หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ กิตติจริยาโรงเรียนวัดวังสิงห์คำประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ หัตถาโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมนึก บุษดาคำโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
4. นายชัช หมอยาโรงเรียนวัดป่าตาลกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ บุญตันโรงเรียนบ้านออนกลางกรรมการ
6. นางสาวเนตรรติการณ์ เทียนเลาแสนโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายนิพนธ์ จูเรือนโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
8. นายกฤตภาส พลีทั้งกายโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
9. นายนพดล สุขดีโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
10. นางสาวนฤมล ทะนันชัยโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
11. นางสาวน้ำฝน เหลายาโรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
12. นางสาวอลิสษา ธรรมานุวงศ์โรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการและเลขานุการ
13. นายสราวุธ ชัยยองศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ สพป.ชม.1ที่ปรึกษา
14. นางเกษร โพธิ์ศรีศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ชม.1ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ กิตติจริยาโรงเรียนวัดวังสิงห์คำประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ หัตถาโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอลิสษา ธรรมานุวงศ์โรงเรียนบ้านป่าเสร้ารองประธานกรรมการ
4. นายสมนึก บุษดาคำโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
5. นายชัช หมอยาโรงเรียนวัดป่าตาลกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ บุญตันโรงเรียนบ้านออนกลางกรรมการ
7. นางสาวเนตรรติการณ์ เทียนเลาแสนโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
8. นายนิพนธ์ จูเรือนโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
9. นายกฤตภาส พลีทั้งกายโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
10. นายนพดล สุขดีโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
11. นายนฤมล ทะนันชัยโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
12. นายน้ำฝน เหลายาโรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
13. นางเกษร โพธิ์ศรีศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ชม.1ที่ปรึกษา
14. นายสราวุธ ชัยยองศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ สพป.ชม.1ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ กิตติจริยาโรงเรียนวัดวังสิงห์คำประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ หัตถาโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมนึก บุษดาคำโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
4. นายชัช หมอยาโรงเรียนวัดป่าตาลกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ บุญตันโรงเรียนบ้านออนกลางกรรมการ
6. นางสาวเนตรรติการณ์ เทียนเลาแสนโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายนิพนธ์ จูเรือนโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
8. นายกฤตภาส พลีทั้งกายโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
9. นายนพดล สุขดีโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
10. นางสาวนฤมล ทะนันชัยโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
11. นางสาวน่ำฝน เหลายาโรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
12. นางสาวอลิสษา ธรรมานุวงศ์โรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการและเลขานุการ
13. นางเกษร โพธิ์ศรีศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ชม.1ที่ปรึกษา
14. นายสราวุธ ชัยยองศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ สพป.ชม.1ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายประวัติ ผันผายผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ พันธุ์กาหลงโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ เขียนนอกโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
4. นางพรพรรณ ใจอินทร์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
5. นายสมบัติ ยาแปงโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
6. นายสุพจน์ สุรีติ๊บโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
7. นางเกษร คำฟูโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
8. นายอำนาจ กิตติจริยาโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประวัติ ผันผายผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนประธานกรรมการ
2. นางสาวละออทิพย์ จินะมอยโรงเรียนบ้านป่าป้องรองประธานกรรมการ
3. นายสมนึก บุษดาคำโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
4. นายกันตวิชญ์ มะโนคำโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ หัตถาโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางฐิติยา เมืองมูลโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
7. นายอดุลย์วิชญ์ สีเกี้ยวฝั้นโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
8. นางสาวมัญชุสา มณีวรรณโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
9. นางสาวสุปราณี ลามูโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางกฤษณี วงษ์ศรียาโรงเรียนบ้านสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู สุดพิทักษ์เกียรติโรงเรียนวัดขะจาวรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณวัฒน์ ดาวแสงโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
4. นายพิทยา สุรินทร์เปาโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีไพร จันทร์เขียวโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นายพิทยา สุรินทร์เปาโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. นางนิตยา ติยะบุญโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
5. นายประยูร กาวิชัยโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
6. นางเสาวลักษณ์ คำใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวสุธีรา โมทะนะสุนทรโรงเรียนบ้านโป่งน้อยประธานกรรมการ
2. นางชลิตดา สิทธิโชคโรงเรียนแม่คือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุรีย์ ขาวสวยโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นางมาลีรัตน์ จันต๊ะนาเขตโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวภัทรานิษฐ์ ดวงใจธรรมโรงเรียนบ้านดอนปินประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ คำดวงดาวโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพา ชาวน่านโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาวรัตนา สังข์ทองโรงเรียนแม่ตะไคร้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ปันทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูคาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เสาร์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเสร้ารองประธานกรรมการ
3. นางชุลีพร ถาแปงโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นายทองธัช พรหมคำแดงโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
5. นายบุญเกิด โอมฤกโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
6. นางศศิธร สินลาโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
8. นางแพรวพรรณ จันทะแจ้งโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ คำฝั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางฉันทลักษณ์ ใหม่จันทร์แดงโรงเรียนวัดเปาสามขากรรมการ
4. นายทิพย์ อัคนิยานโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
5. นางกลิสรา คำใจใส่โรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
6. นางพัชนี เสาวธีระโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
7. นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ คำฝั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางจันทลักษณ์ ใหม่จันทร์แดงโรงเรียนวัดเปาสามขากรรมการ
4. นายทิพย์ อัคนิยานโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
5. นางกลิสรา คำใจใส่โรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
6. นางพัชนี เสาวธีระโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
7. นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางมยุรฉัตร ประทิศโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นางสาวอำภา อุปคำโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
5. นางสาวเกษรินทร์ หมื่นยอดโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายชัยวัฒน์ คำฝั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางเขมิกา วงศ์ใหญ่โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ ประกอบของโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
5. นายบรรจง สุวรรณรินทร์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2กรรมการ
6. นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ คำฝั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางณัฐพร บุญจันทร์โรงเรียนวัดสันโค้งกรรมการ
4. นายประชา รุ่งศิริโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
5. นายวิภู สุวรรณโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
6. นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองประธานกรรมการ
2. นางพจนา สินอยู่โรงเรียนบ้านโป่งน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
4. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
5. นายมนู คำปวนโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
6. นายสุทิน ศรีวงศ์วรรณโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
7. นายชนินทร์ เอื้องไพบูลย์โรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
8. นางพิศมัย เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางพัชนี เสาวธีระโรงเรียนบ้านแม่ปูคาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางมยุรฉัตร ประทิศโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นางสุภาวดี นามวงค์โรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
5. นางสาวเกษรินทร์ หมื่นยอดโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
6. นางพิศมัย เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ศรีวงศ์วรรณโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)รองประธานกรรมการ
3. นางพัชนี เสาวธีระโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
4. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
5. นายชนินทร์ เอื้องไพบูลย์โรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
6. นายมนู คำปวนโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ คำฝั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางอรุณวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
4. นางสุพร พรหมใจโรงเรียนวัดร้องวัวแดงกรรมการ
5. นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒนโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
6. นางพิศมัย เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
7. นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ คำฝั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางจันทลักษณ์ ใหม่จันทร์แดงโรงเรียนวัดเปาสามขากรรมการ
4. นางพิศมัย เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
5. นางอรวรรณ แพถนอมโรงเรียนพุทธิโศภนกรรมการ
6. นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนวัดดอนจั่นประธานกรรมการ
2. นายมนู คำปวนโรงเรียนบ้านป่าเสร้ารองประธานกรรมการ
3. นางพิศมัย เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
4. นางพัชนี เสาวธีระโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ คำฝั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ศาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
4. นางสาวทิวาพร สุกันธาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ ศรีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
6. ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ คำฝั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นายรัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
5. นางเพ็ญพร ปัญญาดาโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
6. ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ศรีวงศ์วรรณโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)รองประธานกรรมการ
3. นายชนินทร์ เอื้องไพบูลย์โรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
4. นายมนู คำปวนโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
5. นายนิติกรณ์ อภิวงค์โรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
6. นายระพีพัฒน์ สวัสดีโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
7. นายสรายุธ รอบรู้วิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่กรรมการ
8. นายประเชษฐ คำปิงชัยโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
5. นายนิติกรณ์ อภิวงค์โรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
6. นายระพีพัฒน์ สวัสดีโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
7. นายประยงค์ รังทะษีวิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่กรรมการ
8. นางอรวรรณ ศรีโรยวิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่กรรมการ
9. นายประเชษฐ คำปิงชัยโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ธรรมวงศ์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายธวัช ทนันชัยโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
4. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
5. นางอังศุมาลิน วิญญาณโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
5. นายนิติกรณ์ อภิวงค์โรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
6. นางสินี แก้วจิโนวิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่กรรมการ
7. นายดุษิต บริบูรณ์ธนารักษ์วิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่กรรมการ
8. นายประเชษฐ คำปิงชัยโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
5. นายนิติกรณ์ อภิวงค์โรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
6. นายระพีพัฒน์ สวัสดีโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
7. นายประชา คชเดชวิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่กรรมการ
8. นายประเชษฐ คำปิงชัยโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
5. นายนิติกรณ์ อภิวงค์โรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
6. นายระพีพัฒน์ สวัสดีโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
7. นายประเชษฐ คำปิงชัยโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ธรรมวงศ์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายธวัช ทนันชัยโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
4. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
5. นางอังศุมาลิน วิญญาณโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา ขาวงามวิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตร ปัญญาจักร์วิทยาลัยนาฎศิลป์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ธรรมวงศ์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายธวัช ทนันชัยโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
4. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
5. นางอังศุมาลิน วิญญาณโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางชาคริยา ดำรงธนนันท์โรงเรียนแม่คือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สามารถโรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี เรืองคณะโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ บัวอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
5. นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
6. นางทิภาพร ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ ยะเรือนงามโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางชาคริยา ดำรงธนนันท์โรงเรียนแม่คือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี เรืองคณะโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา สามารถโรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ บัวอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
5. นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
6. นางทิภาพร ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ ยะเรือนงามโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเรืองศิลป์ เกียรติสกุลโรงเรียนวัดล้านตองประธานกรรมการ
2. นายทยุตภัทร อินต๊ะมูลโรงเรียนบ้านออนหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเรืองศิลป์ เกียรติสกุลโรงเรียนวัดล้านตองประธานกรรมการ
2. นายทยุตภัทร อินต๊ะมูลโรงเรียนบ้านออนหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ ศรีสุขโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายจำลอง พิบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งกุ่มประธานกรรมการ
2. นางทิภาพร ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นางจันทรัศม์ พลอินตาโรงเรียนบ้านออนกลางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐ์ณิชชา ไชยวัณณ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวชเนตตี พิชัยโรงเรียนชลประทานผาแตกรองประธานกรรมการ
3. นายภูมินทร์ ฟูมูลเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
4. นางสาวชาริณี เชียงตาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
5. นางอังศุมาลิน วิญญาณโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวศิรินันท์ ชัยผลโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
7. นายประเชษ คำปิงชัยโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
8. นายระพีพัฒน์ สวัสดีโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายจำลอง พิบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งกุ่มประธานกรรมการ
2. นางทิภาพร ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นายเรืองศิลป์ เกียรติสกุลโรงเรียนบ้านล้านตองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐ์ณิชชา ไชยวัณณ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวชเนตตี พิชัยโรงเรียนชลประทานผาแตกรองประธานกรรมการ
3. นายภูมินทร์ ฟูมูลเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
4. นายระพีพัฒน์ สวัสดีโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
5. นางอังศุมาลิน วิญญาณโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวศิรินันท์ ชัยผลโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
7. นายประเชษ คำปิงชัยโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
8. นางสาวชาริณี เชียงตาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐ์ณิชชา ไชยวัณณ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวชเนตตี พิชัยโรงเรียนชลประทานผาแตกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชาริณี เชียงตาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
4. นายระพีพัฒน์ สวัสดีโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
5. นางอังศุมาลิน วิญญาณโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายภูมินทร์ ฟูมูลเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
7. นายประเชษ คำปิงชัยโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
8. นางสาวศิรินันท์ ชัยผลโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐ์ณิชชา ไชยวัณณ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวชเนตตี พิชัยโรงเรียนชลประทานผาแตกรองประธานกรรมการ
3. นายระพีพัฒน์ สวัสดีโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นางอังศุมาลิน วิญญาณโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายประเชษ คำปิงชัยโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
6. นางสาวศิรินันท์ ชัยผลโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
7. นายภูมินทร์ ฟูมูลเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
8. นางสาวชาริณี เชียงตาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวกรกฎ หลานรักษ์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชเนตตี พิชัยโรงเรียนชลประทานผาแตกรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิริยา มาเมืองกลโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางชาคริยา ดำรงธนนันท์โรงเรียนแม่คือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สามารถโรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ บัวอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี เรืองคณะโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
5. นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
6. นางทิภาพร ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ ยะเรือนงามโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวกรกฎ หลานรักษ์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชเนตตี พิชัยโรงเรียนชลประทานผาแตกรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิริยา มาเมืองกลโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางชาคริยา ดำรงธนนันท์โรงเรียนแม่คือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี เรืองคณะโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา สามารถโรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ บัวอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
5. นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
6. นางทิภาพร ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ ยะเรือนงามโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางจันทรัศม์ พลอินตาโรงเรียนบ้านออนกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกฎ หลานรักษ์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายชาริณี เชียงตาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
4. นางรัตติกาล เตชะฟองโรงเรียนวัดแม่ผาแหนกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายเรืองศิลป์ เกียรติสกุลโรงเรียนวัดล้านตองประธานกรรมการ
2. นางรัตติกาล เตชะฟองโรงเรียนวัดแม่ผาแหนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชาริณี เชียงตาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายธนสิทธิ์ วศินพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสิงห์คำประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา ชัยพิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นางกุลนารี ณรินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
4. นางศิริพร ไชยมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางหทัยชนก พนัสอำพลโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ ศรีนวลโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อประธานกรรมการ
2. นางเกษแก้ว สายยาวโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางอรสา กุณาเงินโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาวพิกุล ตันดีโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายธนสิทธิ์ วศินพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสิงห์คำประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา ชัยพิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ศรีนวลโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
4. นางศิริพร ไชยมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางธวัลกร ทองนาคโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญโรงเรียนบ้านแช่ช้างประธานกรรมการ
2. นางกุลนารี ณะรินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร ไชยมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นางพรทิพย์ สารทะวงษ์โรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายธนสิทธิ์ วศินพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสิงห์คำประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา ชัยพิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นางชญานิตย์ สวรรค์ขวัญโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
4. นางกุลนารี ณรินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ศรีนวลโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายมานิตย์ ขอดแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าตันประธานกรรมการ
2. นายหัสนัย ไชยวงศ์โรงเรียนวัดห้วยแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายคมกฤช ขุมทรัพย์โรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
4. นายวิบูลย์ บุตรน้ำคำโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายโอภาส อินต๊ะแสนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ปุณโณฑกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักงามรองประธานกรรมการ
3. นายประเวศน์ ศิรินิรันดร์กุลโรงเรียนชลประทานผาแตกรองประธานกรรมการ
4. นายชีวัน อนัญญาวงค์โรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
5. นายพบศาสตร์ มหาทิพย์โสภาโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
6. นายอดิศร เคหะไพบูลย์โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดงกรรมการ
7. นายวัฒนา โรจน์เจริญชัยโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
8. นายชัยณรงค์ ชัยสารโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายโอภาส อินต๊ะแสนโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นายนิวาส ธาตุอินจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินรองประธานกรรมการ
3. นายสมยศ ลำเนาว์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
4. นายชีวัน อนัญญาวงศ์โรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
5. นายประเวศน์ ศิรินิรันดร์กุลโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
6. นายคมกฤษ ขุมทรัพย์โรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
7. นายสมฤทธิ์ จักรยาโนโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
8. นายสุเกรียงศักดิ์ สมณะโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
9. นายหัศนัย ไชยวงค์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสะไบทิพย์ ยาโนโรงเรียนชลประทานผาแตกประธานกรรมการ
2. นางศิวิไล มงคลโรงเรียนวัดข่วงสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ เสียงสนั่นโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุรพรรค์ กันทาเหมยโรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรีโรงเรียนเทพเสด็จวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ชัยเลิศโรงเรียนบ้านดอนปินรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
4. นางกฤษฎาภรณ์ กิ่งโต๊ะทองโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ ชัยวงค์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
6. นางสาวพรพิมล วงศ์แสงโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
7. นางขวัญใจ อาษากิจโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
8. นางสาวธนัญญาณ์ สุภามูลโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
9. นายวิทยา บุญยามหาโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ เป็งใจโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
11. นางปิยพร ใจระวังโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
12. นางเสาวนีย์ ใจยาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
13. นางดรุณี บุญยรัตพันธุ์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
14. นางสาวพิมพ์รดา ส่งชื่นโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
15. นางพรทิพย์ สารทะวงษ์โรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกฤษสุคนธ์ คำตุ้ยโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
2. นางสาวไกรวัลย์ ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
3. นางมนชยา ทิพย์วงศ์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเมธาวี หวานเสียงโรงเรียนวัดเจ็ดยอดประธานกรรมการ
2. นางโสภาพรรณ ชื่นทองคำโรงเรียนบ้านสันกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นายเอกบดินทร์ ยืนบุญโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดงกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ปาทาโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองบุญโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวพัชรี หินยมโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปัทมพงษ์ พงวาเรศโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
2. นางสาววรพิชชา บุญชุมโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
3. นายกฤษสุคนธ์ คำตุ้ยโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกัมพล อิ่นคำโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวเนาวลักษณ์ ใจแก้วโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาววรรณทนี กองคำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปรัชญา กานิลโรงเรียนวัดร้องอ้อประธานกรรมการ
2. นายปัทมพงษ์ พงวาเรศโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)รองประธานกรรมการ
3. นายภูริเดช สุขนันท์ทาเหนือวิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรภัทร ทองบุญโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายธนัชชนม์ มาตรละออโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สาขา ป่าเป้ากรรมการ
3. นายณรงฤทธิ์ กงจีนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ สุวรรณมาโรงเรียนบ้านแม่ปูคารองประธานกรรมการ
3. นางจีรวรรณ สุวรรณโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นายกฤษสุคนธ์ คำตุ้ยโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ ปาทาโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
2. นางสาววนัสนันท์ ยศน้อยโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสาวภัทรานิษฐ์ กาใจโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางโสภิษ จะวะนะโรงเรียนวัดล้านตองประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ เมฆะโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภาวรรณ แก้วตาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นางสาววรรณทนี กองคำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ สุวรรณโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
2. นางสาวบัณรส บูรพงศ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
3. นางสาววรรณทนี กองคำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยะธิดา พันกันทะโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นายธีร์นริศวร์ ปราจันทร์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2รองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร ทองบุญโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายกัมพล อิ่นคำโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภกร ว่องธนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ คงตาวิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายมาโนช นันทาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาววาสนา สุขสวัสดิ์โรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
5. นายจรัล จันทิพย์โรงเรียนบ้านป่าขุยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายศักดา ศักดิ์ใหญ่โรงเรียนทาเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ปาทาโรงเรียนวัดห้วยทรายรองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร ทองบุญโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพัชรี หินยมโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
5. นายวิชรา วชิรนครโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายกวิน หยดย้อยโรงเรียนบ้านโป่งน้อยประธานกรรมการ
2. นางสิริรัตน์ ภาวะเดชโรงเรียนบ้านแม่จ้องรองประธานกรรมการ
3. นางวิชญาพร มโนขันธ์โรงเรียนบ้านกอสะเลียมกรรมการ
4. นายสุเมธ เสนาทานโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายกร กาญจน์กนกพรโรงเรียนชลประทานผาแตกประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา โชคเจริญชัยโรงเรียนทาเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร ธนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวโสภาพรรณ ทะนานแก้วโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอัมเรศ พรมเสนโรงเรียนศรีเนห์รูประธานกรรมการ
2. นายสุเทน นันธิโรงเรียนบ้านป่าเสร้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงนุช ใจคำปันโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ คำวงศ์ปินโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ กระจ่างโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
3. นายพิรุณ วันติยาโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์ ปัญญาทองโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวนงเยาว์ พลหาญโรงเรียนวัดล้านตองประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ คำป๋าโรงเรียนวัดดอนชัยรองประธานกรรมการ
3. นางแคทรี เอี่ยมศิริวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเกศรินทร์ ลอรักษาโรงเรียนชลประทานผาแตกประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ บุญเกิดไวย์โรงเรียนชลประทานผาแตกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสกาพรรณ์ ฟูจันทร์โรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพวงทอง กีฬาแปงโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นางสกายดาว ใจสักเสริญโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายประวิณ ศิริวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยประธานกรรมการ
2. นายวชิรา วชิรนครโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางรวงทอง เนียมงามโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาวกานดา พรรณาโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางทรงศรี แก้วสักโรงเรียนบ้านดอนปินประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ทาอินทร์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กรองประธานกรรมการ
3. นายอธิพันธ์ กันทอนโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ขอดศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายนิเวศน์ อินตารัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ รองประธานกรรมการ
3. นายสมฤทธิ์ ศรีสุวรรณ์นวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
4. นายณัฐเศรษฐ์ ภิรมณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวิเชียร์ ริยะกาศโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
6. นายอรุณ นำโชคชัยเจริญกุลโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนภาพร สุวรรณขัดศรีโรงเรียนวัดดอนจั่นประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ สุริยะป้อโรงเรียนบ้านแม่ปูคารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสมพร ติยะไพรัชโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
2. นางวรางค์ภรณ์ ปุรณะพรรค์โรงเรียนวัดร้องวัวแดงกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรวี ศรีชัยวงค์โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ คำแปงยศโรงเรียนบ้านท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นางโสภาวรรณ อักษรพรหมโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางสายสมร ห้องดอกไม้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่กรรมการ
4. นางรัตนา ประชากุลโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอุรณี คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ประชากุลโรงเรียนชลประทานผาแตกรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา พันธุ์ศรีวงศ์โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
4. นายกวิน หยดย้อยโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
5. นางสาวสกาพรรณ์ ฟูจันทร์โรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพิชญา ดิถีอารีกุลโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อประธานกรรมการ
2. นางอรุณวดี หล้าอูปโรงเรียนแม่คือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดวงใจ เชื้อศรีลาโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอรุณี คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ประชาโรงเรียนชลประทานผาแตกรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา พันธุ์ศรีวงศ์โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
4. นายกวิน หยดย้อยโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
5. นางสาวสกาพรรณ์ ฟูจันทร์โรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนภาพร สุวรรณขัดศรีโรงเรียนวัดดอนจั่นประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา ปิ่นเจริญวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่กรรมการ
3. นายประจวบ แก้วนำโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนิตยา ไทยแท้โรงเรียนวัดเจ็ดยอดประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พันธุ์ ชุมภูชัยโรงเรียนวัดสันกลางเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางอัมพร อารีวงศ์โรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
4. นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
5. นางดรุณวรรณ ศรีบุญมาโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางศรีพรรณ มังคละสวัสดิ์โรงเรียนวัดเมืองสาตรประธานกรรมการ
2. นางเกตุธิดา จินานางโรงเรียนบ้านสันกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวดี วณัชวงศ์โรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
4. นางสาวกัลยา จันทร์แดงโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง กรรมการ
5. นางสมผิน กำแพงแก้วโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมลชญา หินศรีสุวรรณโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
2. นางลินลดา เชาว์มนัสโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวสิริกุล อนันตการณ์โรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางมลชญา หินศรีสุวรรณโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
2. นางลินลดา เชาว์มนัสโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวสิริกุล อนันตการณ์โรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพายัพ แก้วฝั้นโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2กรรมการ
2. นายอรุณวดี หล้าอูปโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
3. นางเกศริน เลิศกุศลโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพายัพ แก้วฝั้นโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2กรรมการ
2. นางอรุณวดี หล้าอูปโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
3. นางเกศริน เลิศกุศลโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเกริกเกรียงไกร ทองคล้ายโรงเรียนวัดช่างเคี่่ยนกรรมการ
2. นางสาวนภัควรรณ วศินาโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นางสาวนิรมล ใจสนองโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเกริกเกรียงไกร ทองคล้ายโรงเรียนวัดช่างเคี่่ยนกรรมการ
2. นางสาวนภัควรรณ วศินาโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นางสาวนิรมล ใจสนองโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวนภัควรรณ วศินาโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นางสาวนิรมล ใจสนองโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
3. นายเกริกเกรียงไกร ทองคล้ายโรงเรียนวัดช่างเคี่่ยนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนภัควรรณ วศินาโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นายเกริกเกรียงไกร ทองคล้ายโรงเรียนวัดช่างเคี่่ยนกรรมการ
3. นางสาวนิรมล ใจสนองโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเกริกเกรียงไกร ทองคล้ายโรงเรียนวัดช่างเคี่่ยนกรรมการ
2. นางสาวนภัควรรณ วศินาโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นางสาวนิรมล ใจสนองโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ ตาถาดีโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
2. นางแจ่มจันทร์ ปัญญาทองโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี เรืองคณะโรงเรียนวัดช่างเคี่่ยนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายทิพย์ อัคนินามโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
2. นางเขมิกา วงศ์ใหญ่โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
3. นางนุชนารถ จิตติรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทิพย์ อัคนินามโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
2. นางเขมิกา วงศ์ใหญ่โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
3. นางนุชนารถ จิตติรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายทิพย์ อัคนินามโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
2. นางเขมิกา วงศ์ใหญ่โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
3. นางนุชนารถ จิตติรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจิระพันธ์ จันหนิ๊กโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นางสาวชาริณี เชียงตาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นางอารีรัตน์ สายสนิทโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายจิระพันธ์ จันหนิ๊กโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นางสาวชาริณี เชียงตาโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นางอารีรัตน์ สายสนิทโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน์โรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
2. นางกฤษณี นาคะเปรมินทร์โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกุล)กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน์โรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
2. นางกฤษณี นาคะเปรมินทร์โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกุล)กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชราภรณ์ ใจงามโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
2. นางสาวกนกณาภา วรจักรโยธินโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
3. นางวิภาพร ศรีธิพันธุ์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนภาพร สุวรรณขัดศรีโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นายจิระพงษ์ สุภามูลโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
3. นางสาวอำนวย คำเปียงโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนภาพร สุวรรณขัดศรีโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
2. นายจิระพงษ์ สุภามูลโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
3. นางสาวอำนวย คำเปียงโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดิศร ชนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
2. นายวัฒนา โรจน์เจริญชัยโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย ตุ้ยมีโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายโยธิน วีระคำโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วกลิ้งโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นายถนัด ทองคำโรงเรียนวัดช่างเคี่่ยนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตนา แหล่งหล้าโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
2. นางเยาวภัทร ประมวลโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นางสาวจตุพร ธนันไชยโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตนา แหล่งหล้าโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
2. นางเยาวภัทร ประมวลโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นางสาวจตุพร ธนันไชยโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภูริเดช สุขนันท์โรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสาววาสนา สุขสวัสดิ์โรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัณณิตา คงวุฒิโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภูริเดช สุขนันท์โรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
2. นางสาววาสนา สุขสวัสดิ์โรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัณณิตา คงวุฒิโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิเวศน์ อินตารัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
2. นายบุญถม แสงคำโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมฤทธิ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิเวศน์ อินตารัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
2. นายบุญถม แสงคำโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมฤทธิ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง 083-1547465 email : nattapong_com@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]