์
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายกฤษดา  สายอินตา
2. เด็กชายจายคำแสง  จาหริ่ง
3. เด็กชายโสภณ  เดิมประพันธ์
 
1. นายนภดล  สุขดี
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายปกครอง  สายทอง
2. เด็กชายพล  ซอนะ
 
1. นางวิภาพร  ศรีธิพันธุ์
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 1. เด็กชายชินโชติ  คาดเวียง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจอ่อน
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เมฆะ
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายชัชพงษ์  เอโหย่
2. เด็กชายวีรพัฒน์  ปิมปา
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ธิตะนะ
 
1. นายธนภัทร  ใจพุธ
2. นายวิภู  สุวรรณ
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 1. เด็กชายธนวรรธ  จักรคำ
2. เด็กหญิงปภารินทร์  วันดี
3. เด็กหญิงพัชราพร  ใจคำ
 
1. นายวิเชียร  ริยะกาศ