สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดช่างเคี่ยน 14 3 1 18 21 5 1 0 27
2 บ้านสันกำแพง 13 4 3 20 19 8 0 1 27
3 ชลประทานผาแตก 11 7 6 24 22 6 4 1 32
4 บ้านร้องขี้เหล็ก 8 2 2 12 13 2 0 0 15
5 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 6 5 7 18 19 4 0 2 23
6 อนุบาลเชียงใหม่ 6 3 1 10 11 1 0 0 12
7 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 5 4 1 10 10 3 0 0 13
8 แม่โป่งประชาสามัคคี 5 1 0 6 8 4 5 1 17
9 วัดห้วยแก้ว 5 0 2 7 6 6 1 2 13
10 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 4 5 3 12 15 7 5 1 27
11 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 4 4 0 8 8 0 1 0 9
12 บ้านดอนปิน 3 8 0 11 11 7 1 1 19
13 วัดดอนจั่น 3 4 3 10 12 7 1 1 20
14 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 3 2 3 8 7 7 1 0 15
15 บ้านแม่ปูคา 3 2 2 7 7 6 3 1 16
16 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 3 1 0 4 4 5 3 0 12
17 บ้านตลาดขี้เหล็ก 3 0 4 7 6 3 0 0 9
18 บ้านป่าเสร้า 3 0 3 6 9 2 3 0 14
19 วัดสันกลางเหนือ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
20 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 2 2 1 5 7 4 1 0 12
21 ท่าศาลา 2 2 1 5 7 0 1 0 8
22 วัดขะจาว 2 1 0 3 5 0 0 0 5
23 สังวาลย์วิทยา 2 0 2 4 4 1 1 0 6
24 บ้านม่วงโตน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
25 บ้านหนองโค้ง 1 6 1 8 10 8 2 1 20
26 วัดป่าข่อยใต้ 1 5 1 7 6 3 0 0 9
27 แม่คือวิทยา 1 3 1 5 4 10 2 1 16
28 บ้านโป่งน้อย 1 2 3 6 8 3 2 0 13
29 วัดห้วยทราย 1 2 3 6 5 2 3 1 10
30 บ้านแม่หวาน 1 2 2 5 5 4 1 0 10
31 วัดวังสิงห์คำ 1 2 1 4 6 1 2 0 9
32 วัดข่วงสิงห์ 1 2 1 4 6 0 0 0 6
33 วัดสวนดอก 1 2 1 4 3 1 0 1 4
34 บ้านป่าเหมือด 1 1 2 4 2 2 0 0 4
35 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 1 1 1 3 3 0 0 0 3
36 วัดสันมะฮกฟ้า 1 1 1 3 3 0 0 0 3
37 วัดบ้านน้อย 1 1 0 2 3 0 0 0 3
38 ศรีเนห์รู 1 1 0 2 2 0 0 0 2
39 วัดหนองป่าครั่ง 1 0 2 3 2 1 0 0 3
40 สวนเด็กสันกำแพง 1 0 2 3 2 1 0 0 3
41 วัดดอนชัย 1 0 1 2 1 1 2 0 4
42 วัดสันโค้ง 1 0 1 2 1 1 0 0 2
43 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
44 พุทธิโศภน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
45 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 0 0 1 1 0 2 0 3
46 บ้านป่างิ้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 วัดเมืองสาตร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 วัดเสาหิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 ทาเหนือวิทยา 0 3 0 3 9 8 4 2 21
50 บ้านป่าไม้แดง 0 2 2 4 3 7 0 0 10
51 เทพเสด็จวิทยา 0 2 1 3 5 5 7 0 17
52 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 0 2 1 3 2 1 0 0 3
53 บ้านแม่เหียะสามัคคี 0 2 0 2 2 0 0 0 2
54 วัดร้องวัวแดง 0 2 0 2 0 3 1 0 4
55 วัดล้านตอง 0 1 0 1 3 2 1 0 6
56 วัดเจ็ดยอด 0 1 0 1 2 2 0 0 4
57 บ้านแม่จ้อง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
58 บ้านบวกค้าง 0 1 0 1 1 4 1 1 6
59 เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
60 บ้านกอสะเลียม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านปงป่าเอื้อง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านปางแดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
63 วัดแม่ผาแหน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านออนกลาง 0 0 4 4 0 5 0 1 5
65 ดาราวิทยาลัย 0 0 2 2 2 2 2 1 6
66 บ้านลวงเหนือ 0 0 2 2 2 0 0 0 2
67 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 0 0 2 2 1 3 1 0 5
68 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 0 0 2 2 1 1 0 0 2
69 ศิริมังคลาจารย์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
70 เชียงใหม่คริสเตียน 0 0 1 1 2 3 0 0 5
71 บ้านออนหลวย 0 0 1 1 1 2 0 0 3
72 วัดป่าแดด 0 0 1 1 0 1 1 0 2
73 วัดเปาสามขา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
74 วัดร้องอ้อ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
75 บ้านบ่อหิน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
76 จิตราวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
77 บ้านป่าป้อง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
78 วัดป่าตัน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
79 วัดป่าตาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
80 บริรักศึกษาเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
81 สันติศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 139 113 89 341 364 184 73 21 621