หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 4 18 7
2 006 โรงเรียนชลประทานผาแตก 34 85 42
3 008 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 15 26 20
4 009 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 25 63 37
5 013 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 23 43 30
6 012 โรงเรียนท่าศาลา 8 21 13
7 022 โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 1 3 1
8 026 โรงเรียนบ้านดอนปิน 20 51 31
9 027 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 9 19 15
10 028 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 0 0 0
11 029 โรงเรียนบ้านบวกค้าง 7 11 8
12 030 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 3 15 5
13 031 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 3 5 3
14 032 โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 1 3 1
15 035 โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 0 0 0
16 034 โรงเรียนบ้านปางแดง 1 3 2
17 033 โรงเรียนบ้านป่าขุย 0 0 0
18 036 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 1 3 1
19 037 โรงเรียนบ้านป่าตึงดอยซิว 0 0 0
20 038 โรงเรียนบ้านป่าป้อง 2 3 2
21 041 โรงเรียนบ้านป่าสักงาม 0 0 0
22 042 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 14 26 20
23 043 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 4 8 6
24 039 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 0 0 0
25 040 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 10 28 10
26 047 โรงเรียนบ้านมอญ 0 0 0
27 046 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 2 4 2
28 054 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 15 25 15
29 055 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 2 13 5
30 056 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 28 81 43
31 057 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 0 0 0
32 058 โรงเรียนบ้านสันทราย 0 0 0
33 059 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 21 42 34
34 060 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 0 0 0
35 061 โรงเรียนบ้านออนกลาง 6 7 5
36 062 โรงเรียนบ้านออนหลวย 3 4 3
37 023 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 28 71 46
38 024 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 0 0 0
39 025 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 13 32 23
40 048 โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 2 4 0
41 049 โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 0 0 0
42 050 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 17 25 24
43 051 โรงเรียนบ้านแม่หวาน 10 17 12
44 053 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 12 25 15
45 052 โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 2 4 4
46 044 โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 0 0 0
47 045 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 13 25 18
48 066 โรงเรียนพุทธิโศภน 2 6 3
49 074 โรงเรียนวัดขะจาว 5 11 7
50 073 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 6 23 12
51 076 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 27 56 36
52 077 โรงเรียนวัดดอนจั่น 22 60 37
53 078 โรงเรียนวัดดอนชัย 4 6 5
54 079 โรงเรียนวัดทรายมูล 0 0 0
55 080 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 3 12 3
56 081 โรงเรียนวัดบ้านม่อน 0 0 0
57 082 โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 0 0 0
58 083 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 9 15 14
59 085 โรงเรียนวัดป่าตัน 1 2 1
60 086 โรงเรียนวัดป่าตาล 1 2 1
61 084 โรงเรียนวัดป่าแดด 2 3 2
62 090 โรงเรียนวัดร้องวัวแดง 4 6 4
63 091 โรงเรียนวัดร้องอ้อ 5 10 8
64 092 โรงเรียนวัดล้านตอง 6 11 4
65 093 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 10 23 14
66 094 โรงเรียนวัดสวนดอก 5 6 5
67 095 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 4 11 5
68 097 โรงเรียนวัดสันป่าค่า 0 0 0
69 098 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 3 7 6
70 096 โรงเรียนวัดสันโค้ง 2 5 2
71 100 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 3 24 4
72 102 โรงเรียนวัดห้วยทราย 11 23 15
73 101 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 15 37 16
74 075 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 4 9 6
75 087 โรงเรียนวัดเปาสามขา 3 13 3
76 088 โรงเรียนวัดเมืองสาตร 1 2 1
77 099 โรงเรียนวัดเสาหิน 1 1 1
78 089 โรงเรียนวัดแม่ผาแหน 1 1 1
79 105 โรงเรียนศรีเนห์รู 2 4 3
80 106 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 3 5 5
81 108 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 6 16 9
82 109 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 9 16 12
83 111 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 12 30 13
84 113 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 2 4 3
85 112 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 12 25 17
86 005 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 0 0 0
87 015 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 18 40 19
88 068 โรงเรียนแม่คือวิทยา 17 23 19
89 069 โรงเรียนแม่ตะไคร้ 0 0 0
90 070 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 20 40 24
91 064 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 0 0 0
92 002 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 0 0 0
93 004 โรงเรียนจิตราวิทยา 1 6 3
94 011 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 7 14 9
95 020 โรงเรียนนภาเชียงใหม่ 0 0 0
96 021 โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ 1 2 1
97 063 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 3 8 6
98 065 โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 0 0 0
99 067 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 0 0 0
100 072 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 5 10 6
101 103 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 0 0 0
102 104 โรงเรียนวิชัยวิทยา 0 0 0
103 107 โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 3 15 3
104 117 โรงเรียนสันติศึกษา 1 2 1
105 110 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 0 0 0
106 115 โรงเรียนอนุบาลมยุรี 0 0 0
107 114 โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว 0 0 0
108 010 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 5 17 11
109 014 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 2 9 4
110 071 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 0 0 0
111 001 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 4 13 7
112 007 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 0 0 0
113 016 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 0 0 0
114 017 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 0 0 0
115 018 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง 0 0 0
116 019 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 0 0 0
รวม 652 1497 894
2391

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง 083-1547465 email : nattapong_com@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]