ปฏิทินการแข่งขัน (เรียนร่วม)

กำหนดการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  ณ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

กิจกรรม

วันที่

ส่งรายการแข่งขันทุกรายการ พร้อมเอกสาร/

หลักฐานยืนยันความพิการ ตามหลักเกณฑ์การประกวด

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558

กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานยืนยัน

ความพิการ ตามหลักเกณฑ์การประกวด

วันที่ 3 – 5 กันยายน 2558

แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารให้โรงเรียนแก้ไข

/ส่งเอกสารเพิ่มเติม

วันที่ 6 – 7 กันยายน 2558

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม

วันที่ 9 กันยายน 2558

ตรวจสอบรายชื่อ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

วันที่ 9 – 11 กันยายน 2558

แข่งขันตามกิจกรรม

วันที่ 16 กันยายน 2558

คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานยืนยันความพิการ

  1. นางปัญญดา  คำจินะ    รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
  2. นายศิริพงษ์   นวลแก้ว  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
  3. นางสุลีกาญ   ธิแจ้       ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
  4. นางลำดวน    ศรีพรหมมาศ   ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
  5. นางศิธานนท์  ชัยวรัตถ์สุนทร  พนักงานราชการ โรงเรียนวัดช่างเคียน 
  6.  
วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 13:20 น.